Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΕΕΠ: Άδεια σε Σημεία Συνεργάτη για την παροχή των υπηρεσιών του σε έναν ή περισσότερους Κατόχους Άδειας

ΕΕΕΠ: Άδεια σε Σημεία Συνεργάτη για την παροχή των υπηρεσιών του σε έναν ή περισσότερους Κατόχους Άδειας

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 15 λεπτά

Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών [Αffiliates].

Αριθμ. απόφ. 509/1/11.09.2020 – ΦΕΚ Β 4140/28-09-2020 ]

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α’ 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»,
  β. των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδία δε τις διατάξεις του άρθρου 45Α, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
  γ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
  δ. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
  «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119/1 της 4ης Μαΐου 2016),
  ε. των άρθρων 4 και 11 του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133),
  στ. του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (Α’ 191),
  ζ. του π.δ. 109/2010 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/65/ ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» (Α’ 190),
  η. του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),
  θ. της υπ’ αρ. 2014/478/ΕΕ σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2014 «Σχετικά με τις αρχές για την προστασία καταναλωτών και παικτών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, καθώς και για την αποτροπή των ανηλίκων από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση» (L214/38 της 19ης Ιουλίου 2014),
  ι. της υπ’αρ. 56660/1679/20.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),
  ια. της υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 397), σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), οικ. 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) και υπό στοιχεία 3557 ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις,
  ιβ. της υπό στοιχεία 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων» (Β’ 3260),
  ιγ. της υπό στοιχεία 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265).

  Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
  Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
  Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

 2. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων χορήγησης Άδειας Καταλληλότητας των Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Αffiliates), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 45Α του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
 3. Τη υπ’αρ. 472/2/5.3.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία σχέδιο απόφασης για τη θέσπιση της διαδικασίας χορήγησης Άδειας Καταλληλότητας των Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και την εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Αffiliates), γνωστοποιήθηκε στην Ε.Ε. την 10.3.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 81/2018 (Α’ 151), με κωδικό αναφοράς 2020/109/GR και καταληκτική ημερομηνία λήξης της περιόδου αναμονής (stand still) την 11η Ιουνίου 2020.
 4. Το γεγονός ότι έχει λήξει η περίοδος αναμονής (stand still) την 11η Ιουνίου 2020 και οι προτεινόμενες με την παρούσα διατάξεις δεν χρήζουν εκ νέου γνωστοποίησης στην Ε.Ε. βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015), δεδομένου ότι δεν επεκτείνουν ήδη ισχύοντες ή/και γνωστοποιηθέντες περιορισμούς ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και χρήση αυτή προϊόντων και υπηρεσιών.
 5. Τη υπό στοιχεία Π 161 ΕΞ/8.9.2020 Εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
 6. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε.
 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:

Την έκδοση απόφασης για τη Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου του άρθρου 45Α του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και την εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Αffiliates), ως εξής:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΑFFILIATES)

Άρθρο 1 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια είναι η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση/Διεξαγωγή Παιγνίων. Προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και β) Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.
Άδεια Καταλληλότητας Συνεργάτη (ΑΚ Συνεργάτη) ή ΑΚ είναι η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου προκειμένου αυτός να καταστεί Συνεργάτης (affiliate) του Κατόχου Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Εμπορική Ανακοίνωση είναι κάθε συγκεκριμένη ανακοίνωση που αποσκοπεί στην άμεση ή έμμεση προώθηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εμπορικής Επικοινωνίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.
Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή προβολής και προώθησης της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων ή της εικόνας του Κατόχου Άδειας. Στην έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσσονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα προγράμματα πιστότητας (Loyalty Programs).
Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’180). Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.
Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.
Κανονισμός Παιγνίων είναι κάθε υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
Καταλληλότητα είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. της πλήρωσης των προϋποθέσεων για την χορήγηση ΑΚ Συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Για τη διαπίστωση αυτή η Ε.Ε.Ε.Π. εξετάζει, μεταξύ άλλων, στοιχεία τα οποία αφορούν στην ταυτότητα, τον τόπο εγκατάστασης, το ιστορικό, την ποινική κατάσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και εν γένει την νόμιμη παρουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα του προσώπου που αιτείται ΑΚ Συνεργάτη.
Κάτοχος Άδειας ή Κάτοχος είναι το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού Παιγνίων.
Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και αναρτά στην ιστοσελίδα της.
Νόμος είναι ο ν. 4002/2011 (Α’ 180).
Οδηγίες είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων και της απόφασης αυτής. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των σχέσεων της Αρχής με τους διοικούμενους.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα Παίγνια που Διοργανώνει και Διεξάγει ο Κάτοχος Άδειας.
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, αποφάσεων, οδηγιών και συστάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., οι όροι των Αδειών, καθώς και οι σχετικοί με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. όροι των Συμβάσεων, που καθορίζουν και εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.
Σημεία Συνεργατών είναι διαδικτυακοί τόποι και εφαρμογές διαδικτύου που ανήκουν στην κυριότητα των Συνεργατών, καθώς και ιστοσελίδες και κανάλια που διαχειρίζονται οι Συνεργάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο.
Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.
Συνεργάτης (affiliate) είναι το πρόσωπο που συνεργάζεται με τον Κάτοχο Άδειας, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την προσέλκυση Παικτών στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου, έχει λάβει προς τούτο ΑΚ Συνεργάτη και είναι εγγεγραμμένο στο οικείο Μητρώο.

Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 25 του Νόμου και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ’ του άρθρου 25 του νόμου, τα οποία μπορεί να Διοργανώνει και Διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Κάτοχος Άδειας, μέσω του Ιστοτόπου και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Παιγνίων Πιστοποιήσεις.
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και των Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

Άρθρο 2 – Πεδίο Εφαρμογής – Γενικές Αρχές

2.1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους Συνεργάτες (affiliates) και στους αιτούντες τη χορήγηση ΑΚ Συνεργάτη, καθώς και στους Κατόχους Αδειών.

2.2. Η διακίνηση και διαχείριση αρχείων και εγγράφων, μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και του κατόχου ΑΚ Συνεργάτη, τελείται κατά κανόνα ηλεκτρονικά. Προς τούτο, ο κάτοχος ΑΚ Συνεργάτη υποχρεούται να διαθέτει ψηφιακές υπογραφές για την έκδοση, διακίνηση και διαχείριση των εγγράφων.

2.3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης ΑΚ Συνεργάτη ή άρσης της χορηγηθείσας ΑΚ για οποιονδήποτε λόγο, παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την παρούσα απόφαση, δεν επιστρέφονται.

2.4. Κατά την εξέταση της αίτησης χορήγησης ΑΚ Συνεργάτη, η Ε.Ε.Ε.Π., για την ακρίβεια, πληρότητα και γνησιότητα των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, μπορεί να ζητά από τον αιτούντα ή κάθε άλλο φορέα και αρχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιοδήποτε στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνεται σκόπιμο για τον σχηματισμό της κρίσης της. Με την αίτησή τους, οι αιτούντες παρέχουν, χωρίς επιφύλαξη, πλήρη εντολή στην Ε.Ε.Ε.Π. για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των δεδομένων που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τα σχετικά πιστοποιητικά και εγγραφές προκύπτουν από μητρώα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, ο αιτών απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εφόσον υποδείξει την ηλεκτρονική διεύθυνση (url) όπου βρίσκονται αναρτημένα, καθώς και κωδικούς αναζήτησης εφόσον απαιτείται για την πρόσβαση και ανάκτησή τους. Η Αρχή εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με την αίτηση χορήγησης ΑΚ. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων και όρων χορήγησης ΑΚ Συνεργάτη.

2.5. Κατά την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης ΑΚ Συνεργάτη, η Ε.Ε.Ε.Π. λαμβάνει υπόψη τυχόν πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση της από τις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, σχετικά με υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ή για τις οποίες διώκονται οι αιτούντες και δύναται, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του αιτούντος, να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση χορήγησης ΑΚ για τους λόγους αυτούς.

2.6. Οι χορηγούμενες ΑΚ Συνεργάτη σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν ή καταργούν άλλες ισχύουσες διατάξεις περί χορήγησης αδειών και δεν υπερισχύουν έναντι αυτών.

2.7. Στην περίπτωση που ο αιτών την ΑΚ Συνεργάτη έχει έδρα/κατοικία στο εξωτερικό, προσκομίζονται, ισοδύναμα με τα απαιτούμενα στην παρούσα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική. Βιογραφικά σημειώματα που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

2.8. Οι Συνεργάτες δύνανται να χρησιμοποιούν το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π. στα εμπορικά έντυπα και στην εμπορική τους επικοινωνία, με τους όρους και τις προδιαγραφές που η Αρχή ορίζει.

2.9. Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το περιεχόμενο της αίτησης χορήγησης ΑΚ Συνεργάτη, ο τρόπος υποβολής της, τα απαιτούμενα στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2.10. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να καλεί τον αιτούντα την διαπίστωση Καταλληλότητας σε προσωπική συνέντευξη.

2.11. Οι όροι και προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε ΑΚ Συνεργάτη πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ΑΚ. Η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει οποτεδήποτε στον έλεγχο τήρησης των όρων και προϋποθέσεων ισχύος της ΑΚ Συνεργάτη και στην περίπτωση που διαπιστώσει παραβάσεις προβαίνει στην άρση της ΑΚ.

2.12. Οι ΑΚ Συνεργάτη που χορηγούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα ισχύουν μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή την άρση τους. Η ΑΚ Συνεργάτη αίρεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή κατόπιν αίτησης του Κατόχου ΑΚ Συνεργάτη. Οι κάτοχοι ΑΚ Συνεργάτη γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. τυχόν μεταβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ΑΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2.13. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΚ Συνεργάτη, οι Κάτοχοι Άδειας προβλέπουν και εφαρμόζουν επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων Καταλληλότητας των Συνεργατών τους και γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. τυχόν μεταβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ΑΚ, αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση τους.

2.14. Ο Κάτοχος Άδειας προβλέπει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες ώστε κατά την παροχή υπηρεσιών του κατόχου ΑΚ Συνεργάτη δεν τίθεται σε κίνδυνο η νόμιμη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων, η δημόσια ασφάλεια και η δημόσια υγεία, και διασφαλίζεται η τήρηση των Αρχών Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

2.15. Για την χορήγηση ΑΚ Συνεργάτη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α’ 81).

Άρθρο 3 – Συνεργάτες (Αffiliates)

3.1. Κάθε πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με Κάτοχο Άδειας για την προώθηση της Διεξαγωγής των Παιγνίων και την προσέλκυση πελατών στα Παίγνια μέσω των Σημείων και η αμοιβή του συναρτάται με τον αριθμό, τη Συμμετοχή και εν γένει την παικτική δραστηριότητα των Παικτών που προσελκύει, εμπίπτει στην έννοια του Συνεργάτη προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates) του άρθρου 45Α του νόμου και νοείται ως πρόσωπο που Διοργανώνει Τυχερά Παίγνια κατά την έννοια της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του νόμου.

Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

3.2. Προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε Κάτοχο Άδειας, τα πρόσωπα της παραγράφου 3.1 απαιτείται να έχουν λάβει ΑΚ Συνεργάτη (affiliate), να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συνεργατών που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και να έχουν υπογράψει τη Σύμβαση Συνεργασίας του άρθρου 5.

3.3. Οι Συνεργάτες υπάγονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του ν. 2472/1997 (Α’50) και οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

Άρθρο 4 – Άδεια Καταλληλότητας Συνεργάτη (Αffiliate)

4.1. Για τη χορήγηση ΑΚ Συνεργάτη τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π..

4.2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή και συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:
α. Βιογραφικό σημείωμα.
β. Πλήρη κατάσταση με τα ονόματα χώρου (domain names), τις διαδικτυακές διευθύνσεις, τυχόν εφαρμογές διαδικτύου και τα κανάλια διάθεσης των εφαρμογών αυτών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως Σημεία Συνεργάτη για την παροχή των υπηρεσιών του σε έναν ή περισσότερους Κατόχους Άδειας.
γ. Πιστοποιητικό καταχώρησης (WHOIS) των ονομάτων χώρου (domain names) που ανήκουν στην κυριότητά του.
δ. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος/εμπορικής δραστηριότητας.
ε. Αποδεικτικό ορισμού αντικλήτου, στην περίπτωση εγκατάστασης του υποψήφιου Συνεργάτη στην αλλοδαπή.
στ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος Συνεργάτης δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.
Ειδικότερα εάν ο υποψήφιος Συνεργάτης είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο της έδρας αυτών. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του προσώπου, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι ατομικές επιχειρήσεις δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
ζ. Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις εγγραφής σε μητρώα επαγγελματιών/εταιρειών (εφόσον υπάρχουν).
η. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Συνεργάτη με την οποία δηλώνει ότι:
αα) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ο ίδιος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Συνεργάτη, για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.
ββ) Δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ο ίδιος ή στην περίπτωση νομικού προσώπου τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή/και εκπροσωπούν νόμιμα τον υποψήφιο Συνεργάτη, για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.
γγ) Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.
δδ) Παρέχει, χωρίς επιφύλαξη, στην Ε.Ε.Ε.Π. την πλήρη συναίνεσή του καθώς και εντολή για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και των δεδομένων που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην Αρχή ή/και της επαλήθευσης από αυτήν, των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων από τρίτα μέρη.
Στην περίπτωση που στο πρόσωπο του αιτούντος την ΑΚ του άρθρου αυτού συντρέχει κατάσταση των περιπτώσεων ββ’ ή/και γγ’ ανωτέρω, ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά την κατάσταση στην οποία τελεί, προσκομίζει τυχόν στοιχεία που διαθέτει και αιτείται από την Ε.Ε.Ε.Π. να εξετάσει εάν, παρά τη συνδρομή της κατάστασης αυτής, δύναται να εγκρίνει την αίτηση εφόσον από την κατάσταση στην οποία τελεί δεν διακυβεύεται η νόμιμη και αδιάβλητη Διεξαγωγή των Παιγνίων.
θ. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π.

4.3. Όταν η αίτηση αφορά σε νομικό πρόσωπο υποβάλλονται, επιπλέον, τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:
α. Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης λειτουργίας του αιτούντος.
β. Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.
γ. Πρακτικό Δ.Σ. ή νομιμοποιητικό έγγραφο περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
δ. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης σε περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

4.4. Σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο υποψήφιος Συνεργάτης οφείλει να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλει τη σχετική άδεια ή δηλώνει πως δεν υπέχει την υποχρέωση αυτή.

4.5. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την ΑΚ και εγγράφει τον Συνεργάτη στο οικείο Μητρώο. Η εγγραφή αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση και απόδειξη για την έκδοση της ΑΚ και κατά συνέπεια, τη νόμιμη παροχή των υπηρεσιών.

4.6. Για τη χορήγηση ΑΚ Συνεργάτη και την εγγραφή στο οικείο Μητρώο καταβάλλεται παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

4.7. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε μεταβολή, η οποία αφορά, άμεσα ή έμμεσα, στην Καταλληλότητά τους, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν, συνυποβάλλοντας με την γνωστοποίηση τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση της μεταβολής στοιχεία και δικαιολογητικά.

4.8. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να καλεί τους υποψήφιους Συνεργάτες σε προσωπική συνέντευξη, προκειμένου να σχηματίσει κρίση περί της Καταλληλότητάς τους.

4.9. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στους κατόχους ΑΚ Συνεργάτη, κατόπιν αίτησής τους, βεβαίωση ισχύος της ΑΚ, για κάθε νόμιμη χρήση.

4.10. Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ο τρόπος, το είδος, η μορφή και οι διαδικασίες τήρησης των δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με τη Διεξαγωγή των Παιγνίων στο πλαίσιο της Συνεργασίας.

 

Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

Άρθρο 5 – Σύμβαση Συνεργασίας

5.1. Προκειμένου οι Συνεργάτες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Κάτοχο Άδειας πρέπει να έχουν υπογράψει Σύμβαση Συνεργασίας.

5.2. Η Σύμβαση Συνεργασίας περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τη διάρκεια και το αντικείμενο της Συνεργασίας, τα Σημεία των Συνεργατών, τη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης, τους λόγους καταγγελίας της Σύμβασης, τον τρόπο υπολογισμού και τον τρόπο και χρόνο καταβολής των αμοιβών του Συνεργάτη, τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, τη ρητή δέσμευση του Συνεργάτη για την εκ μέρους του πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Παιγνίων και των Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Παιγνίων.

5.3. Δεν επιτρέπεται στους κατόχους ΑΚ Συνεργάτη να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε μη κατόχους Άδειας. Προς τον σκοπό αυτό, οι Συνεργάτες υποχρεούνται πριν τη σύναψη Σύμβασης αλλά και κατά την παροχή των υπηρεσιών, να επαληθεύουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να παρέχουν ή παρέχουν υπηρεσίες είναι Κάτοχος Άδειας.

5.4. Ο Συνεργάτης στο πλαίσιο της συμβατικής του σχέσης με τον Κάτοχο Άδειας:
α. Χρησιμοποιεί για την προώθηση του Κατόχου Άδειας, αποκλειστικά, Σημεία Συνεργάτη.
β. Ενημερώνει, αμελλητί, την Ε.Ε.Ε.Π., για οιαδήποτε μεταβολή, μεταβίβαση, τροποποίηση, διακοπή ή προσθήκη Σημείων Συνεργάτη.
γ. Εκκαθαρίζει τις συναλλαγές του με τον Κάτοχο Άδειας, σε λογαριασμό που τηρεί ο ίδιος ως μοναδικός δικαιούχος σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.5. Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί, αμελλητί, στην Ε.Ε.Ε.Π. τη Σύμβαση Συνεργασίας και κάθε τροποποίηση αυτής, με την υπογραφή της, καθώς και τον λογαριασμό που τηρεί ο Συνεργάτης ως μοναδικός δικαιούχος σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών και στον οποίο εκκαθαρίζονται οι μεταξύ τους συναλλαγές στο πλαίσιο της Σύμβασης.

5.6. Στην περίπτωση άρσης της ΑΚ Συνεργάτη, ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται άμεσα να παύσει κάθε σχετική με τη Σύμβαση Συνεργασίας ενέργεια, να καταγγείλει τη Σύμβαση και να γνωστοποιήσει τις παραπάνω ενέργειες στην Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 6 – Εμπορική Επικοινωνία

6.1. Ο Συνεργάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί Εμπορικής Επικοινωνίας του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και του Κανονισμού Παιγνίων.

6.2. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας εμπορικής επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό Παιγνίων.

6.3. Ο Κάτοχος Άδειας και οι Συνεργάτες του μπορούν να διενεργούν Εμπορική Επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρέχει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα εμπορικής επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού κανονιστικές διατάξεις καθώς και στις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.

Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

Άρθρο 7 – Τήρηση Μητρώου Κατόχων Αδείας Καταλληλότητας Συνεργάτη από τον Κάτοχο Αδείας

7.1. Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί μητρώο με το σύνολο των κατόχων ΑΚ Συνεργάτη, με τους οποίους διατηρεί συμβατική σχέση. Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζονται τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται στο σχετικό μητρώο, ο τρόπος και η μορφή τήρησης και αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Π. των στοιχείων αυτών, ο τύπος και το είδος των δεδομένων που τηρούνται, ο τρόπος απεικόνισης των μεταβολών, ο τρόπος απεικόνισης και κωδικοποίησης των πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

7.2. Μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, ο Κάτοχος Άδειας αποστέλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση κατόχων ΑΚ Συνεργάτη. Η κατάσταση αναφέρει, κατ’ ελάχιστον, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της έννομης σχέσης, καθώς και τον κωδικό αριθμό της ΑΚ Συνεργάτη.

7.3. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται στον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων έκδοσης ΑΚ Συνεργάτη καθόλη τη διάρκεια ισχύος της συμβατικής σχέσης.

7.4. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση της παραγράφου 7.2, ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. πρόσβαση στα μητρώα κατόχων ΑΚ Συνεργάτη, στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει. Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να προστίθενται στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται στο σχετικό μητρώο.

Άρθρο 8 – Διαδικασία Καταβολής του Προβλεπόμενου Παραβόλου

8.1. Το προβλεπόμενο παράβολο για την χορήγηση ΑΚ Συνεργάτη αποτελεί πόρο της Ε.Ε.Ε.Π. και καταβάλλεται σε ορισμένο από την Αρχή τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου παραβόλου και το αντίστοιχο καταθετήριο έγγραφο αποτελεί παραστατικό είσπραξης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία ο κωδικός αυτής και το είδος του παράβολου.

8.2. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 9 – Εποπτεία και Έλεγχος – Διοικητικά Μέτρα και Κυρώσεις 

9.1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των κατόχων ΑΚ Συνεργάτη ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

9.2. Οι κάτοχοι ΑΚ Συνεργάτη υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανά της, στα σχετικά στοιχεία, στα Σημεία και στις εγκαταστάσεις τους, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

9.3. Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης αυτής επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

Σήμερα όλα γίνονται από το κινητό τηλέφωνο.
Βάλε και το δικό σου το πρακτορείο στα κινητά χιλιάδων παικτών!
Δοκίμασε ΔΩΡΕΑΝ

Άρθρο 10 – Μεταβατική Διάταξη

Πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παρέχουν νόμιμα υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου, σταματούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του άρθρου 3 από πρόσωπα που δεν έχουν λάβει ΑΚ Συνεργάτη, εντός ενός
(1) μηνός από τη χορήγηση της Άδειας.

Άρθρο 11 – Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” ΕΕΕΠ: όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Συνεργατών προωθητικών ενεργειών μέσω διαδικτύου” : στην πηγή:https://lawnet.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ