Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Στις 25 Ιουνίου η Γ.Σ. για την έγκριση διάθεσης κερδών. Εσείς καλά ?

ΟΠΑΠ: Στις 25 Ιουνίου η Γ.Σ. για την έγκριση διάθεσης κερδών. Εσείς καλά ?

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 2 λεπτά

Ποια τα θέματα που θα συζητηθούν

Για τις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης κερδών της 20ης εταιρικής χρήσης, την έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών σε εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και την έγκριση νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή πρώτη (21η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης

Θέμα 4ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 5ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 6ο: Τροποποίηση των άρθρων 2, 12, 18, 19, 23 and 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 7ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της εικοστής (20ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019).

Θέμα 8ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2019 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 9ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2019 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, δυνάμει και σύμφωνα με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, όπως εγκρίθηκε από την 17η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 27.04.2017.

Θέμα 10ο: Έγκριση νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΟΠΑΠ: Στις 25 Ιουνίου η Γ.Σ. για την έγκριση διάθεσης κερδών “ : στην πηγή:https://www.mononews.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ