Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Μέρισμα μαμούθ από τον ΟΠΑΠ

Μέρισμα μαμούθ από τον ΟΠΑΠ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 5 λεπτά

Χαράς ευαγγέλια για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, οι οποίοι και θα λάβουν το γιγαντιαίο ποσό των 319,8 εκατ. ευρώ ή 1 ευρώ ανά μετοχή. Αφαιρουμένης της φορολογίας, που είναι πλέον η μισή από πέρυσι, η καθαρή μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 8,3% με βάση το σημερινό κλείσιμο της μετοχής. Μάλιστα, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ, πέραν του έκτακτου, δικαιούνται στη διάρκεια του έτους και νέο μέρισμα που αυτήν τη φορά θα αφορά τη χρήση του 2019.

Η διανομή του εντυπωσιακού μερίσματος του 1 ευρώ ανά μετοχή αποφασίστηκε πριν από λίγο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του mononews.gr για διευρυμένο μέρισμα.

Στις 16 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη, αποκόπτεται το δικαίωμα στο μέρισμα και η πληρωμή του θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν το μέρισμα συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο σε αύξηση κεφαλαίου της τάξης των 300 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΠΑΠ, η πρώτη (1η) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 8ης Ιανουαρίου 2020 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μεικτού εκτάκτου μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, από μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας μέχρι και την χρήση που έληξε την 31η.12.2018.

Το μεικτό ποσό του ανωτέρω εκτάκτου μερίσματος ανέρχεται συνολικά σε 319.793.819 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.829.624 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό 1,00 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας. Το ποσό του εκτάκτου μερίσματος του 1,00 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό εκτάκτου μερίσματος μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (Scrip Dividend) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στον καθορισμό των
ειδικότερων όρων του Προγράμματος σε ετήσια βάση, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων αυτού, όπως εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε..

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε εκτέλεση και εφαρμογή του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την πενταετία 2019 – 2023 μέχρι ποσού 50.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, διευκρινίζοντας ότι η σχετική εξουσιοδότηση θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την απόφασή του της 8ης Ιανουαρίου 2020 για την έγκριση της διανομής του εκτάκτου μερίσματος, ενέκρινε περαιτέρω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 13.094.668,80 ευρώ, με έκδοση μέχρι 43.648.896 κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος (δηλαδή από 20.01.2020 έως και 24.01.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα συντελεστεί με επανεπένδυση του εκτάκτου μερίσματος (που ανέρχεται σε 1,00 ευρώ ανά υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας), μετά την αφαίρεση του 5% του συνολικού εγκεκριμένου εκτάκτου μερίσματος (0,05 ευρώ), που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του καταβληθέντος εκτάκτου μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους Μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το ως άνω ποσό εκτάκτου μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

rev_slider alias=”mbet_pro”][/rev_slider

Συνεπώς, η αύξηση θα συντελεσθεί με επανεπένδυση μέχρι του συνολικού ποσού του εκτάκτου μερίσματος, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι μέχρι ποσού 303.804.128,05 ευρώ, δηλαδή μέχρι ποσού 0,95 ευρώ ανά μετοχή, και εφόσον και κατά το μέρος που οι Μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας προσδιορισμού των Μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος, ήτοι από 20.01.2020 έως και 03.02.2020, την επανεπένδυση του εκτάκτου μερίσματος σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά.

Εφόσον κατά την εξεύρεση του λόγου μετατροπής (conversion ratio) μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και του ποσού του εκτάκτου μερίσματος που ο Μέτοχος κατά τη διακριτική του ευχέρεια δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία προκύψει κλασματικό υπόλοιπο, ο λόγος μετατροπής θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο.

Ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος Μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού ποσού του εκτάκτου μερίσματος που κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία και του σχετικού λόγου μετατροπής. Εφόσον από τη διαίρεση του αριθμού των μετοχών για τις οποίες ο Μέτοχος της Εταιρείας δικαιούται να λάβει έκτακτο μέρισμα με τον λόγο μετατροπής προκύψει κλασματικός αριθμός, θα πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα είναι και ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο Μέτοχος στο πλαίσιο του Προγράμματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό εκτάκτου μερίσματος κάθε Μετόχου θα καταβληθεί σε αυτόν σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του εκτάκτου μερίσματος, ήτοι την 10.02.2020.

Μέτοχος της Εταιρείας που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό μετοχών για την απόκτηση τουλάχιστον 1 νέας μετοχής της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο μετατροπής που θα προκύψει δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και θα λαμβάνει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο έκτακτο μέρισμα αποκλειστικά σε μετρητά.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι νέες μετοχές της Εταιρείας δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5  (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Δικαιούχοι του εκτάκτου μερίσματος και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 (record date). Από την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 (cut-off date), δηλαδή πριν την 20.03.2020 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο έκτακτο μέρισμα και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.

Η πληρωμή του εκτάκτου μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του εκτάκτου μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από τις 17 Φεβρουαρίου 2020 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

4. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του εκτάκτου μερίσματος από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Μέρισμα μαμούθ από τον ΟΠΑΠ ” : στην πηγή: https://www.mononews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ