Αρχική ΝΕΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Αλλαγές στον Κανονισμό Παιγνίων της ΟΠΑΠ! ΦΕΚ B’ 3838/18.08.2021

Αλλαγές στον Κανονισμό Παιγνίων της ΟΠΑΠ! ΦΕΚ B’ 3838/18.08.2021

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 26 λεπτά

Αριθμ. 100379 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 3838/18.08.2021

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων – Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180), ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 28 και της παρ. 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

Έχεις πρακτορείο?

Κάθε ήμερα  σου παίρνουν περισσότερους  πελάτες για το ίντερνετ!

β) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/ 2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α’ 219), όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες δια τάξεις» (Α’ 81),

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

δ) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287),

στ) της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 81),

ζ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131) και του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως του Κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,

η) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),

θ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (L 119),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151),

Θα παραμείνεις απαθής ?
Υπάρχει τρόπος για να συγκρατήσεις τους παίκτες σου στο πρακτορείο σου!

ιβ) των άρθρων 15, 17 και 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιγ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιδ) της υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910),

ιε) της υπό στοιχεία 125944 ΕΞ 2020/04.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων» (Β’ 4884),

ιστ) της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23.07.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β’ 3262, διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441),

ιζ) της υπό στοιχεία 79292 ΕΞ 2020/23.07.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων» (Β’ 3260),

ιη) της υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.7.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (ΥΟΔΔ 397), σε συνδυασμό με τις υπό στοιχεία 2/3935/0004/24.7.2018 (ΥΟΔΔ 428), οικ. 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (ΥΟΔΔ 64), 3557ΕΞ2020/14.1.2020 (ΥΟΔΔ 20) και 145940 ΕΞ 2020/ 21.12.2020 (ΥΟΔΔ 1089) όμοιες αποφάσεις,

ιθ) της υπ’ αρ. 2167/22.01.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «Γενικός Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» (Β’ 78) και

κ) της υπ’ αρ. 7905/27.02.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Κληρώσεων των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Β’ 430).

2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137 – 138 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4635/2019 (Α’ 167), αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π..

3. Την από 15.12.2000 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις από 04.11.2011 και 12.12.2011 πρόσθετες πράξεις.

4. Το υπό στοιχεία OPGP20024522/15.12.2020 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε., με θέμα «Υποβολή πρότασης Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.», το οποίο κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π..

5. Το υπ’ αρ. 13333/10.12.2020 έγγραφο της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π., με το οποίο η εν λόγω Επιτροπή συμφώνησε με την υποβληθείσα πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε..

6. Το υπό στοιχεία OPGP21025254/12.04.2021 έγγραφο της ΟΠΑΠ Α.Ε., με θέμα «Επανυποβολή πρότασης Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.», το οποίο κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π.

7. Το υπ’ αρ. 1604/22.04.2021 έγγραφο της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., προς την ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε.Ε.Π., με το οποίο η εν λόγω Επιτροπή συμφωνεί με την ανωτέρω υποβληθείσα πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε..

8. Την υπ’ αρ. 556/6/22.04.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με θέμα «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), με τίτλο “Κανονισμός Παιγνίων – Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.”».

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

9. Το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 556/ 6/22.04.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., οι προτεινόμενες με την παρούσα ρυθμίσεις δεν χρήζουν γνωστοποίησης στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1), “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α’ 151), δεδομένου ότι δεν περιορίζουν ήδη ισχύουσες ή/και γνωστοποιηθείσες διατάξεις, ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και χρήση αυτή προϊόντων και υπηρεσιών.

10. Το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στο από 18.5.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών της Ε.Ε.Ε.Π., οι προτεινόμενες με την παρούσα ρυθμίσεις δεν εμπεριέχουν στοιχεία, άμεσης ή έμμεσης, κρατικής ενίσχυσης, κατά την έννοια του άρθρου 107.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται καταχώριση αυτών στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI προς κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/20124093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

11. Την ανάγκη θέσπισης Γενικού Κανονισμού Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., εναρμονισμένου με τις υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23.07.2020, (Β’ 3262, διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441), 79292 ΕΞ 2020/23.07.2020 (Β’ 3260) και 125944 ΕΞ 2020/04.11.2020 (Β’ 4884) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στον οποίο θα ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία των κληρώσεων των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., η διενέργεια των οποίων ήδη ρυθμίζεται με την υπ’ αρ. 7905/27.02.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού «Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Κληρώσεων των Παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Β’ 430).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:

1. Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων – Γενικό Κανονισμό Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΜΕΡΟΣ A’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1:

 Έρχεται  το app του πρακτορείου σου που θα το κάνει Ψηφιακό!

Ορισμοί

Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Άδεια Καταλληλότητας (ΑΚ) είναι η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Γενικός Κανονισμός ή Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Δελτίο είναι το δελτίο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), με το οποίο αποδεικνύεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περ. ιθ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως ισχύει. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής, νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.

Διοργάνωση είναι διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όπως ισχύει. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.

ΕΕΕΠ ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ειδικός Κανονισμός είναι η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), με την οποία ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα Διοργάνωσης και Διεξαγωγής κάθε Τυχερού Παιγνίου του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή προβολής και προώθησης της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων ή της εικόνας του Κατόχου Άδειας. Στην έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσσονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα προγράμματα Πιστότητας(Loyalty Programs).

Επιτροπή Ελέγχου είναι η επιτροπή του άρθρου 27 (παρ. 5, περ. α’, β’ και γ’) του ν. 2843/2000 (Α’ 219).

Επιτροπή Κλήρωσης είναι η επιτροπή της περ. 2 του κεφαλαίου Β του παραρτήματος 1 της Σύμβασης Παραχώρησης.

Ιστότοπος είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Κανονισμός νοείται ο παρών Κανονισμός Παιγνίων – Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κανονισμός Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι ο Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ) είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ).

Κανονισμός Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ο Κανονισμός Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Καταλληλότητα είναι η διαπίστωση από την ΕΕΕΠ των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης Άδειας Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο, το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει) και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα και Υλικά, και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την ΕΕΕΠ.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Τυχερών Παιγνίων από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

Οδηγός Τυχερών Παιγνίων ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που εκδίδει ο Φορέας Εκμετάλλευσης στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών σε κάθε Τυχερό Παίγνιο του Φορέα Εκμετάλλευσης, η έννοια και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού.

Οργανισμός Πιστοποίησης είναι οργανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. ή οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Πιστοποίηση είναι η διαπίστωση από την ΕΕΕΠ της συνδρομής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προϋποθέσεων και τήρησης των προδιαγραφών των Τεχνικών Μέσων και Υλικών και η εγγραφή αυτών στα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συγκροτείται, λειτουργεί και ελέγχεται η Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Πρακτορεία είναι τα επίγεια σημεία πώλησης τύπου Α’ και ΣΤ’ του Φορέα Εκμετάλλευσης, όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Πίνακας Κερδών είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της κάθε κλήρωσης/διαγωνισμού και τη διανομή των κερδών ανά κατηγορία.

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

Σύμβαση Παραχώρησης είναι η από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την από 4.11.2011 πράξη και επεκτάθηκε με την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη, ως ισχύει, για την παραχώρηση στον Φορέα Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής των σε αυτή αναφερόμενων Τυχερών Παιγνίων.

Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και ενός φυσικού προσώπου προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται στη διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των προβλέψεων του Παίκτη για τις κληρώσεις/διαγωνισμούς/γεγονότα των Τυχερών Παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης και η επικύρωση αυτών κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Σύστημα Διανομής Κερδών είναι η περιγραφή της κατανομής του συνόλου των αποδιδόμενων κερδών μίας κλήρωσης/ενός διαγωνισμού ή περισσοτέρων κληρώσεων/διαγωνισμών, κατανεμημένο σε κατηγορίες κερδών για κάθε Τυχερό Παίγνιο και για κάθε Τύπο Παιγνίου, το οποίο ανακοινώνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε κατηγορία κερδών προσδιορίζεται το είδος και η αξία των κερδών που περιλαμβάνει, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των νικητήριων Στηλών για κάθε κέρδος ή κατηγορία κέρδους, Το Σύστημα Διανομής Κερδών κάθε Τυχερού Παιγνίου περιέχεται στον Οδηγό κάθε Τυχερού Παιγνίου.

Στήλη είναι η βασική μονάδα Συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο Παίκτης για τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Τερματικές Μηχανές είναι οι συσκευές που ανήκουν στον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και οι κινητές συσκευές των Παικτών που λειτουργούν εντός των Πρακτορείων και μέσω των οποίων πραγματοποιείται η Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια. Οι Τερματικές Μηχανές συνδέονται με το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Π.Σ.) και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο (real time σύνδεση).

Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι προδιαγραφές που τίθενται με τον Κανονισμό Παιγνίων για το λογισμικό, το υλικό και τα συστήματα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων.

Τεχνικό Μέσο και Υλικό (ΤΜΚΥ) σημαίνει οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται Πιστοποίηση, μέσο/ υλικό/μηχάνημα ηλεκτρονικό/μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό – SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται για τη Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Τυχερών Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων. Στην έννοια του Τεχνικού Μέσου και Υλικού περιλαμβάνεται και το ΚΠΣ, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι κινητές συσκευές των Παικτών.

Τυχερά Παίγνια είναι τα εκάστοτε τυχερά Παίγνια που δικαιούται να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Φορέας Εκμετάλλευσης, βάσει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) και της Σύμβασης Παραχώρησης.

Τύπος Παιγνίου είναι η κάθε διακριτή μορφή του Παιγνίου την οποία δύναται να επιλέξει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή του σε ένα Τυχερό Παίγνιο που ο Φορέας Εκμετάλλευσης προσφέρει. Οι Τύποι και οι κατηγορίες κερδών ανά Τύπο ορίζονται με το Σύστημα Διανομής Κερδών και περιέχονται στον Οδηγό.

Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της ΕΕΕΠ που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.

Φορέας Εκμετάλλευσης είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 2:

Γενικές Αρχές

2.1. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης.

2.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και τις κείμενες διατάξεις και με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και δεν επηρεάζει δυσμενώς την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των συναλλαγών.

2.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διεξάγει τις σχετικές με τα Τυχερά Παίγνια δραστηριότητες με τρόπο υπεύθυνο και συνετό και διασφαλίζει την τήρηση του ηλικιακού ορίου και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για τη Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.4. Η διακίνηση και διαχείριση των αρχείων και εγγράφων, μεταξύ της ΕΕΕΠ και του Φορέα Εκμετάλλευσης, τελείται ηλεκτρονικά. Προς τούτο, o Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει ψηφιακές υπογραφές για την ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση των εγγράφων.

2.5. Η ΕΕΕΠ εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού.

2.6. Η πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, είναι συνεχής υποχρέωση, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό.

2.7. Η ΕΕΕΠ, στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να προβαίνει σε Πιστοποίηση των Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που παράγονται ή/και πωλούνται νόμιμα σε άλλες χώρες, εφόσον πιστοποιούνται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την Πιστοποίηση. Με απόφαση της ΕΕΕΠ, ορίζονται οι δικαιοδοσίες που εμπίπτουν στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

2.8. Η ΕΕΕΠ τηρεί Μητρώο με τους Κατασκευαστές, τους Προμηθευτές -Εισαγωγείς και τους Τεχνικούς. Η ανάρτηση στο Μητρώο αποτελεί επαρκή γνωστοποίηση και απόδειξη ύπαρξης της Πιστοποίησης ή Καταλληλότητας, εφόσον απαιτείται.

2.9. Η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού κάθε Τυχερού Παιγνίου.

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

ΜΕΡΟΣ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 3:

Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων

3.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων και για τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που χρησιμοποιεί για τη Διεξαγωγή τους.

3.2. Ο Κατασκευαστής των Τεχνικών Μέσων και Υλικών, θα πρέπει να έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου τα Τυχερά Παίγνια και τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά να πιστοποιηθούν από την ΕΕΕΠ.

3.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ τον Κατασκευαστή των Τυχερών Παιγνίων που επιλέγει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταλληλότητας, καθώς και τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά και υποβάλλει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Τυχερά Παίγνια και τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά.

3.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι τα Πρακτορεία πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στον Κανονισμό Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 4:

Άδειες Καταλληλότητας

4.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί Τεχνικά Μέσα και Υλικά που διατίθενται σε αυτόν από πρόσωπα που έχουν λάβει την απαιτούμενη Άδεια Καταλληλότητας και έχουν εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της ΕΕΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

4.2. Κάθε Τεχνικός προκειμένου να προβαίνει νόμιμα στην επισκευή και συντήρηση ΤΜΚΥ, υποχρεούται να έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας Τεχνικού και να έχει εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Άρθρο 5:

Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης

5.1. Τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για την Διεξαγωγή και Διοργάνωση των Τυχερών Παιγνίων διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης, και υποβάλλονται στην ΕΕΕΠ.

5.2. Η ΕΕΕΠ δύναται, κατά την κρίση της, να ζητά τη συμπλήρωση των υποβληθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης.

5.3. Αλλαγές στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα Εκμετάλλευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 Έρχεται  το app του πρακτορείου σου που θα το κάνει Ψηφιακό!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Άρθρο 6:

Ειδικοί Κανονισμοί Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει πρόταση ειδικού κανονισμού στην Ε.Ε.Ε.Π. για κάθε Τυχερό Παίγνιο που διεξάγει, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).

Άρθρο 7:

Κληρώσεις

7.1. Για τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με κλήρωση, αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανικών ή ηλεκτρονικών κληρωτίδων.

7.2. Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται σε χρόνο και τόπο που ορίζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και αναφέρονται στον Οδηγό.

7.3. Ο Πίνακας Κερδών κάθε κλήρωσης δημοσιοποιείται τουλάχιστον μέσω του Ιστοτόπου και των Πρακτορείων του Φορέα Εκμετάλλευσης, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 8:

Διενέργεια κληρώσεων με τη χρήση μηχανικών κληρωτίδων

8.1. Οι κληρώσεις των Τυχερών Παιγνίων, που διεξάγονται με τη χρήση μηχανικών κληρωτίδων, διενεργούνται με ευθύνη της Επιτροπής Κλήρωσης.

8.2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Κλήρωσης και η λεπτομερής διαδικασία διενέργειας της κλήρωσης ορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

8.3. Οι μηχανικές κληρωτίδες με τις οποίες διεξάγονται οι κληρώσεις, φυλάσσονται και συντηρούνται με ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης.

8.4. Πριν από κάθε κλήρωση, με ευθύνη της Επιτροπής Κλήρωσης, διενεργούνται έλεγχοι στα σφαιρίδια και δοκιμαστικές κληρώσεις, με τη χρήση τόσο της κύριας όσο και της εφεδρικής κληρωτίδας. Οι έλεγχοι καθορίζονται από την Επιτροπή Κλήρωσης, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε κληρωτίδας και τις υποδείξεις των Κατασκευαστών.

8.5. Για τους ελέγχους και τα αποτελέσματα αυτών, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Κλήρωσης.

8.6. Εάν, κατά τους ελέγχους, διαπιστωθεί δυσλειτουργία ή βλάβη της κληρωτίδας, η κλήρωση διεξάγεται με την χρήση της εφεδρικής κληρωτίδας. Στην περίπτωση που η διεξαγωγή της κλήρωσης δεν είναι δυνατή ούτε με την χρήση της εφεδρικής κληρωτίδας, με απόφαση της Επιτροπής Κλήρωσης που γνωστοποιείται στον Φορέα Εκμετάλλευσης, η κλήρωση αναβάλλεται και ορίζεται ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής της.

8.7. Εάν, κατά τους ελέγχους, διαπιστωθεί μη αποδεκτή απόκλιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των σφαιριδίων σε σύγκριση με αυτά που υποδεικνύουν οι Κατασκευαστές, τότε χρησιμοποιείται άλλο σύνολο (σετ) σφαιριδίων, το οποίο υπόκειται στους ίδιους ελέγχους.

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

8.8. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της κληρωτίδας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και πριν αυτή ολοκληρωθεί, η κλήρωση συνεχίζεται για τους υπολειπόμενους αριθμούς με τη χρήση της εφεδρικής κληρωτίδας, άλλως η κλήρωση διακόπτεται και, με απόφαση της Επιτροπής Κλήρωσης που γνωστοποιείται στον Φορέα Εκμετάλλευσης, ορίζεται ο ακριβής χρόνος συνέχισής της από το σημείο ακριβώς που διακόπηκε.

8.9. Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης, η Επιτροπή Κλήρωσης συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται, κατά τη σειρά κλήρωσης, οι κληρωθέντες αριθμοί, καθώς και τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίλυσή τους.

8.10. Οι κληρώσεις μαγνητοσκοπούνται με μέριμνα του Φορέα Εκμετάλλευσης, το σχετικό δε αρχείο φυλάσσεται με ευθύνη του, για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

8.11. Η κλήρωση μεταδίδεται, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μαγνητοσκοπημένη, από τηλεοπτικά ή και ηλεκτρονικά μέσα.

8.12. Σε περίπτωση διακοπής της μετάδοσης της κλήρωσης σε πραγματικό χρόνο από οποιαδήποτε αιτία, η κλήρωση συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί.

8.13. Εάν λόγω ανωτέρας βίας ή άλλου απρόβλεπτου γεγονότος, διαπιστωθεί αδυναμία διενέργειας της κλήρωσης, η κλήρωση αναβάλλεται και, με απόφαση του Φορέα Εκμετάλλευσης, ορίζεται ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής της. Εάν τα ανωτέρω περιστατικά συμβούν κατά τη διενέργεια της κλήρωσης και πριν αυτή ολοκληρωθεί, η Επιτροπή Κλήρωσης, κατά την κρίση της, αποφασίζει εάν η κλήρωση πρέπει να διακοπεί ή μπορεί να συνεχιστεί. Σε περίπτωση διακοπής, η κλήρωση αναβάλλεται και, με απόφαση της Επιτροπής Κλήρωσης που γνωστοποιείται στον Φορέα Εκμετάλλευσης ορίζεται ο ακριβής χρόνος συνέχισής της από το σημείο ακριβώς που διακόπηκε.

8.14. Τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη διενέργεια κληρώσεων με τη χρήση μηχανικών κληρωτίδων λειτουργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του Κατασκευαστή που γνωστοποιούνται στην ΕΕΕΠ. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο πιστοποιούνται από Οργανισμό Πιστοποίησης.

Άρθρο 9:

Διενέργεια Κληρώσεων με τη χρήση Ηλεκτρονικών Κληρωτίδων

9.1. Η κλήρωση των αριθμών των Τυχερών Παιγνίων, που διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κληρωτίδων, διενεργούνται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου, που λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

9.2. Οι κληρωθέντες αριθμοί και τα αναγνωριστικά στοιχεία της κλήρωσης, μετά την παραγωγή τους από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αποστέλλονται στο ΚΠΣ και, παράλληλα, εγγράφονται σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μη περαιτέρω επεξεργασία τους. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, τη φύλαξη και την ασφάλιση του ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου.

9.3. Οι κληρωθέντες αριθμοί δημοσιοποιούνται στο κοινό από τον Φορέα Εκμετάλλευσης με κάθε πρόσφορο τρόπο.

9.4. Σε περίπτωση που, πριν την διενέργεια της κλήρωσης παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα στην κύρια ηλεκτρονική κληρωτίδα οποιουδήποτε Τυχερού Παιγνίου, και κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα δεν ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία παραγωγής των τυχερών αριθμών, η κλήρωση αναβάλλεται μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, η κλήρωση μπορεί να πραγματοποιείται με την εφεδρική ηλεκτρονική κληρωτίδα του συγκεκριμένου Τυχερού Παιγνίου, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος της κύριας ηλεκτρονικής κληρωτίδας. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της εφεδρικής κληρωτίδας του συγκεκριμένου Τυχερού Παιγνίου και το τεχνικό πρόβλημα της κύριας ηλεκτρονικής κληρωτίδας εξακολουθεί να υφίσταται, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει άμεσα το καταναλωτικό κοινό για την ύπαρξη τεχνικού προβλήματος και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασής του με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

9.5. Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια της κλήρωσης, οι κληρωθέντες αριθμοί και τα αναγνωριστικά στοιχεία της κλήρωσης δεν καταχωρισθούν στο ΚΠΣ λόγω τεχνικού προβλήματος, τα στοιχεία αυτά ανακτώνται απευθείας από τις ηλεκτρονικές κληρωτίδες και καταχωρούνται στο ΚΠΣ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους από τις ηλεκτρονικές κληρωτίδες, τα εν λόγω στοιχεία ανακτώνται από το ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο που εγράφησαν και καταχωρούνται στο ΚΠΣ.

9.6. Στις περιπτώσεις των παρ. 9.4 και 9.5 του παρόντος, η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίλυσή τους.

9.7. Σε κάθε περίπτωση αναβολής ή διακοπής, οι κληρώσεις διεξάγονται με τη σειρά του αύξοντα αριθμού τους. Σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνεται κλήρωση.

9.8. Εάν λόγω ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτου γεγονότος, διαπιστωθεί αδυναμία διενέργειας των κληρώσεων, με απόφαση του Φορέα Εκμετάλλευσης η διενέργεια των κληρώσεων αναβάλλεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής των κληρώσεων που αναβλήθηκαν.

9.9. Τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη διενέργεια κληρώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών κληρωτίδων διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης.

Άρθρο 10:

Επιτροπή Ελέγχου

10.1. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί την τήρηση της διαδικασίας Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγει και διοργανώνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης, ελέγχει και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις Συμμετοχές των Παικτών που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΠΣ, επικυρώνει την ανακήρυξη των νικητών και είναι αρμόδια για την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων που αφορούν στην μη αναγνώριση από το ΚΠΣ του κέρδους που προκύπτει με βάση το Δελτίο.

10.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου ειδικό πληροφοριακό σύστημα, μαζί με το απαραίτητο λογισμικό, για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις Συμμετοχές των Παικτών. Το ειδικό πληροφοριακό σύστημα βρίσκεται εγκατεστημένο και λειτουργεί σε χώρο ο οποίος ασφαλίζεται με ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης.

10.3. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό με το έργο της στοιχείο και μπορεί να προβαίνει στις προς τούτο αναγκαίες ενέργειες, είτε ενεργώντας συλλογικά, είτε αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες σε μέλος ή μέλη της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 11:

Διασφάλιση Στοιχείων Συμμετοχής

11.1. Η διασφάλιση των στοιχείων Συμμετοχής σε κάθε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επαλήθευση της εγκυρότητας της Συμμετοχής αυτής.

11.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν καταβάλλει κέρδη για Συμμετοχές που δεν έχουν διασφαλιστεί. Κέρδη Δελτίων, τα στοιχεία των οποίων για τεχνικούς λόγους δεν έχουν διασφαλιστεί, μπορούν να πληρώνονται υπό την προϋπόθεση ότι τα αναγνωριστικά στοιχεία των Δελτίων είναι ταυτόσημα με αυτά που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΠΣ. Προς τούτο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδική διαδικασία επαλήθευσης της εγκυρότητας της Συμμετοχής, την οποία γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ.

11.3. Τα στοιχεία Συμμετοχής σε κάθε Τυχερό Παίγνιο διασφαλίζονται με ειδικούς κλειδαρίθμους που παράγονται από το ΚΠΣ, προκειμένου να μην είναι δυνατή η αλλοίωσή τους. Οι ειδικοί κλειδάριθμοι παράγονται βάσει ειδικού αλγορίθμου και περιλαμβάνουν τα στοιχεία της Συμμετοχής ως εξής:

α. Για τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με κλήρωση:

αα. Ο ειδικός κλειδάριθμος παράγεται είτε για το σύνολο των Συμμετοχών που περιλαμβάνονται στην κλήρωση είτε ανά Συμμετοχή, ανάλογα με την τεχνική λύση που επιλέγει κατά περίπτωση ο Φορέας Εκμετάλλευσης.

ββ. Ο ειδικός κλειδάριθμος παράγεται μεταξύ της χρονικής στιγμής που το ΚΠΣ του Φορέα Εκμετάλλευσης παύει να δέχεται Συμμετοχές βάσει του εκάστοτε οριζόμενου απώτερου χρόνου αποδοχής και πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό κάθε Τυχερού Παιγνίου.

β. Για το Τυχερό Παίγνιο ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ο ειδικός κλειδάριθμος παράγεται είτε για το σύνολο των Συμμετοχών είτε ανά Συμμετοχή, ανάλογα με την τεχνική λύση που επιλέγει κατά περίπτωση ο Φορέας Εκμετάλλευσης.

11.4. Για τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με κλήρωση, με την ολοκλήρωση κάθε διαλογής και με βάση τα δεδομένα αυτής, παράγεται ειδικός κλειδάριθμος με τον οποίο διασφαλίζονται τα αποτελέσματα της διαλογής αυτής βάσει των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.

11.5. Οι κλειδάριθμοι αποστέλλονται από το ΚΠΣ στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου ελέγχει τους κλειδαρίθμους που έχουν αποσταλεί και επικυρώνει ότι αυτοί ταυτίζονται με εκείνους που έχουν παραχθεί από το ΚΠΣ.

Άρθρο 12:

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

Οδηγοί Τυχερών Παιγνίων

12.1. Για κάθε Τυχερό Παίγνιο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκδίδει στην ελληνική γλώσσα τον Οδηγό που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών στο Τυχερό Παίγνιο, αναρτά τον Οδηγό στον Ιστότοπο και φροντίζει να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο. Ο Οδηγός διατίθεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και μέσω των Πρακτορείων.

12.2. Ο Οδηγός κάθε Τυχερού Παιγνίου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α. Την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Τυχερό Παίγνιο.

β. Τον τρόπο και τον απώτατο χρόνο καταχώρησης της Συμμετοχής στο Τυχερό Παίγνιο.

γ. Τους Τύπους του Τυχερού Παιγνίου.

δ. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά Στήλη.

ε. Το Σύστημα Διανομής Κερδών, όπου εφαρμόζεται.

στ. Τον χρόνο και τόπο διενέργειας των Κληρώσεων, για τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με κλήρωση.

ζ. Την προθεσμία διεκδίκησης των κερδών από τους Παίκτες.

η. Τον τρόπο πληρωμής των κερδών στους Παίκτες.

θ. Πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.

ι. Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση πελατών και την υποβολή καταγγελιών.

ια. Την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (help line), χωρίς χρέωση, για θέματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την υποστήριξη των Παικτών που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά.

ιβ. Την πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης εποπτεύεται από την ΕΕΕΠ, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής.

ιγ. Ότι ο Κανονισμός και ο εκάστοτε Ειδικός Κανονισμός του Τυχερού Παιγνίου βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης και στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ.

12.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ τον Οδηγό κάθε Τυχερού Παιγνίου και κάθε τροποποίηση αυτού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης προβαίνει στην ανάρτηση και διάθεση του Οδηγού, με ενσωμάτωση τροποποιήσεων, μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης.

12.3.1 Στην περίπτωση που η ΕΕΕΠ ζητήσει επιπλέον στοιχεία πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, η προθεσμία αυτή εκκινεί εκ νέου από την υποβολή του συνόλου των στοιχείων.

12.3.2 Στην περίπτωση που η ΕΕΕΠ διατυπώσει αιτιολογημένα αντίθετη άποψη ως προς το περιεχόμενο του Οδηγού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν προβαίνει στην ανάρτηση και διάθεση του Οδηγού.

12.3.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιεί στην Αρχή την ημερομηνία ανάρτησης και διάθεσης του Οδηγού.

12.3.4 Με τους Ειδικούς Κανονισμούς των Τυχερών Παιγνίων ορίζεται το χρονικό σημείο έναρξης ισχύος του Οδηγού κάθε Τυχερού Παιγνίου.

Άρθρο 13:

Ελάχιστο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κερδών

Με τους Ειδικούς Κανονισμούς των Τυχερών Παιγνίων καθορίζεται η ελάχιστη βάση υπολογισμού των προς απόδοση ποσών κέρδους εκάστου Τυχερού Παιγνίου, όπου αυτό εφαρμόζεται.

 Έρχεται  το app του πρακτορείου σου που θα το κάνει Ψηφιακό!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 14:

Εμπορική Επικοινωνία

14.1. Η Εμπορική Επικοινωνία των Τυχερών Παιγνίων διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και στον Κανονισμό Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

14.2. Η ΕΕΕΠ μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, στον Κανονισμό, στον Κανονισμό Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων και στη Σύμβαση Παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Άρθρο 15:

Όροι Συμμετοχής των Παικτών

15.1. Τα όρια ηλικίας Συμμετοχής των Παικτών στα Τυχερά Παίγνια του Φορέα Εκμετάλλευσης ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

15.2. Οι ειδικότεροι όροι και ο τρόπος Συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια ρυθμίζονται με τους Ειδικούς Κανονισμούς και εμπεριέχονται στους Οδηγούς.

15.3. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια του Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω παρένθετων προσώπων.

15.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Άρθρο 16:

Σύμβαση Προσχώρησης

16.1. Η Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει συναφθεί με τον Παίκτη η Σύμβαση Προσχώρησης.

16.2. Η Σύμβαση Προσχώρησης για τη Συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τον τρόπο απόδοσης των κερδών και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και συνάπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ειδικό Κανονισμό του Παιγνίου αυτού.

16.3. Η Σύμβαση Προσχώρησης και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνεται από την ΕΕΕΠ, κατόπιν πρότασης του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Άρθρο 17:

Εγκυρότητα Συμμετοχής

Η Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια είναι έγκυρη, όταν όλα τα στοιχεία της έχουν καταχωρισθεί στο ΚΠΣ και έχουν διασφαλιστεί, σύμφωνα τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 18:

Δελτίο

18.1. Με το Δελτίο αποδεικνύεται η Συμμετοχή του Παίκτη στο Τυχερό Παίγνιο.

18.2. Το Δελτίο περιλαμβάνει τις προβλέψεις του Παίκτη και όλα τα αναγνωριστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόδειξη της Συμμετοχής του.

18.3. Ο Παίκτης οφείλει να ελέγχει ότι στο Δελτίο που υποβάλλει περιλαμβάνονται όλες οι προβλέψεις που αντιστοιχούν στη Συμμετοχή του.

18.4. Το Δελτίο αποδεικνύει την οφειλόμενη, σε περίπτωση κέρδους, πληρωμή και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Δελτίου και των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΠΣ και έχουν διασφαλιστεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού, υπερισχύουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο ΚΠΣ και έχουν διασφαλιστεί. Στην περίπτωση που το Δελτίο δεν έχει καταχωρισθεί στο ΚΠΣ, ο κάτοχος του Δελτίου δεν δικαιούται καταβολής κέρδους από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

18.5. Δελτίο που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του σε βαθμό που η αναγνώρισή τους από το ΚΠΣ δεν είναι δυνατή, ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η καταβολή κέρδους από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

Άρθρο 19:

Ακύρωση Συμμετοχής

19.1. Ο Παίκτης δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της Συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ειδικό Κανονισμό κάθε Τυχερού Παιγνίου.

19.2. Η ακύρωση Συμμετοχής αποδεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό που εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τις Τερματικές Μηχανές.

19.3. Η ακύρωση Συμμετοχής είναι δυνατή μόνο από τις Τερματικές Μηχανές του Πρακτορείου που αυτή επικυρώθηκε ή στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και πάντοτε εντός του χρονικού διαστήματος που μπορεί να ακυρωθεί η Συμμετοχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ειδικό Κανονισμό κάθε Τυχερού Παιγνίου.

19.4. Εφόσον η ακύρωση δεν καταστεί δυνατή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, στην περίπτωση αυτή ο Φορέας Εκμετάλλευσης ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Παίκτη.

Άρθρο 20:

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

Ανωτέρα Βία

Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων ανωτέρας βίας και για το χρονικό διάστημα που αυτά διαρκούν, και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή κλήρωσης ή διαγωνισμού ή γεγονότος οποιουδήποτε Τυχερού Παιγνίου ή έχει ως αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία καταβολής των κερδών στους νικητές, ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν φέρει ευθύνη έναντι των Παικτών. Για όσο χρόνο διαρκούν τα ανωτέρω γεγονότα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία καταβολής των κερδών στους νικητές, ο Φορέας Εκμετάλλευσης, με απόφασή του που γνωστοποιείται στην ΕΕΕΠ, αναστέλλει την καταβολή κερδών και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό και τους Παίκτες για την αναστολή αυτή.

Άρθρο 21:

Πληρωμή κερδών

21.1. Κάθε κέρδος καταβάλλεται πάντοτε στον κομιστή του Δελτίου που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου, αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και δεν γεννάται δικαίωμα άλλης αποζημίωσης.

21.2. Η πληρωμή των κερδών κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

21.3. Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

21.4. Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, καταβάλλονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

21.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται να δεσμεύει την πληρωμή κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση του, στοιχειοθετείται πιθανότητα είσπραξης του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής του Δελτίου.

Άρθρο 22:

Παραγραφές κερδών

22.1. Η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους προκύπτει από τη Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια του Φορέα Εκμετάλλευσης παραγράφεται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που η Συμμετοχή του Παίκτη καταχωρείται στο ΚΠΣ ως κερδίζουσα. Η επιτυχία των προβλέψεων του Παίκτη επαληθεύεται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώνονται στο κοινό από τον Φορέα Εκμετάλλευσης με κάθε πρόσφορο τρόπο.

22.2. Τα αδιάθετα κέρδη που απομένουν μετά την πάροδο του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, καθώς και τα προερχόμενα από τις στρογγυλοποιήσεις ποσά, αποδίδονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

22.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται, μετά την πάροδο του προαναφερθέντος, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, χρονικού διαστήματος, να καταβάλει κέρδος σε κατόχους Δελτίων όταν, άνευ υπαιτιότητας τους, δεν εισέπραξαν εγκαίρως το αναλογούν κέρδος, ούτε πρόβαλαν τη σχετική τους αξίωση εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 23:

Βεβαίωση κέρδους

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί, κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, βεβαίωση κέρδους προ φόρων, για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση και για τα κέρδη που αποδόθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

 Έρχεται  το app του πρακτορείου σου που θα το κάνει Ψηφιακό!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Άρθρο 24:

Πληροφόρηση Παικτών και Αξιοπιστία.

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά.

Άρθρο 25:

Υπεύθυνο Παιχνίδι

25.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θέτει τις γενικές αρχές για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών από τη Συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

25.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ασκεί τις δραστηριότητές του στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η μη λελογισμένη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια.

Άρθρο 26:

Καταγγελίες

26.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εφαρμόζει αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών, το οποίο γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ και τηρεί αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο από την ΕΕΕΠ και στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.

26.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαθέτει σχετικό πρότυπο έντυπο καταγγελιών στα Πρακτορεία και στον Ιστότοπο. Το περιεχόμενο του εντύπου της καταγγελίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:

α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

β. Ημερομηνία γέννησης.

γ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.

ε. Διεύθυνση και τρόπο αποστολής της απάντησης.

στ. Περιγραφή συμβάντος

26.3. Η καταγγελία κατατίθεται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

26.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της.

26.5. Σε περίπτωση που η απάντηση του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται να αιτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, την εξέταση της καταγγελίας του από την ΕΕΕΠ. Η αίτηση εξέτασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Φορέα Εκμετάλλευσης, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί το σύνολο των σχετικών με την καταγγελία στοιχείων στην ΕΕΕΠ.

Άρθρο 27:

Ενστάσεις περί μη Καταβολής Κερδών

27.1. Ο Παίκτης δικαιούται να καταθέσει ένσταση στον Φορέα Εκμετάλλευσης, στην περίπτωση κατά την οποία το ΚΠΣ δεν αναγνωρίζει το κέρδος που προκύπτει με βάση το Δελτίο που έχει στην κατοχή του. Η ένσταση υποβάλλεται εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία μη αναγνώρισης του κέρδους από το ΚΠΣ.

27.2. Η ένσταση εκδικάζεται από την Επιτροπή Ελέγχου εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της στον Φορέα Εκμετάλλευσης. Η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου ανακοινώνεται στον Φορέα Εκμετάλλευσης, προς τον οποίο υποβάλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία καθώς και το σχετικό πρακτικό που συντάσσει η Επιτροπή Ελέγχου. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στον Παίκτη τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Άρθρο 28:

Προστασία Ταυτότητας των Νικητών

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πράκτορας, ή/και όσοι διατηρούν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής με τους προαναφερόμενους, δεν θα γνωστοποιούν τη ταυτότητα του προσώπου για το οποίο γνωρίζουν ότι δικαιούται ή ενδέχεται να δικαιούται μέρος ή το σύνολο κερδών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου. Η συγκατάθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία τέτοιες πληροφορίες παρέχονται προς την ΕΕΕΠ ή σε οποιονδήποτε άλλο, βάσει υποχρέωσης που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 29:

Τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων

29.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. (7) του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Καν (ΕΕ) 2016/679), και οφείλει να τηρεί τον ΓΚΠΔ, τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) τον v. 3471/2006 (Α’ 133) και εν γένει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Πέραν των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που προβλέπει η εν λόγω νομοθεσία, ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει ειδικώς να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Πέραν των κυρώσεων της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων ή/και της υποχρέωσης εχεμύθειας επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

29.2. Επιτρέπεται ο περιορισμός εν όλω ή εν μέρει, του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στις περιπτώσεις όπου ο Φορέας Εκμετάλλευσης, η ΕΕΕΠ, οι λοιπές συναρμόδιες αρχές, καθώς και όσοι επεξεργάζονται τα ανωτέρω δεδομένα, εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους για τους σκοπούς του παρόντος, κατά τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η διενέργεια ερευνών, αναλύσεων ή διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 30:

Μέριμνα για άτομα με αναπηρία

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις διασφάλισης της προσπελασιμότητας των Πρακτορείων από άτομα με κινητικές δυσκολίες και λαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε τα άτομα αυτά να έχουν επαρκή πρόσβαση και να μην αποκλείονται από τη Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια.

Άρθρο 31:

Τήρηση Αρχείων

31.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης τηρεί ηλεκτρονικά τα αρχεία και μητρώα του παρόντος Κανονισμού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αρχείο και μητρώο η Αρχή ορίσει. Η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και μητρώων αφορά κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

α. Αρχείο οικονομικών αναφορών (πίνακες οικονομικών στοιχείων για κάθε Τυχερό Παίγνιο ανά μήνα σε ηλεκτρονική μορφή με την ανάλυση και την περιοδικότητα που η Αρχή ορίζει).

β. Μητρώο Προσωπικού (δεδομένα των στελεχών, υπαλλήλων και των προσώπων που έχουν λάβει σχετική Άδεια Καταλληλότητας).

γ. Μητρώο ΤΜΚΥ που περιλαμβάνει στοιχεία ΤΜΚΥ και έχουν λάβει πιστοποίηση όπου απαιτείται.

δ. Αρχείο με τους Οδηγούς Παιγνίου κάθε Τυχερού Παιγνίου και τις τροποποιήσεις τους.

ε. Αρχείο με τους Πίνακες Κερδών κλήρωσης κάθε Τυχερού Παιγνίου.

στ. Αρχείο με τα αποτελέσματα κληρώσεων κάθε Τυχερού Παιγνίου.

ζ. Αρχείο με τις αποφάσεις και πρακτικά της Επιτροπής Κληρώσεων.

η. Αρχείο με τις αποφάσεις και πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου (15μελής).

θ. Αρχείο με τις Καταγγελίες (στοιχεία που αφορούν στην καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων ενστάσεων και διαφορών, καθώς και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, του χρόνου και του τρόπου αντιμετώπισης και του αποτελέσματος τυχόν διευθέτησης).

ι. Αρχείο με τους Κλειδάριθμους διασφάλισης των Συμμετοχών και διαλογής των αποτελεσμάτων.

31.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης τηρεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών τουλάχιστον και παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο και δεδομένο στην ΕΕΕΠ, κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

31.3. Η διακίνηση και διαχείριση των αρχείων και εγγράφων, μεταξύ της ΕΕΕΠ και του Φορέα Εκμετάλλευσης, τελείται ηλεκτρονικά. Προς τούτο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει ψηφιακές υπογραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 32:

Έλεγχοι Συμμόρφωσης – Διοικητικά Μέτρα και Κυρώσεις

32.1. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης του Φορέα Εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

32.2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, λαμβάνονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά μέτρα και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων, καθώς και στις κείμενες διατάξεις.

Πάρε σειρά και δοκίμασε δωρεάν το δικό σου Ψηφιακό πρακτορείο!

Άρθρο 33:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

33.1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών Διεξαγωγής και Διοργάνωσης των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης, συμμορφώνονται με βάση τα κατά περίπτωση πρότυπα που εφαρμόζονται από Οργανισμό Πιστοποίησης.

33.2. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Επιτροπή Κλήρωσης και η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλουν στον Φορέα Εκμετάλλευσης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κοινοποιώντας σχετικώς στην ΕΕΕΠ.

33.3. Μέχρι την έκδοση των Ειδικών Κανονισμών, εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κανονισμοί για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων του Φορέα Εκμετάλλευσης.

33.4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) η υπ’ αρ. 2167/22.01.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού με θέμα «Γενικός κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Β’ 78) και

β) η υπ’ αρ. 7905/27.02.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού με θέμα «Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Κληρώσεων των Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Β’ 430).

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 16 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων – Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.” : στην πηγή:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ