Αρχική ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΟΠΑΠ_ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Τα μυστικά της σύμβασης

ΟΠΑΠ_ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Τα μυστικά της σύμβασης

από
Μόνο 4 λεπτά

Τα μυστικά της συμφωνίας

Η αλήθεια για τη σύμβαση της Intralot και ο διεθνής διαγωνισμός καθώς και οι κινήσεις των επιχειρηματιών που ποντάρουν στον τζόγο. Την ώρα που Έλληνες αλλά και ξένοι επιχειρηματίες όπως έχει αποκαλύψει η «DEAL news» (Κινέζοι, Ισραηλινοί και άλλοι με… έδρα τη Μάλτα) ετοιμάζονται να συγκρου­στούν στο άνοιγμα της αγοράς του στοιχήματος και στο «βιντεολόττο» (φρουτάκια), 

 ο θόρυβος που ξέσπασε για τη νέα σύμβαση που υπέγραψαν ο ΟΠΑΠ και η Intralot έρχεται να δώ­σει μια άλλη διάσταση & αυτό που πολλοί ονομάζουν «bussiness του μέλλοντος».

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποιος θα είναι ο ρόλος του Κόκκαλη σ’αυτή την αγορά και κατά πόσο ο επιχειρηματίας με τις απ’ ευθείας αναθέσεις ενδεχομένως μπορεί να κάνει και το κουμάντο για το μοίρασμα της αγοράς σε τρεις αναδόχους.Η σημερινή διοίκηση ταυ ΟΠΑΠ ενδεχομένως να είναι «όμηρος» των επιλογών και της στρατηγικής της «αμαρτωλής» όπως αποδεί­χθηκε και από τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή προεδρίας του περίφημου Χρήστου Χατζηεμμανουήλ.

Ο «παντός καιρού Σωκράτης Κόκκαλης» επελέγη αναγκαστικά σύμφωνα με τους κύκλους του ΟΠΑΠ ο οποίος βρίσκεται εν όψει της δημοσιοποίησης ενός διεθνούς διαγωνισμού για την εξεύρεση τε­χνολογικού παρόχου, για το σύ­νολο των λειτουργιών και των παι­χνιδιών της, ο οποίος θα προκη­ρυχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011.

 Η ΟΠΑΠ ΑΕ διασφάλισε σε διά­στημα μικρότερο των έξι μηνών την απρόσκοπτη συνέχιση της λει­τουργίας της με τον υφιστάμενο πάροχο παρατείνοντας τη διάρκεια της σύμβασης κατά ένα χρόνο. «Μια απόφαση μονόδρομη αφού η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε μεριμνήσει για την προκήρυξη, αλλά ούτε με τη στοιχειώδη προε­τοιμασία του αναγκαίου διεθνούς διαγωνισμού».

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 30 Ιουλίου 2010 και στις αρχές Σε­πτεμβρίου προκηρύχθηκε ο κλειστός διαγωνισμός για την επιλογή εξειδικευμένου τεχνικού συμβού­λου για τη σύνταξη των προδιαγραφών του διαγωνισμού ενώ στις 27 Οκτωβρίου αποφάσισε την επι­λογή της εταιρείας Deioitt & Touche ως τεχνικό σύμβουλο για καθημε­ρινή συνεργασία, σύνταξη των προδιαγραφών του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών αλλά και την παρακολούθηση της νέας σύμβασης.

 Τι κερδίζει και τι χάνει

Με τη νέα σύμβαση η ΟΠΑΠ πέ­τυχε να μειώσει τα 78 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν από το 2007 για την εταιρεία του Κόκκαλη στα 57 εκατ. ευρώ εξασφαλίζοντας και πρόσθετες επενδύσεις με εξοπλι­σμό, τόσο στις κεντρικές υπηρε­σίες όσο και στα πρακτορεία.Εξασφάλισε, με την αξιοποίη­ση της υπάρχουσας τεχνολογίας την εισαγωγή νέων μορφών στοιχηματικών παιχνιδιών -όπως τα Monitors Games και τα παιχνίδια που θα παίζονται στα Τερματικό Αυτόνομης Χρήσης (TAX) το οποία είναι εγκατεστημένα στα πρακτο­ρείο.

Η Intralot έχει αναλάβει τη λει­τουργία των νέων μορφών στοιχηματικών παιχνιδιών για όση διάρκεια διαρκεί η σύμβαση της, ενώ αυτά στο μέλλον μαζί με το σύνολο των λειτουργιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, θα εξυπηρετούνται από το νέο πάροχο που θα προκύψει από τον διεθνή ανταγωνισμό.Έναντι της εξασφάλισης των αδειών των συγκεκριμένων παι­χνιδιών, της εγκατάστασης και της λειτουργίας, οι δαπάνες βαρύνουν την Intralot, η οποία συμφωνή­θηκε να εισπράττει το 8% του τζί­ρου ενώ η ΟΠΑΠ ΑΕ -χωρίς να υποβληθεί σε οποιοδήποτε δαπά­νη- θα εισπράττει τα 16% και οι πράκτορες της το 8%.

Τα λεφτά είναι πολλά για τον Κόκκαλη αφού αν στα 9.800 TAX που έχουν εγκατασταθεί στα πρακτορεία παιχτούν 300 εκατ. ευ­ρώ τα έσοδα της Intralot θα φτά­σουν τα 24 εκατ. ευρώ όμως κά­που εδώ φαίνεται πως ο ΟΠΑΠ και γενικά η χώρα «πληρώνει» τις αμαρτίες του παρελθόντος.Η διοίκηση της ΟΠΑΠ που προ­σφέρει το μέγιστο στην ελληνική κοινωνία (το 2009 το δημόσιο εισέπραξε 700 εκατ. ευρώ και άλ­λα 100 δόθηκαν σε χορηγίες) είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην πλήρη εξυγίανση και διαφά­νεια που θα σβήσει μονοκονδυλιά μέσω του διεθνούς διαγωνισμού τα λάθη των προηγούμενων διοι­κήσεων αλλά και κυβερνήσεων. Γνωρίζει ότι η «ομηρία» της Intralot μόνο θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να έχει. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν, ότι η χρονι­κή στιγμή που επελέγη για να υπερτονιστεί ο νέος «γάμος με τον Κόκκαλη» -όταν η κυβέρ­νηση επιχειρεί να εισάγει στη Βουλή νομοσχέδιο για την αγορά των τυχερών παιχνι­διών και το σταμάτημα του πα­ράνομου στοιχηματισμού- βά­σιμα οδηγεί στο συμπέρασμα των σκοπιμοτήτων και πιθανώς των αξομολόγητων επιδιώ­ξεων.

 Κόντρες στο παρασκήνιο και συμμαχίες

«Παιχνίδι» σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι κορυφαίοι Έλληνες επιχει­ρηματίες που προσβλέπουν στον τζί­ρο των 4,5 εκατ. ευρώ του τζόγου «την Ελλάδα και θέ­λουν να εισβάλλουν στα βιντεολοττο και στο on line στοίχημα. Σιγά σιγά βλέπουν πως έχουν να αντιμετωπί­σουν και ξένους ενδια­φερόμενους, όπως δυο μεγάλες εταιρείες από το Ισραήλ και μια άλ­λη που ελέγχει καζίνο της Μάλτας οι οποίες ενδιαφέρονται για τα «φρουτακια» και πέρα από το γεγονός ότι επι­διώκουν να αποκτή­σουν όσο το δυνατόν στενότερες σχέ­σεις με την κυβέρνηση, δίνουν μάχη με κόντρες στο παρασκήνιο αλλά και συνασπίζονται. Τα ραντεβού των εν­διαφερομένων για τα «φρουτάκια» γίνονται με πυρετώδεις ρυθμούς.

Ενώ όπως φαίνεται ο Δημήτρης Κοπελουζος θα κατέβει μόνος του διεκδικώ­ντας μια άδεια αφού έχει αναπτύξει συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού ο Σωκράτης Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπόμπολος είναι ενδεχό­μενο να συνεργαστούν. Συναντήθη­καν, συζήτησαν και βρίσκονται κοντά. Το ίδιο επιδιώκει να κάνει και ο Δη­μήτρης Μελισσανίδης ο οποίος έχει κλείσει συμφωνία με τη Lottometica και αναζητεί σύμμαχο προς την πλευ­ρά του Δημήτρη Κοντομηνά. Το ζη­τούμενο για όλους είναι εάν τις άδειες τελικά θα τις δώσει η ΟΠΑΠ ΑΕ ή το υπουργείο Οικονομικών.

Στο «μέ­τωπο» του on line στοιχήματος το παι­χνίδι είναι μεγαλύτερο αφού οι άδει­ες εδώ είναι απεριόριστες και απομέ­νει να καθοριστεί το ποσό που χρει­άζεται να καταβληθεί για ­την απόκτηση τους. Οι πληροφορίες ανα­φέρουν ότι αυτό θα φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Μπόμπολας, Κοντομηνάς, Βαρ­δινογιάννης, Αλοφούζος και άλλοι ισχυροί δεν έχουν πρόβλημα αλλά στο παιχνίδι μπήκαν και άλλοι μικρότεροι που αναζητούν συμμαχίες. Επίσης θεωρείται βέβαια ότι πέρα από την κι­νεζική HONG G.I Holdings και άλλες ξένες εταιρείες που δεν εκπροσω­πούνται από επιχειρηματία στην Ελλά­δα θα κινηθούν προς την απόκτηση «στέγης» στη χώρα μας.

Πηγή: DEAL NEWS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ