Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Η ΟΠΑΠ θα δώσει μετοχές αντί για χρήμα στους μετόχους ?

Η ΟΠΑΠ θα δώσει μετοχές αντί για χρήμα στους μετόχους ?

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

To ενδεχόμενο να αποκτήσουν μετοχές αντί να λάβουν μέρισμα για τη φετινή χρήση θα συζητήσουν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) αλλά και η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που σχετίζεται με αυτό το scrip dividend.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή για τη χρήση 2018 συνολικού μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,10 ευρώ, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα 0,60 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ για το 2018 ανήλθαν στα 143,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο δ’ τριμήνου, τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού ανήλθαν στα 38,1 εκατ. ευρώ (Q4 2017: 32,9 εκατ. ευρώ) σημειώνοντας αύξηση 15,8% σε ετήσια βάση, παρά την επιβάρυνση με €17,5εκ. από την απομείωση της υπεραξίας της Neurosoft. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2018 αυξήθηκαν κατά 39,4%.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης ένατης (19ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023)  (scrip dividend).

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3ο θέμα.

Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 7ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του K.N. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 11ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 12ο: Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη από την Εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 13ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 14ο: Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “OΠΑΠ: Πρόταση μετατροπής μερίσματος σε μετοχές” : στην πηγή:https://www.capital.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ