Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ: Μήπως ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ξανά και ένας Ελληνικός;

ΟΠΑΠ: Μήπως ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ξανά και ένας Ελληνικός;

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Συνολικά 23.323.179 μετοχές προσφέρθηκαν στην SAZKA Group στο πλαίσιο της Δημόσιας προσφοράς, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο.

Σε αυτή σημειώνει ότι «κατατέθηκαν 20 Δηλώσεις Αποδοχής από Μετόχους που αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 23.323.179 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 7,25% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας) ή περίπου 7,29% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης θα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,98% του ΟΠΑΠ 40,21% αν εξαιρεθούν οι ίδιες μετοχές.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία. έληξε η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Sazka Group για τις μετοχές του ΟΠΑΠ τις οποίες δεν κατέχει, ήτοι ποσοστού 67,27% του μετοχικού του κεφαλίου.

Ο όμιλος απέκτησε κατά την περίοδο 1/10 έως 29/10 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,25% (ή 7,29% εάν εξαιρεθούν οι ίδιες μετοχές).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, “σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (ο Νόμος), η κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία “SAZKA Group a.s.” (ο Προτείνων), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η Δημόσια Πρόταση), την οποία ο Προτείνων υπέβαλε στις 08.07.2019 (η Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (οι Μετοχές), της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.” (“ΟΠΑΠ Α.Ε.”) (η Εταιρεία), τις οποίες δεν κατείχαν ή ήλεγχαν, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το σύνολο των Μετοχών που δεν κατείχαν ή ήλεγχαν, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ανερχόταν σε 216.353.443 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 67,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η Ε.Κ.) στις 30.09.2019 (το Πληροφοριακό Δελτίο) και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

2. Η Περίοδος Αποδοχής εκκίνησε στις 01.10.2019 και έληξε στις 29.10.2019. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατατέθηκαν 20 Δηλώσεις Αποδοχής από Μετόχους που αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι), προσφέροντας συνολικά 23.323.179 Μετοχές (οι Προσφερόμενες Μετοχές), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 7,25% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας) ή περίπου 7,29% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Η Δημόσια Πρόταση είναι έγκυρη, καθώς ο Προτείνων δεν όρισε στο Πληροφοριακό Δελτίο ελάχιστο αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που έπρεπε να αποκτηθούν από τον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

4. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά 128.593.179 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,98% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας) ή περίπου 40,21% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ξεκινήσει στις 05.11.2019. Η Alpha Τράπεζα Α.Ε., ως Διαχειρίστρια, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο για λογαριασμό του Προτείνοντος, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής. Σημειώνεται ότι από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν i) τα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (η ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (όπως ορίζεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.) με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 ή του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών, και ii) το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας της συναλλαγής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

6. Η Citigroup Global Markets Limited ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος, η Alpha Τράπεζα Α.Ε. ως Διαχειρίστρια και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ως νομικός σύμβουλος του Προτείνοντος στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης”.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣτο 40,21% το ποσοστό των Τσέχων στον ΟΠΑΠ – Μήπως ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ξανά και ένας Ελληνικός;” : στην πηγή:http://greekmoney.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ