Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Ο Kανονισμός για το online – πότε θα ανοίξει η αγορά !

Ο Kανονισμός για το online – πότε θα ανοίξει η αγορά !

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 5 λεπτά

Με τη δημοσίευση του Κανονισμού για τα Online Τυχερά Παιχνίδια που τίθεται σε  δημόσια διαβούλευση από σήμερα και για είκοσι ημέρες στο opengov ανοίγει ο δρόμος για την ψήφιση του νόμου για το άνοιγμα της αγοράς online. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του Κανονισμού,  ο Κανονισμός μαζί με το  νόμο για την αγορά online τυχερών παιχνιδιών  θα αποσταλούν στο TRIS για την τρίμηνη γνωστοποίηση στην Κομισιόν, την απαραίτητη διαδικασία, δηλαδή, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο που πρέπει να προηγηθεί πριν ψηφιστεί ένας νόμος που έχει τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε σχέδιο τεχνικού κανονισμού πριν από την υιοθέτησή του και από  την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου, ακολουθεί μια περίοδος αναμονής τριών μηνών πριν υιοθετηθεί ο τεχνικός κανονισμός ή νόμος. Η τρίμηνη περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Απριλίου και ο Μάιος είναι ο μήνας που θα μπορεί να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος. Σημειώνεται ότι η απελευθέρωση της αγοράς online με την παραχώρηση μόνιμων αδειών είναι κάτι που αναμένουν με ενδιαφέρον τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς εταιρείες που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών διαδικτύου -η οποία σήμερα λειτουργεί σε μεταβατικό καθεστώς με 24 άδειες από το 2012-.

O Κανονισμός για τα παιχνίδια online – Οι τύποι αδειών

Σύμφωνα, με τον Κανονισμό που έχει αποκλειστικά το mononews, προβλέπονται δυο τύποι Αδειών, μια άδεια για το στοίχημα και μία για τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι το πόκερ και το real time casino, ή άλλα πιστοποιημένα παιχνίδια αλλά όχι τα rng games. Ειδικότερα αναφέρει ο Κανονισμός:

Τύπος 1 – Άδεια Διεξαγωγής Στοιχήματος. Το αντίτιμο για τη χορήγηση Άδειας Τύπου 1 ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ.

Τύπος 2 – Άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων. Το αντίτιμο για τη χορήγηση Άδειας Τύπου 2 ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να ζητήσει την έκδοση Άδειας ενός τύπου ή Άδειες και των δυο τύπων, με ξεχωριστή αίτηση.

Κάθε Άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της, ενώ τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της Άδειας, ο Κάτοχος μπορεί να υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση ανανέωσης αυτής για ίσο χρονικό διάστημα.

Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό τίμημα,   ενώ οι Άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο πρόσωπο. Κάθε Άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Επίσης, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Η Άδεια διεξαγωγής Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Για την έκδοση της Άδειας απαιτείται η προηγούμενη εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο Άδειας, τιμήματος.

Επίσης η λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχημάτων απαγορεύεται και δεν επιτρέπεται η Διοργάνωση και Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων που παραβιάζει δικαιώματα αποκλειστικότητας που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

O Κανονισμός για τα παιχνίδια online – Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα, με τον Κανονισμό τα πρόσωπα που αιτούνται τη χορήγηση Άδειας πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να έχουν έδρα σε κράτος της ΕΕ και να μην έχουν γραφτεί στην Blacklist .

Ειδικότερα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

β. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και εν γένει οι ασκούντες τη διοίκηση ή διαχείριση και εκπροσώπηση του αιτούντος δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, το αδίκημα της φοροδιαφυγής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων.

γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

δ. Δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

στ. Δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (blacklist) της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Νόμου ή έχουν διαγραφεί από αυτόν τουλάχιστον ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης.

ζ. Διαθέτουν την κατάλληλη οργανωτική δομή, την απαιτούμενη τεχνική, επαγγελματική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την κατάλληλη τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

η. Διαθέτουν πλήρες, τεκμηριωμένο και σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, βιώσιμο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους υπό την ισχύ της Άδειας.

θ. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν εσωτερικές πολιτικές, κανόνες δεοντολογίας και ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας της διεξαγωγής των Παιγνίων, την προστασία των ανηλίκων, των Παικτών και των καταναλωτών, καθώς και την εν γένει συμμόρφωσή τους με τις κείμενες διατάξεις.

4.2 Προς απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων τα πρόσωπα που αιτούνται τη χορήγηση Άδειας προσκομίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

Ο Κανονισμός για το online – Στοιχηματικά γεγονότα και virtual games

Επιτρέπεται να προσφέρονται προς στοιχηματισμό υπό την ισχύ Άδειας Διεξαγωγής Στοιχηματικών Παιγνίων :

α. Αθλητικά γεγονότα, ομαδικά ή ατομικά, οποιαδήποτε αθλητική συνάντηση ή εκδήλωση που διοργανώνεται σε αθλητικό χώρο από ομοσπονδία, αθλητικό σωματείο, ανώνυμη εταιρεία και περιλαμβάνει αθλητικό αγώνα που διεξάγεται στο πλαίσιο πρωταθλήματος ή πρωταθλήματος κυπέλλου καθώς και φιλικό αγώνα ή εκδήλωση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της εκάστοτε οικείας εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων των ιπποδρομιών και κυνοδρομιών.

β. Αθλητική εικονική δραστηριότητα ή προσομοίωση αθλητικής δραστηριότητας (virtual games) που διεξάγεται στο διαδίκτυο στην οποία οι συμμετέχοντες συνθέτουν φανταστικές ή εικονικές ομάδες πραγματικών παικτών ενός επαγγελματικού αθλήματος, το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτάται/καθορίζεται εν μέρει από τις δεξιότητες/αποδόσεις των συμμετεχόντων και εν μέρει από τις δεξιότητες/αποδόσεις των εικονικών αθλητών που συνάγονται με βάση στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων των αντίστοιχων πραγματικών αθλητών από τη συμμετοχή σε πραγματικούς αγώνες ή αθλητικά γεγονότα.

γ. Γεγονότα των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα των συμμετεχόντων και διενεργούνται/διεξάγονται επίγεια ή μέσω διαδικτύου, ανεξάρτητα εάν οι συμμετέχοντες καταβάλλουν ή όχι τίμημα για τη συμμετοχή τους και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει έπαθλο, εφόσον διεξάγονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. Λοιπά γεγονότα – εικονικά ή μη – η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή Στοιχημάτων. Για την έγκριση προσφοράς γεγονότων προς στοιχηματισμό ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση περιγράφει αναλυτικά το γεγονός, την τυχόν περιοδικότητά του, τους κανόνες διεξαγωγής του, τα μέσα μετάδοσής του, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής, τον τρόπο και τον χρόνο εξαγωγής και κοινοποίησης του αποτελέσματος, τα είδη του προς προσφορά στοιχηματισμού, τους τρόπους διασφάλισης της ακεραιότητας της διεξαγωγής, το φορέα διοργάνωσης του γεγονότος, συμφωνία με τον φορέα διοργάνωσής, εφόσον απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, έγγραφο ή δικαιολογητικό ζητήσει η Ε.Ε.Ε.Π. για τον σχηματισμό της κρίσης της. Η Ε.Ε.Ε.Π. αποφασίζει για την έγκριση της προσφοράς προς στοιχηματισμό εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η ανωτέρω προθεσμία παύει να υφίσταται εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π. ζητήσει πρόσθετα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών ξεκινά από την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Ο Kανονισμός για το online – Τι προβλέπει, πότε θα ανοίξει η αγορά ” : στην πηγή:https://www.mononews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ