Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Η ΕΕΕΠ προσλαμβάνει σύμβουλο για την φορολογία των κερδών παικτών 

Η ΕΕΕΠ προσλαμβάνει σύμβουλο για την φορολογία των κερδών παικτών 

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 4 λεπτά

Το «φάκελο» φορολογία κερδών παικτών ανοίγει και επίσημα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία δημοσίευσε πρόσκληση πρόσληψης συμβούλου για θέματα φορολογίας των κερδών παικτών.

Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι παίκτες κυρίως των διαδικτυακών παιγνίων και το γεγονός ότι ο φόρος αυτός αποτελεί και τη βασική αιτία που οι παίκτες στρέφονται στα παράνομα δίκτυα, έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση η ΕΕΕΠ έχει σκοπό τον περιορισμό της εκροής παικτών προς το παράνομο δίκτυο και τη διατήρηση των δημοσιονομικών εσόδων από φόρους παικτών.

Με την οθόνη των Live Pro της Master Bet  προσφέρεις στους παίκτες του πρακτορείου σου έγκυρα ζωντανά αποτελέσματα και ΧΩΡΙΣ προβλήματα και ελλείψεις !

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 19.600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Μάλιστα, ήδη η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στη Διαύγεια σχετική απόφαση εγκρίνονται την συγκεκριμένη δαπάνη.

Το έργο του Αναδόχου θα έχει διάρκεια ενός (1) μήνα από την υπογραφή και ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παρασχεθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση και ολοκλήρωσή του, αλλιώς η υποβολή του παραδοτέου θα επεκτείνεται αναλόγως προς τις ημέρες καθυστέρησης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των στοιχείων αυτών.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει, προς τον Προϊστάμενο του Γραφείου Συγκέντρωσης Δεδομένων και Μελετών, της Διεύθυνσης Διοίκησης, Έκθεση Εκτίμησης επί του αντικειμένου.

Άλλαξε πράγματα όσο ακόμα έχεις παίκτες στο πρακτορείο σου!
Χρησιμοποίησε τον ίντερνετ για να βοηθήσεις τις πωλήσεις σου
Δες πως θα το κάνεις εδώ

Τήρηση εμπιστευτικότητας

Όλες οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο, από την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της σύμβασης, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας όλων των στοιχείων,\ ανεξάρτητα εάν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ευαίσθητα ή όχι, στα οποία αποκτά πρόσβαση στο πλαίσιο της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν, στο πλαίσιο της σύμβασης, να δεσμεύεται αναλόγως με την τήρηση αυτής της υποχρέωσης.

Ο Ανάδοχος συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις ασφάλειας των δεδομένων και γνωστοποίησης τυχόν παραβίασης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, θέτει στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Επίσης, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά τη λήξη της σύμβασης και διαγράφει τυχόν υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους ή η εσωτερική της πολιτική περί τήρησης επαγγελματικού αρχείου απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η φορολογία των κερδών παικτών

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δ. Ντζανάτος σε αναφορά του στο newsletter Μαρτίου είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα τονίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές στη φορολογία θα γίνουν μετά τις εκλογές και κατόπιν διαβούλευσης με την αγορά ώστε να μην αποκλειστούν απόψεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ντζανάτο, η έρευνα που έγινε από την Κάπα research μετά την από παραγγελία της ΕΕΕΠ για τα παράνομα δίκτυα τυχερών παιγνίων ήταν αποκαλυπτική: «Ένας από τους κύριους λόγους που παίκτες επιλέγουν τα παράνομα δίκτυα φαίνεται ότι είναι η υψηλή φορολόγηση παικτών. Ακρογωνιαία πολιτική της ΕΕΕΠ είναι ο δραστικός περιορισμός των παικτών του κατευθύνονται στα παράνομα δίκτυα και ο προσανατολισμός του στο νόμιμο δίκτυο, για την προστασία τους και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τονίζει παράλληλα ότι φόρος παικτών των διαδικτυακών εταιριών απέδωσε εξαιρετικά για τα δημοσιονομικά έσοδα το 2022. Να σημειωθεί ότι ο φόρος των παικτών που μπήκε στα δημόσια ταμεία το 2022 αυξήθηκε κατά 74,5% φτάνοντας τα 256,2 εκατ. ευρώ έναντι 146,8 το 2021 και προέρχεται κυρίως από τους διαδικτυακούς παίκτες.

Μην μένεις πίσω στις εξελίξεις .
Κάνε το πρακτορείο σου διαφορετικό και ανταγωνιστικότερο
Δες εδώ ΔΩΡΕΑΝ πως θα το κάνεις 

«Με αυτό το φόρο, στο τμήμα που προέρχεται από στοιχηματισμό, στηρίζονται πλήθος αθλητικών σωματείων, το προϊόν των οποίων, δηλαδή τα αθλητικά γεγονότα, χρησιμοποιούν οι διαδικτυακές εταιρείες για το σχηματισμό. Από την έρευνα διαπιστώνεται πως η φορολογία των παικτών οδηγεί ένα μεγάλο πλήθος παικτών στα παράνομα δίκτυα. Επομένως, πρέπει να βρεθεί μία λύση ώστε να γίνουν θελκτικά τα νόμιμα δίκτυα» είπε με νόημα.

Να προσθέσουμε εδώ πως οι φορολογικές ρυθμίσεις αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών και η ΕΕΕΠ δεν έχει θεσμοθετημένη αρμοδιότητα σε αυτό το πεδίο. Μπορεί όμως, και συχνά το κάνει, να εισηγείται για τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα που άπτονται της φορολογίας του σύνθετου πεδίου των τυχερών παιχνιδιών.

Αν δεν υπάρχει το πρακτορείο σου στο ίντερνετ πως περιμένεις να σε δουν οι παίκτες ?

Να σημειωθεί πάντως ότι το πρώτο δίμηνο του 2023 σημειώθηκε σημαντική αύξηση στους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι παίκτες και τα οποία για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 διαμορφώθηκαν σε 54 εκατ. ευρώ από 35,6 το πρώτο δίμηνο του 2022 (αύξηση 51,63%). Οι φόροι των παικτών των διαδικτυακών παιγνίων διαμορφώθηκαν στα 34,27 εκατ. από 22,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022 (αύξηση 49,7%) ενώ οι φόροι που κλήθηκαν να πληρώσουν οι παίκτες ΟΠΑΠ από 11,39 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2022 έφτασαν τα 18,19 εκατ. ευρώ.(αύξηση 59,66%).

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Η ΕΕΕΠ προσλαμβάνει σύμβουλο για την φορολογία των κερδών παικτών ” στην πηγή:https://www.insider.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ