praktores.com
 
 
ΟΠΑΠ_ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Τα μυστικά της σύμβασης

Τα μυστικά της συμφωνίας

Η αλήθεια για τη σύμβαση της Intralot και ο διεθνής διαγωνισμός καθώς και οι κινήσεις των επιχειρηματιών που ποντάρουν στον τζόγο. Την ώρα που Έλληνες αλλά και ξένοι επιχειρηματίες όπως έχει αποκαλύψει η «DEAL news» (Κινέζοι, Ισραηλινοί και άλλοι με... έδρα τη Μάλτα) ετοιμάζονται να συγκρου­στούν στο άνοιγμα της αγοράς του στοιχήματος και στο «βιντεολόττο» (φρουτάκια), 

 ο θόρυβος που ξέσπασε για τη νέα σύμβαση που υπέγραψαν ο ΟΠΑΠ και η Intralot έρχεται να δώ­σει μια άλλη διάσταση & αυτό που πολλοί ονομάζουν «bussiness του μέλλοντος».

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποιος θα είναι ο ρόλος του Κόκκαλη σ’αυτή την αγορά και κατά πόσο ο επιχειρηματίας με τις απ' ευθείας αναθέσεις ενδεχομένως μπορεί να κάνει και το κουμάντο για το μοίρασμα της αγοράς σε τρεις αναδόχους.Η σημερινή διοίκηση ταυ ΟΠΑΠ ενδεχομένως να είναι «όμηρος» των επιλογών και της στρατηγικής της «αμαρτωλής» όπως αποδεί­χθηκε και από τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή προεδρίας του περίφημου Χρήστου Χατζηεμμανουήλ.

Ο «παντός καιρού Σωκράτης Κόκκαλης» επελέγη αναγκαστικά σύμφωνα με τους κύκλους του ΟΠΑΠ ο οποίος βρίσκεται εν όψει της δημοσιοποίησης ενός διεθνούς διαγωνισμού για την εξεύρεση τε­χνολογικού παρόχου, για το σύ­νολο των λειτουργιών και των παι­χνιδιών της, ο οποίος θα προκη­ρυχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011.

 Η ΟΠΑΠ ΑΕ διασφάλισε σε διά­στημα μικρότερο των έξι μηνών την απρόσκοπτη συνέχιση της λει­τουργίας της με τον υφιστάμενο πάροχο παρατείνοντας τη διάρκεια της σύμβασης κατά ένα χρόνο. «Μια απόφαση μονόδρομη αφού η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε μεριμνήσει για την προκήρυξη, αλλά ούτε με τη στοιχειώδη προε­τοιμασία του αναγκαίου διεθνούς διαγωνισμού».

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 30 Ιουλίου 2010 και στις αρχές Σε­πτεμβρίου προκηρύχθηκε ο κλειστός διαγωνισμός για την επιλογή εξειδικευμένου τεχνικού συμβού­λου για τη σύνταξη των προδιαγραφών του διαγωνισμού ενώ στις 27 Οκτωβρίου αποφάσισε την επι­λογή της εταιρείας Deioitt & Touche ως τεχνικό σύμβουλο για καθημε­ρινή συνεργασία, σύνταξη των προδιαγραφών του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών αλλά και την παρακολούθηση της νέας σύμβασης.

 Τι κερδίζει και τι χάνει

Με τη νέα σύμβαση η ΟΠΑΠ πέ­τυχε να μειώσει τα 78 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν από το 2007 για την εταιρεία του Κόκκαλη στα 57 εκατ. ευρώ εξασφαλίζοντας και πρόσθετες επενδύσεις με εξοπλι­σμό, τόσο στις κεντρικές υπηρε­σίες όσο και στα πρακτορεία.Εξασφάλισε, με την αξιοποίη­ση της υπάρχουσας τεχνολογίας την εισαγωγή νέων μορφών στοιχηματικών παιχνιδιών -όπως τα Monitors Games και τα παιχνίδια που θα παίζονται στα Τερματικό Αυτόνομης Χρήσης (TAX) το οποία είναι εγκατεστημένα στα πρακτο­ρείο.

Η Intralot έχει αναλάβει τη λει­τουργία των νέων μορφών στοιχηματικών παιχνιδιών για όση διάρκεια διαρκεί η σύμβαση της, ενώ αυτά στο μέλλον μαζί με το σύνολο των λειτουργιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, θα εξυπηρετούνται από το νέο πάροχο που θα προκύψει από τον διεθνή ανταγωνισμό.Έναντι της εξασφάλισης των αδειών των συγκεκριμένων παι­χνιδιών, της εγκατάστασης και της λειτουργίας, οι δαπάνες βαρύνουν την Intralot, η οποία συμφωνή­θηκε να εισπράττει το 8% του τζί­ρου ενώ η ΟΠΑΠ ΑΕ -χωρίς να υποβληθεί σε οποιοδήποτε δαπά­νη- θα εισπράττει τα 16% και οι πράκτορες της το 8%.

Τα λεφτά είναι πολλά για τον Κόκκαλη αφού αν στα 9.800 TAX που έχουν εγκατασταθεί στα πρακτορεία παιχτούν 300 εκατ. ευ­ρώ τα έσοδα της Intralot θα φτά­σουν τα 24 εκατ. ευρώ όμως κά­που εδώ φαίνεται πως ο ΟΠΑΠ και γενικά η χώρα «πληρώνει» τις αμαρτίες του παρελθόντος.Η διοίκηση της ΟΠΑΠ που προ­σφέρει το μέγιστο στην ελληνική κοινωνία (το 2009 το δημόσιο εισέπραξε 700 εκατ. ευρώ και άλ­λα 100 δόθηκαν σε χορηγίες) είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην πλήρη εξυγίανση και διαφά­νεια που θα σβήσει μονοκονδυλιά μέσω του διεθνούς διαγωνισμού τα λάθη των προηγούμενων διοι­κήσεων αλλά και κυβερνήσεων. Γνωρίζει ότι η «ομηρία» της Intralot μόνο θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να έχει. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν, ότι η χρονι­κή στιγμή που επελέγη για να υπερτονιστεί ο νέος «γάμος με τον Κόκκαλη» -όταν η κυβέρ­νηση επιχειρεί να εισάγει στη Βουλή νομοσχέδιο για την αγορά των τυχερών παιχνι­διών και το σταμάτημα του πα­ράνομου στοιχηματισμού- βά­σιμα οδηγεί στο συμπέρασμα των σκοπιμοτήτων και πιθανώς των αξομολόγητων επιδιώ­ξεων.

 Κόντρες στο παρασκήνιο και συμμαχίες

«Παιχνίδι» σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι κορυφαίοι Έλληνες επιχει­ρηματίες που προσβλέπουν στον τζί­ρο των 4,5 εκατ. ευρώ του τζόγου «την Ελλάδα και θέ­λουν να εισβάλλουν στα βιντεολοττο και στο on line στοίχημα. Σιγά σιγά βλέπουν πως έχουν να αντιμετωπί­σουν και ξένους ενδια­φερόμενους, όπως δυο μεγάλες εταιρείες από το Ισραήλ και μια άλ­λη που ελέγχει καζίνο της Μάλτας οι οποίες ενδιαφέρονται για τα «φρουτακια» και πέρα από το γεγονός ότι επι­διώκουν να αποκτή­σουν όσο το δυνατόν στενότερες σχέ­σεις με την κυβέρνηση, δίνουν μάχη με κόντρες στο παρασκήνιο αλλά και συνασπίζονται. Τα ραντεβού των εν­διαφερομένων για τα «φρουτάκια» γίνονται με πυρετώδεις ρυθμούς.

Ενώ όπως φαίνεται ο Δημήτρης Κοπελουζος θα κατέβει μόνος του διεκδικώ­ντας μια άδεια αφού έχει αναπτύξει συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού ο Σωκράτης Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπόμπολος είναι ενδεχό­μενο να συνεργαστούν. Συναντήθη­καν, συζήτησαν και βρίσκονται κοντά. Το ίδιο επιδιώκει να κάνει και ο Δη­μήτρης Μελισσανίδης ο οποίος έχει κλείσει συμφωνία με τη Lottometica και αναζητεί σύμμαχο προς την πλευ­ρά του Δημήτρη Κοντομηνά. Το ζη­τούμενο για όλους είναι εάν τις άδειες τελικά θα τις δώσει η ΟΠΑΠ ΑΕ ή το υπουργείο Οικονομικών.

Στο «μέ­τωπο» του on line στοιχήματος το παι­χνίδι είναι μεγαλύτερο αφού οι άδει­ες εδώ είναι απεριόριστες και απομέ­νει να καθοριστεί το ποσό που χρει­άζεται να καταβληθεί για ­την απόκτηση τους. Οι πληροφορίες ανα­φέρουν ότι αυτό θα φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Μπόμπολας, Κοντομηνάς, Βαρ­δινογιάννης, Αλοφούζος και άλλοι ισχυροί δεν έχουν πρόβλημα αλλά στο παιχνίδι μπήκαν και άλλοι μικρότεροι που αναζητούν συμμαχίες. Επίσης θεωρείται βέβαια ότι πέρα από την κι­νεζική HONG G.I Holdings και άλλες ξένες εταιρείες που δεν εκπροσω­πούνται από επιχειρηματία στην Ελλά­δα θα κινηθούν προς την απόκτηση «στέγης» στη χώρα μας.

Πηγή: DEAL NEWS

Ληστεία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ  με... καλάσνικοφ!

 Νέο κρούσμα ληστείας, δεύτερο μέσα σε έξι μή­νες, σημειώθηκε χθες στο γειτονικό μας πρακτορείο ΟΠΑΠ εδώ στον Ταύρο που ανήκει στην Σμαραγδα Ψαράκη. Δράστες ήταν τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι (οι δύο με πιστόλια και ένας με καλάσνικοφ), οι οποίοι εισέβαλαν στο πρακτορείο γύρω στις 6.30 το από­γευμα και με έναν τρόπο που βλέπουμε μόνον στον κινηματογράφο άρπαξαν από το ταμείο γύρω στις 2.500 ευρώ.

 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πελατών που βρί­σκονταν την ίδια ώρα στο πρακτορείο και τρομοκρα­τήθηκαν βλέποντας τους άγνωστους να τους σημα­δεύουν με όπλα, μάλλον επρόκειτο για αλλοδαπούς, αφού τα ελληνικά τους ήταν σπαστά. Ο,τι εθνικότητας και να ήταν, ωστόσο, οι δράστες πήραν γρήγορα τα χρήματα και εξαφανίστηκαν χωρίς ευτυχώς να υπάρ­ξουν θύματα, αφού δικαιολογημένα δεν συνάντησαν κάποια αντίσταση ούτε από τους πελάτες, ούτε από τον υπάλληλο που κρατούσε εκείνη την στιγμή το πρακτορείο.

Η αστυνομία κατέφθασε στο σημείο μετά το συνι- βάν με σκοπό να συλλέξει στοιχεία για τους ληστές, αλλά εκείνοι είχαν γίνει καπνός αφήνοντας πίσω τους μόνον τον πονικό...

Πηγή: Ο φίλαθλος
" Η ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ της ΟΠΑΠ " Γράφει ο Π.Ντόμαλης

   Ένα πράγμα όμως που αλλάζει τα δεδομένα που μέχρι σήμερα ισχύουν στην διάθεση των παιχνιδιών μέσω των πρακτορείων είναι η εισαγωγή της «ΚΑΡΤΑ της ΟΠΑΠ » και η δυνατότητα  που αυτή θα παρέχει για «παιχνίδι εξ αποστάσεως»  στα υφιστάμενα σήμερα παιχνίδια της ΟΠΑΠ τα οποία παίζονται αποκλειστικά στα πρακτορεία. 

Διαβάστε όλο το άρθρο στην περιοχή Μελών του praktores.com στα «Εξουσιοδοτημένα άρθρα»

 

Ομάδα σύνταξης του www.praktores.com

 Πατήστε στην εικόνα για να συνδεθείτε

 

Οπαπ & Intralot: Δεσμεύτηκαν εμπορικά

Εμφανώς ενοχλημένη η διοίκηση του ΟΠΑΠ απάντησε στις 16 Δεκεμβρίου στις ερωτήσεις που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Θ. Σκυλακάκης επισημαίνοντας ότι «ζημιώνει και διεθνώς την εικόνα του ΟΠΑΠ» και ότι «εξυπηρετεί συμφέροντα τρίτων που εποφθαλμιούν την ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών».

Πιθανόν όμως οι απορίες του κ. Σκυλακάκη να μην είχαν δημιουργηθεί, αν οι κ.κ. Σταματόπουλος και Σπανουδάκης είχαν δώσει στη δημοσιότητα τη σύμβαση που υπέγραψαν το καλοκαίρι με την ΙΝΤRΑLOT. H προηγούμενη σύμβαση ΟΠΑΠ-ΙNTRALOT τηρήθηκε κρυφή και μάλιστα τέθηκε ρήτρα εμπιστευτικότητας 5 εκατ. ευρώ. Τη νέα σύμβαση γιατί δεν τη δημοσιοποιούν;

 Νέα παιχνίδια, λιγότερα έσοδα

Μια ερμηνεία πιθανώς είναι ότι η διοίκηση του ΟΠΑΠ δεν επιθυμεί να γίνει γνωστό τι ακριβώς υπέγραψε. Γιατί εκτός από τα δύο παιχνίδια βιντεολόττο (φρουτάκια) που αποκάλυψε χθες η «Ελευθεροτυπία», ο ΟΠΑΠ σε συνεργασία με την ΙΝΤRALOT θα λανσάρει ακόμη πέντε monitor games. Kι αυτό που η διοίκηση του Οργανισμού δεν θέλει να γίνει γνωστό, είναι ότι αυτά τα νέα παιχνίδια (κυνοδρομίες, σκοποβολή κ.λπ.) είναι πιο ευχάριστα και ελκυστικά από το ΚΙΝΟ και συνεπώς είναι βέβαιον ότι θα «κανιβαλίσουν» τον τζίρο των 2,8 δισ. ευρώ που κάνει σήμερα το ΚΙΝΟ. Μέχρι τώρα, ο ΟΠΑΠ εισέπραττε από το ΚΙΝΟ το 22% των εσόδων. Με βάση τη σύμβαση για τα νέα παιχνίδια, ο ΟΠΑΠ θα εισπράττει 14% στα έσοδα και η ΙΝTRALOT 8%. Αν οι αναλυτές πάρουν τα μολύβια και αρχίσουν τους υπολογισμούς...

 Δέσμευσαν εμπορικά τον ΟΠΑΠ

Κάτι άλλο στη σύμβαση το οποίο η διοίκηση του ΟΠΑΠ δεν θέλει να τραβήξει την προσοχή, είναι ότι ανέθεσε -χωρίς κανένα διαγωνισμό- στην ΙNTRALOT το portal του ΟΠΑΠ και την κάρτα παίκτη για το στοίχημα. Ετσι άνοιξε την πόρτα στην ΙΝΤRALOT για ακόμη μια νέα δραστηριότητα του Οργανισμού: Το οn line στοίχημα. Αν η διοίκηση Κωστάκου υπέγραψε με την ΙΝΤRALOT μια σύμβαση που είχε ως αποτέλεσμα την τεχνολογική εξάρτηση του ΟΠΑΠ ως το 2016, με τη νέα σύμβαση ο ΟΠΑΠ απέκτησε πλέον και εμπορικές δεσμεύσεις με την ΙΝΤRALOT.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Νέα παιχνίδια ΟΠΑΠ με χρήση κάρτας

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες ο ημικρατικός ΟΠΑΠ σε συνεργασία με την Intralot λανσά­ρει νέα παιχνίδια και εγκαινιάζει την αγορά του βιντεολόττο. Πρό­κειται για τα παιχνίδια Balloons Hunter και Penalty Game που θα παίζονται στα Τερματι­κά Αυτόνομης Χρήσης (TAX) με χρήση κάρτας (κι αυτή της Intralot) αξίας από 5 έως 500 ευρώ.

 

 Το πρώτο είναι εικονικό παιχνίδι σκοποβολής μπαλονιών με νούμερα από έναν κυνηγό. Είναι προκα­θορισμένης απόδοσns, με payout 68% και στοίχημα από 0,10 έω5 1 ευρώ.

Στο δεύ­τερο παιχνίδι τα κέρδη του παίκτη αυξάνο­νται βάσει κλιμακω­τού πίνακα πρόβλεψης του αποτελέσματos των εικονικών πέναλτι. Το payout φτά­νει το 69% και το στοί­χημα κυμαίνεται από 0,10 έως 2 ευρώ.

Πηγη: ΠΡΑΣΙΝΗ

Το ψηφισθέν  άρθρο για την Σύμβαση των πρακτόρων

Άρθρο 47  1. Στο άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α ) προ­στίθενται νέες παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως:

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από εισήγηση του Δι­οικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται τα ει­δικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων χορηγούνται άδει­ες πρακτόρευσης των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ιδίως δε κριτήρια

δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, και γε­ωγραφικά, ώστε να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, όροι προσωρι­νής και οριστικής αφαίρεσης των εν λόγω αδειών, κριτή­ρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυ­χερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από πα­ράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δρα­στηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώ­στε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι ό­ροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα, καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική με τα πα­ραπάνω λεπτομέρεια που αφορά στη συμβατική σχέση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της.

12. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λει­τουργία κάθε είδους στοιχήματος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται ελευθέρως με πρά­κτορες.

Στη σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτό­ρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:

(α) Το αντικείμενο και οι θεμελιώδεις αρχές της σύμ­βασης, η ακριβής φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων με­ρών.

(β) Οι ρήτρες αποκλειστικότητας και απαγόρευσης α­νταγωνισμού εκ μέρους του πράκτορα.

(γ) Η σχέση του πράκτορα με το κοινό (διαγωνιζόμε­νους) και ο τρόπος απόδοσης των εισπράξεων στην Ο- ΠΑΠ Α.Ε..

(δ) Οι προϋποθέσεις μεταφοράς, μεταβίβασης ή μετα­τροπής της επιχείρησης του πράκτορα.

(ε) Η παροχή ασφάλειας / εγγύησης εκ μέρους του πράκτορα.

(στ) Οι προϋποθέσεις καταγγελίας της σύμβασης, κα­τάπτωσης της εγγύησης του πράκτορα και επιβολής σε βάρος του ποινικών ρητρών ή άλλων κυρώσεων, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα λύσης της σύμβασης.

(ζ) Η υποχρέωση του πράκτορα για τήρηση εχεμύθει­ας.

(η) Η υποχρέωση του πράκτορα για επιμέλεια, τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, εντατική εκπαίδευση και συ­νεχή επιμόρφωση.

(θ) Το δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να καταρτίζει κανονι­σμούς και να εκδίδει εγκυκλίους, οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του πρακτορείου, να διενεργεί ε­λέγχους στα στοιχεία της επιχείρησης πρακτορείας, κα­θώς επίσης και να ελέγχει την τήρηση των ασφαλιστι­κών και λοιπών εργοδοτικών υποχρεώσεων του πράκτο­ρα και τη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της ΟΠΑΠ Α.Ε..

(ι) Οι βασικοί κανόνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις λει­τουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.

(ια) Η υποχρέωση του πράκτορα να διαθέτει επαρκή και αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, ώ­στε να εξασφαλίζεται η τήρηση των νόμιμων και συμβα­τικών του υποχρεώσεων.

(ιβ) Δηλώσεις και βεβαιώσεις του πράκτορα ότι, μετα­ξύ άλλων: (i) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύ­ματα και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά την κείμενη νο­μοθεσία, (ii) σέβεται τις διατάξεις που απαγορεύουν τον παράνομο ή ανταγωνιστικό στοιχηματισμό, (iii) δεν εκ­κρεμούν σε βάρος του αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές σε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά και κατά τρόπο αρνητικό τις ερ­γασίες ή την οικονομική κατάσταση και τη δυνατότητά του να εκπληρώσει εις το ακέραιο τις συμβατικές του υ­ποχρεώσεις, (iv) δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του αίτη­ση για την υπαγωγή του σε διαδικασία πτώχευσης ή σε διαδικασία εφαρμοζόμενη σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχες με εκείνης της πτώχευσης, ή για τη θέση του υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκα­θάριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία, ούτε έχει υποβλη­θεί δήλωση ότι αναστέλλει τις πληρωμές του, ούτε έχει καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους δανειστές του, ούτε έχει διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών του, ούτε έχει καταστεί οπωσδήποτε ανίκανος να εκπλη­ρώσει τις υποχρεώσεις του ή έχει σφραγιστεί η περιου­σία του, (v) διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπλη­ρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει τέτοιες υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυ­τές, (vi) η λειτουργία του πρακτορείου αποτελεί την κύ­ρια απασχόληση του πράκτορα και δεν έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου ή εργαζομένου με σχέση εξηρτημέ- νης εργασίας και (vii) (σε περίπτωση νομικού προσώπου) η εταιρεία έχει συσταθεί προσηκόντως και λειτουργεί νόμιμα στη χώρα στην οποία έχει συσταθεί και σύμφωνα με τη νομοθεσία της και η σχετική σύμβαση βρίσκεται ε­ντός του εταιρικού σκοπού.»

2. Η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 24 στοιχείο γ' του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α ) και όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτής καταργού­νται. Οι συμβάσεις μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρα­κτόρων που υπεγράφησαν επί τη βάσει των ανωτέρω α­ποφάσεων, καθώς και οι άδειες πρακτόρευσης των παι­χνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., που εκδόθηκαν επί τη βάσει των ίδιων αποφάσεων έως το χρόνο έναρξης ισχύος του πα­ρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Πρωτ. ___________ Από τα επίσημα Πρακτικά της MH , 21 Δεκεμβρίου 2010,

Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παραπάνω σχέδιο

 

Ρυθμιστής ο ΟΠΑΠ στην αγορά τυχερών παιχνιδιών

Στη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών προχωρεί η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές επιπτώσεις.

Το νέο πλαίσιο που ρυθμίζει την αγορά των τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών θα παρουσιασθεί σήμερα το απόγευμα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Π. Γερουλάνο.Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τα τυχερά παιχνίδια κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιγνίδια και τα αμιγώς τυχερά παιχνίδια. Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής τους τα τεχνικά και τυχερά παιχνίδια θα διακρίνονται σε μηχανικά παιχνίδια, ηλεκτρικά παιχνίδια, ηλεκτρομηχανικά παιχνίδια, ηλεκτρονικά  παιχνίδια και στον εξ αποστάσεως στοιχηματισμό (internet, mobile, itv).

Για τα τυχερά παιχνίδια το προσδοκώμενο κέρδος είναι περιορισμένο και θα ανέρχεται στο 60% του ύψους στοιχηματισμού του κάθε μηχανήματος. Οι παίκτες θα μπορούν να παίζουν μόνο μέχρι ένα ορισμένο ποσό για μια χρονική περίοδο (πχ. 300 ευρώ ανά μήνα) και σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούν να χάσουν περισσότερα χρήματα από αυτά που στοιχηματίζουν.

Για τον αριθμό και την κατανομή των αδειών θα υπάρξει είτε άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό, είτε διεθνής διαγωνισμός με μεταβατικό στάδιο για 2-3 χρόνια, είτε  προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού αδειών με καθορισμένο κόστος, είτε θα παραχωρηθούν νέες άδειες και δικαιώματα εκμετάλλευσης στον ΟΠΑΠ για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμένη τιμή ανά άδεια.

Αυτό θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο και προβλέπει πως στη συνέχεια ο ΟΠΑΠ θα πρέπει να επιλέξει κατ΄ ελάχιστον τρεις παρόχους στους οποίους θα αναθέσει την αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των τερματικών.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει έσοδα από την αδειοδότηση τυχερών παιχνιδιών 500 εκατ.ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατ. ευρώ από ετήσια δικαιώματα.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο επιτρέπεται το διαδικτυακό στοίχημα, ωστόσο οι ιστοσελίδες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά την κατάληξη gr. Ακόμη, δημιουργούνται ανταλλακτήρια στοιχημάτων που επιτρέπουν την ανταλλαγή στοιχημάτων μεταξύ παικτών αλλά και παρόχων, ενώ τροποποιούνται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε τυχερά παιχνίδια, ενώ δημιουργείται ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η Επιτροπή  Εποπτείας Παιχνιδιών η οποία θα εξετάζει, θα χαρακτηρίζει και θα πιστοποιεί κάθε τύπο παιχνιδιού ή λογισμικού παιχνιδιού.

Οι χώροι διεξαγωγής των παιχνιδιών (τυχερών και τεχνικών) θα απέχουν από σημεία που συχνάζουν ανήλικοι (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις).Οι καταστηματάρχες που δεν τηρούν τις διατάξεις προστασίας των ανηλίκων θα έχουν αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Θεσπίζονται δε ποινές που ξεκινούν από διοικητικά πρόστιμα και προσωρινή αναστολή λειτουργίας και μπορούν να οδηγήσουν σε ποινικές κυρώσεις , φυλάκιση, και σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι, από το 2002 στη χώρα μας ισχύει καθολική απαγόρευση της λειτουργίας τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών εκτός από αυστηρά περιορισμένους χώρους όπως τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και τα καζίνο. Μία συνέπεια αυτής της καθολικής απαγόρευσης ήταν η καταδίκη της Ελλάδας με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η επιβολή προστίμου ύψους 32.000 ευρώ ανά ημέρα ή 11,5 εκ. ευρώ ανά έτος.

Πέρα από αυτό το οικονομικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, η παντελής απουσία ρυθμιστικού πλαισίου έχει οδηγήσει στο προοδευτικά de facto παράνομο άνοιγμα της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών με ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ταυτόχρονα η εξάπλωση του διαδικτύου έχει διαμορφώσει μια νέα αγορά ηλεκτρονικού στοιχήματος, η οποία όμως λειτουργεί χωρίς κανενός είδους ρύθμιση και εποπτεία.

Αποτέλεσμα της απουσίας του θεσμικού πλαισίου στο χώρο των τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών παντός είδους είναι η δημιουργία μιας παράνομης αγοράς. Χαρακτηριστικά, σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα μας λειτουργούν περισσότεροι από 250 διαδικτυακοί τόποι στοιχηματισμού, έως και 20 χιλιάδες ηλεκτρονικές μηχανές ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους (AWPs) και έως και 150 χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέχουν παράνομα τυχερά παιχνίδια (τύπου φρουτάκια). Συνολικά ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως

Πηγή: Το ΒΗΜΑ

 

ΟΠΑΠ: Για 5 έτη του "δίνει" τα VLT το νέο νομοσχέδιο

Ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του αποκλειστικού δικαιώματος που του παρέχεται, υποχρεώνεται να προσλάβει τρείς υπεργολάβους, «στους οποίους θα παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του 50% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού μηχανημάτων που θα δικαιούνται να λειτουργεί ο ίδιος

 

Eπιβεβαιώνοντας την έντονη φημολογία για απελυθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών μέσω ΟΠΑΠ, σημερινό άρθρο της Ελευθεροτυπίας αναφέρει ότι το άρθρο 22 του αναμενόμενου σχεδίου νόμου προβλέπει ότι για πέντε χρόνια ανατίθεται στον ΟΠΑΠ το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνίων περιορισμένου κέρδους μέσω VLTs.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η απελευθέρωση "μέσω ΟΠΑΠ" κρίθηκε απαραίτητη γιατί έτσι το Δημόσιο θα μπορέσει να εισπράξει άμεσα -από τα μεγάλα διαθέσιμα του ΟΠΑΠ- τα έσοδα που προσδοκά να πάρει από την απελευθέρωση χωρίς να εμπλακεί σε χρονοβόρες διαδικασίες διαγωνισμών. Τις διαδικασίες αυτές θα υλοπόιήσει σε δεύτερο χρόνο ο ΟΠΑΠ για την παραχώρηση σε τρεις υπεργολάβους μέρος των VLTs.

Ειδικότερα, σημειώνεται, στο ρεπορτάζ της Αρ. Μπουγάτσου, ότι ΟΠΑΠ και Δημόσιο θα υπογράψουν σύμβαση για αυτά τα δικαιώματα και με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί ο αριθμός των μηχανημάτων που δικαιούνται να εγκαταστήσει ο ΟΠΑΠ. Επιπλέον αναφέρεται ότι ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του αποκλειστικού δικαιώματος που του παρέχεται, υποχρεώνεται να προσλάβει τρείς υπεργολάβους, «στους οποίους θα παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του 50% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού μηχανημάτων που θα δικαιούνται να λειτουργεί ο ίδιος».

Στην ΕΕ έχει αποσταλεί ένα συνοπτικό σχέδιο και όχι το αναλυτικό σχέδιο νόμου, το οποίο και αυτό δείχνει ΟΠΑΠ και Intralot, σύμφωνα με τα όσα γράφονται στα 27 άρθρα του που έχει στη διάθεσή της η «Ελευθεροτυπία».

Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά στα νέα απαιχνίδια που αναμένεται να ξεκινήσουν τις προσεχείς ημέρες από τον ΟΠΑΠ και την Ιντραλότ, εγκαινιάζοντας την αγορά του βιντεολότο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για τα παιχνίδια Balloons Hunter και Penalty Game που θα παίζονται στα Τερματικά Αυτόνομης Χρήσης (ΤΑΧ) με χρήση κάρτας (και αυτή της Intralot) αξίας από 5 έως 500 ευρώ.

Το πρώτο είναι εικονικό παιχνίδι σκοποβολής μπαλονιών με νούμερα από έναν κυνηγό. Είναι προκαθορισμένης απόδοσης, με payout 68% και στοίχημα από 0,10 έως 1 ευρώ. Στο δεύτερο παιχνίδι τα κέρδη του παίκτη αυξάνονται βάσει κλιμακωτού πίνακα πρόβλεψης του αποτελέσματος των εικονικών πέναλτι. Το payout φτάνει το 69% και το στοίχημα κυμαίνεται από 0,10 έως 2 ευρώ.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

 

Μεθόδευση για  συνεργασία ΟΠΑΠ - Κόκκαλη

ΔΩΡΟ προς την εταιρεία Ιντραλότ κά­νει ο ΟΠΑΠ, με τις ευλογίες φυσικά της κυβέρνησης η οποία άλλωστε διορίζει και τη διοίκηση του οργανι­σμού. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ο οργανισμός και η εταιρεία συμ­φερόντων Σωκράτη Κόκκαλη να λαν­σάρουν νέα τυχερά παιχνίδια, παραπλήσια με τα περίφημα φρουτακια. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει ως τώρα απόλυτη μυστικότητα.

 

Από τον περα­σμένο Ιούλιο, ωστόσο, είχε προϊδεάσει για τις προθέσεις της, δίνοντας την τεχνική υποστήριξη. Τώρα η Intralot αποκτά επιπλέον δικαιώματα 8% στους τζίρους των νέων παιχνιδιών. Τα παιχνίδια αυτά αναμένεται να πλήξουν κυρίως το ΚΙ NO, με συνέπεια τη μείωση και των εσόδων του Δημο­σίου από αυτό.

Μετά τον εργασιακό τυφώνα που σαρώνει μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα και θέσεις απασχόλησης, θέλουν να μας πάρουν και... τα ρέστα! Λανσάρουν νέα κόλπα, λαϊκό τζόγο, πάντα με συνταγή που φτιάχτηκε στο «αμαρτωλό τρίγωνο» της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου (που δεν χρώσταγε σε κανέναν), του ΟΠΑΠ και της Intralot του «παντός καιρού» Σωκράτη Κόκκαλη.

 Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τις αμέσως προσεχείς ημέρες ο ημικρατικός ΟΠΑΠ (στον οποίον το Δημόσιο ελέγχει το 35% και διορίζει τη διοίκησή του) σε συνεταιρισμό με την Intralot λανσάρουν νέα παιχνίδια και εκ του πλαγίου εγκαινιάζουν την αγορά του βιντεολόττο (βλέπε φρουτάκια).

ΟΠΑΠ και Intralot έκαναν τη συμφωνία τους για τα νέα παίγνια που μοιάζουν με βιντεολόττο από τον περασμένο Ιούλιο, όταν η κυβέρνηση «ευλόγησε» άλλη μια διετή απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρεία του Σ. Κόκκαλη, αξίας τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη συν τα οφέλη από τα 20 παιχνίδια άμεσης κλήρωσης που θα παίζονται από τα Τερματικά Αυτόνομης Χρήσης (ΤΑΧ). Το ποσοστό που η Intralot θα παίρνει από αυτά είναι 8%. Δηλαδή αν στα 9.800 ΤΑΧ, που έχουν εγκατασταθεί στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, το 2011 παιχθούν 300 εκατ. ευρώ, η Intralot θα έχει λαμβάνειν 24 εκατ. ευρώ. Αν ο τζίρος φτάσει το 1 δισ. ευρώ, η συνεταίρος του ΟΠΑΠ θα εισπράξει 80 εκατ. ευρώ.

Αυτή, προφανώς, η νέα μπίζνα -μεταξύ άλλων- κατέστησε τη σύμβαση του Ιουλίου «στεγανή», καθώς ΟΠΑΠ και κυβέρνηση την έχουν κρύψει από τη διαφάνεια του opengov μήπως και αποκαλυφθεί η νέα τριμερής διαπλοκή. Από το εσωτερικό του ΟΠΑΠ η «Ε» πληροφορείται ότι είναι έτοιμα να λανσαριστούν τα δύο πρώτα επιτεύγματα της νέας συνεργασίας ΟΠΑΠ-Intralot.

Τα νέα παιχνίδια

Πρόκειται για τα παιχνίδια Balloons Hunter και Penalty Game που θα παίζονται στα ΤΑΧ με χρήση κάρτας (και αυτή της Intralot) αξίας από 5 έως 500 ευρώ.

* Το πρώτο είναι εικονικό παιχνίδι σκοποβολής μπαλονιών με νούμερα από έναν κυνηγό. Είναι προκαθορισμένης απόδοσης, με payout 68% και στοίχημα από 0,10 έως 1 ευρώ.

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει σωστά 6 αριθμούς από 58. Αν κερδίσει, δίνεται δυνατότητα και για bonus game, με τον παίκτη να καλείται να στοιχηματίσει τι χρώμα πεταλούδα θα πιάσει ο κυνηγός.

* Στο δεύτερο παιχνίδι τα κέρδη του παίκτη αυξάνονται βάσει κλιμακωτού πίνακα πρόβλεψης του αποτελέσματος των εικονικών πέναλτι.

Το payout φτάνει το 69% και το στοίχημα κυμαίνεται από 0,10 έως 2 ευρώ, ενώ για όσους εθιστούν υπάρχει και η συνέχεια με τις τυχερές μπάλες. Οταν ο παίκτης μαζέψει 20, μπορεί να παίξει το bonus game.

Στον ΟΠΑΠ βέβαια σιγοψιθυρίζουν ότι το βιντεολόττο από το παράθυρο είναι πιθανόν να κανιβαλίσει κυρίως το ΚΙΝΟ, του οποίου ο τζίρος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει δραματικά από τα 2,8 δισ. ευρώ, στερώντας έσοδα και από το Δημόσιο.

Ο νόμος έχει... κόκκαλα

Ο ΟΠΑΠ και η Intralot κάνουν προθέρμανση με τα ιδιότυπα φρουτάκια που εισάγουν, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει ότι προωθεί νομοσχέδιο για την αγορά τυχερών παιχνιδιών αλλά και για το άνοιγμα της αγοράς του στοιχήματος. Μάλιστα, σχέδιο νόμου έχει δοθεί σε διαβούλευση, ενώ έχουν εκτιμηθεί σε 600 εκατ. ευρώ τα έσοδα του προϋπολογισμού από την παραχώρηση σχετικών αδειών.

Επιχειρηματίες από το χώρο της ενέργειας, της ναυτιλίας, των μέσων ενημέρωσης κ.ά. έχουν έρθει σε επαφή με κυβερνητικούς συμβούλους ανακοινώνοντας ότι θα δραστηριοποιηθούν στο νέο τζόγο. Και αυτοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουν το τελικό σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιορισμένου κέρδους. Στην Ε.Ε. έχει αποσταλεί ένα συνοπτικό σχέδιο και όχι το αναλυτικό σχέδιο νόμου, το οποίο και αυτό δείχνει ΟΠΑΠ και Intralot, σύμφωνα με τα όσα γράφονται στα 27 άρθρα του που έχει στη διάθεσή της η «Ε».

Ειδικότερα, με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου γίνεται σαφές ότι ο νόμος θα φτιαχτεί για το θεαθήναι, καθώς «για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, ανατίθεται στον ΟΠΑΠ το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και διεξαγωγής παιγνίων περιορισμένου κέρδους μέσω VLTs (Video Lottery Terminals)». Δηλαδή φτιάχνεται νόμος για να ισχύσει έπειτα από πέντε χρόνια!

Το 2015...

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ΟΠΑΠ και Δημόσιο θα υπογράψουν σύμβαση γι' αυτά τα δικαιώματα, ενώ με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί ο αριθμός των μηχανημάτων που δικαιούνται να εγκαταστήσει ο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον αναφέρεται ότι ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του αποκλειστικού δικαιώματος που του «παρέχεται», υποχρεώνεται να προσλάβει τρεις υπεργολάβους, «στους οποίους θα παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του 50% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού μηχανημάτων που θα δικαιούται να λειτουργεί ο ίδιος».

Συμπέρασμα: ο ΟΠΑΠ και η Intralot εκτός του ότι κάνουν πρεμιέρα με τα φρουτάκια, κάνουν και κουμάντο για το μοίρασμα της αγοράς σε τρεις αναδόχους. Το κλειδί, οι απ' ευθείας αναθέσεις του ΟΠΑΠ στην Intralot. Επί Ν.Δ. (το 2007) σφραγίστηκε η τεχνολογική ομηρία του ΟΠΑΠ, επί ΠΑΣΟΚ (τον περασμένο Ιούλιο) επιβλήθηκε και εμπορικός γάμος των δύο με τα φρουτάκια που θα σερβίρονται προσεχώς από τα Προποτζίδικα...

 Πηγη : ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Κ.Αντωνόπουλος«Η Intralot εξαπλώθηκε πριν από την κρίση»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ INTRAL0T ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ SUCCESS STORY ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ.

Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών μπαίνει σε πορεία απελευθέρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα δεδομένα αρχίζουν να αλλάζουν.

Ο πιο παλιός επικεφαλής εταιρείας του κλάδου, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, εξηγεί γιατί το άνοιγμα των αγορών και η ιδιωτικοποίηση των λοταριών στην Ευρώπη αποτελούν μεγάλες ευκαιρίες και προ­κλήσεις. Ταυτόχρονα, βλέπει τις αναπτυσσόμενες αγορές και την Ανατολική Ασία ως περιοχές στις οποίες πρέπει κανείς να επενδύσει, προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρόκληση της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο, η επιλογή της Intralot να διεισδύσει στις αναπτυσσόμενες αγορές και να εξαπλωθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη είχε ως αποτέλεσμα, μέσα σε λιγότερο από δυο δεκαετίες, να βρεθεί στην κορυφή του κλάδου της. Προκλήσεις και κριτικές συνεχίζουν να υπάρ­χουν, κυρίως για τις δραστηριότητες της Intralot σε Ελλάδα, Τουρκία και Αυστραλία

. Ο κ. Αντωνόπουλος δεν έχει πρόβλημα να απαντήσει σε όλα χωρίς περιστροφές:

 Μια ελληνική εταιρεία που εί­ναι ηγέτιδα δύναμη σε έναν επιχειρηματικό κλάδο όπως τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο, θα έλεγα. Ποιο είναι το έναυσμα για να ξεκινήσει η Intralot;

Α: Το 1990 γίνεται ένας διαγωνισμός για τη μηχανογράφηση του ΟΠΑΠ. Τον κερδίζει η Intracom (σ.σ.: οι κύριοι μέτοχοι της εταιρεί­ας είναι και οι νυν βασικοί μέτοχοι της Intralot) . Με αυτόν τον  τρόπο κά­νει την εμφάνισή του στην Ελλάδα το πρώτο μηχανογραφημένο τυχερό παιχνίδι, το ΛΟΤΤΟ. Η εισαγωγή του ΛΟΤΤΟ εξελίσσεται σε μια πολύ με­γάλη επιτυχία. Σε αυτό έπαιξε μεγά­λο ρόλο το ηλεκτρονικό σύστημα που εγκατέστησε η Intracom. Με αυτήν την αφορμή οι μέτοχοι της Intracom συνειδητοποίησαν ότι τα τυχερά παι­χνίδια είναι ένας κλάδος που, αν και δεν του δίνεται ιδιαίτερη σημασία, έχει τεράστια ρευστότητα, όπως και τεχνολογικές ανάγκες. Έτσι αποφά­σισαν να κάνουν το βήμα. Σημειώστε, πάντως, ότι υπήρχε ένα ακόμη έναυσμα πριν από τη δη­μιουργία της Intralot. Το 1991 η Iniracoin κερδίζει μια άδεια τυχε­ρών παιχνιδιών στη Ρωσία, σε συνερ­γασία με την Εθνική Ολυμπιακή Επι­τροπή της Ρωσίας. Ήταν μια μεγάλη δουλειά για τα δεδομένα της Ρωσί­ας και εμείς πήγαμε σαν κομάντο, καθώς δεν υπήρχε καμία υποδομή τότε. Έκτοτε λέμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να στήσουμε λοταρία ακόμη και στη... Σαχάρα. Από τεχνικής πλευράς, το έργο πήγε πολύ καλά, καθώς καταφέραμε να στήσουμε μία λοταρία μέσα σε 10 μήνες. Αποτύχαμε όμως από εμπορι­κής πλευράς.

Ωστόσο, αυτή η αποτυχία μάς πεί­σμωσε και συνειδητοποιήσαμε ότι η διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών δεν είναι μόνο τεχνολογία. Τότε γεννήθηκε η Intralot. Η διαφορά μας ήταν ότι δουλέψαμε πάνω στην αποτυχία. Δεν είναι προφανές και εύκολο αυτό. Το λάθος μας ήταν ότι πήγαμε ως πολύ καλοί μηχανικοί, αλλά τελικά καταλάβαμε ότι οι κα­ταναλωτές αγοράζουν ένα δελτίο, το οποίο είτε τους αρέσει είτε όχι. Και εκεί κρίνονται όλα.

Είστε εταιρεία τεχνολογίας ή εται­ρεία διαχείρισης παιχνιδιών;

Είμαστε και τα δυο, και μάλιστα εκ γενετής. Η Intralot είναι εταιρεία που ασχολείται μεν με την τεχνολο­γία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να λει­τουργήσει και τυχερά παιχνίδια, είτε για λογαριασμό της είτε για τους πε­λάτες της. Φανταστείτε ότι παρέχου­με λύσεις αντίστοιχες της IBM και της Procter & Gamble μαζί. Το ενδια­φέρον είναι ότι όλοι προσπαθούν να αντιγράψουν το μοντέλο της Intralot. Βλέπουμε λοταρίες να αγοράζουν εταιρείες τεχνολογίας. Η τεχνολογία γίνεται κάτι συνηθισμένο, με αποτέ­λεσμα ο εξοπλισμός, που αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων, να τείνει να είναι όλο και λιγότε­ρο κερδοφόρος.

Υπάρχει μυστικό της επιτυχίας;

Δεν υπάρχει μόνο ένα. Μπήκαμε νω­ρίς σε μια αγορά με στην οποία οι με­γάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν ήθελαν να ασχοληθούν, αφού οι φο­ρείς της τεχνολογίας δεν είχαν αντι­ληφθεί τη δυναμική της. Ακόμη και η Olivetti έμεινε στα στενά όρια της Ιταλίας και τελικά εγκατέλειψε τον κλάδο. Οι μεγάλοι της τεχνολογί­ας ποτέ δεν πίστεψαν σε αυτήν την αγορά. Είναι ένας ειδικός χώρος, όπου το μεγαλύτερο εμπόδιο -αλλά συγχρόνως και το συγκριτικό πλεο­νέκτημα για αυτόν που το καταφέρ­νει-είναι ότι χρειάζεται να δημι­ουργηθεί ένα αίσθημα αξιοπιστίας. Εμείς δουλέψαμε σκληρά και επίμο­να. Τα πρώτα δέκα χρόνια ήταν «πέ­τρινα», με αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες και ατυχίες. Αλλά δεν πτοηθήκαμε και πετύχαμε τώρα να εξαπλωθούμε σε ολόκληρο τον κό­σμο. Η Intralot διανύει τώρα μια πε­ρίοδο πρωταθλητισμού. Έχουμε αυ­ξήσει τα μεγέθη μας σε πολύ μεγάλο βαθμό και, πλέον, είμαστε στα ίδια επίπεδα με τους ανταγωνιστές μας. Σημειώστε ότι, πρακτικά, έχουν μεί­νει μόλις τρεις μεγάλες εταιρείες στον κλάδο.

 Πώς αντιμετωπίζετε την οικονομι­κή κρίση;

Δεν μπορώ να πω ότι η οικονομι­κή κρίση δεν μας έχει επηρεάσει. Όμως, η κρίση δεν είναι παγκόσμια. Είναι του δυτικού πολιτισμού και του καταναλωτισμού. Δεν υπάρχει κρίση στην Ασία, δεν υπάρχει κρίση στη Λατινική Αμερική. Απλώς οι ρυθμοί ανάπτυξης έπεσαν λόγω της μείω­σης της κατανάλωσης στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπου οδεύει ο κύριος όγκος των εξαγωγών τους. Εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση, επειδή προλάβαμε να εξαπλωθούμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλα­νήτη. Την περίοδο των «παχιών αγε­λάδων»), επενδύσαμε σημαντικό μέ­ρος των κερδών μας, προκειμένου να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί- όπως έπρεπε- και να μειώσουμε το ρίσκο μας.

Η επιλογή της επένδυσης στις ανα­πτυσσόμενες αγορές αποδείχθηκε σωστή, ιδίως μέσα στην κρίση. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα σπεύδουν κά­ποιοι να επενδύσουν στην Ασία. Πλέον ένα σημαντικό ποσοστό της δραστηριότητάς μας βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες αγορές. Το πρό­βλημα έγκειται στις νομισματικές ισοτιμίες, καθώς αυτό που μας έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια είναι ο «πόλεμος των νομισμάτων». Σε τοπικό νόμισμα υπάρχει ανά­πτυξη, και αυτό είναι υγιές. Συνε­πώς εκτιμούμε ότι, όταν λυθεί το θέμα με τα νομίσματα, θα δείτε τα αποτελέσματα της Intralot σε ευρώ να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση.

 Πότε εκτιμάτε ότι θα συμβεί αυτό;

Δεν είναι εύκολο να κάνει κάποι­ος πρόβλεψη πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύω πως η οικονομική κρίση έχει ακόμη δρόμο. Η κρίση υπάρχει ακόμη και η κατάσταση, όπως εξελίσσεται, θα φέρει και άλ­λες ανακατατάξεις. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ακόμη σημαντι­κές ευκαιρίες και προκλήσεις στον ανεπτυγμένο κόσμο.

 Τι είδους προκλήσεις;

Το άνοιγμα της αγοράς των τυχε­ρών παιχνιδιών και οι ιδιωτικοποι­ήσεις λοταριών αποτελούν ευκαι­ρίες. Οι προκλήσεις σχετίζονται με θέματα όπως είναι η αύξηση της φορολογίας των τυχερών παι­χνιδιών σε ορισμένες χώρες, θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος, γιατί αυτός που επηρεάζεται είναι ο τε­λικός καταναλωτής, τα κέρδη του οποίου μειώνονται – κάτι που οδη­γεί νομοτελειακά στην πτώση του τζίρου και στη μείωση των πραγ­ματικών εσόδων για το κράτος. Μακροπρόθεσμα, το μεγάλο θέμα είναι το άνοιγμα της αγοράς τυχε­ρών παιχνιδιών. Οι περισσότερες από τις μεγάλες χώρες της Ευρώ­πης συζητάνε να σταματήσουν το μονοπώλιο που υπάρχει στα τυχε­ρά παιχνίδια, ενώ αντίστοιχα στις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρά το άνοιγμα των πολιτειακών λοταριών σε ιδιωτικό μάνατζμεντ.

 Είστε ικανοποιημένος από την πο­ρεία της επέκτασης της Intralot; Γιατί υπάρχουν χώρες όπου τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά, όπως η Αυστραλία.

Στην Αυστραλία θεωρούμε ότι έχου­με πέσει θύματα κακής μεταχείρι­σης. Η Intralot έχει σοβαρά παράπο­να από την πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτόρια (σ.σ.: η ελληνική εται­ρεία έχει πάρει μία από τις δύο άδει­ες εκεί). Η εκεί κυβέρνηση έχει δώ­σει προτιμησιακό καθεστώς στον ανταγωνιστή μας και αποτελεί ένα παράδειγμα κακής συμπεριφοράς εκ μέρους του κράτους. Από τις πε­ρίπου 50 χώρες όπου δραστηριοποι­ούμαστε, οι στις μισές έχουμε αναλά­βει και τη λειτουργία της λοταρίας. Όταν η δραστηριότητα μας στην Αυ­στραλία δεν πάει καλά δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι η Intralot δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Φταίνε και οι τοπικές αρχές, και δεν θα διστάσουμε να φθάσουμε μέχρι τα δικαστήρια υποστηρίζοντάς το.

Ποιες είναι οι αγορές που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτήν την περίοδο;

Οι ευρωπαϊκές αγορές, λόγω της απελευθέρωσης. Συνήθως το μεγαλύτερο κομμάτι μιας αγοράς που απελευθερώνεται το καρπώνονται τοπικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να έχουμε μερίδιο -όχι απαραίτητα το μεγαλύτερο-σε κάθε χώρα.

 Η Κίνα δεν είναι «καυτή» αγορά;

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και πολύ δύσκολη. Φέτος ξεκίνησε μια διαδικασία ανοίγματος της αγο­ράς στα παιχνίδια μέσω κινητών και Internet. Πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά πώς θα αντιδράσουν οι το­πικοί παίκτες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του μάρκετινγκ, το οποίο δεν είναι το δυνατό σημείο των Ασιατών γενικότερα. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως, ότι θα κινηθούμε μαζί με κά­ποιον Κινέζο συνεργάτη.

Δεχθήκατε «επιθέσεις» λόγω των κινήσεων σας στην Τουρκία, όπου πήρατε το διαγωνισμό μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε θύματα της επιτυχίας μας. Η Τουρκία είναι αγορά με τεράστια δυναμική ανάπτυξης, καθώς εκτιμούμε ότι θα φθάσει στα 6 δισ. δολάρια από περίπου 3 δισ. δολάρια που εί­ναι τώρα. Πρακτικά μειώσαμε τα περιθώριά μας, προσβλέποντας στη μελλοντική ανάπτυξη που γνωρίζου­με ότι θα έρθει, γιατί εμείς ήμασταν εκείνοι που δημιουργήσαμε αυτή την αγορά. Ένα παράδειγμα είναι το εξής: το 17% του Στοιχήματος στην Τουρκία πραγματοποιείται μέσω κινητών και Internet. Τα δύο τρίτα αυ­τών των στοιχημάτων διεκπεραιώ­νονται μέσω μιας θυγατρικής μας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγά­λες υπεραξίες που θα μας ξαναφέ­ρουν σύντομα σε υψηλές κερδοφο­ρίες στην Τουρκία.

 Με δεδομένο ότι έχετε τόσο έντο­νη δραστηριότητα εκτός Ελλάδος, υπάρχει πλάνο αποχώρησης από τη χώρα μας;

Η απόφαση αυτή δεν είναι θέμα της διοίκησης. Μην ξεχνάτε ότι το 50% των μετόχων είναι ξένοι επενδυτές και απαιτείται μόλις ένα 5% για να έλ­θει το θέμα σι η γενική συνέλευση.

Προσωπικά δεν πρόκειται να το ειση­γηθώ, αλλά δεν μπορώ να καθορίσω τη στάση μιας εισηγμένης εταιρείας. Σημειώστε, πάντως, ότι ήμουν από τους πρώτους που μίλησαν για παρά­λογη φορολόγηση των ειαιρειών, και δη των πολυεθνικών ελληνικών ομί­λων. Η πολυεθνικότητα είναι κάτι που φέρνει αξία στη χώρα εγκατάστασης. Δεν υπάρχει λόγος για μια πολυεθνι­κή να φέρνει στην Ελλάδα την παρα­γόμενη στο εσωτερικό αξία, προκει­μένου να φορολογηθεί, εάν αυτή η φορολόγηση δεν είναι «δίκαιη και συ­γκρίσιμη». Παράλληλα, είναι στρατηγική η σχέση μας με την Ελλάδα. Και δεν το λέω μόνο λόγω του ΟΠΑΠ,  αλλά και επειδή εδώ υπάρχουν 1.000 θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου.

 Το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Ελλάδα σχετίζεται με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τον τεχνολογικό συνεργάτη του ΟΠΑΠ; (σ.σ.: το συγκεκριμένο συμβόλαιο αναμένεται να είναι από τα μεγα­λύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο.)

 Δεν θα το έλεγα. Άλλωστε, δεν θα μπο­ρούσαμε να απουσιάσουμε από την επικείμενη απελευθέρωση της ελλη­νικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Εί­μαστε ήδη στην Ιταλία και στη Γαλλία, οπότε είναι αδύνατον να μη δηλώσου­με «παρών» και στην Ελλάδα. Όσον αφορά τον ΟΠΑΠ, έχουμε δηλώσει -και το πιστεύουμε- πως υπάρχει όφελος και για τους δύο από μια στενή συνεργασία, αλλά δεν φθάνει να έχουμε μόνο εμείς αυτή την άποψη. Πρέπει να την έχει και η άλλη πλευρά. Κάθε πλευρά έχει δι­καίωμα να επιλέξει. Ανέκαθεν, πά­ντως, οι σχέσεις με τον ΟΠΑΠ είχαν, εν τοις πράγμασι, ιδιαίτερη σημασία. Όλα αυτά τα χρόνια, ανεξαρτήτως του τι έχει ειπωθεί και τι έχει γραφτεί, όλες οι διοικήσεις του ΟΠΑΠ έχουν συνειδητοποιήσει ότι προ­σφέρουμε μια στρατηγική συνεργα­σία. Και εμείς αυτό πρεσβεύουμε.

 Πάντως, η σχέση ΟΠΑΠ - Intralot έχει δεχθεί έντονη κριτική...

Μου δίνετε την ευκαιρία να επιση­μάνω ότι η εν γένει επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει κατηγορηθεί. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει με τη σχέση ΟΠΑΠ - Intralot. Να ξέρετε πως είναι ένα μικρό παράδειγμα της ελληνικής επιχει­ρηματικότητας. Αν ρωτήσετε έναν διεθνή αναλυτή, θα σας πει πως εί­ναι απίστευτο αυτό που έχει συμ­βεί στην Ελλάδα. Συνεργάζεται η μεγαλύτερη σε αξία εταιρεία τυχε­ρών παιχνιδιών με την πιο μεγάλη σε ανάπτυξη εταιρεία τεχνολογίας του χώρου. Μια μικρή Ελλάδα έχει βγά­λει δυο γίγαντες - δεν το έχει κάνει κάποια άλλη χώρα. Μόνο στη ναυτι­λία έχουμε καταφέρει τέτοια παγκό­σμια πρωτιά.

 Ποια είναι η άποψη σας για την απελευθέρωση στην Ελλάδα;

Δεν πιέζουμε καμία χώρα να ανοίξει την αγορά της. Ωστόσο, όταν απο- φασιστεί η απελευθέρωση, τότε εν­διαφερόμαστε για αυτήν την αγο­ρά. Η πραγματικότητα είναι πως δεν μπορεί να ελέγξει κανείς το Διαδίκτυο.Η ευρωπαϊκή αγορά έχει πλέον μπει σε μια προδιαγεγραμμένη πο­ρεία ανοίγματος. Και η ελληνική θα ανοίξει, γιατί δεν μπορεί να ανοίξουν οι άλλες αγορές και όχι η δική μας. Η εκτίμηση μου είναι, πάντως, πως θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια βάση για ολόκληρη την Ευρώπη.

 Το μέλλον των τυχερών παιχνιδιών είναι στα νέα μέσα;

Σίγουρα το Internet και το κινητό τηλέ­φωνο αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Για πα­ράδειγμα, ετοιμάζουμε μια εφαρμογή σε iPhone για την ιταλική αγορά. Ταυτόχρονα βλέπουμε και το χώρο της τηλε­όρασης, έχοντας επενδύσει σε λύσεις interactive television. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με τον Sky Italia για πώληση παιχνιδιών·. 'Εχω την πεποίθηση ότι η interactiveTV θα παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Πηγή: FORTUNE

Ψαλίδι στις αμοιβές των «χρυσοκάνθαρων»

Αίσθηση αλλά και αλυσιδωτές αντιδράσεις εντός και εκτός ΟΠΑΠ προκάλεσε το αποκαλυπτικό πρωτοσέ­λιδο του «ΑΡΘΡΟΥ» την προηγούμενη Κυριακή για τις δυσθεώρητες αμοιβές και την εν γένει προκλητική συμπεριφορά της Διοίκησης του Οργανισμού. Που αγνοώντας την πρωτοφανή κρίση και τις οδυνηρές συνέπειες που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες επιδίδε­ται σε όργιο σπατάλης και αδιαφάνειας, σύμφωνα με επερωτήσεις στην ελληνική Βουλή.

 Το δημοσίευμα σήμερα από ερευνά που διενήργησε η εφημερίδα μας, σχετικά με το 1.000.000 εκατομμύριο ευρώ που λαμβάνουν ετησίως οι «χρυσοκάνθαροι» του τζό­γου για να... προάγουν τον αθλητι­σμό και τον πολιτισμό αποτέλεσε κύριο αντικείμενο στα «πηγαδά­κια» των εργαζομένων, ενώ απα­σχόλησε επισταμένα και τα ανώτερα κλιμάκια της εταιρείας. Μάλιστα, όπως πληροφορείται το ' Α» από έγκυρες πηγές, το επίμαχο ρεπορτάζ για τις παχυλές αποδοχές των νέων golden boys and girls», την « αυτοκρατορική» τους στάση {π.χ. προσωπικό ασανσέρ για το διευθύνων σύμβουλο, Γιάννη Σπανουδάκη), τις εκλεπτυσμένες γα­στριμαργικές συνήθειες (business lunches κάθε μεσημέρι με σολομό και πανάκριβα γαλλικά τυριά) αλλά και την απαξιωτική «ομερτά» στην οποία επιμένουν για τις αποδοχές τους ακόμη και προς το ελληνικό Κοινοβούλιο, κυκλοφόρησε ευρέ­ως όλη την εβδομάδα στα γραφεία και τους χώρους εργασίας του Ορ­γανισμού είτε στην πρωτότυπη μορφή του φύλλου της εφημερίδος είτε ως φωτοτυπημένο αντίτυπο.

 Παρά την εμφανή προσπάθεια υποβάθμισης των αποκαλύψεων εκ μέρους "κύκλων" της Διοίκησης, η ενόχληση τους για την όποια αναφορά στο θέμα έστω και έμμεσα- ήταν κάτι παραπάνω από εμφα­νής", σημειώνει με νόημα υπάλ­ληλος του ΟΠΑΠ με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας.

 «Μέχρι τώρα αν και οι περισσότεροι γνώριζαν ότι "κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκιας: κανείς εκ των έσω δεν πήρε την πρωτοβουλία να το αναδείξει αναλογιζόμενοι όλοι τις επιπτώσεις μιας τέτοιας ενεργείας, γι' αυτό και το δημοσίευμα προκάλεσε ντόρο. Ας ελπίσουμε αυτοί που πρέπει να πήραν το μηνυμά τους, επισημαίνει άλλος εργαζόμενος.

 «Κούρεμα» και στις εισηγμένες 

Μια επιπλέον δυσάρεστη εξέλιξη για τους καλοπληρωμένους συμβούλους του ΟΠΑΠ ήταν η απόφαση της κυ­βέρνησης να επεκτείνει το «κούρε­μα» των αποδοχών και στις ΔΕΚΟ που είναι στις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο (ΔΕΗ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΟΛΘ. ΕΥΔΑΠ. ΕΥΑΘ, Ελληνικά Πετρέλαια), προκειμένου να συνεισφέρουν εξί­σου στην προσπάθεια της δημοσιο­νομικής προσαρμογής της χώρας και της επίτευξης των στόχων του μνη­μονίου καθώς και για να μην κατη­γορηθεί το οικονομικό επιτελείο για μονομερείς ενέργειες και σκόπιμες παραλείψεις.

 Ανώτατες πηγές της Καραγεώργη Σερβίας διαβεβαιώνουν ότι ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει ήδη έτοι­μες τις επιστολές για τις Διοικήσεις των εταιρειών αυτών, με τις οποίες θα ζητά να περιορίσουν το μισθο­λογικό τους κόστος. Το έδαφος έχε προετοιμάσει από την πλευρά του και ο Παύλος Γερουλανος ο οποίος ερωτώμενος -στη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε για τις προθέσεις της κυβέρνησης, ανέφερε ότι είναι υπαρκτές οι πιθανότητες περικοπών στον ΟΠΑΠ, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «γίνεται μια διαπραγμάτευση και είναι δυνατόν να μειωθεί το λειτουργικό κόστος». Γι’αυτο δε εν­δεχόμενο αντιδράσεων δεν απέκλει­σε ότι μπορεί και να υπάρξουν. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι προκλητικοί μισθοί όπως π.χ. του διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Σπανουδάκη (100.000 ευρώ ετησίως κατ' εκτίμηση) ή του προέδρου Χάρη Σταματόπουλου (240.000 ευρώ ετησίως κατ' εκτίμηση) θα πρέπει να περικοπούν σημαντι­κά, ώστε να εναρμονιστούν ή έστω να πλησιάσουν τους αντίστοιχους των συναδέλφων τους σε άλλους Οργανισμούς που το Δημόσιο συμμετέχει με κάποιο ποσοστό.

 <<Προκλητικές «προειδοποι­ήσεις>>

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Α», «τα χρυσά παιδιά» του ΟΠΑΠ που προσδοκούσαν να μείνουν «ανέγγιχτα» και να συνεχί­σουν το πάρτυ της χλιδής που έχουν στήσει το τελευταίο 9μηνο, δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι την πρωτοβουλία για «ψαλίδι» στις αμοιβές τους, στέλνοντας διαφόρων ειδών «προ­ειδοποιήσεις προς τις ηγεσίες των άμεσα εμπλεκομένων υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού.

 Μεταξύ άλλων άφησαν να διαρρεύ­σει ότι σε περίπτωση που δεν αμείβονται στα επίπεδα της αγοράς, τότε θα υποχρεωθούν σε εξασφάλιση των «απολεσθέντων» μέσα από αδιαφανή και... άλλου τύπου «δια­δικασίες» που μέχρι πρότινος χαρακτήριζαν την λειτουργία Δημοσίων Οργανισμών.

 Στο άκουσμα της εν λόγω « προει­δοποίησης», κορυφαία κυβερνητι­κά στελέχη έγιναν πυρ και μανία συστήνοντας μεγαλύτερη συναίνεση, λιγότερες προκλήσεις και καλύτερη επαφή με τη δυσμενή πραγματικότητα.

Πηγή: ΤΟ ΑΡΘΡΟ

KINO:Εθιζει στα τυχερά παιχνίδια ο ΟΠΑΠ

Μήπως ο ΟΠΑΠ με τις πρακτικές του διευκολύνει τον εθισμό των Ελλήνων προς τον «τζόγο», κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το ρόλο του ως κρατικού μονοπω­λίου διοργάνωσης τυχερών παι­γνιδιών, που του έχει ανατεθεί από το ελληνικό Δημόσιο; Την ερώτηση αυτή κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα­τος, Θεοδωρος Σκύλακακης,

 με αφορμή τη διεξαγωγή από τον ΟΠΑΠ και πάντα στο πλαίσιο του σχετικού μονοπωλίου, του τυχε­ρού παιγνιδιού ΚΙNO το οποίο αποτελεί κατ' εξοχήν εθιστικό παιχνίδι.

 Όπως αναφέρει στην ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής, η ΟΠΑΠ ΑΕ διενεργεί το σχετικό παιχνί­δι με τρόπο που πολλαπλασιά­ζει την πιθανότητα εθισμού των παικτών (περίπου 800 κληρώσεις την εβδομάδα όταν το αντίστοι­χο παιχνίδι παίζεται με πολύ λι­γότερες κληρώσεις σε άλλα Κράτη Μέλη)

Αναφέρει επίσης ότι την ίδια στιγ­μή η ΟΠΑΠ ΑΕ προχωρεί - σε προωθητικές ενέργειες με­γάλης έκτασης (π.χ. Προωθη­τική ενέργεια ΚΙΝΟ, «ΑΜΕΣΗΝΙΚΗ» με αμοιβή παικτών συνο­λικού ύψους 9 εκ. Ευρώ), για την οποία έφτασαν να διαμαρτύρο­νται ακόμα και οι ίδιοι οι πράκτο­ρες του ΟΠΑΠ, οι οποίοι δια του ΔΣ του Συνεταιρισμού Επαγ­γελματιών Πρακτόρων Παιχνι­διών Πρόγνωσης δηλώνουν ότι «ο τρόπος διεξαγωγής του ΚΙΝΟ, με έμφαση στη συχνότητα του στοιχηματισμού, ενισχύει την όποια ροπή ή προδιάθεση του κοινού προς το τζόγο» και στη δημιουργία του πρώτου online παιχνιδιού της εταιρείας το οποίο θα παίζεται με μορφή τηλεοπτι­κής εκπομπής, αποκλειστικά στο διαδίκτυο μέσω Facebook, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμί­ως, με ιδιαίτερη απήχηση στους νέους.

 Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην ίδια ερώτησή του υπενθυμίζει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με βάση τις οποίες αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη η αρμοδιότητά τους να προστατεύουν τα εθνικά υποκείμενα και γίνεται αποδεκτό ότι η προστασία των κατανα­λωτών από την έκθεση και τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, η  μη ενθάρρυνση της σπατάλης, η προσπάθεια αποφυγής του κιν­δύνου διαπράξεως εγκλημάτων και απάτης και η προστασία κοι­νωνικής και δημόσιας τάξης συ­νιστούν επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος ικανούς να δικαιολογήσουν παρέκκλι­ση από τις διατάξεις της Συνθή­κης και δη των άρθρων 49 και επόμενα ΕΚ. ζητώντας να ελεγ­χθεί αν οι ενέργειες του ΟΠΑΠ έρχονται σε αντίθεση με αυτή τη νομολογία.

Πηγή: ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τελικά είναι ιδιωτική εταιρεία η ΟΠΑΠ ΑΕ;

Σε μια καινοφανή ανακοίνωση, για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα για την εγχώρια αγορά τυχερών παιχνιδιών, προχώρησε η διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ με αφορμή το μπαράζ των αρνητικών δη­μοσιευμάτων για τις προκλητικές αμοιβές των στελεχών του Οργα­νισμού. Εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ, η  διοίκηση του Οργανισμού χαρακτηρίζει τον ΟΠΑΠ «μια ιδιωτική εταιρεία η οποία διαθέτει στενούς δεσμούς με το κράτος»!

 

 Για πρώτη φορά. είναι τόσο εμφα­νής η... τρεμούρα των διοικούντων τον Οργανισμό να εμφανίσουν εαυ­τούς ως στελέχη μιας «ιδιωτικής εταιρείας» που αμοίβεται με βάση τους «κανόνες της αγοράς».

Κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εικόνα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΟΤΑΡΙΑΣ που είχε μέχρι σήμερα ο ΟΠΑΠ, μια εταιρεία που (υποτίθεται) εδώ και 50 χρόνια... προάγει με τις πλά­τες» του Ελληνικού Δημοσίου τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, αφού μέσα από την ανακοίνωση της ΟΠΑΠ της 9ης Δεκεμβρίου, επι­χειρείται να φιμωθούν όσες φω­νές αντιδρούν στις προκλητικές αμοιβές στελεχών, έστω και σε μια Ανώνυμη Εταιρεία την διοίκηση της οποίας όμως διορίζει το Ελληνικό Δημόσιο. δηλαδή το υπουργείο Οι­κονομικών που αποτελεί και τον βα­σικό του μέτοχο.

 Βεβαίως θα συμβουλεύαμε τους διοικούντες του Οργανισμόυ, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στο μέλλον, αφού ανακοινώσεις με τέτοιου περιεχόμενο, βρίσκουν κάθετα αντίθετη την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονο­μικών.

Ενώ παράλληλα αδυνατίζουν τον βασικό ισχυρισμό της ΟΠΑΠ ΑΕ, στην αντιπαράθεση τους με τους «παράνομους» μπουκμέικερ, αφού υποτίθεται πως ο ΟΠΑΠ ως ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΤΑΡ1Α ενισχύει περαιτέρω δραστηριότητες του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.

Πηγή: ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ΟΠΑΠ τους «σπρώχνει» στους μπουκμεικερ

Την ίδια στιγμή πολλά ερωτηματικά συνεχίζουν να υπάρχουν για την ακολουθούμενη επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας αλλά και της προβολής των προϊόντων του Οργανισμού.

Αφού παρά τον πανηγυρικό τόνο της επίσημης ανακοίνωσης της ΟΠΑΠ ΑΕ, είναι προφανές πως τους τελευταίους 9 μήνες αυτοί που πραγματικά κάνουν... πάρτυ στην εγχώρια αγορά παιχνιδιών, είναι οι διαδικτυακές εταιρείες Στοιχημάτων και τα Ιντερνετικά Καζίνο.

 Αίτια για αυτό αποτελεί η απόφαση της εταιρείας ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ τα παιχνίδια της σε πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες και να «σπρώχνει» επί της ου­σίας ακόμη και μεγάλα. Είναι δεκάδες τα παραδείγματα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, αλλά και ιστότοπων ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΥ­ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ που προβάλουν τους ξένους μπουκ­μέικερ, κάτι που δεν συνέβαινε επί προηγουμένων διοικήσεων στον ΟΠΑΠ.

  Κυρίως γιατί κατά το παρελθόν ένας εκδοτικός οργα­νισμός ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕ να διαφημίζει τον ΟΠΑΠ, παρά τις εξαιρετικά δελεαστικές και πιο ολοκληρωμένες προσφορές των «παράνομων» μπουκμέικερ. Από την στιγμή όμως που ο ΟΠΑΠ «έκοψε» την δια­φήμιση από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης-πλην κάποιων «κολλητών» της διοίκησης- το σύνολο του Τύπου ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ να στραφεί και να προβάλει τους «παράνομους» μπουκμέικερ, κινούμενο στα όρια της νομιμότητας Και επειδή σε αυτή την ζωή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, μήπως η διοίκηση του οργανισμού ΟΦΕΙΛΕΙ να απολογηθεί για αυτήν την τακτική της που στην ουσία λειτουργεί ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ (και των οικο­νομικών) συμφερόντων του Οργανισμού,. Και ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, το υπουργείο Οικονομικών θα διερευνήσει εάν υπάρχει και κάποιου αλλού είδους σκοπιμότητα πίσω από την απόφαση του κυρίου Σπανουδακη.

Πηγή: ΤΟ ΑΡΘΡΟ

3 +1 ερωτήματα προς την Διοίκηση της ΟΠΑΠ

Η τυχόν δημοσιοποίηση της συμφωνίας για την πα­ράταση - επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης με­ταξύ του ΟΠΑΠ και της κοινοπραξίας της ΙΝΤΡΑΛΟΤ εί­ναι βέβαιον ότι θα συμβάλει στην εμπέδωση της δια­φάνειας και θα διευκολύνει την αξιολόγηση του έργου της διοίκησης του ΟΠΑΠ.

 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κάποια καίρια διαδικαστικά θέματα θα πρέπει να διε­ρευνηθούν άμεσα και σε βάθος από τους εποπτεύοντες τον ΟΠΑΠ συναρμόδιους υπουργούς κ. Παπακωνσταντίνου και Γερουλάνο.

 Επί παραδείγματι και εν όψει ε­πιπρόσθετων καίριων ερωτημάτων που θα τεθούν μελλοντικά:

1  Αξιολογήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ (στο οποίο συμμετεί­χαν ως μέλη 3 δικηγόροι επιλογής των συναρμοδίων υπουργών, και συγκε­κριμένα οι κυρίες Χατζή, Παπαδοπούλου και Σιαμάνη) αλλά και από τον νομι­κό σύμβουλο του ΟΠΑΠ κ. Γανωτή το ενδεχόμενο η συμφωνία για τη δυνατό­τητα παράτασης της σύμβασης μεταξύ του ΟΠΑΠ και της κοινοπραξίας της ΙΝΤΡΑΛΟΤ πλέον του ενός έτους και, κυρίως, η επέκταση του αντικειμένου της, σε συνδυασμό και με παρεμβάσεις τρίτων (όπως, τελικά, συνέβη με τις σχετικές ερωτή­σεις - αναφορές βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, και, κυρίως, με τις συνεχόμενες ερωτήσεις του ευρω­βουλευτή κ. Σκυλακάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να οδηγήσουν την Ευρωπαϊ­κή Επιτροπή στην ανάσυρση από το αρχείο της υπ' αριθμόν 2008/4888 καταγγελίας κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (η οποία αφορά παραβάσεις, κατά τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης την 31/7/2007 του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τις δη­μόσιες συμβάσεις) και, εξ αντανακλάσεως, να επιταχυνθεί η διαδικασία παραπομπής της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η ο­ποία ενδέχεται να καταλήξει στην οριστική απώλεια εκ μέρους του ΟΠΑΠ (και, κατ επέκταση, εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου), του μοναδικού ουσιαστικά περιου­σιακού στοιχείου του ΟΠΑΠ και σε απώλεια τεράστιων εσόδων για τους μετόχους του και το ελληνικό Δημόσιο;

2 Εξέτασε και προσυπέγραψε (ως νομικός σύμβουλος) ο κ. Γανωτής ή, έστω, άλλος έμμισθος δικη­γόρος του ΟΠΑΠ, τη σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ ως προς τη νομιμότητά της, όπως ρητά προβλέπεται στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΟΠΑΠ; Αν όχι, γιατί;

3 Ήλεγξε και προσυπέγραψε (ως νομικός σύμβουλος) ο κ. Γανωτής ή, έστω, άλλος έμμισθος δικηγόρος του ΟΠΑΠ, τη σχετική συμφωνία ως προς τη νομική της ορθότητα και πληρότη­τα, όπως ρητά προβλέπεται στον ανωτέρω κανονισμό; Αν όχι, γιατί;

Οι εποπτεύοντες τον ΟΠΑΠ συναρμόδιοι υπουργοί κ. Παπακωνσταντίνου και Γερουλάνος οφείλουν να τολμή­σουν και να διερευνήσουν πραγματικά και εις βάθος τα ανωτέρω και, εν συνεχεία, αν δια­πιστώσουν πλημμέλειες ή παραλήψεις εκ μέρους των εμπλεκομένων, να ενεργήσουν και να απο­δώσουν τις αναλογούσες ευθύνες βάσει των διαπιστώσεων τους.

Οχι προς δικαίωση μας, αλλά για την προστασία των συμφερόντων του ΟΠΑΠ και των μετόχων του, μεγαλύτερος των οποίων είναι το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο.

Όσο θα αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις στα ανωτέρω, παραθέτουμε ένα α­κόμη ερώτημα, για πολύ μυημένους όμως: Ποιος νομικός διαχειρίστηκε την κατάρ­τιση της σχετικής συμβατικής πράξης για λογαριασμό της κοινοπραξίας της ΙΝΤΡΑ­ΛΟΤ και ποια ήταν η έκταση της εμπλοκής του στη διαδικασία σύνταξής της ;

Πηγή: ΑΞΙΑ

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ...  από την ΟΠΑΠ του Χ. Σταματόπουλου ?

Πλώρη για την Τράπεζα Ελλάδος έχει βάλει ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ κ. Χ. Σταματόπουλος, όπως πληροφορείται η στήλη. Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένες πηγές «η μετακίνηση έχει κλειδώσει». Ουσιαστικά πρόκειται για αναβάθμιση του κ. Σταματόπουλου, αφού αφήνει μια θέση χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες- ασχέτως αν ήταν εκτελεστικός πρόεδρος στον ΟΠΑΠ- και πηγαίνει σε έναν οργανισμό όπου θα ασχοληθεί με το αντικείμενό του, μιας και είναι έμπειρος στα τραπεζικά θέματα, αλλά κυρίως θα έχει μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική.Οι σχέσεις με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ κ. Ι. Σπανουδάκη ήταν καλές, αλλά ο διακοσμητικός ρόλος «δεν ταίριαζε» στον κ. Σταματόπουλο, ο οποίος στο παρελθόν κατείχε ηγετική θέση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στην πάλαι ποτέ Ιονική Τράπεζα.

Η θέση του στον ΟΠΑΠ πάντως δεν θα «χηρέψει», χωρίς όμως προς το παρόν να έχει ακουστεί κάποιο όνομα ως πιθανός αντικαταστάτης του κ. Σταματόπουλου. Το σίγουρο είναι ότι και πάλι θα υπάρχει ηγετικό δίδυμο στον ΟΠΑΠ, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα προταθεί στον κ. Σπανουδάκη να αναλάβει και τη θέση του προέδρου.


ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ online

Απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. στον  Θεόδωρο Σκυλακάκη

Αναφορικά με τις πρόσφατες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Θεόδωρου Σκυλακάκη, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο κ. Σκυλακάκης επιλέγει να δημοσιοποιήσει τις απορίες του κατ’ αυτόν τον τρόπο, ζημιώνοντας και διεθνώς την εικόνα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 Δι’ αυτού του τρόπου εξυπηρετούνται συμφέροντα τρίτων που εποφθαλμιούν την ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Είναι αυτοί που αδιαφορούν για τα συμφέροντα του Έλληνα φορολογούμενου, δεν συνεισφέρουν στην ελληνική επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη χώρα μας.


Σχετικά με τα θέματα που ο κ. Σκυλακάκης εγείρει, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει να παρατηρήσει τα εξής:

Ως προς το ερώτημα: «Τι είναι τελικά ο ελληνικός Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), δημόσιος ή ιδιωτικός Οργανισμός;», υπενθυμίζουμε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. από το 1999 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Δ. 228/1999, ΦΕΚ Α’ 193). Στο πλαίσιο αυτό από το 2000 (Νόμος 2843/2000) επετράπη στο Δημόσιο να διαθέσει σε επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέρος των μετοχών της και από το 2001, οπότε οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σταδιακά, έως και τον Ιούλιο του 2005, η εταιρεία έγινε πολυμετοχική, με το Ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί σήμερα ως μέτοχος το 34% των μετοχών της.


Με βάση τη γενικότερη νομοθεσία περί Α.Ε. εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε., οι επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρείας βασίζονται σε εμπορικά κριτήρια και λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει, σημαντικό ποσοστό των κοινών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (34%), αναμφίβολα έχει λόγο επί των αποφάσεων που υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και δι’ αυτού του τρόπου διατηρεί το γενικό ρυθμιστικό ρόλο επί του τομέα των τυχερών παιχνιδιών και παιχνιδιών στοιχημάτων. Παράλληλα, μέσω αυστηρών νομοθετικών ρυθμίσεων, το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει τους όρους και τις διαδικασίες διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.


Ως προς το ερώτημα «ποιος κερδίζει οικονομικά από το μονοπώλιο αυτό το οποίο το κράτος χορήγησε στον ΟΠΑΠ έναντι 16 εκ. ευρώ το χρόνο (σε τιμές 2000)»,  υπενθυμίζουμε ότι κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κατά το 2009 – και αντίστοιχα τα προηγούμενα χρόνια – εισέπραξε πάνω από 700 εκατ. ευρώ, είτε με την ιδιότητα του μετόχου, είτε μέσω της φορολογίας (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης φορολογίας λόγω οικονομικής κρίσης), είτε μέσω της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Κερδίζει, όμως, και η ελληνική κοινωνία, καθώς η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει από τα κέρδη της κάθε χρόνο περί τα 100 εκατ. ευρώ ως χορηγίες, δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις στον Πολιτισμό, στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Περιβάλλον, στον Αθλητισμό και στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.


Κάτι που δεν συμβαίνει με τις εταιρείες που παρανόμως δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου στη χώρα μας σε παιχνίδια στοιχηματισμού, με τις οποίες – ατυχώς – εμφανίζεται να συντάσσεται ο κ. Σκυλακάκης με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες αδιαφορούν ως προς την «προστασία των καταναλωτών από την έκθεση και τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια (σ.σ. ακόμη και ανηλίκων), την μη ενθάρρυνση της σπατάλης, την προσπάθεια αποφυγής του κινδύνου διαπράξεως εγκλημάτων και απάτης και την προστασία κοινωνικής και δημόσιας τάξης», χαρακτηριστικά τα οποία επιχειρεί να προσάψει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.


Ειδικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επικρατούσα άποψη τείνει υπέρ της ρυθμιζόμενης από τα κράτη – μέλη αγοράς των τυχερών παιχνιδιών, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν μέσω του κρατικού ελέγχου για το κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικό αυτού αποτελεί η απόφαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010, που αναγνώρισε το σημαντικό κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθνικές λοταρίες και το ισχύον μονοπώλιο στον κλάδο, μέσω για παράδειγμα της χρηματοδότησης κοινωφελών σκοπών, καθώς και η αντίστοιχη τοποθέτηση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 Μαρτίου 2009.


Αναφορικά το ερώτημα του κ. Σκυλακάκη για την παράταση κατά ένα έτος της σύμβασης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την Intralot, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Ιούλιο, υπενθυμίζουμε ότι αυτή κατέστη αναγκαστική, αφού η διοίκηση εμπιστοσύνης της προηγούμενης κυβέρνησης (στην οποία, ας σημειωθεί, συμμετείχε ο κ. Σκυλακάκης, ως Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών) δεν είχε μεριμνήσει για την προκήρυξη, αλλά ούτε και για την στοιχειώδη προετοιμασία, του αναγκαίου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου παρόχου τεχνολογίας με βάση τις αυξημένες ανάγκες της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι και σύμφωνα με την από 31/7/2007 σύμβαση προβλέπεται η παράταση ενός έτους, χρονικό διάστημα που θεωρείται απαραίτητο για την ενδελεχή προετοιμασία διεθνούς διαγωνισμού για το συγκεκριμένο αντικείμενο.


Με βάση τα δεδομένα αυτά και των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων, καθότι η σύμβαση έληγε σε έξι μήνες, η παρούσα διοίκηση διαπραγματεύτηκε και πέτυχε την παράταση της σύμβασης της Intralot με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με αυτούς που ίσχυαν ως τον Ιούλιο του 2010. Σύμφωνα με τους όρους της παράτασης, πλέον, το ετήσιο – και σταθερό – τίμημα μειώθηκε στα 57 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των περίπου 78 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν από την σύμβαση του 2007, ενώ εξασφαλίσθηκαν παράλληλα σημαντικές επιπρόσθετες δωρεάν παροχές για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των πρακτορείων, αλλά και της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο εξοπλισμός των πρακτορείων με επιπλέον 20.000 οθόνες τηλεόρασης, η δημιουργία νέου σύγχρονου portal, καθώς και η εγκατάσταση, η στελέχωση και η δημιουργία περιεχομένου για την ΟΠΑΠ TV, με τους απαραίτητους, φυσικά, 5.500 αποκωδικοποιητές για τη μετάδοση του προγράμματός της στα πρακτορεία.


Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. στους λίγους μήνες της θητείας της όχι μόνο κατάφερε να επαναδιαπραγματευθεί επ’ ωφελεία της Εταιρείας την ανωτέρω σύμβαση, αλλά παράλληλα έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την προετοιμασία προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Συγκεκριμένα, ήδη, στις αρχές του Νοέμβριου του 2010, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη των προδιαγραφών του διαγωνισμού, με την ανάθεση του έργου στην εταιρεία Deloitte & Touche. Η Deloitte & Touche, εταιρεία με διεθνή εμπειρία και κύρος, ανέλαβε το έργο συμβούλου για τη σύνταξη των προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για το νέο πάροχο τεχνολογίας και θα συνδράμει στην αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και στην παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε., της υλοποίησης της νέας σύμβασης. Η προετοιμασία της σύνταξης των προδιαγραφών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2011, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνει η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού.


Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΚΙΝΟ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 4 Οκτωβρίου 2004 και έκτοτε συνεχίζεται με τους ίδιους ακριβώς κανόνες και συχνότητα που καθορίστηκαν με την έναρξή του. Πρόκειται για παιχνίδι το οποίο προβλεπόταν από τη σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 15.12.2000 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία εκχωρήθηκε το μονοπώλιο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας, μέσω (και εντός) των πρακτορείων.


Σημειώνεται πως το ΚΙΝΟ διεξάγεται επί αρκετά χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου – μεταξύ των οποίων και κράτη-μέλη της Ε.Ε. - περίπου με την ίδια συχνότητα κληρώσεων ανά εβδομάδα. Αντίθετα όμως με το παράδειγμα των περισσοτέρων κρατών, στην Ελλάδα και μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. προβλέπονται σημεία αποκλειστικής και, συνεπώς, περιοριστικής διάθεσης των παιχνιδιών της Εταιρείας, του ΚΙΝΟ περιλαμβανομένου, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Το ίδιο ισχύει και με τις προωθητικές ενέργειες του παιχνιδιού, που πραγματοποιούνται μόνο εντός των πρακτορείων, απευθυνόμενες έτσι αποκλειστικά και μόνο στο ήδη υπάρχον κοινό της ΟΠΑΠ Α.Ε.


Κατά συνέπεια η διεξαγωγή του παιχνιδιού δεν «έρχεται σε αντίθεση με το ρόλο του ως κρατικού μονοπωλίου διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών, που έχει ανατεθεί (στην ΟΠΑΠ Α.Ε.) από το ελληνικό Δημόσιο».


Ως προς την χαρακτηριζόμενη στην ερώτηση του ευρωβουλευτή «αμοιβή παικτών συνολικού ύψους 9,0 εκατ. ευρώ» και την «προωθητική ενέργεια “ΑΜΕΣΗ ΝΙΚΗ”» υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ποσά από τα αδιάθετα κέρδη των παικτών (σ.σ. απώλεια δελτίων, μη εξαργύρωση κλπ.) τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε., βάσει Νόμου, οφείλει να επιστρέφει αποκλειστικά στους παίκτες των παιχνιδιών σε τακτικά χρονικά διαστήματα και αυτό κάνει, σεβόμενη τους νόμους και τους παίκτες της.


Σε σχέση με το απολύτως ψυχαγωγικό παιχνίδι γνώσεων Mathe Click, το οποίο προβάλλεται μέσω του Facebook από την 1η Δεκεμβρίου και απευθύνεται σε ενήλικους, διευκρινίζουμε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι χορηγός. Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή σ’ αυτό δεν προϋποθέτει ουδεμία καταβολή χρήματος και κατόπιν τούτου με κανένα τρόπο δεν πρόκειται για «δημιουργία του πρώτου online παιχνιδιού της εταιρείας».


Όλα αυτά τα γνωρίζει (ή όφειλε να τα γνωρίζει) ο κ. Σκυλακάκης καθώς είναι δημοσιοποιημένα στοιχεία και εν τέλει θα μπορούσε να τα πληροφορηθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. πριν απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. …έστειλε διασώστες στα γήπεδα

Περισσότερους από 100 διασώστες, μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και των Εθελοντών Διασωστών του Ερυθρού Σταυρού, της Αθήνας και της Περιφέρειας, φιλοξένησε αυτό το σαββατοκύριακο η ΟΠΑΠ Α.Ε. στα γήπεδα της Super League και της Football League, συνεχίζοντας το πρόγραμμα φιλοξενίας που εγκαινίασε από εφέτος, ως μέγας χορηγός όλων των πρωταθλημάτων, αλλά και όλων των ομάδων.

 

Ένα πρόγραμμα για το οποίο, άλλωστε, βραβεύτηκε χτες ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Γιάννης Σπανουδάκης από τον Σύλλογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Πειραιώς. Το ειδικό βραβείο, το οποίο αναφέρεται και στην εν γένει προσπάθεια για το «ευ αγωνίζεσθε», απένειμε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Δαρίβας, πριν την έναρξη του αγώνα Ολυμπιακού – Ατρομήτου.

Επίσης, στα γήπεδα αυτό το σαββατοκύριακο φιλοξενήθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Αθλητικών Οργανισμών του ίδιου Πανεπιστημίου (Ολυμπιακός – Ατρόμητος), μέλη του Συλλόγου Αθλουμένων Νεφροπαθών (ΑΕΚ – Λάρισα), του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Λιβαδειάς (Λεβαδειακός – ΠΑΣ Γιάννενα), παιδιά από το Λύκειο Ελληνίδων Σαλαμίνας (ΑΙΑΣ Σαλαμίνας – Ηρακλής Ψαχνών), ο Σύλλογος Κρητών (Εθνικός ΟΦΠΦ – ΟΦΗ), 20 παιδιά από το Γενικό Λύκειο Λιμένα Χερσονήσου (Ολυμπιακός Χερσονήσου – Κόρινθος) και μαθητές από τα Αθλητικά Γυμνάσια Κομοτηνής, Τρικάλων, Κατερίνης σε αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη τους.

Εξάλλου, συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα διάθεσης εισιτηρίων για όλα τα γήπεδα της Περιφέρειας μέσω τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, από το οποίο επωφελήθηκαν περισσότεροι από 170 φίλαθλοι σε όλη τη χώρα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΟΠΑΠ Top of Page