Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ ΕΕΕΠ: Διαχειρίστηκε 883 καταγγελίες/αναφορές μέσα στο 2023

ΕΕΕΠ: Διαχειρίστηκε 883 καταγγελίες/αναφορές μέσα στο 2023

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Στην αξιολόγηση συνολικά 883 καταγγελιών/αναφορών για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων προχώρησε μέσα στο 2023 η Επιτροπή Εποπτείας και ελέγχου Παιγνίων.

Με βάση τα στοιχεία, η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου συγκέντρωσε την πλειοψηφία των καταγγελιών-αναφορών, και συγκεκριμένα ποσοστό 88,79%.

Η αμέσως επόμενη κατηγορία αφορά σε ενημέρωση για θέματα που άπτονται της προβλεπόμενης διαδικασίας των καταγγελιών, με ποσοστό 5,32% ενώ τρίτη στη λίστα βρίσκεται η κατηγορία των καταγγελιών που το περιεχόμενό τους αφορά σε επίγεια παίγνια (π.χ. Πρακτορεία, VLTs), με ποσοστό 4,19%. Τέλος, υπάρχει και ένα ποσοστό καταγγελιών το περιεχόμενο των οποίων είναι Ασαφές-Αόριστο (1,70%).

Όσον αφορά στις θεματικές ενότητες που κατηγοριοποιούνται οι καταγγελίες/αναφορές με βάση το περιεχόμενό τους, το 14,72% αφορά σε καταγγελίες για Φραγή Λογαριασμού, ενώ με μικρή διαφορά σε πλήθος καταγγελιών ακολουθούν καταγγελίες που αφορούν σε Διευθέτηση Κερδών/ εξαγοράς (cash out) 11,78%.

Στη συνέχεια, ακολουθούν με παρεμφερές ποσοστό οι κατηγορίες «Πληρωμή Κερδών» και το «Υπεύθυνο Παιχνίδι» με 10,08% και 10,19% αντίστοιχα.

Παρατηρείται ότι οι υπόλοιπες Θεματικές Κατηγορίες καταλαμβάνουν ισοκατανεμημένα παρόμοια ποσοστά κάτω του 10%.


Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ εάν κανείς συγκρίνει τις θεματικές κατηγορίες των καταγγελιών-αναφορών, μεταξύ των ετών 2022 και 2023, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς ορισμένες εκ των θεματικών αυτών. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού που αφορά στην ταυτοποίηση των παικτών (KYC) (-5,82%), την πληρωμή κερδών (-3,02%) και τους όρους συμμετοχής (-3,36%).

«Η συγκέντρωση, αξιολόγηση, διερεύνηση και διευθέτηση των καταγγελιών/αναφορών αποτελεί έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα για την άσκηση της εποπτείας της διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων και τον εντοπισμό παραβατικής συμπεριφοράς ή των περιπτώσεων που χρήζουν παρεμβάσεων της Αρχής με στόχο τη συμμόρφωση. Προκύπτει λοιπόν ότι, η συμμόρφωση των Κατόχων Αδειών με τις σχετικές Οδηγίες (guidelines) της ΕΕΕΠ ως προς την αντιμετώπιση των σχετικών με τις ανωτέρω θεματικές ζητημάτων, εξομάλυναν ήδη σε μεγάλο βαθμό τις σχετικές με τις εν λόγω θεματικές διαφορές, επηρεάζοντας εποικοδομητικά τις ακολουθούμενες πρακτικές και συμβάλλοντας στην εδραίωση μίας κουλτούρας εμπιστοσύνης μεταξύ κατόχων αδειών και παικτών» αναφέρεται στην έκθεση πεπραγμένων της ΕΕΕΠ.

Όσον αφορά την έκβαση των υποθέσεων που αναφέρθηκαν, το 86,51% (764 υποθέσεις) εξ’ αυτών διευθετήθηκε, το 12,7% (112 υποθέσεις) των περιπτώσεων τελεί υπό διερεύνηση, ενώ το 0,79% (7 υποθέσεις) διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής προς έλεγχο.

Από τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε ποσοστό 65,14% δικαιώνεται η Εταιρεία ενώ κατά 36,86% ο Παίκτης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθεί ότι οι χρόνοι ανταπόκρισης στις Καταγγελίες από πλευράς της ΕΕΕΠ είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους κάτω των 15 ημερών ( στο 65% των περιπτώσεων). Το υπόλοιπο ποσοστό διαμοιράζεται στις καταγγελίες εκείνες που διευθετούνται ή απαντώνται σε διάστημα μεταξύ 15 έως 30 ημερών (12%) ενώ οι καταγγελίες που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ανέρχονται σε ποσοστό 23%.

Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις υποβοήθησης των παικτών που έχουν μέτριο έως και υψηλό κίνδυνο. Δράσεις οι οποίες συνδέονται με την ανάληψη απευθείας πρωτοβουλιών της Αρχής, αφενός απέναντι στους Κατόχους Αδειών, σχετικά με την αντιμετώπιση των εν λόγω παικτών, αφετέρου προς τους ίδιους αυτούς τους παίκτες, προκειμένου να αναπροσανατολίσουν και επαναπροσδιορίσουν την παικτική τους συμπεριφορά, έχοντας συναίσθηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν.

«Η ενεργοποίηση του μητρώου αποκλεισμένων παικτών που έχει ήδη ολοκληρωθεί από την ΕΕΕΠ, ως επίσης και η ανάπτυξη τεχνολογιών Artificial Intelligence (AI) προς την κατεύθυνση της ανίχνευσης του σχετικών κινδύνων ανάπτυξης προβληματικής συμπεριφοράς, ανάπτυξη την οποία ήδη προωθεί η Αρχή μέσω διεθνών συνεργασιών, είναι ικανά εργαλεία που θα συμβάλουν στην έγκαιρη πρόληψη των κινδύνων και την προστασία που η Πολιτεία οφείλει να παρέχει στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όσον αφορά τη διαχείριση των προσδοκιών, των αναγκών και της περιουσίας αυτών, σε συνάρτηση με τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια» καταλήγει η Εκθεση της Επιτροπής

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΕΕΕΠ: Διαχειρίστηκε 883 καταγγελίες/αναφορές μέσα στο 2023” στην πηγή:https://www.insider.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ