Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σε διαβούλευση οι πρώτες τροποποιήσεις του ν.4002/2011

Σε διαβούλευση οι πρώτες τροποποιήσεις του ν.4002/2011

από
Μόνο 14 λεπτά

Σε δημόσια διαβούλευση οι πρώτες τροποποιήσεις του νόμου 4002/2011 για τα τυχερα παιχνίδια και για τα θέματα του ΟΠΑΠ και της Ε.Ε.Ε.Π.

Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 25:Ρυθμίσεις θεμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Α. Τροποποιήσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Η’ «Ρύθμιση Αγοράς παιγνίων» του ν. 4002/2011 (Α’ 180),

1. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ιζ ως εξής: «Πρακτορεία» είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται ή για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα καζίνο και στην εταιρεία Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., καθώς και για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα, για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές γι` αυτά διατάξεις.
Ειδικώς, η παράγραφος 3A του άρθρου 28 και η παράγραφος 5 του άρθρου 50 εφαρμόζονται στα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της παραγράφου 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) και της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 12.12.2011 σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Α.Ε. και της ΟΠΑΠ Α.Ε.».

3. Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 26 του ν. 4002/2011 ως εξής:
«Οι διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και το άρθρο 35, εφαρμόζονται για όλα, ανεξαιρέτως, τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια.»

4. Προστίθεται παράγραφος 3Α στο άρθρο 28 του ν. 4002/2011 ως εξής:
«3.Α Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, από μέλη της ή μη, η οποία παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων του άρθρου 39 του παρόντος των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και της κείμενης νομοθεσίας.

Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία που ασκεί η συνιστώμενη Επιτροπή ενδεικτικά είναι εκείνα που αφορούν:
α. Την από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων, όπως εκάστοτε ισχύει.
β. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις καθώς και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
γ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταμένων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.
δ. Την κάθε είδους εμπορική επικοινωνία της εταιρείας και των υπηρεσιών που με κάθε τρόπο παρέχει.
ε. Την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η ΟΠΑΠ σε σχέση με τους παραχωρησιούχους των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39.
ζ. Τον αριθμό των σημείων πώλησης των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους.
η. Το περιεχόμενο των συμβάσεων της ΟΠΑΠ με τους πράκτορές της, τους παραχωρησιούχους της ή με τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό κοινό.
θ. Άλλα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείμενα της παραγράφου 3.

Τα αντικείμενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέματα, είναι:
α. η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνίων, του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.,
β. η τήρηση των όρων της από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων, όπως εκάστοτε ισχύει για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39.
γ. η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το έγκλημα και την σπατάλη χρημάτων στα τυχερά παίγνια και την κατεύθυνση των παικτών στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων.
δ. η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.
ε. η αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, η υποστήριξη και η προστασία τους.
ζ. η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων.
η. η προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.
θ. η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
ι. η, κατά τα προβλεπόμενα, απόδοση των συμμετοχών και φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη λήψη απόφασης τα παρακάτω έγγραφα σε σχέση με τα ελεγχόμενα θέματα:
α. Σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή άλλο υλικό που προσκομίζεται στο στάδιο πριν την απόφαση, προς τα εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση, να αποφασίσουν όργανα της εταιρείας.
β. Αν δεν υφίστανται τα παραπάνω, σχέδια εγγράφων που θα εξωτερικεύσουν τη βούληση της εταιρείας και θα δημιουργήσουν ή θα μετατρέψουν υφιστάμενους συμβατικούς δεσμούς ή θα συνιστούν μονομερή δέσμευση της εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου, με αποφάσεις της, εξειδικεύει τον τρόπο ελέγχου, τη διαδικασία και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να εκτελείται αποτελεσματικά.
Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με τις προτεινόμενες εισηγήσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης ή/και την σύναψη σύμβασης. Η διαφωνία της Επιτροπής διατυπώνεται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην Ε.Ε.Ε.Π.

Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π. Γενικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Ε.Ε.Ε.Π. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και με την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δηλώνει εγγράφως στην Επιτροπή και αντιστρόφως, τα στοιχεία των εντεταλμένων προσώπων, τα οποία έχουν την εξουσία έγκυρης επικοινωνίας και προς ή/και από τα οποία η γνωστοποίηση εγγράφων θεωρείται ως συντελεσμένη επίδοση για τις έννομες συνέπειες, καθώς και τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις προς ή/και από τις οποίες πραγματοποιείται η κατά τα παραπάνω έγκυρη επικοινωνία.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αποδέχεται εν όλω η εν μέρει τέτοιες προσφυγές, να τις απορρίπτει ή /και να ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το αντικείμενό τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. στο τέλος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου κάθε έτους τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο των μηνών αυτών εξάμηνο. Εφόσον συντρέχει λόγος, μπορούν να υποβάλλονται και ενδιάμεσες έκτακτες εκθέσεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι όργανο επιχειρησιακού ελέγχου, δεν διέπεται από τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του δημοσίου βρίσκεται εκτός του δημοσίου τομέα και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής, σύμφωνα με τις προβλέψεις των υφισταμένων συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω των οποίων διαβιβάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών της, που συντάσσει, στην ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς. Κάθε είδους συμβάσεις αποφασίζονται από την Επιτροπή και εκτελούνται για λογαριασμό της από την Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.

Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισμό, ο οποίος αφού ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π. Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για λογαριασμό της Επιτροπής βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου στον προϋπολογισμό ποσού, ώστε αυτό να καταχωρηθεί στο λογαριασμό εξόδων. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζεται το Καταστατικό Λειτουργίας της, με το οποίο ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα καθώς και κάθε άλλο θέμα οργάνωσης, λειτουργίας, και υποστήριξης της Επιτροπής.».

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου απαιτείται η έκδοση μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη, ώστε να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης ή η ΕΕΕΠ».

6. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 διαγράφεται η φράση «και δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιομηχανήματα σε αδειοδοτημένους χώρους τρίτων».

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει το νωρίτερο, είτε α) δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση με τους όρους λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων, είτε β) από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του ως άνω Κανονισμού ή της ως άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την ΕΕΕΠ με σχετική πράξη της.»

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) αντικαθίστανται ως εξής:
«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των Πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως ισχύει.».

9. Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΕΕΠ. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα παιγνιομηχανήματα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρηση τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε εικοσιτέσσερις μήνες από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54.

Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που παραχωρήθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 6, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζημίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας των εικοσιτεσσάρων μηνών, να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τους σε τρίτους ύστερα από προκήρυξη δημοσίου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π. Μετά την παρέλευση της άνω ετήσιας προσθεσμίας ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.»

10. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έλεγχος εννοείται αυτός που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 η παρόμοια σχέση φυσικού προσώπου και μίας εταιρείας.»

11. Προστίθεται παράγραφος 2Α στο άρθρο 40 του ν. 4002/2011 ως εξής:

Στο άρθρο 40 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής: «Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΕΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή με βάση το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή ή/και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση ή/και ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το νομικό πρόσωπο.
β) Τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα διευθύνει δραστηριότητες της ΟΠΑΠ, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου,
γ) Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την ΟΠΑΠ και τα προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη δυνατότητα αποτελεσματικής εποπτείας εκ μέρους της ΕΕΕΠ,
δ) το γεγονός ότι υφίστανται βάσιμες υπόνοιες πως, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ελέγχου είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο αυτό.
ε) το γεγονός ότι υφίστανται δεδομένα, ιδίως προερχόμενα από άλλες, αρμόδιες για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των παιγνίων Αρχές, σε σχέση με την παράβαση από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, της νομοθεσίας περί παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στ) παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής, ή/και συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και οι οποίες έχουν διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση».

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2013.

12. Η περίπτωση στ’ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ`, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων».

Β. Τροποποιήσεις του άρθρου 27 «Θέματα ΟΠΑΠ» του ν. 2843/2000 (Α’ 219)

13. Η παράγραφος 2β του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κατόπιν εισηγήσεως της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π) εκδίδει κανονισμό διεξαγωγής για κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το αντικείμενο των παιγνίων την εν γένει οργάνωση και λειτουργία τους, τους οικονομικούς όρους διεξαγωγής των παιγνιδιών και, ιδίως, τον τρόπο πληρωμής των κερδών σύμφωνα με το ύψος τους, τα ποσοστά που αποδίδονται ως κέρδος στους παίκτες, τα ποσοστά κερδών κατά κατηγορία νικητών, την τιμή της στήλης , την παρακολούθηση της τήρησης της διαδικασίας διεξαγωγής όλων των παιγνίων, την ανακήρυξη των νικητών για κάθε παίγνιο, τις μεθόδους τήρησης αρχείων και υποβολής αναφορών ή παραπόνων των παικτών για το κάθε παίγνιο, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης εποπτεία εκ μέρους της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και κάθε σχετικό με τα παραπάνω θέμα.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των παικτών και της ΟΠΑΠ αναφορικά με την εφαρμογή των κανονισμών παιγνίων της ΟΠΑΠ, οι παίκτες δύνανται υποβάλλουν γραπτή καταγγελία προς την Ε.Ε.Ε.Π., εντός 6 μηνών από τη γένεση της διαφοράς, η οποία και αποφασίζει σχετικά.
Η ΕΕΕΠ θα αντικαταστήσει όλους τους ισχύοντες μέχρι σήμερα κανονισμούς διεξαγωγής παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Μέχρι την αντικατάσταση των κανονισμών διεξαγωγής παιγνίων κατά τα ανωτέρω, τα παίγνια της ΟΠΑΠ θα διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.»

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταργείται.
15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«H ΟΠΑΠ δεν οφείλει να καταβάλλει επιχορήγηση σε οποιαδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται δικαιώματα διεξαγωγής παιγνιδιών ή στοιχημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ούτε οι συμβατικές υποχρεώσεις του Ο.Π.Α.Π. προς τρίτους».

16. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 καταργούνται.
17. Η παράγραφος η οποία προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρ.36 του Ν.2873/2000 (Α 285/28.12.2000), και φέρει τον αριθμό παραγράφου 10 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) καταργείται.
18. Το πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφιο της παραγράφου που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 36 του Ν. 3057/2002, (Α 239/23.10.2002) και φέρει τον αριθμό 10 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) («Στον ΕΣΑΚΕ……καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού») καταργούνται.
19. Η παράγραφος 11 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. α Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους στοιχήματος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, περιλαμβανομένων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων δυνάμει του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες, με την επιφύλαξη των εισηγήσεων της Επιτροπής Ελέγχου της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.

β. Κατόπιν εισηγήσεως της ΟΠΑΠ Α.Ε., η Ε.Ε.Ε.Π. ορίζει τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, και γεωγραφικά, ώστε να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.»

20. Η παράγραφος 12 του άρθρου ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Στη σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
α. η διαπίστωση ότι συντρέχουν τα κριτήρια που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π σύμφωνα με την παράγραφο 11,
β. η υποχρέωση τήρησης εκ μέρους των πρακτόρων των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
γ. η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα παίγνια τα οποία διεξάγουν και λειτουργούν,
δ. οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.»

21. Προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 27 του ν. 2843/2000 ως εξής:
«Η αποζημίωση των πρακτόρων αποτελεί ποσοστό που προκύπτει από τις εκάστοτε παρακρατήσεις που γίνονται από τη συμμετοχή παικτών στα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Το ύψος του ποσοστού αυτού συμφωνείται συμβατικά μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων

Γ. Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων:

22. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3769 της 11/12 -10- 57 (Α’ 202), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 3865/58 (Α’ 58), καταργείται.
23. Το ΒΔ 29//1958 της 20/29 Δεκ. 1958 «Περί συστάσεως Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)», όπως τροποποιήθηκε με τα ΒΔ 6/1964 και ΒΔ 240/1966 (ΦΕΚ Α’ 65), το ΝΔ 391/1974 (ΦΕΚ Α’ 102) , το ΒΔ 726 της 24 Οκτ./8 Νοεμ. 1962 (ΦΕΚ Α’ 182), το άρθρο 25 του Ν. 1646/1986 (ΦΕΚ Α` 138), το άρθρο 23 του Ν. 1646/1986, με το άρθρο μόνο του Π.Δ.222/1996 (ΦΕΚ Α’ 171), με το Β.Δ. 186 της 28 Μαρτ./3 Απρ. 1963 (ΦΕΚ Α` 41), και με το άρθρο 27 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α’ 219), καταργείται
24. Το άρθρο 23 του Ν. 1646/1986 (Α΄ 138) «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποίηθηκε με την περ. α` της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α’ 113), την παρ.7 του άρθρ.30 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31), με το άρθρο 39 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α’ 147), με το άρθρο 1 του Ν. 1904/1990 (ΦΕΚ Α’ 143), με το άρθρο 13 του Ν. 1948/1991 (ΦΕΚ Α’ 83) και παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 159), καταργείται.
25. Το άρθρο 26 του Ν. 1646/1986 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποίηθηκε με την περ. α` της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α’ 113), την παρ.7 του άρθρ.30 Ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 31), με το άρθρο 39 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α’ 147), με το άρθρο 1 του Ν. 1904/1990 (ΦΕΚ Α’ 143), με το άρθρο 13 του Ν. 1948/1991 (ΦΕΚ Α’ 83) και παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 159), καταργείται.
26. Η παράγραφος 24 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 (Α’ 271), καταργείται.
27. Το ΠΔ 7/1997 (ΦΕΚ Α 5) «Ενοποίηση αδιάθετων ποσών ΛΟΤΤΟ – ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», καταργείται.
28. Το ΠΔ 228/1999 «Μετατροπή ΟΠΑΠ σε Α.Ε.» (ΦΕΚ Α’ 193), καταργείται.
29. Η τελευταία πρόταση της παρ.1δ` εδ. α΄ του άρθρου 2 ΠΔ 96/2010 (Α’ 170) («Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού»), καταργείται.
30. Η ΥΑ 240//1986 (ΦΕΚ Β’ 770): Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας του ΟΠΑΠ καταργείται.
31. Η ΥΑ 34245/2000 (ΦΕΚ Β’ 1621): Καταστατικό Αν.Ετ.»Οργανισμός Προγνωστ. Αγώνων Ποδοσφαίρου» καταργείται.
32. Η ΥΑ 34335/2000 (ΦΕΚ Β’ 1622): Τροπ.αρ.5 Καταστατικού Α.Ε.ΟΠΑΠ καταργείται.
33. Η ΥΑ 442/2001 (ΦΕΚ Β’ 23): Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε, καταργείται από 30.06.2013.
34. Η ΥΑ οικ//2005 (ΥΑ οικ.2/34242/0025 ΦΕΚ Β’ 924): Παροχή κινήτρου διακράτησης για τη διάθεση μετοχών ΟΠΑΠ καταργείται.
35. ΥΑ 1216/1992 (ΦΕΚ Β’ 12): Τροπ.ΥΑ 24084/1986 (Καν/σμός του ΟΠΑΠ) καταργείται.
36. Η ΥΑ 29157/2000 (ΦΕΚ Β’ 1417): Διεξαγωγή παιχνιδιών ΟΠΑΠ με απευθείας σύνδεση καταργείται.
37. Η ΥΑ 373/2008: Κανονισμός Οργάνωσης των παιχνιδιών στοιχημάτων της ΟΠΑΠ καταργείται.
38. Η ΥΑ 29160/2000 (ΦΕΚ Β’ 1427): Διεξαγωγή παιχνιδιού ΚΙΝΟ του ΟΠΑΠ καταργείται.
39. Η ΥΑ 33709/1990 (ΦΕΚ Β’ 39): Κανονισμός λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ καταργείται.
40. Η ΥΑ 11589/1995 (ΦΕΚ Β’ 330): Τροπ.ΥΑ 33709/90 (Καν/σμός ΛΟΤΤΟ) καταργείται.
41. Η ΥΑ 29158/2000 (ΦΕΚ Β’ 1426): Εγκριση Κανονισμού,Διεξαγωγής Αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ καταργείται.
42. Η ΥΑ 33708/1990 (ΦΕΚ Β’ 739): Εγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Λαχείου ΠΡΟΤΟ καταργείται.
43. Η ΥΑ 22642/1992 (ΦΕΚ Β’ 413): Τροπ.ΥΑ 33708/90 (Καν/σμός λειτουργίας Λαχείου ΠΡΟΤΟ) καταργείται.
44. Η ΥΑ 11588/1995 (ΦΕΚ Β’ 330): Τροπ.ΥΑ 33708/90 (Καν/σμός ΠΡΟ-ΤΟ) καταργείται.
45. Η YA 29163/2000 (ΦΕΚ Β’ 1426): Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας δελτίου Λαχείου ΠΡΟΤΟ καταργείται.
46. Η ΥΑ 29161/2000 (ΦΕΚ Β’ 1418): Κανονισμός λειτουργίας «ΛΟΤΤΟ 5 από 35″ του ΟΠΑΠ καταργείται.
47. Η ΥΑ 29153/2000 (ΦΕΚ Β’ 1425): Διεξαγωγή παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ του ΟΠΑΠ (Βλ.τρ.με ΥΑ 9323/2006) καταργείται.
48. Η ΥΑ 9323/2006 (ΦΕΚ Β’ 284): Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ της ΟΠΑΠ ΑΕ καταργείται.
49. Η ΥΑ ΕΤ-30960/1992 (ΦΕΚ Β’ 502): Καν/σμός Κλήρωσης των «ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ» καταργείται.
50. Η ΥΑ 28190/1996 (ΦΕΚ Β’ 989): Δικαίωμα διενέργειας πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ καταργείται.
51. Η ΥΑ 506/2000 (ΦΕΚ Β’ 18): Κανονισμός Λειτουργίας Παιχνιδιών-Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης καταργείται.
52. Η ΥΑ 597/2000 (ΦΕΚ Β’ 21): Διεξαγωγή Παιχ. Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης «Αποτελέσματα Αγώνων Ποδοσφαίρου» καταργείται.
53. Η ΥΑ 598/2000 (ΦΕΚ Β’ 21): Διεξαγωγή παιχν.στοιχ.προκαθ.αποδ.»Αποτ.Αγώνων Καλαθοσφ» καταργείται.
54. Η ΥΑ 29151/2000 (ΦΕΚ Β’ 1425): Αποτελέσματα Αγώνων Ποδοσφαίρου του ΟΠΑΠ καταργείται.
55. Η ΥΑ 29156/2000 (ΦΕΚ Β’ 1427): Διεξαγωγή παιχνιδιού»ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ καταργείται «.
56. ΥΑ 29159/2000 (ΦΕΚ Β’ 1427): Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορ. απόδοσης του ΟΠΑΠ ΑΕ καταργείται.
57. Η ΥΑ 291162/2000 (ΦΕΚ Β’ 1418): Κανονισμ.Διεξαγωγής παιχνιδιού»ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤ.ΓΕΓΟΝ» καταργείται.
58. Η ΥΑ 54477/2005 (ΦΕΚ Β’ 1598): Τροποποίηση του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχημάτων «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» καταργείται.
59. Η ΥΑ 6879/2006 (ΦΕΚ Β’ 176): Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε καταργείται.
60. Η ΥΑ 17160/1992 (Β’ 472): Απόδοση από ΕΠΟ ή ΟΠΑΠ ποσών επιχορήγησης σε ΔΕθν.Κατηγορία καταργείται.
61. Η ΥΑ 30974/1992 (ΦΕΚ Β’ 228): Απόδοση αναλογούντων ποσοστών από ΠΡΟ-ΠΟ σε ΠΑΕ, σωματεία καταργείται.
62. Η ΥΑ 8442/1993 (ΦΕΚ Β΄162): Απόδοση επιχορητήσεων από ΟΠΑΠ στα Τμήμ.Αμειβομένων Αθλητών καταργείται.
63. Η ΥΑ 15823/1993 (ΦΕΚ Β’ 348): Απόδοση από ΕΠΟ ή ΟΠΑΠ επιχορηγήσεων σε σωματεία ΔΕθνικής καταργείται.
64. ΥΑ 32542/1994 (ΦΕΚ Β’ 811) :Μηνιαία αποζημίωση Συντονιστή Δ/ντή στον ΟΠΑΠ καταργείται.
65. Η ΥΑ 32489/1994 (ΦΕΚ Β’ 811):Ανανέωση θητείας Συντονιστή Δ/ντή στον ΟΠΑΠ καταργείται.
66. Η ΥΑ 20295/1999 (ΦΕΚ Β’ 1702): Κανονισμός λειτουργίας παιχνιδιού «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ» καταργείται.
67. Η ΥΑ 798/1987 (ΦΕΚ Β’ 87): Κανονισμός Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πρακτόρων ΠΡΟΠΟ καταργείται.
68. Η ΥΑ 25148/1999 (ΦΕΚ Β’ 2004): Λειτουργία Πρακτορείων,Υποχρεώσεις-Δικαιώματα Πρακτόρων ΟΠΑΠ καταργείται.
69. Η ΥΑ 29638/2002 (ΦΕΚ Β’ 1414): Τροπ. ΥΑ 16590/02 κανονισμός λειτουργίας Πρακτορείων ΟΠΑΠ ΑΕ καταργείται.
70. Η ΥΑ 35276/2002 (ΦΕΚ Β’ 1621):Τροπ.ΥΑ περί Κανονισμού Λειτουργίας Πρακτορείων Ο.Π.Α.Π. Α.Ε καταργείται.
71. Η ΥΑ 251/1999 (ΥΑ 25148 ΦΕΚ Β 2004 1999):Λειτουργία Πρακτορείων, Υποχρεώσεις-Δικαιώματα Πρακτόρων ΟΠΑΠ καταργείται.

www.praktores.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ