Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Αυστηρές ποινές έφερε η νέα νομοθεσία για τα στοιχήματα

Αυστηρές ποινές έφερε η νέα νομοθεσία για τα στοιχήματα

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 5 λεπτά

Αρκετές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά στις ποινές για παράνομη δραστηριότητα, φέρνει μαζί της η νέα νομοθεσία που αφορά τον στοιχηματισμό στην Κύπρο, μετά από μια μακρά διαβούλευση και αρκετές τροποποιήσεις εκ μέρους της νομοθετικής εξουσίας.

Η προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας είναι σαφώς η αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αγοράς στοιχημάτων και της σχετικής δραστηριότητας, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα παρανομίας, να μειωθεί όσο το δυνατόν η φοροδιαφυγή και να καταπολεμηθεί η αδιαφάνεια, όπου αυτή παρατηρείται.

Το Economy Today συγκέντρωσε τα βασικά σημεία στα οποία η νομοθεσία αλλάζει, επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα τα τυχερά παίγνια διαφόρων κατηγοριών.

Ο περί Στοιχημάτων Νόμος

Καθορίζεται η υποχρέωση κάθε αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β να υποβάλλει στην ΕΑΣ, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος, που να έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και έχουν ελεγχθεί από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Καθορίζεται λεπτομερώς το υποστατικό ή τόπος που δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ως υποστατικό παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση ή παροχής υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, και περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικία, γραφείο, δωμάτιο ή κτίριο και οποιοδήποτε χώρο ή τοπικό σημείο είτε ανοικτό είτε περίκλειστο, ακόμη και οποιοδήποτε όχημα, προσγειωμένο αεροσκάφος και οποιοδήποτε πλοίο, λέμβο ή άλλο σκάφος που επιπλέει ή όχι.

Έγινε πιο σαφής η πρόνοια να ζητείται ποινικό μητρώο για εξασφάλιση άδειας αποδέκτη:

Ο αιτών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να καταθέτει ποινικό μητρώο της Κυπριακής Δημοκρατίας και της χώρας ιθαγένειάς του (για φυσικό πρόσωπο) ή της χώρας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα (για νομικό πρόσωπο), καθώς και της χώρας συνήθους διαμονής (φυσικό πρόσωπο) και της χώρας όπου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διεξάγει την κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Νέα πρόνοια για το συσσωρευμένο πλεόνασμα στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΑΣ

Το καθαρό κέρδος για κάθε οικονομικό έτος της Αρχής και το συσσωρευμένο πλεόνασμα προηγούμενων ετών της Αρχής, εξαιρουμένου της εισφοράς του 1% που εισπράττεται από την Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών σύμφωνα με το άρθρο 74(3)(β), κατανέμονται ως ακολούθως: 20% των καθαρών κερδών μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο, 80% των καθαρών κερδών μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, όπου μεταφέρεται επίσης το συσσωρευμένο πλεόνασμα.

Φορολογία στοιχήματος

Εισάγεται χρηματική επιβάρυνση για καθυστέρηση πληρωμής ως εξής:

Αν ο αποδέκτης Κλάσης Α ή Β δεν πληρώσει εντός ενός μηνός τον φόρο που του αναλογεί, τότε προστίθεται σε αυτόν ή αυτήν χρηματική επιβάρυνση 5% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου ή της οφειλόμενης εισφοράς και ο οφειλόμενος φόρος ή η οφειλόμενη εισφορά συν η αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση καθίστανται πληρωτέα μαζί με τόκο υπερημερίας, ο οποίος θα υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο.

Σε περίπτωση που αποδέκτης εξακολουθεί να παραλείπει να αποπληρώσει φόρο στοιχήματος ή εισφορά για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, για χρονικό διάστημα πέραν των 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της οφειλής, η Αρχή δύναται να προβεί σε εξαργύρωση της τραπεζικής εγγύησης που προβλέπει ο νόμος, για το ύψος του οφειλόμενου ποσού.

Εισάγεται μια νέα ποινή:

  • Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €170.000 ή και στις δυο αυτές ποινές σε όποιον καταδικαστεί επειδή λειτουργεί υποστατικό ή τόπο για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση ή για παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων ή εκτεινόμενου στοιχήματος ή στοιχήματος επί κυνοδρομιών.

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

Έγινε πιο ξεκάθαρη η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό ως παράνομου ενός υποστατικού στο οποίο χωρίς άδεια διεξάγονται τυχερά παιχνίδια: εισήχθησαν νομικές εικασίες και διοικητικά πρόστιμα.

Άρθρο 92

Κάθε υποστατικό ή τόπος, στον οποίο πραγματοποιείται είσοδος βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, θα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, ότι λειτουργεί ως υποστατικό παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση ή παροχής υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις, δηλαδή:

(α) εάν οποιαδήποτε αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 83 και 84 του Νόμου, βρίσκονται σε αυτόν ή επί οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται σε αυτόν ή που δραπετεύει από αυτόν

(β) εάν οποιοσδήποτε αστυνομικός που ενεργεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιοσδήποτε από τους βοηθούς του εσκεμμένα εμποδίζεται, ή παρεμποδίζεται ή καθυστερείται να εισέλθει, ή πλησιάσει αυτόν ή οποιοδήποτε μέρος αυτού

(γ) εάν οποιαδήποτε δίοδος ή κλιμακοστάσιο ή μέσα προσπέλασης σε οποιοδήποτε μέρος αυτών είναι ασυνήθιστα στενό ή απότομο ή με άλλο τρόπο δύσκολο προς διάβαση ή οποιοδήποτε μέρος αυτών είναι εφοδιασμένο με ασυνήθιστα ή ασυνήθως πολυάριθμα μέσα που εμποδίζουν, παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την είσοδο ή με οποιαδήποτε επινόηση για να δύνανται τα πρόσωπα που βρίσκονται εντός αυτού να βλέπουν ή διαπιστώνουν την προσέγγιση ή είσοδο προσώπων ή για να δίνουν το σύνθημα συναγερμού ή για να διευκολύνουν την απόδραση από αυτό

(δ) εάν η λειτουργία παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο διακόπτεται με την είσοδο αστυνομικού ή οποιουδήποτε εντεταλμένου προσώπου που τον συνοδεύει

(ε) εάν στον τόπο εντοπίζεται μέθοδος ή μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή της λειτουργίας παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της παροχής ηλεκτρισμού σ’ αυτά ή επανεκκίνησής τους

(στ) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία προγράμματα με δυνατότητα επαναφοράς του συστήματός τους στην αρχική του κατάσταση, με τη διαγραφή των όποιων στοιχείων αφορούν στη χρήση τους προ της εισόδου αστυνομικού ή οποιουδήποτε εντεταλμένου προσώπου που τον συνοδεύει στον τόπο

(ζ) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία προγράμματα ολικής ή μερικής κρυπτογράφησης ψηφιακών δεδομένων, σε συσκευές αποθήκευσης, όπως σκληρούς δίσκους και φορητές μνήμες

(η) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα λειτουργικά προγράμματα τα οποία δεν επιτρέπουν την καταγραφή του ιστορικού των ενεργειών του χρήστη στον υπολογιστή και ταυτόχρονα την εξασφάλιση αντίγραφου της μνήμης τυχαίας προσπέλασής (ram) τους ή τον εντοπισμό της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (i.p. address), με την οποία είναι συνδεδεμένα, από αστυνομικό που ενεργεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή από οποιοδήποτε εντεταλμένο πρόσωπο που τον συνοδεύει.

Κλείσιμο υποστατικών

Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στην Αστυνομία να κλείνει υποστατικό μόνο με διάταγμα δικαστηρίου (άρθρο 94) αν διαπιστωθεί αδίκημα που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, ή κατοχής ή λειτουργίας παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, ή παροχής υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή κατοχής ή λειτουργίας μηχανών με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση.

Εισάγεται για πρώτη φορά το διοικητικό πρόστιμο (άρθρο 95):

Σε περίπτωση που η ΕΑΣ διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, είτε κατά παράβαση όρου άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, είτε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, είτε κατά παράβαση των Κανονισμών, είτε κατά παράβαση των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15, η Αρχή δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €100.000, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: ” Αυστηρές ποινές έφερε η νέα νομοθεσία για τα στοιχήματα” : στην πηγή:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ