Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Εγκρίθηκε η δημόσια πρόταση της Sazka για την αγορά του υπολοίπου των μετοχών του ΟΠΑΠ

Εγκρίθηκε η δημόσια πρόταση της Sazka για την αγορά του υπολοίπου των μετοχών του ΟΠΑΠ

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η δημόσια πρόταση από τον βασικό μέτοχο του ΟΠΑΠ, την Sazka GROUP, για την αγορά του υπόλοιπου των μετοχών που δεν κατέχει ήδη στην εταιρεία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚ, «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 853η/30.9.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «SAZKA Group a.s.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.»

H Δημόσια πρόταση – Ο προτείνων – Καμία σχέση οι Έλληνες μέτοχοι

Όπως αναφέρει η Δημόσια πρόταση ο προτείνων είναι οι εξής εταιρείες :

(α) Το Valea Foundation ελέγχει εμμέσως το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην KKCG AG, μέσω της Valea Holding AG και της KKCG Holding AG. (β) Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s., και ασκεί από κοινού έλεγχο στη SAZKA Group a.s. μαζί με την Emma Gamma Limited (που κατέχει το 25% και της οποίας τελικός ελέγχων είναι ο κ. Jiri Smejc).

(γ) Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον κ. Γεώργιο Μελισσανίδη. Κατά δήλωση του Προτείνοντος, παρά το γεγονός ότι υφίσταται από κοινού έλεγχος της Εmma Delta Management Ltd. από την Georgiella (ελέγχου του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη) και του Προτείνοντος, η Georgiella Holdings Co. Limited και ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης δεν ενεργούν συντονισμένα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.

(δ) Η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά Εταιρεία (λαμβανομένων υπόψη των ιδίων μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρείας).

Επίσης όπως αναφέρεται:

«Τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Νόμου είναι: i) το Valea Foundation και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτό, καθώς και ο κ. Jiri Smejc και οι οντότητες που αυτός ελέγχει, ως ασκούντες από κοινού έλεγχο επί του Προτείνοντος και ii)

η Εmma Delta Management Ltd. («EDM») και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτή κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 (γ) του Νόμου 3556/2007 (από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα»).

Τι αφορά η Δημόσια Πρόταση

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση: α) του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και/ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ’ ανώτατο 213.730.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας και β) του συνόλου των μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρείας που μπορούν να εκδοθούν από την υπό εξαγορά Εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, ήτοι κατ’ ανώτατο όριο 11.969.268 μετοχές («Μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος») (από κοινού καλούμενες εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Σημειώνεται ότι ενόψει της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν θα συμμετάσχουν στην τρέχουσα επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 της υπό εξαγορά Εταιρείας.

Ο κ. Karel Komarek, Πρόεδρος του SAZKA Group a.s., σχολίασε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι που μπορούμε να ξεκινήσουμε την προαιρετική δημόσια πρότασή μας για τον ΟΠΑΠ, σε συνέχεια της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η πρότασή μας, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στην ελληνική οικονομία. Η πρότασή μας, η οποία πραγματοποιείται σε μετρητά και για την οποία έχουν δεσμευθεί κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ έναν μηχανισμό για να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχει ήδη δημιουργηθεί».

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς η δημόσια πρόταση της Sazka για την αγορά του υπολοίπου των μετοχών του ΟΠΑΠ ” : στην πηγή:https://economico.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ