Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Τα… «μάτια» της ΕΕΕΠ για 4 μήνες η PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A

Τα… «μάτια» της ΕΕΕΠ για 4 μήνες η PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Στο πλαίσιο της καλύτερης εποπτείας της αγοράς αλλά και της υποστήριξης παικτών αλλά και των παρόχων ηλεκτρονικών παιγνίων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προχώρησε στην ανάθεση σε ειδικό σύμβουλο σημαντικών καθημερινών λειτουργιών.

Η Επιτροπή ανέθεσε την εταιρεία «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A.»:

– Την παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου δεδομένων δραστηριότητας παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων,
– εξαγωγής δεδομένων από πλατφόρμες αναφορών,
– σχεδιασμού και υλοποίησης αναφορών και μηχανισμών επαλήθευσης δεδομένων,
– τεχνικής υποστήριξης χρηστών και λοιπών σχετικών υπηρεσιών διαχείρισης δεδομένων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Υποδομών.


Βάλε και το δικό σου πρακτορείο στον κόσμο των Ψηφιακών Πρακτορείων και ψάρεψε τους από το ίντερνετ δωρεάν!

Η σύμβαση υπεγράφη αντί συνολικού τιμήματος 37.076,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η ΕΕΕΠ και αφορά στην εγκατάσταση ενός προηγμένου συστήματος για τη “Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5045584, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” η επιτροπή λαμβάνει κάθε μήνα από τους παρόχους ηλεκτρονικών παιγνίων αναφορές για την καθημερινή τους δραστηριότητα.

Αν δεν υπάρχει το πρακτορείο σου στο ίντερνετ πως περιμένεις να σε δουν οι παίκτες ?

Αν οι νέοι δεν βρίσκουν στα κινητά τους το πρακτορείο σου πως περιμένεις να σε γνωρίσουν και να έρθουν στο πρακτορείο σου?

Ωστόσο η Επιτροπή ακόμα δεν έχει στελεχωθεί και δεν είναι σε θέση να ελέγχει όλες τις αναφορές αλλά παράλληλα και να παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των ηλεκτρονικών παιγνίων.

Αυτό την οδήγησε στην επιλογή συμβούλου ώστε να μην δημιουργούνται «κενά» στον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς μέχρι την στελέχωση της Επιτροπής η οποία έχει ήδη προκηρύξει θέσεις ώστε να συνεχίσει το έργο της χωρίς προβλήματα.

Με το app.masterbet.gr το πρακτορείο σου θα βρίσκεται στα κινητά των παικτών της περιοχής σου!

Στο ίδιο πλαίσιο η Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ή μέχριτου ποσού των έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ (6.448,00) ευρώ με Φ.Π.Α. 24 %, για την παροχή υπηρεσιών συνδρομής στην Ε.Ε.Ε.Π. για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 9 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α 180), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης (επέκταση) για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, με αντίστοιχο συμβατικό τίμημα, ήτοι συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων τετρακοσίων (10.400,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (12.896,00) ευρώ με Φ.Π.Α. 24 %.

Η προμήθεια της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και θα πραγματοποιηθεί στα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Σύμβουλος και για δημόσιες συμβάσεις

Δοκίμασε τώρα Δωρεάν να κάνεις και εσύ το πρακτορείο σου Ψηφιακό και να πάρεις πελάτες από το ίντερνετ

Παράλληλα η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνη προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Ε.Ε.Ε.Π., με τη διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 409/20.06.2022 Έκθεση Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Η παροχή της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Τα… «μάτια» της ΕΕΕΠ για 4 μήνες η PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A” στην πηγή:https://www.insider.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ