Αρχική ΝΕΑ ΟΠΑΠΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΟΠΑΠ: Στις 26 Ιουνίου η αποκοπή καθαρού μερίσματος 0,54 ευρώ/μετοχή – Από 15/7 η καταβολή

ΟΠΑΠ: Στις 26 Ιουνίου η αποκοπή καθαρού μερίσματος 0,54 ευρώ/μετοχή – Από 15/7 η καταβολή

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 5 λεπτά

Για τις 26 Ιουνίου 2019 ορίστηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος για τη χρήση του 2018.

Από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της ΟΠΑΠ θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μερίσματος της χρήσης έτους 2018 και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού, ενώ η πληρωμή του υπόλοιπου μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 15.07.2019.

Ειδικότερα, η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η δέκατη ένατη (19η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 22ας Μαΐου 2019 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2018.
Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2018 ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 19.10.2018.
Το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2018 ανέρχεται συνολικά σε 190.302.225,60 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.829.624 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και αντιστοιχεί σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή.
Το ποσό του υπολοίπου μερίσματος των 0,60 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40, 62 και 64 του Ν. 4172/2013.
Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,54 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (Scrip Dividend) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος σε ετήσια βάση, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων αυτού, όπως εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε εκτέλεση και εφαρμογή του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την πενταετία 2019 – 2023 μέχρι ποσού 50.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών και αδιαίρετων, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, διευκρινίζοντας ότι η σχετική εξουσιοδότηση θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του καταστατικού της Εταιρείας.
To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την απόφασή του της 6ης Ιουνίου 2019 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 9.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 30.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του  δικαιώματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης έτους 2018 (δηλαδή από 28.06.2019 έως και 04.07.2019), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπόλοιπου μερίσματος της χρήσης έτους 2018 (που ανέρχεται σε 0,60 ευρώ ανά υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας), μετά την αφαίρεση του 10% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος (0,06 ευρώ), που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του καταβληθέντος μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους Μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το ως άνω ποσό υπολοίπου μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.
Συνεπώς, η αύξηση θα συντελεσθεί με επανεπένδυση μέχρι του συνολικού ποσού του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης έτους 2018, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι μέχρι ποσού 171.272.003,04 ευρώ, δηλαδή μέχρι ποσού 0,54 ευρώ ανά μετοχή, και εφόσον και κατά το μέρος που οι Μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας προσδιορισμού των Μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης έτους 2018, ήτοι από 28.06.2019 έως και 11.07.2019, την επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης έτους 2018 σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά.
Εφόσον κατά την εξεύρεση του λόγου μετατροπής (conversion ratio) μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και του ποσού του υπολοίπου μερίσματος που ο Μέτοχος κατά τη διακριτική του ευχέρεια δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία προκύψει κλασματικό υπόλοιπο, ο λόγος μετατροπής θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
Ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος Μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού ποσού του υπολοίπου μερίσματος που κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία και του σχετικού λόγου μετατροπής. Εφόσον από τη διαίρεση του αριθμού των μετοχών για τις οποίες ο Μέτοχος της Εταιρείας δικαιούται να λάβει υπόλοιπο μερίσματος με τον λόγο μετατροπής προκύψει κλασματικός αριθμός, θα πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα είναι και ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο Μέτοχος στο πλαίσιο του Προγράμματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε Μετόχου θα καταβληθεί σε αυτόν σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος της χρήσης έτους 2018, ήτοι την 15.07.2019.
Μέτοχος της Εταιρείας που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό μετοχών για την απόκτηση τουλάχιστον 1 νέας μετοχής της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο μετατροπής που θα προκύψει δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και θα λαμβάνει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του μερίσματος των μετοχών που διαθέτει αποκλειστικά σε μετρητά.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι νέες μετοχές της Εταιρείας δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης έτους 2018 και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 (record date). Από την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μερίσματος της χρήσης έτους 2018 και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.
Η πληρωμή του υπόλοιπου μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 15.07.2019, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του υπολοίπου του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 22.07.2019 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
4. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930.
Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά  περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “ΟΠΑΠ: Στις 26 Ιουνίου η αποκοπή καθαρού μερίσματος 0,54 ευρώ/μετοχή ” : στην πηγή:https://www.mikrometoxos.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ