Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠ Κανονισμός τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα(VLT)

Κανονισμός τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα(VLT)

από
Μόνο 66 λεπτά

Σχέδιο προς δημόσια διαβούλευση: Απόφαση ρύθμισης θεμάτων κανονισμού διεγαγωγής και ελέγχου τυχερών παιχνιδιών

με παιγνιομηχανήματα τύπου vlt


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

(Ε.Ε.Ε.Π.)


ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VLT


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/2/13-11-2012

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.


ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Άρθρο 4: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 5: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Β: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΙ

Άρθρο 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 7: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ

Άρθρο 8: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Γ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 9: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 10: ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 11: ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ

Άρθρο 12: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 13: ΚΕΡΔΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

Άρθρο 14: ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ

Άρθρο 15: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Άρθρο 16: ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

Άρθρο 17: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ  ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Άρθρο 19: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Άρθρο 20: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

Άρθρο 21: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 22: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 23: ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 24: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 25: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 26: ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 27: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: JACKPOT

Άρθρο 28: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JACKPOT

Άρθρο 29: ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

Άρθρο 30: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 31: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 32: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 33: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 34: ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

Άρθρο 35: ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 36: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 37: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 38: ΣΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 39: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 40: ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 41: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 42: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 43: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 44: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 45: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 46: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 47: ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Άρθρο 48: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Άρθρο 49: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ

Άρθρο 50: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 51: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 52: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΠΑΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ

Άρθρο 53: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/2/13-11-2012

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3229/2004 (A 38) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του ν. 4002/2011 (A 180) και τις διατάξεις του άρθρου 52, παράγραφος 6, του ν. 4021/2011 (Α 218) και του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), συμπληρωματικά δε τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των κάθε είδους Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

2.Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του ν. 4021/2011 (Α 218), σύμφωνα με την οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α 180) Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα διεπόμενα από αυτόν θέματα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ως και το γεγονός ότι το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

3.Την υπ’ αριθ. 55906/1673 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκε η Ε.Ε.Ε.Π., ως και την υπ’ αριθ. 56660/1679 (Β 2910) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών για την πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π.

4.Την ανάγκη θέσπισης ενός ρυθμισμένου και εποπτευόμενου πλαισίου λειτουργίας και διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν. 4002/11 (Α 180), καθώς επίσης και την ανάγκη επίτευξης των σκοπών δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι περιλαμβάνουν την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από την έκθεσή τους στα τυχερά παίγνια, την προστασία του κοινού και των παικτών από την κατασπατάληση χρημάτων και την απάτη, την αποτροπή και την καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας που έχει συνάφεια ή/και πραγματοποιείται μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, και, επιπλέον, την ανάγκη ελέγχου της διασφάλισης των δημοσίων εσόδων και των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

5.Το ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ως και του προϋπολογισμού της Επιτροπής.


Αποφασίζει

Εγκρίνει τις παρακάτω ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως ακολούθως:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στο κείμενο του παρόντος κανονισμού, έχουν την έννοια που ακολουθεί.

1.2. Συγκεκριμένα:

Αμιγής Χώρος: σημαίνει το Κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout): σημαίνει τον λόγο των συνολικών μονάδων κέρδους προς τις συνολικές μονάδες πίστωσης, που έχουν παιχθεί στο ίδιο Παίγνιο, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).

Ατομική Κάρτα Παίκτη (ΑΚΠ): σημαίνει την κάρτα που εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα.

Αυτοαποκλειόμενος Παίκτης: σημαίνει τον Παίκτη ο οποίος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την κηδεμονία του είτε κατόπιν σχετικής δικαστικής αποφάσεως είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, έχει αποκλεισθεί από τη συμμετοχή του σε Τυχερά Παίγνια.

Βάση Δεδομένων Παικτών: σημαίνει τη βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία του Παίκτη, όπως δημογραφικά στοιχεία, τα στοιχήματα που έχει παίξει, καθώς και όλες οι οικονομικές δοσοληψίες του.

Βασική Μνήμη: σημαίνει τη συμπαγή και στερεά εκείνη ηλεκτρονική συσκευή (Chip) (BASIC EPROM ή GAME EPROM) ή κάθε ηλεκτρονική συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας μαγνητικής, οπτικής ή ηλεκτρονικής ανάγνωσης (GAME CD ROM ή GAME DVD ROM, MASS STORAGE DEVICE ή FLASH DISK, κλπ) που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αποθήκευση αποκλειστικά του προγράμματος λογισμικού του Τυχερού Παιγνίου.

Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ): σημαίνει τη γεννήτρια αριθμών, η οποία αποτελείται από λογισμικό ή/και εξοπλισμό και η οποία είναι εγκατεστημένη είτε στο ΔΣΠ είτε σε κάθε Παιγνιομηχάνημα και δημιουργεί τους τυχαίους συνδυασμούς με σκοπό τη δημιουργία αποτελέσματος για κάθε Τυχερό Παίγνιο.

Checksum: σημαίνει τον αριθμό που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος λογισμικού σε μία μνήμη. Ο αριθμός Checksum απεικονίζεται με έναν άρτιο δεκαεξαδικό αριθμό τεσσάρων ψηφίων. Δύο προγράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης αποσκοπεί στην επαλήθευση του αναλλοίωτου της μνήμης αυτής.

Διαχειριστής Συστήματος Παιγνίων (ΔΣΠ): σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, έλεγχο και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που διεξάγονται από αυτούς.

Δίκτυο Επικοινωνιών: σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω των ΔΣΠ.

Εισαγωγέας: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εισάγει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει, οποιοδήποτε πρόγραμμα Τυχερού Παιγνίου ή/και Παιγνιομηχάνημα.

Εμπορική Επικοινωνία: σημαίνει κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με Τυχερά Παίγνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετικά με τα Παίγνια αυτά, οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων.

Εμπορική Ονομασία: σημαίνει τη διεθνή εμπορική ονομασία, με την οποία ένας Κατασκευαστής έλαβε ή θα λάβει την ξεχωριστή, μεμονωμένη και εξειδικευμένη πιστοποίηση ή άδεια καταλληλότητας συγκεκριμένου Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: σημαίνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό που αποδίδεται σε κάθε Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους.

Κανονισμός: σημαίνει την παρούσα απόφαση ρύθμισης θεμάτων κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Κατασκευαστής: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και διανέμει οποιοδήποτε πρόγραμμα Τυχερού Παιγνίου ή/και Παιγνιομηχάνημα.

Κατάστημα: σημαίνει τον χώρο ο οποίος έχει τις προδιαγραφές ώστε να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε αυτόν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ): σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση των Παιγνίων που διεξάγονται σε Παιγνιομηχανήματα μέσω ΔΣΠ.

Λογιστικό Σύστημα: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο από ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται τα λογιστικά δεδομένα από τους ΔΣΠ με σκοπό τη διαχείριση και ανίχνευση πληροφοριών σε κάθε σύστημα Παιγνίων, Παιγνιομηχάνημα και άλλα συστήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα παραπάνω, καθώς και την παρακολούθηση της γενικής και αναλυτικής λογιστικής των Διαχειριστών Συστήματος Παιγνίων.

Μονάδα Πίστωσης: σημαίνει τη λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο.

Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας (ID), Βασικής Μνήμης: σημαίνει την αδειοδοτημένη/πιστοποιημένη ονομασία, ή τον αδειοδοτημένο/πιστοποιημένο κωδικό ενός προγράμματος ηλεκτρονικού Παιγνίου: α. που προσδιορίζει επακριβώς το μοναδικό περιεχόμενο και τις δυνατότητες του κατά τα ανωτέρω προγράμματος/λογισμικού Παιγνίου, β. που είναι τυπωμένος πάνω στην Βασική

Μνήμη του ηλεκτρονικού Παιγνίου και γ. με τον οποίο χορηγείται στο Παίγνιο αυτό πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Παιγνιομηχάνημα: σημαίνει το ηλεκτρονικό μηχάνημα, τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.

Παίκτης: σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διαθέτει Ατομική Κάρτα Παίκτη και πραγματοποιεί μία τουλάχιστον Συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο με Παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.

Παικτική Συμπεριφορά: σημαίνει το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, όπως, ενδεικτικά, τα Καταστήματα που επισκέπτεται, τα Παιγνιομηχανήματα που προτιμά, τα Παίγνια στα οποία συμμετέχει, τα ποσά που παίζει, τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των κερδών για συνέχιση του Παιγνίου ή/και την αύξηση των ποσών κάθε Συμμετοχής, τον χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Η Παικτική Συμπεριφορά παρακολουθείται από το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Παικτών, ενώ τα στοιχεία της καταγράφονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών και είναι διαθέσιμα στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά, εκτός από τον ίδιο τον Παίκτη, έχει μόνον η Ε.Ε.Ε.Π.

Παικτική Συνεδρία: νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ένας Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα, μέχρι που την εξάγει από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μία Παικτική Συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγν ιομηχάνημα.

Παραχωρησιούχος: σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, έναντι ανταλλάγματος και κατά τις διαδικασίες και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ν.4002/2011 (Α 180), το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ορισμένου αριθμού Παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.

Πιστοποιημένο Κατάστημα: σημαίνει ένα Κατάστημα, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Καταστήματος.

Πιστοποιημένο Παίγνιο: σημαίνει ένα Τυχερό Παίγνιο, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Παιγνίου.

Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα: σημαίνει ένα Παιγνιομηχάνημα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος.

Πιστοποιημένος Εισαγωγέας: σημαίνει τον Εισαγωγέα που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 49 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων της Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποιημένος Κατασκευαστής: σημαίνει τον Κατασκευαστή που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 48 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών της Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποιημένος Τεχνικός: σημαίνει τον Τεχνικό που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 50 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών της Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποίηση, για τις ανάγκες του Κανονισμού, νοείται η ταξινόμηση και η καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο, που πραγματοποιείται, αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπομένων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων και προδιαγραφών, προκειμένου να λειτουργεί και να ελέγχεται ένα νόμιμο σύστημα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

Πιστοποίηση Καταστήματος νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο Κατάστημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Πιστοποίηση Τυχερού Παιγνίου ή Πιστοποίηση Παιγνίου νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος τύπος κατά κατηγορία Παιγνίου πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο Παιγνιομηχάνημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ): σημαίνει το σύνολο του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.

Προπληρωμένη Κάρτα: σημαίνει την ανώνυμη ή/και ονομαστική κάρτα, η οποία έχει συγκεκριμένη αξία που αναγράφεται στο σώμα της ή/και πιστώνεται με μονάδες χρήματος από πιστωτικά ιδρύματα.

Στοίχημα: σημαίνει το Τυχερό Παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε Παίκτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειας του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε Παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του στοιχήματος.

Συμμετοχή: σημαίνει μία πλήρη ακολουθία που λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος από τη στιγμή της επιλογής «Έναρξη Παιγνίου» από τον Παίκτη μέχρι την απόδοση πιθανού κέρδους ή την έναρξη της επόμενης Συμμετοχής.

Συνολικές μονάδες κέρδους (credits won): σημαίνει το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.

Συνολικές μονάδες πίστωσης (credits played): σημαίνει το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.

Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών: σημαίνει το σύστημα που εκδίδει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις Ατομικές Κάρτες Παίκτη.

Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο ηλεκτρονικών συστημάτων που εξυπηρετούν στη διαχείριση και τον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot. Εμπεριέχει το σύστημα αποθήκευσης των Πιστοποιημένων Παιγνίων και διαχειρίζεται τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διανομή των Παιγνίων σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.

Σύστημα Διαχείρισης Παικτών: σημαίνει το σύνολο του λογισμικού και του εξοπλισμού που εγκαθίστανται στον Φορέα Εκμετάλλευσης και σε κάθε Παραχωρησιούχο, με σκοπό τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων Παικτών.

Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εμπεριέχει το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο δύναται να διαχειριστεί τις επικοινωνιακές λειτουργίες από και για λογαριασμό του καθενός από το σύνολο των Παιγνιομηχανημάτων, καθώς και να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ συστημάτων πληρωμών που έχουν επιλεγεί για λογιστικές λειτουργίες.

Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Παικτών: σημαίνει το σύστημα που, μεταξύ άλλων, επιβάλλει σε πραγματικό χρόνο τους κανόνες του Παιγνίου (όπως π.χ. τα όρια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού), παρακολουθεί όλες τις ενεργές συνόδους των Παικτών στα Παιγνιομηχανήματα και καταγράφει τη δραστηριότητά τους στη Βάση Δεδομένων Παικτών.

Σύστημα Ελέγχου: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να απεικονίζουν σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύουν στη μνήμη τις λειτουργίες συστήματος και τα δεδομένα που μοιράστηκαν μεταξύ των ΔΣΠ και του ΚΠΣ.

Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Data backup and recovery system): σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εγγυάται – μέσω εφεδρείας συστημάτων και υποδομών, και μέσω υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης που αποσκοπούν στην παροχή λύσεων ανάκαμψης από καταστροφή, και αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων – αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης Παιγνίων στο σύνολο του και ένα τουλάχιστον αντίγραφο της βάσης πληροφοριών.

Τεχνικές Προδιαγραφές: σημαίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.

Τεχνικός: σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής ή/και την εγκατάσταση, την επισκευή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση Τυχερών Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία παίζονται τα Παίγνια αυτά.

Jackpot: σημαίνει το σταθερό ποσό ή το ποσό που συγκεντρώνεται προοδευτικά με συγκεκριμένα κριτήρια, με παρακράτηση ποσού από ένα ή περισσότερα Παίγνια, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία Jackpot με βάση κανόνες και διαδικασίες, που θεσπίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και το οποίο απονέμεται στους Παίκτες υπό όρους και προϋποθέσεις, που ορίζονται στην πράξη έγκρισής του.

Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot): σημαίνει το Jackpot Παιγνίου ή το Jackpot Συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε ένα ή/και σε όλα τα Παιγνιομηχανήματα που είναι διασυνδεδεμένα σε περισσότερα από ένα Καταστήματα.

Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot): σημαίνει το Jackpot Παιγνίου ή το Jackpot Συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε ένα ή/και σε όλα τα Παιγνιομηχανήματα που είναι διασυνδεδεμένα στο ίδιο Κατάστημα.

Jackpot Παιχνιδιού (Game Activated Jackpot): σημαίνει το Jackpot που αποδίδεται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη εκείνον που πετυχαίνει πρώτος το ανώτατο βραβείο (top prize) σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot.

Jackpot Συστήματος (System/Mystery Activated Jackpot): σημαίνει το Jackpot που αποδίδεται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, στον Παίκτη που συμμετέχει στο Παίγνιο εκείνο, που με τη συνεισφορά του θα οδηγήσει τον προοδευτικό μετρητή του Jackpot να φτάσει ή και να ξεπεράσει την «κρυφή τιμή» (mystery value) μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου ορίου του Jackpot, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσω πιστοποιημένης ΓΤΑ.

Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια: σημαίνει τα Παίγνια που ορίζονται στην περίπτωση β του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180).

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling): σημαίνει το σύνολο των ρυθμίσεων, και προβλέψεων που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της συμμετοχής σε Τυχερά Παίγνια στους Παίκτες.

Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος: σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 45.

Φορέας Εκμετάλλευσης: σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο έχει νόμιμη άδεια εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4002/2011 (Α 180) και τους όρους της από 04.11.2011 σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Υπεργολαβία: σημαίνει την οποιαδήποτε σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή ενός Παραχωρησιούχου και ενός Υπεργολάβου.

Υπεργολάβος: σημαίνει το πρόσωπο με το οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή ένας Παραχωρησιούχος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση ή υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τη διεξαγωγή και λειτουργία Τυχερών Παιγνίων με Παιγν ιομηχανήματα.


Άρθρο 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είναι η διεξαγωγή και εκμετάλλευση Τυχερών Παιγνίων αποκλειστικά και μόνο μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. H Εκμετάλλευση γίνεται μόνον από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, με Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια, σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.

2.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι η λειτουργία, η διεξαγωγή και γενικά η διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα είναι αξιόπιστη και ασφαλής, συμμορφώνεται προς τη δημόσια τάξη, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και τις διατάξεις του Κανονισμού. Διασφαλίζουν επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων, τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας για την εγκατάσταση και λειτουργία των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, προστατεύονται με τους καταλληλότερους τρόπους τα δικαιώματα των καταναλωτών και οι ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, ιδίως οι ανήλικοι.

2.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διεξάγουν τις σχετικές με τα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα δραστηριότητες με τρόπο υπεύθυνο και συνετό, που δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, και δεν επηρεάζει δυσμενώς την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των συναλλαγών.

2.4. Η Πιστοποίηση Καταστήματος αφορά την καταλληλότητα των χώρων, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Καταστήματος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη κάθε προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις άδειας για τη νόμιμη, ασφαλή και σύμφωνη με τους υγειονομικούς κανόνες λειτουργία των Καταστημάτων.

2.5. Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή/και εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους για τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων, τοποθετείται στον χώρο που προσδιορίζεται από την πιστοποίησή του. Κάθε μετακίνηση από τον χώρο αυτό για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π και με τη διαδικασία που αυτή ορίζει. Τυχόν μετακίνηση που συντελείται χωρίς την έγκριση αυτή, οδηγεί στην αυτόματη απώλεια της πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, του συστήματος ή/και του εξοπλισμού που μετακινήθηκε.

2.6. Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα που αποσύρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 36 του Κανονισμού, τίθεται σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπει το άρθρο αυτό και σηματοδοτείται και παρακολουθείται ανάλογα από την Ε.Ε.Ε.Π. Η κατοχή, διαχείριση, λειτουργία ή, με οποιονδήποτε τρόπο, διάθεση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, το οποίο έχει αποσυρθεί, χωρίς αυτό να έχει τεθεί σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 36 και να φέρει το σχετικό σήμα, απαγορεύεται.

2.7. Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα διακινούνται κατ’ αρχήν σε έντυπη μορφή (με χαρτί). Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την τρέχουσα λειτουργία της, μπορεί να υιοθετήσει ηλεκτρονικό τρόπο διακίνησης.

2.8. Τα ποσά των προβλεπομένων στον Κανονισμό τελών και παραβόλων καθορίζονται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 10 του άρθρου 50 του ν. 4002/11 (Α 180) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2.9. Σε περίπτωση απαγόρευσης της Εκμετάλλευσης ή ανάκλησης της Πιστοποίησης Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων, Καταστημάτων, Κατασκευαστών, Εισαγωγέων ή Τεχνικών, καθώς και στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.

2.10. Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, μπορεί να διασταυρώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.


Άρθρο 3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

3.1 Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι Αυτοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται Τυχερά Παίγνια με Παιγν ιομηχανήματα.

3.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι, οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και οι υπάλληλοι των Καταστημάτων, καθώς και όσοι ασκούν μόνιμα ή προσωρινά εποπτεία στους χώρους όπου λειτουργούν Παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων, υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς. Υποχρεούνται επίσης να αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των Καταστημάτων, σήμανση απαγόρευσης για την είσοδο στα άτομα αυτά.

3.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται:

3.3.1. Να τηρούν τα περιοριστικά μέτρα εγκατάστασης και λειτουργίας των Καταστημάτων των παραγράφων 6.3 και 6.4 και του άρθρου 42 του Κανονισμού.

3.3.2. Να λειτουργούν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (help line) για θέματα που άπτονται της υπεύθυνης διεξαγωγής των Πιστοποιημένων Τυχερών Παιγνίων και την υποστήριξη των ευάλωτων στα Παίγνια αυτά ατόμων.

3.3.3 Να διαθέτουν σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα:

α. Οδηγό Παιγνίου για κάθε Πιστοποιημένο Τυχερό Παίγνιο σύμφωνα τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού.

β. Ενημερωτικά έντυπα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (αυτοαποκλεισμός, γραμμή βοηθείας κλπ).

3.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί με απόφασή της να επιβάλει στον Φορέα Εκμετάλλευσης και στους Παραχωρησιούχους, περιοριστικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, όπως ιδίως τροποποίηση της προειδοποιητικής σήμανσης καθώς και νέες μορφές ελέγχου της ηλικίας.


Άρθρο 4

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1. Δεδομένου ότι η συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, η οποία πρέπει να λαμβάνεται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling), ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να εφαρμόζουν περιορισμένη, ήπια και λελογισμένη Εμπορική Επικοινωνία, η οποία πρέπει να έχει ως αποκλειστικό και μόνο σκοπό να κατευθυνθούν οι Παίκτες προς τα νόμιμα δίκτυα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων. Η Εμπορική Επικοινωνία και οι ενέργειες που την υλοποιούν, δεν επιτρέπεται να ενισχύουν τη ροπή προς τα Τυχερά Παίγνια ούτε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του κοινού σε αυτά. Επιπλέον, οι ενέργειες αυτές πρέπει να υλοποιούνται με βασικό, ανάμεσα στα άλλα, κριτήριο την προστασία ατόμων κάτω των 21 ετών, των ευάλωτων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που έχουν εθισμό στα Τυχερά Παίγνια.

4.2.Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των κατόχων Ατομικής Κάρτας Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας.

4.3.Η Εμπορική Επικοινωνία πρέπει υποχρεωτικά να διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες:

4.3.1 Να μην παρουσιάζει θετική εικόνα αναφορικά με το γεγονός ότι μέρος ή το σύνολο των εσόδων από τα Τυχερά Παίγνια προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος.

4.3.2.Να μην προσπαθεί να ενισχύει τη δύναμη έλξης των Παιγνίων, προβάλλοντας κέρδη και επιτυχίες από τα Τυχερά Παίγνια με παραπλανητικό τρόπο ή περιεχόμενο.

4.3.3.Να μην είναι παραπλανητική σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες κέρδους και τα ποσά κέρδους και να μην εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων των καταναλωτών όσον αφορά στις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη.

4.3.4.Να μην υποδηλώνει ότι η δεξιοτεχνία και οι ικανότητες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των Τυχερών Παιγνίων και να περιγράφει με σαφήνεια ότι η επιτυχία είναι καθαρά θέμα τύχης.

4.3.5.Να μην προβάλλει τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια ως μέσο επένδυσης.

4.3.6.Να μην περιλαμβάνει, να μην προβάλλει, να μην ενθαρρύνει και να μην απευθύνεται σε άτομα κάτω των 21 ετών ή άτομα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

4.3.7.Να μην είναι ελκυστικές σε άτομα κάτω των 21 ετών ή άτομα ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα μέσω αναφοράς σε στοιχεία της νοοτροπίας, των συνηθειών και της συμπεριφοράς τους.

4.3.8.Να μην προσελκύει με οιονδήποτε άλλο τρόπο νεαρά άτομα, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια διασημότητα για προωθητικούς σκοπούς.

4.3.9.Να μην εκμεταλλεύεται τη ροπή, τη φιλοδοξία, την απειρία, την έλλειψη γνώσεων ή τις προσδοκίες ατόμων κάτω των 21 ετών, άλλων ευάλωτων ατόμων ή ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, όπως είναι η οικονομική τους κατάσταση.

4.3.10.Να μην προβάλλει τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια ως κριτήριο κοινωνικής αποδοχής, προσωπικής ή οικονομικής επιτυχίας.

4.3.11.Να μην περιέχει δηλώσεις από γνωστά πρόσωπα και διασημότητες, οι οποίες υποδηλώνουν ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια συνέβαλε στην επιτυχία τους.

4.3.12.Να μην περνάει το μήνυμα ότι τα Τυχερά παιχνίδια είναι μέσο πλουτισμού ή τρόπος διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες και να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μπορεί να προσφέρει λύση σε προσωπικά ή επαγγελματικά προβλήματα.

4.3.13.Να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα στη ζωή, πριν από την οικογένεια, τους φίλους, τις επαγγελματικές και μορφωτικές υποχρεώσεις.

4.3.14.Να μην υποδηλώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μπορεί να ενισχύσει τις προσωπικές ικανότητες, όπως π.χ. να βελτιώσει την εικόνα, την αυτοπεποίθηση ή ότι μπορεί να αποτελέσει τρόπο άσκησης ελέγχου, απόκτησης ανωτερότητας, αναγνώρισης ή θαυμασμού.

4.3.15.Να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη και να μην ενθαρρύνει τις φυλετικές διακρίσεις ή διακρίσεις που αφορούν στην εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο ή την ηλικία.

4.3.16.Να μην συνδέει τα Τυχερά Παίγνια με τη χρήση ουσιών, να μην υποκρύπτει βία, σεξουαλική εκμετάλλευση ή εν γένει παράνομη συμπεριφορά.

4.3.17.Να μην προβάλλει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο οποιαδήποτε υπηρεσία ή δυνατότητα παροχής πίστωσης από οποιονδήποτε προς τους Παίκτες, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.

4.3.18.Να αναφέρει ρητά τις κατηγορίες προσώπων απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων και τις τηλεφωνικές γραμμές ή/και τις λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από τον εθισμό στα Παίγνια.

4.3.19.Να αναφέρει ρητά ότι η συχνή συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μπορεί να εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας.

4.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι εκπονούν το σχέδιο της Εμπορικής Επικοινωνίας και οργανώνουν τις αντίστοιχες ενέργειες που το υλοποιούν, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τις γενικές αρχές του άρθρου 2 του Κανονισμού, καθώς και τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 4.3 του παρόντος άρθρου. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.

4.5.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. το ετήσιο σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας, που περιλαμβάνει και τις κάθε είδους ενέργειες προβολής εντός των Καταστημάτων όπως και την εξωτερική σήμανση στην όψη των Καταστημάτων, προς έγκριση, το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησής του.

4.6.Το σχέδιο Εμπορικής Επικοινωνίας πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τη γενική στρατηγική και τους στόχους της εμπορικής επικοινωνίας, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, την τεκμηρίωση επίτευξης του αποκλειστικού σκοπού να κατευθυνθούν οι Παίκτες προς τα νόμιμα δίκτυα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης της Εμπορικής Επικοινωνίας, ως ποσού και ως ποσοστού των αναμενόμενων εσόδων, καθώς και άλλες πληροφορίες που η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να θεωρήσει απαραίτητες.

4.7.Η έγκριση του σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής του, γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή του σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση του σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας.

4.8.Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.


Άρθρο 5

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΚΤΗ

5.1.Για τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται η έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.2.Η έκδοση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη γίνεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

5.3.Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται, κατόπιν αίτησής τους, σε άτομα ηλικίας άνω των είκοσι ενός (21) ετών, τα οποία δεν είναι Αυτοαποκλειόμενοι Παίκτες. Κάθε Παίκτης μπορεί να έχει μία μόνο Ατομική Κάρτα.

5.4.Τα στοιχεία των Αυτοαποκλειόμενων Παικτών καταχωρούνται στο Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), και είναι διαθέσιμα μέσω του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος στον Φορέα Εκμετάλλευσης.

5.5. Ατομική Κάρτα Παίκτη πρέπει:

5.5.1.Να επιτρέπει την αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα με την εισαγωγή της σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Παιγν ιομηχάνημα.

5.5.2.Να φέρει επ’ αυτής αποθηκευμένα μόνον τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώρισή της από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου θα γίνεται η ταυτοποίηση του Παίκτη. Η δομή των δεδομένων στη μνήμη της Ατομικής Κάρτας Παίκτη πρέπει να γνωστοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης προς την Ε.Ε.Ε.Π.

5.5.3.Να προστατεύεται από προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (Personal Identification Number – PIN), ο οποίος πρέπει να ζητείται δύο συνεχόμενες φορές από το Παιγνιομηχάνημα πριν από την έναρξη της συμμετοχής του Παίκτη.

5.5.4.Nα επιτρέπει την αποθήκευση σε αυτήν πιστωτικών μονάδων, με καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε μετρητά ή με τη μεταφορά ποσού από

προπληρωμένη κάρτα, στα προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους σημεία.

5.5.5.Nα αναγράφονται ευκρινώς, στην κύρια όψη της, τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Παικτών και υποστήριξης σε θέματα υπεύθυνου παιχνιδιού.

5.5.6.Nα διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

5.6.Το Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών που θα υιοθετηθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τους όρους της παραγράφου 5.5 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

5.7.Οι ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και οι μη Αυτοαποκλειόμενοι μπορούν να ζητήσουν την έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, προσκομίζοντας, σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Κατάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιβεβαίωση των προσωπικών τους στοιχείων.

5.8.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαθέτει, σε όλα τα εξουσιοδοτημένα σημεία έκδοσης Ατομικών Καρτών Παικτών, έντυπα με τους όρους έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη.

5.9.Στους όρους έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

5.9.1.Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης ατομικής κάρτας.

5.9.2.Η διαδικασία έκδοσης και ακύρωσης της κάρτας.

5.9.3.Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολής ατομικών στοιχείων.

5.9.4.Ο τρόπος και οι περιορισμοί χρήσης κάρτας για τη συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.

5.9.5.Οι διαδικασίες αντικατάστασης κάρτας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

5.9.6.Οι προϋποθέσεις μονομερούς απενεργοποίησης κάρτας από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

5.9.7.Η χρήση ατομικών στοιχείων και προστασία προσωπικών δεδομένων.

5.9.8.Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών και Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

5.10.Οι όροι έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη συντάσσονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.

5.11. Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και διαδικασίες:

5.11.1.Τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρούνται από τον Παίκτη καταχωρούνται, από εκπαιδευμένο υπάλληλο του σημείου έκδοσης, στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Παικτών του Φορέα Εκμετάλλευσης, η οποία συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ).

5.11.2.Μετά τον έλεγχο της ορθής καταχώρησής τους, δημιουργείται αυτόματα και εκτυπώνεται η συμπληρωμένη αίτηση έκδοσης κάρτας, η οποία έχει και χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης προς την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση υπογράφεται από τον Παίκτη και τον υπεύθυνο του σημείου έκδοσης, ο οποίος διαβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρήθηκαν και των αντιγράφων των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση.

5.11.3.Αντίγραφο της αίτησης καθώς και έντυπο με τους όρους έκδοσης και λειτουργίας της Ατομικής Κάρτας Παίκτη παραδίδονται στον Παίκτη.

5.11.4.Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα ατομικά στοιχεία του Παίκτη (ημεδαπού ή αλλοδαπού):

α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

β. Ημερομηνία γέννησης.

γ. Αριθμό δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του προσώπου.

δ. Αριθμό φορολογικού μητρώου, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τους μονίμως διαμένοντες στην Ελλάδα. Για τα άτομα που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση που υπάρχει στο έντυπο της αίτησης.

ε. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.

στ. Διεύθυνση αποστολής της Κάρτας και του προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης (PIN).

η. Δήλωση περί μη αίτησης αυτοαποκλεισμού ή αποδοχής τυχόν περιορισμών μεταξύ των επιλογών που θα υποστηρίζονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.

5.11.5.Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη πρέπει να συνοδεύεται από:

α. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ανάλογου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας και της ημερομηνίας γέννησης του αιτούντος.

β. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος.

5.11.6.Η Ατομική Κάρτα Παίκτη εκδίδεται εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3.

5.11.7.Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη γίνεται αιτιολογημένα και εγγράφως. Τυχόν έγγραφες αντιρρήσεις του Παίκτη για την απορριπτική απόφαση, καθώς και οι ενέργειες του Φορέα Εκμετάλλευσης για την αντιμετώπισή τους, κοινοποιούνται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

5.11.8.Η αποστολή της Ατομικής Κάρτας Παίκτη και του μυστικού προσωπικού κωδικού ταυτοποίησης (PIN) γίνεται, σε διαφορετικούς χρόνους, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του Παίκτη ή στη διεύθυνση που δήλωσε στην αίτηση έκδοσης. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να παραδοθούν στον ίδιο τον Παίκτη, στο εξουσιοδοτημένο σημείο που συμπλήρωσε τη σχετική αίτηση.

5.12.Η αίτηση έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν φυλάσσονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε ηλεκτρονική μορφή για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.

5.13.Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι κάτοχος ελληνικού ΑΦΜ, η Ατομική Κάρτα Παίκτη είναι έγκυρη για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσής της. Με την παρέλευση του χρόνου ισχύος της η κάρτα λήγει αυτοδικαίως.

5.14.Η Ατομική Κάρτα Παίκτη μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί ως προς τους περιοριστικούς όρους βάσει των οποίων εκδόθηκε, με αίτηση του Παίκτη, με ανάλογη διαδικασία με αυτή της παραγράφου 5.11. Μείωση ή/και άρση των περιοριστικών όρων που έχουν τεθεί επιτρέπεται μόνον μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτοί υιοθετήθηκαν.

5.15.Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να αρνηθεί να συγκατατεθεί στην έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη, ή να δώσει εντολή ανάκλησής της, εφόσον η κάρτα έχει ήδη εκδοθεί, όταν υπάρχουν ή προκύψουν βάσιμα στοιχεία για την ακαταλληλότητα ενός ατόμου ως Παίκτη Τυχερών Παιγνίων. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι, ενδεικτικά, ποινές για αδικήματα των άρθρων 51 και 52 του ν.4002/2011 (Α 180), η καταδίκη για βιαιοπραγία, οπλοκατοχή, διακίνηση ναρκωτικών, τοκογλυφία ή οι επανειλημμένες αναφορές από τους κατά περίπτωση υπεύθυνους για ανάρμοστη συμπεριφορά εντός των χώρων διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων. Στη σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. θα προσδιορίζεται και η διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης έκδοσης Ατομικής Κάρτας Παίκτη για το συγκεκριμένο Πρόσωπο.

5.16.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να ακυρώσει αμέσως Ατομική Κάρτα Παίκτη, όταν δηλωθεί από αυτόν κλοπή, απώλεια ή καταστροφή της ή μετά από απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΙ

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο διεξαγωγής και λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, τους όρους της άδειας που του έχει χορηγηθεί και τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

6.2.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης συνεχίζει να υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια και για το τμήμα της εκμετάλλευσης που έχει παραχωρηθεί στους Παραχωρησιούχους. Για τον λόγο αυτόν, και ιδίως για τη διασφάλιση της απόδοσης των κερδών στους Παίκτες, οφείλει να λαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις από τους Παραχωρησιούχους.

6.3.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει ιδιαίτερα:

6.3.1.Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα ατόμων που δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και των Αυτοαποκλειόμενων.

6.3.2.Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων και να εφαρμόζει μέτρα για την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 42 του Κανονισμού.

6.3.3.Να εκμεταλλεύεται μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, μέσω των οποίων διεξάγονται Πιστοποιημένα Παίγνια, και τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν αποκλειστικά σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.

6.3.4.Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκλείεται η συνομολόγηση στοιχημάτων μεταξύ των Παικτών ή/και τρίτων που βασίζονται στην πρόβλεψη του αποτελέσματος των διεξαγομένων Παιγνίων.

6.3.5.Να διασφαλίζει ότι τα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αλλοιωθεί, προγραμματιστεί εκ νέου ή με άλλο τρόπο υποστεί τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου ή χαρακτηριστικού τους, από εκείνα που λήφθηκαν υπόψη προκειμένου το Παιγνιομηχάνημα ή το Παίγνιο να λάβει την πιστοποίηση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.

6.3.6.Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των Πιστοποιημένων Τεχνικών, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

6.3.7.Στην περίπτωση που διαπιστώσει:

α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου στις ρυθμίσεις ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου,

β. δυσλειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού,

γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,

να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να μην το θέσει σε επαναλειτουργία πριν αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα και διασφαλιστεί ότι το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησής του. Τα γεγονότα αυτά, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, αναφέρονται αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π.

6.3.8.Στην περίπτωση που διαπιστώσει απόσπαση, αλλοίωση, παραποίηση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 38 ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, να αναφέρει αμέσως το συμβάν στην Ε.Ε.Ε.Π. και να θέσει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, μέχρι αυτό να ελεγχθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. και να χορηγηθεί νέο σήμα νόμιμης λειτουργίας.

6.3.9.Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, στους Διαχειριστές Συστήματος Παιγνίων, στα Δίκτυα Επικοινωνιών, καθώς και στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Καταστήματα, τόσον αυτού όσο και των Παραχωρησιούχων.

6.4.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εκπαιδεύει τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης των Καταστημάτων και τους εργαζόμενους σε αυτά, ώστε να είναι σε θέση:

6.4.1.Να παρέχουν πληροφόρηση για την υπεύθυνη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και πληροφορίες που αφορούν στην απεξάρτηση από τον εθισμό σε αυτά.

6.4.2.Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια όσων κάνουν χρήση ή παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ή εμφανίζουν συμπτώματα υπνηλίας ή είναι προφανές ότι η γενική τους κατάσταση δεν μπορεί να εγγυηθεί την υπεύθυνη διεξαγωγή Παιγνίων.

6.4.3.Να είναι σε θέση να χειρίζονται με διακριτικότητα και ευαισθησία μη αποδεκτή συμπεριφορά Παίκτη και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για περιορισμό αυτών των συμπεριφορών.

6.4.4.Να ενημερώνουν τους Παίκτες και τους οικείους τους για τη δυνατότητα αποκλεισμού ή θέσπισης περιορισμών συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια.

6.4.5.Να συνδράμουν συγγενείς και φίλους Παικτών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κρούσματα εθισμού των Παικτών στα Τυχερά Παίγνια.

6.4.6.Να τηρούν αρχείο συμβάντων στο Κατάστημα, στο οποίο καταγράφονται γεγονότα για τα οποία χρειάστηκε επιτόπου αντιμετώπιση, καθώς και ο τρόπος χειρισμού που υιοθετήθηκε.

6.5.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Παικτών, τα οποία απαγορεύεται να δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο. Προς τούτο ενημερώνει και δεσμεύει δεόντως όλους όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, και λαμβάνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

6.6.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, υποχρεούται να διασφαλίζει, με όλα τα πρόσφορα μέσα, ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, την άδεια, τον Κανονισμό και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., τίθενται ως συμβατικοί όροι στους

6.7.Παραχωρησιούχους, τους Πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., τους Υπεργολάβους και το απασχολούμενο προσωπικό.

6.8.Σε κάθε περίπτωση παραβίασης, εκ μέρους των Παραχωρησιούχων ή των Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των Υπεργολάβων ή του εμπλεκόμενου προσωπικού, της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά των Παιγνίων και ιδιαιτέρως εκείνων των ρυθμίσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης και του εγκλήματος, στην προστασία των ανηλίκων, στην προστασία του καταναλωτή, στην αποτροπή του εθισμού ή της κατασπατάλησης χρήματος σε Τυχερά Παίγνια, οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Ε.Π.

6.9.Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.


Άρθρο 7

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ

7.1.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα για εγκατάσταση και εκμετάλλευση Παιγνιομηχανημάτων, σε αριθμό και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις, σε Παραχωρησιούχους. Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να παραχωρούν περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

7.2.Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων κατατίθενται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους.

7.3.Οι Παραχωρησιούχοι απαγορεύεται να είναι Συνδεδεμένες Εταιρείες.

7.4.Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση των Παραχωρησιούχων δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

7.5.Οι Παραχωρησιούχοι δύνανται να εγκαθιστούν τα Παιγνιομηχανήματα σε Πιστοποιημένα Καταστήματα τύπου Β’ και Ε’, όπως προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ι του Κανονισμού, και έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τα Παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιούν και τα Τυχερά Παίγνια που θα προσφέρουν, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών.

7.6.Οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο διεξαγωγής και λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, τους όρους της σύμβασης παραχώρησης και τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης.

7.7.Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 και 6.7 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν και για τους Παραχωρησιούχους. Όπου στις παραγράφους αυτές προβλέπεται γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π., η γνωστοποίηση θα γίνεται και στον Φορέα Εκμετάλλευσης.


Άρθρο 8

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

8.1.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να εποπτεύουν τις δραστηριότητες εκάστου Υπεργολάβου τους, καθώς παραμένουν πλήρως και απολύτως υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλείψεις αυτού, σχετικά με τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

8.2.Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων κατατίθενται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

9.1.Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε Παίγνιο με Παιγνιομηχανήματα επιτρέπεται μόνον εφόσον γνωστοποιηθεί στον Παίκτη, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, η σύμβαση προσχώρησης στο Παίγνιο και την αποδεχθεί, αντιστοίχως.

9.2.Η σύμβαση προσχώρησης, που μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους συμμετοχής στο Παίγνιο, τους κανόνες συμπεριφοράς στα Καταστήματα και τον τρόπο απόδοσης των κερδών.

9.3.Η εκπόνηση των συμβάσεων προσχώρησης στο κάθε Παίγνιο γίνεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους.

9.4.Η έγκριση των συμβάσεων προσχώρησης, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής τους, γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή τους σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση των συμβάσεων προσχώρησης.

9.5.Τα στοιχεία αποδοχής των συμβάσεων προσχώρησης φυλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών.


Άρθρο 10

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

10.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) των Παιγνίων, όπως αυτό έχει καθοριστεί στην πιστοποίησή τους.


Άρθρο 11

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ

11.1.Η συμμετοχή στα Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα μπορεί να γίνεται και με τη χρήση Προπληρωμένης Κάρτας.

11.2.Η Ατομική Κάρτα Παίκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Προπληρωμένη Κάρτα.


Άρθρο 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

12.1.Ο Παίκτης για τη συμμετοχή του σε Τυχερά Παίγνια, πρέπει απαραίτητα να εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη στην κατάλληλη υποδοχή του Παιγνιομηχανήματος, προκειμένου να ελεγχθεί και να αναγνωρισθεί.

12.2.Ο Παίκτης μπορεί να συμμετάσχει στο Τυχερό Παίγνιο που θα επιλέξει αποκλειστικά και μόνο:

12.2.1 Με τη χρήση μετρητών.

12.2.2.Με τη χρήση κουπονιού με μονάδες πίστωσης (Voucher).

12.2.3.Με τη χρήση Προπληρωμένης Κάρτας.

12.2.4.Με την επανεπένδυση μονάδων κέρδους.

12.3.Η παροχή στον Παίκτη κάθε είδους πίστωσης, ή/και έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής, περιλαμβανομένων οποιασδήποτε μορφής δώρων και λοιπών κινήτρων, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προσέλκυσή του στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων ή/και η αύξηση του ποσού συμμετοχής του, απαγορεύεται.

12.4.Στη συμμετοχή στη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων υφίσταται μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών, ανά Παίκτη. Ως τέτοιο ορίζεται η διαφορά που προκύπτει εάν από τις καταθέσεις (cash-in) αφαιρεθούν τα ρευστοποιούμενα κέρδη (cash-out). Το ύψος του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου δαπανών ανά Παίκτη καθορίζεται και μεταβάλλεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

12.5.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. πρόταση για τον προσδιορισμό του ύψους του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου δαπανών ανά Παίκτη. Η πρόταση πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνει υπόψη της τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, την ανάγκη προστασίας των Παικτών από τον εθισμό και την κατασπατάληση χρημάτων στα Τυχερά Παίγνια.

12.6.Το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών ανά Παίκτη πρέπει να κοινοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους στους Παίκτες. Μετά την επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου, ο Παίκτης αποκλείεται για τις επόμενες είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

12.7.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν χαμηλότερα από τα ανωτέρω όρια δαπανών των Παικτών τους.

12.8.Ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα είτε να αυτοαποκλειστεί είτε να αυτοπεριοριστεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

12.8.1.Καλώντας το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του Φορέα Εκμετάλλευσης και έπειτα από κατάλληλη διαδικασία πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.

12.8.2.Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και μετά από πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας.

12.8.3.Επισκεπτόμενος την κατάλληλη ενότητα του Παιγνιομηχανήματος με τα προσωπικά του δεδομένα («Ατομικό περιβάλλον εργασίας χρήστη»).

12.9.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να παρέχουν σε κάθε Παίκτη τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, στον οποίο τηρούνται η ημερομηνία, η ώρα, το διεξαχθέν Παίγνιο, το Παιγνιομηχάνημα και το ποσό κάθε Συμμετοχής του, τα προκύπτοντα κέρδη, καθώς και το τρέχον υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του Παίκτη, κατά τη διάρκεια μίας Παικτικής Συνεδρίας.


Άρθρο 13

ΚΕΡΔΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

13.1.Το ποσό κέρδους που προκύπτει από το αποτέλεσμα Συμμετοχής πρέπει να προστίθεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο Παίκτη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συμμετοχής. Το ποσό της κάθε Συμμετοχής σε Παίγνιο πρέπει να αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη ταυτόχρονα με την εκκίνηση της Συμμετοχής του.

13.2.Με την ολοκλήρωση κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τα τυχόν κέρδη αποδίδονται άμεσα στον Παίκτη, αφού πρώτα παρακρατηθεί το ποσό του αναλογούντος φόρου, είτε με την πίστωσή τους στην Ατομική Κάρτα Παίκτη είτε με την έκδοση από το Παιγνιομηχάνημα ειδικής απόδειξης προς εξαργύρωση είτε σε μετρητά. Κατά την καταβολή κάθε κέρδους που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ύψος, είτε αυτή γίνεται σε μετρητά είτε με την εξαργύρωση της ειδικής απόδειξης είτε με την εξαργύρωση πιστωτικών μονάδων της ΑΚΠ, πρέπει να ταυτοποιούνται και να τηρούνται τα στοιχεία του δικαιούχου/Παίκτη. Το ύψος των κερδών, πέραν του οποίου απαιτείται η ταυτοποίηση του Παίκτη, και η ακριβής διαδικασία απόδοσης του κέρδους στους Παίκτες ορίζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π.

13.3 Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είναι ανά πάσα στιγμή εξαργυρώσιμο. Απαγορεύεται η δέσμευση ποσού για επόμενη Συμμετοχή καθώς και η μη καταβολή ποσού κερδών, επειδή αυτό είναι χαμηλότερο από ορισμένο ύψος.


Άρθρο 14

ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΩΝ

14.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να παρέχουν στους Παίκτες, μετά από σχετικό γραπτό αίτημά τους, βεβαίωση των κερδών τους, για φορολογικούς σκοπούς.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ

Άρθρο 15

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

15.1.Η συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, η οποία λαμβάνεται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling). Οι Παίκτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες δύνανται να λαμβάνονται στα Πιστοποιημένα Καταστήματα, καθώς και από τους διαδικτυακούς τόπους του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων.

15.2.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο:

15.2.1.Σχετικά με τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια, ώστε να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που θα επιλέξει να συμμετάσχει και σταθμίζοντας τις οικονομικές του δυνατότητες, τον κίνδυνο απώλειας χρημάτων και τις συνέπειες του εθισμού από την υπερβολική χρήση των Παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Παιγνιομηχάνημα πρέπει να προβάλλει στην οθόνη του μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling) όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής του Παίκτη.

15.2.2.Σχετικά με τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους.

15.3.Τα μέλη των οργάνων διοίκησης, οι διαχειριστές και το πάσης φύσεως προσωπικό του Φορέα Εκμετάλλευσης, των Παραχωρησιούχων και των φορέων εκμετάλλευσης των Καταστημάτων απαγορεύεται να μετέχουν σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι ή εμπλέκονται στη διεξαγωγή τους.

15.4.Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε Παίκτη να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.


Άρθρο 16

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

16.1.Για κάθε Τυχερό Παίγνιο, που διεξάγεται και λειτουργεί μέσω Παιγνιομηχανημάτων, εκδίδεται και κυκλοφορεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο που το διεξάγει, ο Οδηγός Παιγνίου.

16.2.Σε κάθε Οδηγό Παιγνίου αναγράφονται υποχρεωτικά:

16.2.1.Η Εμπορική ονομασία του Παιγνίου.

16.2.2.Κάθε ζήτημα σε σχέση με τη συμμετοχή των Παικτών και ιδίως την κατώτατη ηλικία των ατόμων, στα οποία επιτρέπεται η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα.

16.2.3.Τις μορφές με τις οποίες αυτό μπορεί να διεξαχθεί, τον ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα τους, το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (pay-out), τα σύμβολα, σήματα, αριθμούς ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται.

16.2.4.Πληροφορίες για τα χορηγούμενα κέρδη, όπως ενδεικτικά το μέγιστο ποσό κέρδους, τους συνδυασμούς των συμβόλων, σημάτων, αριθμών ή άλλων απεικονίσεων με την επίτευξη των οποίων ο Παίκτης αποκομίζει συγκεκριμένο κέρδος ή δωρεάν Παιγνίδια.

16.2.5.Πληροφορίες για την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.

16.2.6.Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου που διεξάγει το Παίγνιο, καθώς και τον ιστότοπό του.

16.2.7.Τον τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών, και υπηρεσιών υποστήριξης καθώς και την υποβολή καταγγελιών.

16.2.8.Την πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και τα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα πιστοποιούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν.

16.2.9.Την πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στους ιστότοπους του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων, όπως και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

16.3.Οι Οδηγοί Παιγνίων διατίθενται σε εμφανές σημείο των Πιστοποιημένων Καταστημάτων ή/και καθίστανται προσιτοί με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο μέσα σε αυτά.

16.4.Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόμενα Παίγνια δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Οδηγούς Παιγνίων ή αυτοί περιέχουν λάθη, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή/και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να τα γνωστοποιούν στο κοινό με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.


Άρθρο 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

17.1 Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων πρέπει να αναγράφεται με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και να παραμένει για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο Παίκτης άνετα να τη διαβάσει. Οι πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, στον Παίκτη μέσα από την οθόνη του Παιγνιομηχανήματος, είναι οι εξής:

17.1.1.Η Εμπορική Ονομασία του Παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο Παίκτης.

17.1.2.Το ποσό που, κάθε φορά, επιλέγει ο Παίκτης για να συμμετάσχει στο Παίγνιο.

17.1.3.Το αποτέλεσμα της τελευταίας συμμετοχής στο Παίγνιο, τη στιγμή που αυτό ολοκληρώθηκε (π.χ. φύλλα τράπουλας, συνδυασμοί από σύμβολα, απεικονίσεις κλπ), έως ότου ξεκινήσει η επόμενη συμμετοχή.

17.1.4.Το ποσό κέρδους από την τελευταία συμμετοχή του Παίκτη, έως ότου ξεκινήσει η επόμενη συμμετοχή ή αυτός ζητήσει την εξόφλησή του.

17.1.5.Οι επιλογές του Παίκτη που ίσχυσαν στην τελευταία συμμετοχή του, έως ότου ξεκινήσει η επόμενη ή αλλάξει το ποσό συμμετοχής.

17.1.6.Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη.

17.2.Σε κάθε Κατάστημα που συμμετέχει σε Λειτουργία Jackpot Αίθουσας ή Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να υπάρχουν επαρκείς, για την ενημέρωση των Παικτών, ειδικές οθόνες πληροφόρησης, συνδεδεμένες με το ΚΠΣ, οι οποίες ανά πάσα χρονική στιγμή κατά την οποία υπάρχει ενεργή Λειτουργία Jackpot Αίθουσας ή Jackpot Ευρείας Περιοχής θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

17.2.1.Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

17.2.2.Ονομασία της Λειτουργίας Jackpot.

17.2.3.Το ποσό του Jackpot, το οποίο θα ενημερώνεται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τον υπολογισμό του από το ΚΠΣ.

17.2.4.Το γεγονός της απονομής του Jackpot, όταν αυτό συμβεί, με τρόπο αντιληπτό από τους Παίκτες. Σε κάθε απονομή πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Το ακριβές ποσό που απονέμεται.

β. Ο κωδικός του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο απονέμεται.

γ. Η ονομασία και ο κωδικός του Καταστήματος στο οποίο απονέμεται.

δ. Η ημερομηνία και ώρα της απονομής.

17.3.Η απονομή θα συνοδεύεται από διακριτό ηχητικό σήμα και η διάρκεια εμφάνισης επί της οθόνης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τριάντα (30) δευτερόλεπτα.

17.4.Σε περίπτωση διακοπής της Λειτουργίας Jackpot για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η οθόνη πρέπει να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (π.χ. «Προσωρινή διακοπή Jackpot»), μέχρι την επαναφορά αυτής.


Άρθρο 18

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

18.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά.


Άρθρο 19

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

19.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι λαμβάνουν όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε, στα Πιστοποιημένα Καταστήματα τύπου Β και Ε, να έχουν επαρκή πρόσβαση και να μην αποκλείονται άτομα με αναπηρία.


Άρθρο 20

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

20.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι ίδιοι, οι φορείς εκμετάλλευσης των Πιστοποιημένων Καταστημάτων, καθώς και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν απολέσει οποιοδήποτε ποσό από τη συμμετοχή τους αυτή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση των συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται προς την Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 21

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

21.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών και να τηρούν αρχείο των καταγγελιών αυτών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 22

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

22.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι πρέπει να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π., με τον τρόπο και τον τύπο που καθορίζεται από αυτήν, τα ακόλουθα:

22.1.1.Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τη λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή:

α. Οι μορφές της εμπορικής επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε και οι αντίστοιχες δαπάνες.

β. Στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων του κοινού και των αντίστοιχων ενεργειών αντιμετώπισής τους.

γ. Στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυσλειτουργίες ή βλάβες πληροφοριακών συστημάτων, Παιγνιομηχανημάτων, δομών ή διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών αντιμετώπισής τους.

δ. Μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν την αγορά των Τυχερών Παιγνίων, τις προτιμήσεις και συμπεριφορές των Παικτών, τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα και τη λειτουργία του.

22.1.2.Δυνατότητα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, στις εγκαταστάσεις τους, στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Καταστημάτων καθώς και σε κάθε σύστημα που συνδέεται με τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, διασφαλίζοντας ότι θα παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες οι ζητούμενες πληροφορίες.


Άρθρο 23

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

23.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία για όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές τους που σχετίζονται με τη διεξαγωγή και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων. Τα αρχεία διατηρούνται για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

23.1.1.Να είναι δυνατό να διαπιστωθούν εύκολα τυχόν διορθώσεις ή άλλες τροποποιήσεις, καθώς και το περιεχόμενο των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις.

23.1.2.Να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) ή/και κατά τον τρόπο και στον χρόνο που αυτή προσδιορίζει.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 24

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

24.1.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να εγκαταστήσει Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω του οποίου θα γίνεται η οργάνωση, η λειτουργία, η διεξαγωγή, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.

24.2.Το ΚΠΣ πρέπει να είναι δικτυακά συνδεδεμένο με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ), ώστε να παρέχεται στην Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα:

24.2.1.Πρόσβασης, σε πραγματικό χρόνο, σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος αυτού.

24.2.2.Άντλησης από κάθε ΔΣΠ οποιωνδήποτε στοιχείων επιλέγει η Ε.Ε.Ε.Π. για όλες τις συνιστώσες οργάνωσης, διεξαγωγής και λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων, για όλες τις μορφές Τυχερών Παιγνίων και για όλα τα Καταστήματα (π.χ. στοιχείων οικονομικών, εμπορικών, στατιστικών, ασφάλειας κλπ), τόσο σε αναλυτικό όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο.

24.2.3.Διαπίστωσης, ανά πάσα στιγμή, της άρτιας λειτουργίας όλων των μερών του και των υποσυστημάτων του.

24.3.Η διασφάλιση σταθερής επικοινωνίας, σε πραγματικό χρόνο και ανά πάσα στιγμή, του ΚΠΣ με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου ΠΣΕΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης.

24.4.Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η λειτουργία του να ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΚΠΣ και των ΔΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του ΚΠΣ γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες και αναφορές κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να εντοπίζουν άμεσα οποιεσδήποτε αλλαγές στη συνήθη λειτουργία του ΚΠΣ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.

24.5.Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

24.5.1.Σύστημα Ελέγχου.

24.5.2.Λογιστικό Σύστημα,

24.5.3.Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων,

24.5.4.Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας και

24.5.5.Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.

24.6.Το ΚΠΣ εκτελεί, τουλάχιστον, τις εξής λειτουργίες:

24.6.1 Τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση κάθε Καταστήματος, κάθε Παιγνιομηχανήματος και κάθε μορφής Τυχερού Παιγνίου. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να γίνεται τόσο σε επίπεδο Τυχερού Παιγνίου και Παιγνιομηχανήματος όσο και σε επίπεδο Παίκτη, ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή κανόνων Υπεύθυνου Παιγνίου καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος τυχόν αυτοπεριορισμών ή αυτοαποκλεισμών Παικτών.

24.6.2.Τη συλλογή όλων των απαιτούμενων δεδομένων από το σύνολο των ΔΣΠ σχετικά με την ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων (π.χ. εμπορικών, οικονομικών, στατιστικών, ασφαλείας, βλαβών, κλπ), για όλες τις μορφές Παιγνίων και για όλα τα Καταστήματα.

24.6.3.Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, φερέγγυας και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών Παιγνίων.

24.6.4.Την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των παιγνιομηχανημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συσκευών, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή και λειτουργία τους, και είναι εγκατεστημένα στα Πιστοποιημένα Καταστήματα.

24.6.5.Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών, μέσω ανοικτών, κοινά αποδεκτών και ευρέως χρησιμοποιούμενων, στο χώρο των ηλεκτρονικών Παιγνίων, αμφίδρομων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με τα Παιγνιομηχανήματα.

24.6.6.Τη διάγνωση και εντοπισμό τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων.

24.6.7.Τη συνεχή παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των μερών του ΔΣΠ.

24.6.8.Την εφαρμογή διαδικασιών αποκλεισμού σε περιπτώσεις, που ενδέχεται να υπάρχουν δυσλειτουργίες ή προσπάθεια αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του συστήματος διαχείρισης Παιγνίων.

24.6.9.Την ενημέρωση του σε πραγματικό χρόνο, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας, παραβίασης ή προσπάθειας αλλοίωσης σε οποιαδήποτε από τα μέρη του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή διαδικασιών αποκλεισμού.

24.6.10.Την εξασφάλιση αυτοματοποιημένων διαδικασιών επαλήθευσης, οι οποίες εκτελούνται τουλάχιστον σε καθημερινή βάση και επαληθεύουν την ακεραιότητα του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε υποσύστημα, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού των Παιγνίων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.

24.6.11.Την εξασφάλιση λειτουργιών αναζήτησης, οι οποίες παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικές με:

α. Το κατά πόσο κάθε μέρος του συστήματος είναι συνδεδεμένο με το ΚΠΣ.

β Τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής του τελευταίου ελέγχου ακεραιότητας των μερών του συστήματος διαχείρισης Παιγνίων.

γ. Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος και ενημέρωση για την ανάγκη διεξαγωγής εργασιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στο σύνολο των μερών του κεντρικού συστήματος.

δ. Τα διαθέσιμα Τυχερά Παίγνια ανά Κατάστημα και ανά Παιγνιομηχάνη μα.

ε. Τα συνολικά ποσά παρακράτησης προς απόδοση (φόροι κερδών, δικαιώματα δημοσίου, κλπ) και κέρδη σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση για τον Φορέα Εκμετάλλευσης και κάθε Παραχωρησιούχο, Κατάστημα ή Παιγνιομηχάνημα, και ανά Παίγνιο.

24.6.12.Τον έλεγχο έκδοσης μίας μόνο Ατομικής Κάρτας ανά Παίκτη και τη διασφάλιση αδυναμίας συμμετοχής σε οποιοδήποτε Παίγνιο μέσω Παιγνιομηχανήματος χωρίς τη χρήση αυτής.

24.6.13.Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot, προοδευτικών ή συστήματος, στα Παιγνιομηχανήματα και τα Παίγνια σε ένα ή περισσότερα Πιστοποιημένα Καταστήματα.

24.6.14.Τη δυνατότητα τερματισμού αλλά και επαναφοράς της λειτουργίας όλων των μερών των ΔΣΠ, καθώς και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων Παιγνίων στο ΚΠΣ ή στα Παιγνιομηχανήματα.

24.7.Το ΚΠΣ πρέπει να διαθέτει λογική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως:

24.7.1.Ο έλεγχος της πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία του και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες του.

24.7.2.Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους.

24.7.3.Η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στοιχείων στα αρχεία του, καθώς και όλων των αντλούμενων στοιχείων από το ΠΣΕΕ.

24.8.Το ΚΠΣ πρέπει να διαχειρίζεται πληροφορίες που αφορούν:

24.8.1.Τις συμμετοχές Παικτών αναλυτικά και συνολικά καθώς και τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν από αυτές.

24.8.2.Τα ποσά που συλλέχθηκαν, τους φόρους των κερδών που παρακρατήθηκαν και τα κέρδη που αποδόθηκαν σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση από κάθε Παιγνιομηχάνημα (με εμφάνιση των υποσυνόλων ανά παιχνίδι), από κάθε Κατάστημα, από κάθε ενεργό Τυχερό Παίγνιο και από το σύνολο του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήματος.

24.8.3.Συνδέσεις και αποσυνδέσεις κάθε μέρους των ΔΣΠ.

24.8.4.Απόπειρες πρόσβασης (εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες) καθώς και τα στοιχεία όσων είχαν πρόσβαση σε κάθε ένα από τα μέρη του ΔΣΠ.

24.8.5.Βλάβες και εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης σε κάθε ένα από τα μέρη των ΔΣΠ.

24.8.6.Εργασίες που έγιναν στο λογισμικό του κάθε μέρους των ΔΣΠ.

24.9.Απαγορεύεται η οποιαδήποτε σύνδεση ή/και συσχετισμός με οποιονδήποτε τρόπο των στοιχείων της Παικτικής Συμπεριφοράς, με τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων Ατομικής Κάρτας Παίκτη από τους ΔΣΠ και το ΚΠΣ. Η σύνδεση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από την Ε.Ε.Ε.Π. μέσω του ΠΣΕΕ. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνολογικά και λοιπά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.

24.10.Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η λειτουργία έκδοσης πιστοποιητικού κερδών του άρθρου 14 του Κανονισμού, για την οποία, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύνδεση των προσωπικών στοιχείων του Παίκτη αποκλειστικά και μόνο με την πληροφορία των κερδών που αποδόθηκαν σε αυτόν.

24.11.Όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε επεξεργάσιμη μορφή.

24.12.Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΚΠΣ πρέπει να γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, αναλυτική αναφορά των μερών του ΚΠΣ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση.

24.13.Η φυσική έδρα αυτών των Συστημάτων Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΚΠΣ.

24.14.Το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.


Άρθρο 25

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

25.1. διεξαγωγή κάθε Τυχερού Παιγνίου μέσω Παιγνιομηχανημάτων προϋποθέτει την εγκατάσταση από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους ενός ή περισσοτέρων Διαχειριστών Συστήματος Παιγνίων (ΔΣΠ). Κάθε ΔΣΠ, περιλαμβάνει τουλάχιστον:

25.1.1.Παιγνιομηχανήματα.

25.1.2.Δίκτυο Επικοινωνιών για την επικοινωνία των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ σε πραγματικό χρόνο.

25.1.3.Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων.

25.1.4.Σύστημα Διαχείρισης Παικτών.

25.2.Κάθε ΔΣΠ που θα εγκατασταθεί πρέπει υποχρεωτικά να διασφαλίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες:

25.2.1.Την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των μερών του συστήματος (ΚΠΣ, Δίκτυο Επικοινωνιών, Παιγνιομηχανήματα, κλπ) και την υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους. Όλα τα μέρη του ΔΣΠ πρέπει να συγχρονίζονται από μια πηγή, η οποία για τον χρονισμό της χρησιμοποιεί την παγκόσμια ώρα (UTC).

25.2.2.Τη διάθεση και τη σωστή λειτουργία των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

25.2.3.Την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ασφάλειας και της ακεραιότητας του συνόλου των συνιστωσών του ΔΣΠ και την επισήμανση οποιασδήποτε παραβίασης ασφάλειας (π.χ. μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα θύρας Παιγνιομηχανήματος ή κερματοδέκτη, αλλοίωση μετρητή κλπ) σε επίπεδο Παιγνιομηχανήματος, Δικτύου Επικοινωνίας κλπ.

25.2.4.Τον έλεγχο της πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του λογισμικού του, στα αποθηκευμένα στοιχεία, στα αρχεία του και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες του.

25.2.5.Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα αρχεία του στοιχείων.

25.2.6.Την ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα όλων των στοιχείων που ανταλλάσσονται (αποστολή και λήψη δεδομένων) μέσω του ΚΠΣ.

25.2.7.Τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων στο ίδιο ή σε περισσότερα Καταστήματα.

25.2.8.Τη δυνατότητα ταυτοποίησης παιγνιομηχανημάτων και του λογισμικού τους, και των εγκατεστημένων Παιγνίων με χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής υπογραφής (seed and signature).

25.3.Εφόσον ο ΔΣΠ υποστηρίζει λειτουργία επικύρωσης εκτυπωμένων από το Παιγνιομηχάνημα ειδικών αποδείξεων, που χρησιμοποιούνται για την εξαργύρωση πιστωτικών μονάδων, πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικότερα, το σύστημα επικύρωσης ειδικών αποδείξεων, πρέπει:

25.3.1.Να διαθέτει αλγόριθμο δημιουργίας αριθμών ή φύτρων επικύρωσης για τις εξαργυρώσιμες ειδικές αποδείξεις.

25.3.2.Να αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις ειδικές αποδείξεις (αριθμό επικύρωσης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης, χρηματική αξία, κατάσταση της ειδικής απόδειξης, ημερομηνία και ώρα λήξης της, ταυτότητα Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, από το οποίο έχει προέλθει κλπ.), που αντλούνται από το σύστημα βάσει του χρησιμοποιούμενου ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

25.3.3.Να διασφαλίζει την ορθή εξαργύρωση της ειδικής απόδειξης, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας.

25.4.Για κάθε νέα εγκατάσταση ΔΣΠ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή των Παραχωρησιούχων θα ενημερώνεται η Ε.Ε.Ε.Π. αρμοδίως για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. μια πλήρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας όλων των μερών του ΔΣΠ, σε επίπεδο λογισμικού, υλικού και λοιπού εξοπλισμού, τις τεχνικές, με τις οποίες εξασφαλίζεται η σύνδεση με τα Παιγνιομηχανήματα, τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του ΔΣΠ καθώς και η πρόσβαση σε αυτό. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο ακριβές χρονοδιάγραμμα και στις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης για την εγκατάσταση του ΔΣΠ πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π..

25.5.Το σύνολο των παραμέτρων του ΔΣΠ, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων στα Παιγνιομηχανήματα, το αντίστοιχο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) ανά Παίγνιο, την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και πρόσβασης στα παιγνιομηχανήματα καθώς και τη συνολική λειτουργία του ΔΣΠ, αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του νόμου και του Κανονισμού. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραμέτρους του ΔΣΠ πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην Ε.Ε.Ε.Π.

25.6.Η λειτουργία κάθε ΔΣΠ πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων και να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών μεταξύ του ΔΣΠ, των Καταστημάτων καθώς και των Παιγνιομηχανημάτων. Η Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία όλων των μερών του συνόλου των ΔΣΠ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας κάθε ΔΣΠ πρέπει να γίνεται μέσα από ειδικά διαμορφωμένες οθόνες και αναφορές, κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να εντοπίζονται άμεσα οιεσδήποτε αλλαγές στη συνήθη λειτουργία του ΔΣΠ, δυσλειτουργίες και έκτακτες καταστάσεις.

25.7.Οποιαδήποτε προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο λογισμικό του ΔΣΠ πρέπει να γίνεται γνωστή στην Ε.Ε.Ε.Π. και να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, αναλυτική αναφορά των μερών του ΔΣΠ τα οποία αναβαθμίζονται και τα προσδοκώμενα οφέλη ή λειτουργίες που απορρέουν από την αναβάθμιση.

25.8.Η φυσική έδρα αυτών των Συστημάτων Ανάκτησης Δεδομένων και Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είναι εγκατεστημένο το ΔΣΠ.

25.9.Ο Διαχειριστής Συστήματος Παιγνίων πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.


Άρθρο 26

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

26.1.Το Δίκτυο Επικοινωνιών συνδέει το ΚΠΣ, μέσω των ΔΣΠ, με όλα τα Παιγνιομηχανήματα ενός Καταστήματος. Κάθε Δίκτυο Επικοινωνιών πρέπει να παρέχει πλήρη ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται:

26.1.1. αξιόπιστη, ακριβής και πιστή μετάδοση, μεταξύ των ΔΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων, όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ομαλή λειτουργία των Παιγνίων.

26.1.2.Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

26.1.3.Η προστασία του απορρήτου και των δεδομένων που μεταδίδονται.

26.1.4.Η αυθεντικότητα του αποστολέα και του παραλήπτη. Δεν πρέπει να είναι δυνατή καμία επικοινωνία μεταξύ ενός ΔΣΠ και των Παιγνιομηχανημάτων οποιουδήποτε μη σχετιζομένου και μη εξουσιοδοτημένου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

26.2.Γενικότερα για την ομαλή, φερέγγυα, αξιόπιστη και ασφαλή διεξαγωγή των Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων πρέπει:

26.2.1.Να διασφαλίζεται η ακριβής και πιστή μετάδοση, μέσω του Δικτύου Επικοινωνιών, των πάσης φύσεως δεδομένων (π.χ. οικονομικών, εμπορικών, ασφάλειας, κλπ.), καθώς επίσης και η μη παραποίηση ή αλλοίωση αυτών.

26.2.2.Όλες οι συνιστώσες και ο αναγκαίος εξοπλισμός του Δικτύου Επικοινωνιών να ικανοποιούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται για παρόμοια Τυχερά Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.

26.2.3.Να διασφαλίζεται η συνέχιση της σύνδεσης, περιλαμβάνοντας ακόμη και τη χρήση του Συστήματος Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Επαναφοράς Δεδομένων.

26.2.4.Το δίκτυο υπολογιστών του συστήματος Παιγνίων να διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τη σημερινή τεχνολογία ευρυζωνικότητας και να επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στις υπάρχουσες διασυνδέσεις μέσω δικτύων VPN (Virtual Private Networks).

26.2.5.Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που αφορούν στις επικοινωνίες μεταξύ όλων των μερών του συστήματος να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των διαλόγων με τη χρήση κρυπτογραφικών αλγόριθμων.

26.3.Το Δίκτυο Επικοινωνιών πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.


Άρθρο 27

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

27.1.Όλα τα Παίγνια πρέπει να είναι δίκαια απέναντι στον Παίκτη, με γνώμονα το ότι δεν πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να του δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες για αυξημένες πιθανότητες να κερδίσει ή με το να δίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στρεβλή εικόνα γεγονότων και συμβάντων. Η πιθανότητα της εμφάνισης κάθε γεγονότος (πχ. μοίρασμα φύλλων από μία τράπουλα) πρέπει να είναι η ίδια με τη πιθανότητα του γεγονότος αυτού σε κανονικές συνθήκες (real life situation).

27.2.Οι τιμές που παράγονται από την ΓΤΑ και απεικονίζονται με κάποια συγκεκριμένη μορφή (πχ. φύλλο τράπουλας, μπάλα κτλ) πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Παιγνίου.

27.3.Η Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ) πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

JACKPOT

Άρθρο 28

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JACKPOT

28.1.Η λειτουργία Jackpot, διακρίνεται σε:

28.1.1.Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής της, σε Jackpot Παιγνίων (Game activated Jackpot) και Jackpot Συστήματος (System/mystery activated Jackpot).

28.1.2.Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της σε Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot) και Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot).

28.1.3.Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού του διατιθέμενου ποσού, σε σταθερό Jackpot ή προοδευτικά δημιουργούμενο Jackpot (progressive Jackpot).

28.2.Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος επιτρέπεται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ η διεξαγωγή Jackpot Ευρείας Περιοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.

28.3.Το Jackpot Παιγνίων αποδίδεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, που πετυχαίνει πρώτος, σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot, το ανώτατο βραβείο (top prize) του πίνακα απόδοσης κερδών του συγκεκριμένου Παιγνίου. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης κερδίζει τόσο το ανώτατο βραβείο του Παιγνίου, όσο και το ποσό του Jackpot.

28.4.Το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από το Παιγνιομηχάνημα που επέτυχε το ανώτατο βραβείο και, στη συνέχεια, του αποδίδει το ποσό του Jackpot, ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλες τις οθόνες πληροφόρησης Jackpot σε όλα τα Καταστήματα που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός Παιγνιομηχανήματα επιτύχουν το ανώτατο βραβείο Παιγνίου και ως εκ τούτου, το Jackpot, πριν από την ολοκλήρωση από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων της επεξεργασίας των στοιχείων και της απονομής του Jackpot σε ένα Παιγνιομηχάνημα, το ποσό αυτό θα διαμοιράζεται εξ ίσου στα Παιγνιομηχανήματα αυτά. Ο χρόνος διαχείρισης απονομής του ποσού και ενημέρωσης των οθονών δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) δευτερολέπτων. Τα Παίγνια που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία Jackpot πρέπει να έχουν το ίδιο μαθηματικό προφίλ και την ίδια πιθανότητα μέγιστου κέρδους (top prize), που οδηγεί και στην απονομή του Jackpot.

28.5.Το Jackpot Καταστήματος διεξάγεται με βάση κανόνες και διαδικασίες, που αποτυπώνονται στις σχετικές προδιαγραφές του και απονέμεται στους Παίκτες, υπό όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης του. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας του Καταστήματος όπου διεξάγεται το Jackpot με το ΚΠΣ, μπορεί να επιτρέπεται η συνέχιση της διεξαγωγής του Jackpot για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης.

28.6.Το μέγιστο Jackpot Καταστήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

28.7.Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή Jackpot, τα οποία δεν συνδέονται και δεν ελέγχονται από το ΚΠΣ του Φορέα Εκμετάλλευσης.

28.8 Τα κριτήρια για την κατανομή των ποσών, που προορίζονται για κάθε Jackpot ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, με τον περιορισμό ότι τα ποσά αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στο θεωρητικά υπολογισμένο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) του Παιγνίου κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 4% αυτού.


Άρθρο 29

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

29.1.Οποιαδήποτε λειτουργία Jackpot , για να μπορεί να διεξαχθεί, πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και, κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

29.2.Για κάθε Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Παιγνιομηχανημάτων και περιλαμβάνει Jackpot, πιστοποιούνται αναλυτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

29.2.1.Αρίθμηση Jackpot πολλαπλών επιπέδων.

29.2.2.Λεπτομέρειες, σε σχέση με τον σχεδιασμό του Jackpot ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής του.

29.2.3.Κανονισμοί σχετικά με την επίτευξη νίκης σε κάθε Jackpot.

29.2.4.Ποσό επανεκκίνησης επόμενου Jackpot.

29.2.5.Μέγιστο ποσό Jackpot.

29.2.6.Ποσοστό συμμετοχής στην προοδευτική αύξηση του ποσού Jackpot.

29.2.7.Τρόπος διαχείρισης των ποσών που συγκεντρώνονται μετά την συμπλήρωση του μέγιστου ποσού του Jackpot, ώστε να εκτραπούν σε δεξαμενές συγκέντρωσης ποσών Jackpot (Jackpot pools).

29.2.8.Αναμενόμενα επίπεδα τιμών ενεργοποίησης/προώθησης.

29.2.9.Δευτερεύοντα ποσοστά που εκτρέπονται σε δεξαμενές συγκέντρωσης ποσών Jackpot (Jackpot pools).

29.2.10.Μέθοδοι εκκαθάρισης.

29.3.Η λειτουργία Jackpot Καταστήματος και η λειτουργία Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

29.3.1.Το ποσό του Jackpot μπορεί να είναι είτε ένα σταθερό ποσό είτε να αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα με τα ποσά που παίζονται και προσφέρεται σε περισσότερα από ένα Παιγνιομηχανήματα του ίδιου ή περισσότερων Καταστημάτων. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση Jackpot πολλαπλών επιπέδων κερδών.

29.3.2.Κάθε Παιγνιομηχάνημα που συμμετέχει σε Jackpot πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους. Η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμη σε οποιοδήποτε έλεγχο από την Ε.Ε.Ε.Π.

29.3.3.Ο προοδευτικός μετρητής της Λειτουργίας Jackpot πρέπει να εμφανίζει το συνολικό ποσό εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τη στιγμή ανανέωσης του ποσού στο ΚΠΣ ή το ΔΣΠ. Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένος ρυθμός ανανέωσης του προοδευτικού μετρητή, πρέπει να εμφανίζει το συνολικό ποσό μόλις λαμβάνει ενημέρωση από το ΚΠΣ ή το ΔΣΠ.

29.3.4.Η μέθοδος, με την οποία οι τιμές των παραμέτρων της λειτουργίας Jackpot δημιουργούνται ή τροποποιούνται, πρέπει να είναι ασφαλής. Το Jackpot

πρέπει να μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται από το ΚΠΣ, το οποίο μεταξύ άλλων:

α. Ελέγχει όλες τις επικοινωνίες.

β. Υπολογίζει τις τιμές των προοδευτικών κερδών.

γ. Εμφανίζει κατάλληλα τις τιμές αυτών των κερδών μαζί με τους σχετικούς προοδευτικούς μετρητές.

29.3.5 Κάθε Κατάστημα που συμμετέχει στη Λειτουργία Jackpot πρέπει να διαθέτει την ειδική οθόνη πληροφόρησης της παραγράφου 17.2 του Κανονισμού.


Άρθρο 30

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JACKPOT

30.1.Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση έγκρισης διεξαγωγής Jackpot, που συνοδεύεται από τα στοιχεία και τις πληροφορίες των άρθρων 28 και 29 του Κανονισμού, καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

30.2.Η έγκριση διεξαγωγής Jackpot Καταστήματος γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκρισή του.

30.3.Η εισήγηση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 28.2 απόφασης έγκρισης διεξαγωγής Jackpot Ευρείας Περιοχής συντάσσεται από την Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σε αυτή.

30.4.Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε λειτουργίας Jackpot, η οποία δεν έχει λάβει έγκριση διεξαγωγής ή διαπιστωθεί ότι διεξάγεται με τρόπο που αντίκειται στους όρους της έγκρισής της, στις κείμενες διατάξεις ή στον Κανονισμό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 31

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

31.1.Κάθε Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.

31.2.Η πιστοποίηση χορηγείται στον Πιστοποιημένο Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα ή στον Φορέα Εκμετάλλευσης ή σε Παραχωρησιούχο.

31.3.Οι μορφές Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων και μπορούν να αποδώσουν στους Παίκτες οικονομικό όφελος, κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, με τις οποίες ταξινομούνται και πιστοποιούνται από την ΕΕΕΠ:

31.3.1.Αμιγώς Τυχερά Παίγνια: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη (Κατηγορία 1).

31.3.2.Παίγνια γνώσεων ή συνδυασμού γνώσεων και τύχης: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές των Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από τις γνώσεις του Παίκτη ή από το συνδυασμό γνώσεων και τύχης (Κατηγορία 2).

31.3.3.Παίγνια δεξιοτήτων ή συνδυασμού δεξιοτήτων και τύχης: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές των Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από τη δεξιότητα του Παίκτη ή από το συνδυασμό δεξιότητας και τύχης (Κατηγορία 3).

31.4.Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί σχετικό κατάλογο, που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα Πιστοποιημένα Τυχερά Παίγνια.


Άρθρο 32

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

32.1 Ένα Τυχερό Παίγνιο, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

32.1.1.Να αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα, η οποία πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

32.1.2.Ο τρόπος υπολογισμού του κέρδους πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το ιστορικό του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο διεξάγεται το Παίγνιο και να βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα της Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική του Παίκτη, εφόσον το Παίγνιο απαιτεί ή επιτρέπει η χρήση της στρατηγικής αυτής να έχει επιπτώσεις στην έκβασή του.

32.1.3.Το αποτέλεσμα των τυχαίων γεγονότων του Παιγνίου δεν πρέπει να επηρεάζεται, να ελέγχεται ή να σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο, εκτός από τις αριθμητικές τιμές που παράγονται από πιστοποιημένη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, σε σχέση με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα απόδοσης κερδών και τους ισχύοντες κανόνες του Παιγνίου.

32.1.4.Το λογισμικό του Τυχερού Παιγνίου πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδει τουλάχιστον το, κατά τον θεωρητικό υπολογισμό, Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout), όπως αυτό ορίζεται στην αίτηση πιστοποίησής του από την Ε.Ε.Ε.Π. Το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80% για κάθε Παίγνιο. Αυτή η παράμετρος ελέγχεται μόνιμα μέχρι οι συμμετοχές να φτάσουν τον αριθμό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), και κατόπιν αυτού, ανά δεκαπενθήμερο, με βάση τα αποτελέσματα του συστήματος ελέγχου του ΚΠΣ.

32.1.5.Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στο Παίγνιο είναι δέκα λεπτά (0,10) του ευρώ και το μέγιστο δύο (2) ευρώ. Τα ποσά με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Παίκτης στο Παίγνιο πρέπει να εμφανίζονται στη οθόνη κάθε Παιγνιομηχανήματος.

32.1.6.Το χρονικό διάστημα από την έναρξη συμμετοχής του Παίκτη στο Παίγνιο μέχρι και την έκδοση του αποτελέσματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) δευτερολέπτων.

32.1.7.Το μέγιστο ποσό κέρδους του Τυχερού Παιγνίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ ανά Συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πρόσθετων επιβραβεύσεων του Παιγνίου, που επιτρέπεται να παρέχονται, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 12.3 του άρθρου 12 του Κανονισμού.

32.1.8.Τα σύμβολα, τα σήματα, οι αριθμοί ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται στο Παίγνιο δεν πρέπει να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, τα θρησκευτικά και εθνικά σύμβολα.

32.1.9.Να διαθέτει ρύθμιση ώστε, πριν την εισαγωγή του μέσου πληρωμής, να προβάλλεται στην οθόνη ο αριθμός πιστοποίησης του Παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π.

32.2 Για κάθε Τυχερό Παίγνιο, ο πίνακας απόδοσης κερδών, οι κανόνες διεξαγωγής και οι σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή του Παίκτη πρέπει να παρουσιάζονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

32.2.1.Οι κανόνες του Παιγνίου, οι σχετικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής του Παιγνίου, καθώς και οι οδηγίες χρήσης του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο αυτό παίζεται, πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, διατυπωμένες με κατανοητό τρόπο και διαθέσιμες στον Παίκτη είτε μέσα από την οθόνη του Παιγνίου είτε μέσω οθόνης οδηγιών (help screen).

32.2.2.Οι παραπάνω κανόνες και οδηγίες πρέπει να είναι σαφείς και εύκολα κατανοητές από τον Παίκτη, να μην τον παραπλανούν, και να του δίδουν τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβεια των αποδιδόμενων κερδών.

32.2.3.Ο πίνακας απόδοσης κερδών κάθε Τυχερού Παιγνίου πρέπει να παρουσιάζεται είτε σε συνάρτηση με το ποσό συμμετοχής, είτε να επεξηγεί με εύκολο και κατανοητό τρόπο τον υπολογισμό των κερδών σε σχέση με το εκάστοτε ποσό συμμετοχής. Όλα τα ποσά πρέπει να απεικονίζονται σε ευρώ και λεπτά (με τη μορφοποίηση X€, 0,xx€). Το μέγιστο ποσό κέρδους πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς.

32.2.4.Στο κείμενο οδηγιών (help text) πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς εάν τα κέρδη είναι αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού με το συνολικό ποσό συμμετοχής.

32.2.5 Η μορφή εμφάνισης των ημερομηνιών και των αριθμών πρέπει να είναι σύμφωνη με την πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα (για την ημερομηνία: ημέρα, μήνας, έτος και για τους αριθμούς: σήμανση με τελεία στις χιλιάδες και με υποδιαστολή στα δεκαδικά ψηφία).


Άρθρο 33

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

33.1.Πιστοποίηση Παιγνίου χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση θα

περιλαμβάνει:

33.1.1.Τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση.

33.1.2.Τη μοναδική Εμπορική Ονομασία του προς πιστοποίηση Παιγνίου (ονομασία και αριθμός έκδοσης).

33.1.3.Την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται με βάση τον Κανονισμό.

33.2.Η αίτηση συνοδεύεται από:

33.2.1.Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

33.2.2.Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.

33.2.3.Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. Οργανισμό Πιστοποίησης.

33.2.4.Αναλυτική περιγραφή με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές κάθε Παιγνίου, τις οδηγίες χρήσης, τον τρόπο διεξαγωγής, τη δομή και τους κανόνες του, όπως προσδιορίζονται από τον Κατασκευαστή τους, στην ελληνική γλώσσα.

33.2.5.Πίνακα απόδοσης κερδών, στον οποίο εμφανίζονται όλοι οι συνδυασμοί επιτυχίας και οι, κατά περίπτωση, αποδιδόμενες μονάδες κέρδους (credits won), με διακριτό υπολογισμό εκείνων των συνδυασμών επιτυχίας που αποτελούν εξαιρέσεις (π.χ. αριθμός πιστωτικών μονάδων που ποντάρονται).

33.2.6.Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνεται κατάσταση με τη λογική κατάταξη των συμβόλων στον κάθε ταινιόδρομο (reel strip) του Παιγνίου και στον οποίο (πίνακα) αποτυπώνεται η ακριβής σειρά των συμβόλων αυτών.

33.2.7.Πίνακα συχνότητας εμφάνισης των συμβόλων, ανά ταινιόδρομο (reel strip).

33.2.8.Πίνακα σύνοψης του συνόλου των επιτυχιών για κάθε είδος κέρδους.

33.2.9.Πίνακα αντιστοίχισης κάθε συμβόλου με τη συντομογραφία του, εφόσον χρησιμοποιείται.

33.2.10.Την τυπική μαθηματική συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τον θεωρητικό υπολογισμό του Αποδιδόμενου Ποσοστού Κέρδους (payout).

33.2.11.Κατάλογο με τις στρατηγικές Παικτών που χρησιμοποιούνται στον θεωρητικό υπολογισμό του Αποδιδόμενου Ποσοστού Κέρδους (payout), εφόσον το Παίγνιο απαιτεί ή επιτρέπει η χρήση της στρατηγικής αυτής να έχει επιπτώσεις στην έκβαση του Παιγνίου.

33.2.12.Στατιστικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην πράξη από εργαστήρια ανάπτυξης του Παιγνίου ή από άλλες δοκιμές.

33.2.13.Δύο (2) πρωτότυπα δείγματα του Παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο. Ως κατάλληλο ψηφιακό μέσο νοείται κάθε μέσο το οποίο παρέχει την ευχέρεια εν γένει ελέγχου συμμόρφωσης του Παιγνίου προς τον Κανονισμό. Τα δείγματα δεν πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν, να επανεγγραφούν ή να υποστούν οποιαδήποτε επέμβαση ή μετατροπή.

33.2.14.Τη Βασική Μνήμη, που περιέχει στο πρόγραμμά της ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε δύο (2) πρωτότυπα, με εκτυπωμένο επί αυτής τον μοναδικό κωδικό της (ID) και τον Checksum του κάθε προγράμματος Παιγνίου της Βασικής Μνήμης.

3.3.Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Παιγνίου εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.

3.4.Η Πιστοποίηση Παιγνίου ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της παραγράφου 35.1.2.

3.5.Εφόσον μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία των παραγράφων 33.1 και 33.2, απαιτείται, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Παιγνίου ως Πιστοποιημένου, προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.

3.6.Νέα έκδοση Πιστοποιημένου Παιγνίου ή ουσιώδεις προσθήκες και μετατροπές στο υφιστάμενο θεωρούνται νέο Παίγνιο, το οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός.


Άρθρο 34

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

34.1.Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει “Ειδική άδεια για δοκιμαστική λειτουργία νέων Παιγνίων στην αγορά” με διάρκεια έως 2 μήνες, τα οποία διενεργούνται σε συγκεκριμένα καταστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 συνολικά στην Επικράτεια. Στην ειδική αυτή άδεια ορίζονται και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της δοκιμαστικής λειτουργίας, όπως ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του Παιγνίου.

34.2.Η Ειδική Άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. με διαδικασία ανάλογη με την περιγραφόμενη στο προηγούμενο άρθρο.


Άρθρο 35

ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

35.1 Για την Πιστοποίηση Παιγνίου καταβάλλονται:

35.1.1.Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

35.1.2.Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 36

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

36.1.Κάθε Παιγνιομηχάνημα Τυχερών Παιγνίων που είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε Πιστοποιημένο Κατάστημα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.

36.2.Για κάθε Παιγνιομηχάνημα απαιτείται χωριστή πιστοποίηση. Η πιστοποίηση χορηγείται στον Πιστοποιημένο Κατασκευαστή, στον Πιστοποιημένο Εισαγωγέα, στον Φορέα Εκμετάλλευσης ή στον Παραχωρησιούχο.

36.3.Για κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει το σήμα νόμιμης λειτουργίας του άρθρου 38.

36.4.Το κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα μπορεί να έχει εγκατεστημένα, αποκλειστικά και μόνο, Πιστοποιημένα Παίγνια προς χρήση από τους Παίκτες. Κάθε μεταβολή των εγκατεστημένων στο Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα Παιγνίων πρέπει να εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π.

36.5.Απόσυρση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, οποτεδήποτε, πραγματοποιείται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία του αφαιρεί το σήμα νόμιμης λειτουργίας του άρθρου 38 και του χορηγεί σήμα κατάστασης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 36.6

36.6.Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα τα οποία αποσύρονται από την λειτουργία, τίθενται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις:

36.6.1.Κατάσταση απόσυρσης για επισκευή: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και μετακινείται σε χώρο επισκευής.

36.6.2.Κατάσταση απόσυρσης για αποθήκευση: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και μετακινείται σε χώρο αποθήκευσης.

36.6.3.Κατάσταση απόσυρσης για διάλυση: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και μετακινείται σε χώρο διάλυσης.

36.6.4.Κατάσταση απόσυρσης για έξοδο από την Ελληνική Επικράτεια: όταν το Παιγνιομηχάνημα αποσυνδέεται και ακολουθείται διαδικασία εξόδου του από τη χώρα.

36.7.Ο Φορέας εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι έχουν την απόλυτη ευθύνη διατήρησης της κατάστασης του Παιγνιομηχανήματος κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ενημερώνοντας την Ε.Ε.Ε.Π. για κάθε πρόθεση μεταβολής και λαμβάνοντας την έγκρισή της.


Άρθρο 37

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

37.1 Ένα Παιγνιομηχάνημα, για να λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος Τυχερών Παιγνίων από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

37.1.1. Ο Κατασκευαστής ή/και ο Εισαγωγέας του να είναι πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και να αποτελούν μέλη του αντίστοιχου μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Κανονισμού.

37.1.2.Να έχει εγκατεστημένα αποκλειστικά Πιστοποιημένα Παίγνια. Τυχόν αλλαγές και ενημερώσεις λογισμικού καθώς επίσης και εγκαταστάσεις νέων Παιγνίων στο Παιγνιομηχάνημα πρέπει να έχουν λάβει έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π. και να εποπτεύονται από το ΠΣΕΕ

37.1.3.Να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

37.1.4.Το Παιγνιομηχάνημα να φέρει σήμανση CE ή το αντίστοιχο στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί ή διατεθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στην Τουρκία, για τα προϊόντα των οποίων εφαρμόζεται ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό τις προϋποθέσεις της ερμηνευτικής ανακοίνωσης (2003/C 265/02) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

37.1.5.Να πληροί τα υψηλότερα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνώς κρατούντα για τα Παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.

37.1.6.Να εξασφαλίζει τη διασύνδεση και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με το ΔΣΠ με τη χρήση ανοικτών και κοινά αποδεκτών στο χώρο των ηλεκτρονικών Παιγνίων, πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

37.1.7.Να παρέχει πλήρη ασφάλεια στον Παίκτη, ώστε να μη τίθεται με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο η υγεία του.

37.1.8.Να φέρει στιβαρό και υδατοστεγές μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα υψηλής και σύγχρονης αισθητικής, υψηλής αντοχής και ασφάλειας. Εντός αυτού πρέπει να υπάρχουν ασφαλή διαμερίσματα, εντός των οποίων θα είναι τοποθετημένες οι κρισιμότερες συνιστώσες του Παιγνιομηχανήματος, όπως είναι το ηλεκτρονικό λογικό τμήμα του κλπ. Η πρόσβαση στο εσωτερικό των ασφαλών αυτών διαμερισμάτων πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

37.1.9.Να φέρει μόνιμη μεταλλική πλάκα στο εξωτερικό περίβλημα, σε εμφανή θέση με μοναδικό κωδικό αριθμό, τοποθετημένη από τον Κατασκευαστή.

37.1.10.Να διασφαλίζει ότι χωρίς τη χρήση της Ατομικής Κάρτας Παίκτη, που θα πιστοποιείται σε κάθε χρήση της από το ΚΠΣ, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής Παιγνίου σε αυτό.

37.1.11.Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής μονάδων πίστωσης με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους μηχανισμούς:

α. Μέσω κερματοδέκτη ή/και χαρτονομισματοδέκτη υψηλής ασφάλειας, ώστε να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε εξαπάτηση, που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού και απόρριψης μη αποδεκτών κερμάτων και πλαστών χαρτονομισμάτων. Τα κουτιά κερμάτων ή/και χαρτονομισμάτων πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας, και η πρόσβαση σε αυτά θα είναι δυνατή μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

β. Μέσω ανάγνωσης Προπληρωμένης Κάρτας. Η ανάγνωση των στοιχείων της Προπληρωμένης Κάρτας και της Ατομικής Κάρτας Παίκτη θα γίνεται με παράλληλη ανεξάρτητη πιστοποίηση της μοναδικότητας των στοιχείων που περιλαμβάνει.

γ. Μέσω ανάγνωσης προεκτυπωμένου κουπονιού με γραμμωτό κώδικα, που περιέχει μονάδες πίστωσης, ελεγχόμενου από το ΔΣΠ.

37.1.12.Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή για την εκτύπωση αποδείξεων, με δυνατότητα εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα.

37.1.13.Να διασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών διασυνδεδεμένων λειτουργιών Jackpot όλων ή ορισμένων Παιγνιομηχανημάτων και Παιγνίων, σε ένα ή περισσότερα Καταστήματα, όπου αυτές οι λειτουργίες διεξάγονται.

37.1.14.Να μην φέρει χειροκίνητο ή ηλεκτρονικό τρόπο, ενσύρματο ή ασύρματο, και κανένα απολύτως εσωτερικό ή εξωτερικό εξάρτημα ή συσκευή, μέσω των οποίων να είναι δυνατή οποιαδήποτε παρέμβαση στην ομαλή λειτουργία των Παιγνίων, στο λογισμικό διεξαγωγής τους, στις πιθανότητες αποτελεσμάτων, στα επίπεδα και στα ποσοστά των κερδών, στην ηλεκτρονική Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών κλπ, ή οποιαδήποτε αλλοίωση, παραποίηση ή διαγραφή των αποθηκευμένων στο Παιγνιομηχάνημα στοιχείων.

37.1.15.Να επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό των Παιγνιομηχανημάτων μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό και αποκλειστικά μέσω ειδικής ασφαλούς θύρας. Κάθε άνοιγμα της ασφαλούς αυτής θύρας πρέπει αυτόματα να προκαλεί άμεση διακοπή της κανονικής λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι δυνατή μόνο δοκιμαστική λειτουργία του και σήμα ειδοποίησης του προσωπικού του Καταστήματος στο οποίο είναι τοποθετημένο, ενώ παράλληλα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής.

37.1.16.Να φέρουν πλήρη λογική και φυσική ασφάλεια διεξαγωγής κάθε Τυχερού Παιγνίου, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως:

α. Η ομαλή, αξιόπιστη, φερέγγυα, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των μορφών Τυχερών Παιγνίων.

β. Η τυχαιότητα και η μη προβλεψιμότητα των κερδών.

γ. Η τήρηση των ποσοστών κερδών, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό ή/και τις λοιπές εγκρίσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

δ. Η υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργίας τους.

ε. Η ακεραιότητα του λογισμικού τους, των αποθηκευμένων σε αυτά στοιχείων και γενικότερα όλων των λειτουργικοτήτων τους (functionalities).

στ. Η δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης τους από το ΔΣΠ κάνοντας χρήση των προαναφερθέντων ανοικτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

37.1.17.Να διαθέτει λογισμικό το οποίο να είναι αξιόπιστο, λειτουργικό, φιλικό, ασφαλές και κατάλληλο για τη διεξαγωγή ποικίλων μορφών Παιγνίων.

37.1.18.Να δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς μέτρησης, καταγραφής και αποθήκευσης διάφορων στοιχείων σχετικά με τις διεξαγόμενες μορφές Παιγνίων (π.χ. οικονομικών στοιχείων, δεδομένων ασφάλειας κλπ), καθώς επίσης και της μετάδοσης αυτών στο ΔΣΠ, ΚΠΣ και το ΠΣΕΕ.

37.1.19.Να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών, προβλημάτων και δυσλειτουργιών.


Άρθρο 38

ΣΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

38.1.Σε κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμιμης λειτουργίας στο οποίο αναγράφονται:

38.1.1.Ο αριθμός πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.

38.1.2.Ο μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) του Παιγνιομηχανήματος που φέρει από τον Κατασκευαστή του.

38.1.3.Η επωνυμία του Κατασκευαστή του Παιγνιομηχανήματος.

38.1.4.Η Εμπορική Ονομασία και ο κωδικός αριθμός μοντέλου του Παιγνιομηχανήματος.

38.2.Το παραπάνω σήμα εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και παραμένει στην κυριότητά της, επικολλάται δε στα Παιγνιομηχανήματα από εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο. Αφαίρεση του σήματος από Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή αλλοίωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, συνεπάγεται την αυτόματη αφαίρεση της Πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος.


Άρθρο 39

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

39.1.Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση θα περιλαμβάνει:

39.1.1.Τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση.

39.1.2.Τον κωδικό αριθμό πιστοποίησης από την Ε.Ε.Ε.Π., του Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα Παιγνιομηχανημάτων.

39.1.3.Την επωνυμία του Κατασκευαστή, την εμπορική ονομασία και το μοντέλο του προς πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος.

39.1.4.Τον μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) που αυτό φέρει από τον Κατασκευαστή του.

39.1.5.Τα Πιστοποιημένα Παίγνια που είναι εγκατεστημένα σε αυτό.

39.2.Η αίτηση συνοδεύεται από:

39.2.1.Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

39.2.2.Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι: όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή και ότι το Παιγνιομηχάνημα, για το οποίο ζητείται η πιστοποίηση, δεν έχει υποστεί επεμβάσεις και μετατροπές που επηρεάζουν τη δήλωση συμμόρφωσης CE.

39.2.3.Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης CE.

39.2.4.Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

39.3.Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει

άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί το σήμα του άρθρου 15, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

39.4.Η Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της παραγράφου 40.1.2.

39..5.Εφόσον μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία των παραγράφων 39.1 και 39.2, απαιτείται, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Παιγνιομηχανήματος ως Πιστοποιημένου, προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.


Άρθρο 40

ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

40.1 Για την Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος καταβάλλονται:

40.1.1.Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

40.1.2.Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Παιγνιομηχανήματος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 41

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

41.1.Για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα απαιτείται πιστοποίηση του Καταστήματος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησ ιούχου.

41.2.Η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή, των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα επιτρέπεται μόνον σε Αμιγείς Χώρους. Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για την εγκατάσταση Τυχερών Παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κανονισμό.

41.3.Οι πιστοποιήσεις των Καταστημάτων διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε τρείς (3) κατηγορίες ως εξής:

41.3.1.Πιστοποίηση τύπου Β’ για τα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους.

41.3.2.Πιστοποίηση τύπου Ε’ για την εγκατάσταση Παιγνιομηχανημάτων αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού.

41.3.3.Πιστοποίηση τύπου ΣΤ’ για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε.

41.4.Σε όλα τα πιστοποιημένα Καταστήματα:

41.4.1.Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή/και να λειτουργούν μη Πιστοποιημένα Παίγνια και Παιγνιομηχανήματα.

41.4.2.Απαγορεύεται η διεξαγωγή Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

41.4.3.Απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) τετραγωνικά μέτρα καθαρού εμβαδού ανά Παιγνιομηχάνημα.

41.4.4.Εγκαθίστανται και λειτουργούν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα μέχρι τον αριθμό που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις του νόμου.

41.4.5.Αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης του Καταστήματος σήμα πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον κωδικό αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του Καταστήματος.

41.4.6.Αναρτώνται οι επιγραφές του άρθρου 44 του Κανονισμού


Άρθρο 42

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

42.1.Τα Καταστήματα πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων.

42.2.Τα Καταστήματα, ανεξαρτήτως τύπου, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συστεγάζονται, να εφάπτονται μεταξύ τους ή να συνδέονται εσωτερικά με άλλους χώρους.

42.3.Πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, μετά από εισήγηση του Φορέα Εκμετάλλευσης, καθορίζονται οι αποστάσεις της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α 180), με την εξαίρεση των Καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4002/2011 ή υπήρχαν πριν από τη λειτουργία των ανωτέρω χώρων. Επιπλέον, για τα Καταστήματα τύπου Β’ ισχύει ο περιορισμός απόστασης του σημείου β του άρθρου 43 του ίδιου νόμου.

42.4.Το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων με Παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων τύπου Β’ και ΣΤ’ προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 02.00 της επομένης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις κείμενες διατάξεις. Για τα καταστήματα τύπου Ε’ διαμορφώνεται ελεύθερα με απόφαση και ευθύνη του πλοιάρχου.

42.5.Οι χώροι διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων πρέπει να είναι διαμορφωμένοι με τέτοιον τρόπο, ώστε οι Παίκτες να μη χάνουν την αίσθηση του χρόνου και να παραμένουν στο Κατάστημα για εύλογο μόνον χρονικό διάστημα.

42.6.Τα Παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τρόπο, ώστε να μην είναι ορατά από τον εξωτερικό χώρο του Καταστήματος ή μέσω της θύρας εισόδου, όταν αυτή είναι ανοικτή.

42.7.Εντός των Πιστοποιημένων Καταστημάτων απαγορεύεται το κάπνισμα, καθώς και η διάθεση ή/και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

42.8.Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων μηχανών ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) εντός των Καταστημάτων ή στις προσόψεις τους.


Άρθρο 43

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

43.1.Τα Καταστήματα, εκτός των άλλων προδιαγραφών όπως καθορίζονται παρακάτω, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

43.2.Αν απαγορευθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές η λειτουργία του καταστήματος, ανακαλείται αυτοδίκαια η χορηγηθείσα, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, Πιστοποίηση Καταστήματος. Η αυτοδίκαιη ανάκληση επέρχεται χωρίς άλλη διαδικασία ή διαπίστωση από την ημερομηνία, κατά την οποία απαγορεύθηκε η λειτουργία του καταστήματος.

43.3.Τα γεγονότα της παραγράφου 43.2 αναγγέλλονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π.

43.4.Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Β’.

43.4.1.Τα Καταστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, σε Αμιγείς Χώρους, εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου Β’.

43.4.2.Τα Καταστήματα τύπου Β’ δεν μπορούν να συνδέονται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, ενώ το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

43.4.3.Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον:

α. Πέντε (5) τμ. για τουαλέτες ανδρών (1) και γυναικών (1), με προθάλαμο.

β. Δέκα (10) τμ. για χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού.

γ. Πέντε (5) τμ. για αποθηκευτικό χώρο.

43.4.4 Οι χώροι εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων και λειτουργίας του Καταστήματος είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.

43.5.Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου ΣΤ’.

43.5.1.Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. εφοδιάζονται με πιστοποίηση τύπου ΣΤ’.

43.5.2.Ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης του Καταστήματος.

43.5.3.Εάν ο χώρος εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν διαχωρίζεται πλήρως από τον υπόλοιπο χώρο λειτουργίας του καταστήματος ως πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι κανόνες προσβασιμότητας και λειτουργίας των Καταστημάτων Τυχερών Παιγνίων επιβάλλονται στο σύνολο των χώρων του Καταστήματος. Πλήρης διαχωρισμός νοείται η δημιουργία κλειστής αίθουσας, η είσοδος στην οποία επιτρέπεται μόνον από το εσωτερικό του Καταστήματος.

43.5.4.Το ελάχιστο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων ορίζεται σε τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

43.5.5.Το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν των χώρων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

43.6.Πιστοποίηση Καταστημάτων τύπου Ε’ θαλασσοπλοούντων πλοίων που διενεργούν πλόες εξωτερικού.

43.6.1.Στα θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εξωτερικού επιτρέπεται η δημιουργία αμιγούς χώρου διεξαγωγής αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα. Ο χώρος αυτός εφοδιάζεται με Πιστοποίηση τύπου Ε’.

43.6.2.Η Πιστοποίηση Καταστήματος τύπου Ε’ χορηγείται εφόσον:

α. Η λειτουργία του χώρου διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα προβλέπεται στην άδεια νηολόγησης του σκάφους.

β. Η αίθουσα αυτή είναι κλειστή και δεν συνδέεται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα ή χώρο του πλοίου.

γ. Ο χώρος τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων έχει εμβαδόν της καθαρής του επιφάνειας τρία (3) τετραγωνικά μέτρα ανά Παιγνιομηχάνημα. Ως καθαρός χώρος νοείται το καθαρό εμβαδόν του χώρου που έχει προσδιοριστεί για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος γι’ αυτό, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του.

δ. Πέραν του χώρου τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων, το Κατάστημα πρέπει να διαθέτει δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα για χώρο υποδοχής, ταμειακών συναλλαγών και αναμονής κοινού.


Άρθρο 44

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

44.1.Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης σήμα πιστοποίησης νόμιμης λειτουργίας με τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του Καταστήματος, με τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που καθορίζει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π.

44.2.Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των καταστημάτων, αναρτάται σήμανση απαγόρευσης εισόδου σε αυτά των ατόμων ηλικίας μικρότερης των είκοσι ενός (21) ετών και των Αυτοαποκλειόμενων.

44.3.Ειδικότερες προδιαγραφές για τη μορφή, το περιεχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται από την Ε.Ε.Ε.Π. με τη μορφή Οδηγιών.


Άρθρο 45

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

45.1.Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα ορίζεται Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας και του Κανονισμού.

45.2.Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις Πιστοποίησης του Καταστήματος, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.

45.3.Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

45.3.1.Έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

45.3.2.Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

45.3.3.Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

45.3.4.Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

45.4.Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος οφείλει:

45.4.1 Να επιτηρεί τη χρήση των παιγνιομηχανημάτων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν

συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους ή των Αυτοαποκλειομέν ων.

45.4.2.Να αποθαρρύνει την αλόγιστη χρήση Παιγνίων.

45.4.3.Να ενθαρρύνει τους Παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόλησή τους με τα Παίγνια.

45.4.4.Να διασφαλίζει ότι στο Κατάστημα είναι τοποθετημένα μόνο Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, στα οποία διεξάγονται μόνο Πιστοποιημένα Παίγνια.

45.4.5.Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

45.4.6.Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην του εξουσιοδοτημένου Πιστοποιημένου Τεχνικού συντήρησης, δεν έχει πρόσβαση στα σημεία ρύθμισης των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων ή στο λογισμικό των Πιστοποιημένων Παιγνίων.

45.4.7.Στην περίπτωση που διαπιστώσει:

α. οποιαδήποτε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου σε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα ή Παίγνιο,

β. δυσλειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, η οποία δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή των Παιγνίων κατά τις προβλέψεις του Κανονισμού,

γ. φθορές που δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την ασφαλή λειτουργία ενός Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος,

δ. απόσπαση, αλλοίωση ή καταστροφή του σήματος του άρθρου 38 ενός Πιστοποιημέν ου Παιγν ιομηχανήματος,

να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του και να ειδοποιήσει τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο.

45.4.8.Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και στα Παίγνια που είναι τοποθετημένα στο Κατάστημα, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.


Άρθρο 46

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

46.1.Για την πιστοποίηση ενός Καταστήματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα υποβάλλεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

46.2.Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του Φορέα Εκμετάλλευσης ή του Παραχωρησιούχου, τα στοιχεία της επιχείρησης που ασκεί την εκμετάλλευση του Καταστήματος, καθώς και τα στοιχεία του ατόμου που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος.

46.3.Η αίτηση συνοδεύεται από:

46.3.1 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β. στην περίπτωση Καταστημάτων τύπου ΣΤ’, το εμβαδόν του χώρου εγκατάστασης των Παιγνιομηχανημάτων δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο εμβαδόν των χώρων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

46.3.2.Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα Παιγνιομηχανήματα καθώς και τα στοιχεία όλων των συστημάτων ή/και του λοιπού εξοπλισμού διεξαγωγής, εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των Παιγνίων, που θα εγκατασταθούν στο Κατάστημα, με τους κωδικούς Πιστοποίησής τους ή/και τα στοιχεία μοναδικής αναγνώρισής τους.

46.3.3.Αποδεικτικό κυριότητας ή μίσθωσης του Καταστήματος από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο ή τον φορέα εκμετάλλευσης του Πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

46.3.4.Αν πρόκειται για πολυκατοικία, προσκομίζεται θεωρημένο αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του προτεινόμενου χώρου ως Καταστήματος για τη διενέργεια Τυχερών Παιγνίων.

46.3.5.Άδεια λειτουργίας ή έγκριση νηολόγησης, σε ισχύ ή βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας ύστερα από αναγγελία.

46.3.6.Σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων, για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, ως εξής:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου από τον φορέα έκδοσης της άδειας ή της έγκρισης νηολόγησης σχεδίου κάτοψης, σε ευανάγνωστη κλίμακα.

β. Σχέδιο διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού της κάτοψης του Καταστήματος, επί του οποίου έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια ο χώρος τοποθέτησης καθενός από τα περιλαμβανόμενα στον πίνακα της παραγράφου 46.3.2. Στο σχέδιο οριοθετούνται και εμφανίζονται επίσης οι προβλεπόμενοι, για τις λοιπές λειτουργίες, χώροι του Καταστήματος.

γ. Βεβαίωση του διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού ότι ο χώρος του Καταστήματος που αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης υφίσταται νομίμως και αφορά χρήση συμβατή με τη λειτουργία καταστήματος Τυχερών Παιγνίων, καθώς και για το καθαρό εμβαδόν των χώρων τοποθέτησης των Παιγνιομηχανημάτων και των λοιπών λειτουργιών του καταστήματος.

46.3.7.Για το άτομο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος: α. Επικυρωμένα αντίγραφα:

α1. Του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

α2. Τίτλου σπουδών, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού.

α3. Στοιχείων τεκμηρίωσης ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, εάν δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα ή δεν έχει τίτλους σπουδών από ελληνικό σχολείο.

β. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι:

β1. Έχει λάβει γνώση του Κανονισμού και της υποχρέωσής του να λειτουργεί το Κατάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του.

β2. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει υποχρέωση στράτευσης ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (ότι κατά περίπτωση ισχύει).

β3. Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

46.3.8 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

46.4.Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Καταστήματος εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί το σήμα της παραγράφου 44.1, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

46.5.Η Πιστοποίηση Καταστήματος ισχύει από την ημερομηνία καταβολής του εφάπαξ τέλους πιστοποίησης της παραγράφου 47.1.2.

46.6.Η χορηγούμενη από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιστοποίηση Καταστήματος ισχύει από την επομένη της έκδοσής της και για αόριστο χρόνο. Η πιστοποίηση για να διατηρείται ισχυρή πρέπει, κάθε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, να προκαταβάλλεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο ή από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το Κατάστημα το προβλεπόμενο ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος της παραγράφου 47.1.3.

46.7.Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Καταστήματος στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.


Άρθρο 47

ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

47.1 Για την Πιστοποίηση Καταστήματος καταβάλλονται:

47.1.1.Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

47.1.2.Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης Καταστήματος.

47.1.3.Ετήσιο τέλος λειτουργίας Καταστήματος.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Άρθρο 48

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

48.1.Κάθε Κατασκευαστής, προκειμένου να προμηθεύει, να πωλεί, να μεταπωλεί, να εκμισθώνει, να προωθεί, να προσφέρει, να διανέμει και γενικά να διαθέτει οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που κατασκευάζει και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών που τηρείται από αυτή.

48.2.Μία επιχείρηση για να λάβει Πιστοποίηση Κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

48.2.1.Να ασκεί κατ’ επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

48.2.2Να διαθέτει ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άδεια λειτουργίας.

48.3.Ο Πιστοποιημένος Κατασκευαστής δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.

48.4.Πιστοποίηση Κατασκευαστή χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης και του ατόμου που την υποβάλλει.

48.5.Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην αλλοδαπή, ορίζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα φυσικό πρόσωπο, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, το οποίο υποβάλλει την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου.

48.6.Η αίτηση συνοδεύεται από:

48.6.1.Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β. η επιχείρηση δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας και

γ. ουδέποτε στο παρελθόν η επιχείρηση έχει απολέσει άδεια ή πιστοποίηση Κατασκευαστή μέσων διεξαγωγής Τυχερών παιχνιδιών σε οποιαδήποτε χώρα.

48.6.2.Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που περιέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που ο αιτών Κατασκευαστής παράγει.

48.6.3.Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν άλλων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας Κατασκευαστή Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει η επιχείρηση, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον έχουν χορηγηθεί από φορείς του εξωτερικού.

48.6.4.Επικυρωμένα αντίγραφα:

α. Της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από

την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η κατασκευή Παιγνιομηχανημάτων ή/και Παιγνίων,

β. Στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, καταστατικό, έγγραφο πληρεξουσιότητας) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες των προσώπων που υποβάλλουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 48.6.1.

γ. Της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή του νόμιμου απαλλακτικού από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.

δ. Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

48.6.5 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

48.7.Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Κατασκευαστή και τον εγγράφει στο αντίστοιχο μητρώο εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. εγγράφει τον Κατασκευαστή στο αντίστοιχο μητρώο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

48.8.Μετά την εγγραφή στο μητρώο, η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προσθέτοντας νέα ή αφαιρώντας παλαιότερα, κατόπιν δήλωσης του Κατασκευαστή.

48.9.Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Κατασκευαστή στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

48.10.Για την πιστοποίηση Κατασκευαστή, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών, καταβάλλονται:

48.10.1.Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

48.10.2.Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.


Άρθρο 49

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ

49.1.Κάθε Εισαγωγέας, προκειμένου να προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και γενικά να διαθέτει, οποιοδήποτε Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα που διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού, υποχρεούται να έχει λάβει πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων που τηρείται από αυτή.

49.2.Μία επιχείρηση για να λάβει πιστοποίηση Εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να ασκεί κατ’ επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

49.3.Ο Πιστοποιημένος Εισαγωγέας δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.

49.4.Πιστοποίηση Εισαγωγέα χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης και του ατόμου που την υποβάλλει.

49.5.Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην αλλοδαπή, ορίζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα φυσικό πρόσωπο, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, το οποίο υποβάλλει την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου.

49.6.Η αίτηση συνοδεύεται από:

49.63.1.Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,

β. η επιχείρηση δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας και

γ. ουδέποτε στο παρελθόν η επιχείρηση έχει απολέσει άδεια ή πιστοποίηση Εισαγωγέα μέσων διεξαγωγής Τυχερών παιχνιδιών σε οποιαδήποτε χώρα.

49.6.2.Ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση που περιέχει το μοναδικό εμπορικό όνομα (όνομα έκδοσης και αριθμό) και τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει.

49.6.3.Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν άλλων πιστοποιήσεων ή αδειών καταλληλότητας Εισαγωγέα Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων που διαθέτει η επιχείρηση, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον έχουν χορηγηθεί από φορείς του εξωτερικού.

49.6.4.Επικυρωμένα αντίγραφα:

α. Της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η εμπορία Παιγνιομηχανημάτων ή/και Παιγνίων.

β. Στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, καταστατικό, έγγραφο πληρεξουσιότητας) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 49.6.1.

γ. Εγγράφων που να αποδεικνύουν ότι η αιτούσα επιχείρηση έχει την έγκριση των αντίστοιχων Κατασκευαστών για να διαθέτει στην Ελλάδα τουλάχιστον των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ενδεικτική κατάσταση της παραγράφου 49.6.2.

δ. Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

49.6.5.Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

49.7.Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Εισαγωγέα και τον εγγράφει στο αντίστοιχο μητρώο εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. εγγράφει τον Εισαγωγέα στο αντίστοιχο μητρώο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

49.8.Μετά την εγγραφή στο μητρώο, η ενδεικτική πληροφοριακή κατάσταση Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προσθέτοντας νέα είτε

αφαιρώντας παλαιότερα, κατόπιν δήλωσης του Εισαγωγέα.

49.9.Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Εισαγωγέα στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

49.10.Για την πιστοποίηση Εισαγωγέα, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Εισαγωγέων, καταβάλλονται:

49.10.1.Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

49.10.2.Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.


Άρθρο 50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

50.1.Οι Πιστοποιημένοι Τεχνικοί διακρίνονται σε Πιστοποιημένους Τεχνικούς Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων. Ένα πρόσωπο μπορεί να πιστοποιηθεί και στις δύο ειδικότητες, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

50.2.Κάθε Τεχνικός, προκειμένου να προβαίνει στην εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και γενικά επέμβαση σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Τεχνικού της αντίστοιχης ειδικότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών που τηρείται από αυτή.

50.3.Ένα πρόσωπο για να λάβει Πιστοποίηση Τεχνικού από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

50.3.1.Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

50.3.2.Να διαθέτει, εναλλακτικά:

α. αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά, ή

β. αναγνωρισμένο πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή τεχνικού – επαγγελματικού Λυκείου, ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά, τρία (3) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο και τριάντα (30) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης, ή

γ. απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και έξι (6) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο και πενήντα (50) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης.

50.3.3.Οι τομείς σπουδών, η εμπειρία και η κατάρτιση που είναι σχετικές με την πληροφορική ή τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση Τεχνικού Παιγνίων, ενώ οι σχετικές με τα πληροφοριακά συστήματα, τα ηλεκτρονικά και την ηλεκτρολογία για την Πιστοποίηση Τεχνικού Παιγνιομηχανημάτων.

50.4.Ο Πιστοποιημένος Τεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.

50.5.Πιστοποίηση Τεχνικού χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσώπου που την υποβάλλει καθώς και την ειδικότητα ή τις ειδικότητες στις οποίες θέλει να πιστοποιηθεί.

50.6.Η αίτηση συνοδεύεται από:

50.6.1.Υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου την πιστοποίηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:

α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή και

β. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

50.6.2.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, του αιτούμενου την πιστοποίηση.

50.6.3.Επικυρωμένα αντίγραφα:

α. του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. β. των τίτλων σπουδών,

γ. στοιχείων τεκμηρίωσης της εργασιακής εμπειρίας, όπως δηλώσεις δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., βεβαιώσεις ή/και καταστάσεις ενσήμων, από τις οποίες να προκύπτει ο αριθμός των ενσήμων, το αντικείμενο δραστηριότητας του εργοδότη κτλ.,

δ. στοιχείων τεκμηρίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, όπως βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κτλ.

50.6.4.Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.

50.7.Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Τεχνικού και τον εγγράφει στο αντίστοιχο μητρώο ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης και η Ε.Ε.Ε.Π. εγγράφει τον Τεχνικό στο αντίστοιχο μητρώο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

50.8.Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στον Πιστοποιημένο Τεχνικό βεβαίωση πιστοποίησης που φέρει τα στοιχεία, πρόσφατη φωτογραφία και τον κωδικό αριθμό καταχώρησής του στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών. Η βεβαίωση ανανεώνεται κάθε χρόνο, με την ανανέωση της διατήρησης της εγγραφής του κατόχου της στο μητρώο.

50.9.Στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών μπορούν να εγγραφούν και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ένας τουλάχιστον από τους εταίρους στην περίπτωση προσωπικής εταιρείας ή ο ασκών τη διοίκηση και διαχείριση στην περίπτωση των μη προσωπικών εταιρειών ή ένα τουλάχιστον μέλος του προσωπικού τους να έχει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης του άρθρου αυτού. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 48.6, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά, για το δε φυσικό πρόσωπο τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 46.8 υπεύθυνη δήλωση προστίθεται αναφορά που περιγράφει τη σχέση του φυσικού προσώπου με το νομικό πρόσωπο.

50.10.Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών ενημερώνουν την Ε.Ε.Ε.Π., αμέσως μόλις επέλθει μεταβολή στη σχέση τους με το φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 50.9.

50.11.Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 50.9 είναι ήδη Πιστοποιημένοι Τεχνικοί, τότε τα προσκομιζόμενα, κατά τις διατάξεις του ιδίου άρθρου, δικαιολογητικά περιορίζονται μόνο σε εκείνα που αφορούν το νομικό πρόσωπο, με την προσθήκη στην υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων και του αριθμού πιστοποίησης του ήδη Πιστοποιημένου Τεχνικού, καθώς και της περιγραφής της σχέσης με το νομικό πρόσωπο.

50.12.Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης των όρων της Πιστοποίησης Τεχνικού στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

50.13.Για την πιστοποίηση Τεχνικού, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών, καταβάλλονται:

50.13.1.Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.

50.13.2..Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 51

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

51.1.Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου, του Κανονισμού και των χορηγουμένων πιστοποιήσεων, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφαση της:

51.1.1.επιβάλει κατ’ αποκοπή το πρόστιμο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ως ποσό ή ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, ανά παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ή/και

51.1.2.απαγορεύει προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά τη λειτουργία της Εκμετάλλευσης ή/και ανακαλεί τις πιστοποιήσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

51.2.Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της παράβασης, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης παραβάσεων και επιβολής προστίμων, το ύψος και τα κριτήρια επιμέτρησης των προστίμων, η διαδικασία είσπραξής τους, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.


Άρθρο 52

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

52.1 Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Πηγή: praktores

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ