Αρχική ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕΕΠ Άνοιξαν θέσεις εργασίας στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο

Άνοιξαν θέσεις εργασίας στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο

από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
Μόνο 3 λεπτά

Θέσεις εργασίας άνοιξαν στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι θέσεις που προκηρύσσονται έχουν ως εξής:

Λογιστικός Λειτουργός (Για κάλυψη άδειας μητρότητας)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λογιστικού Λειτουργού.

1. Καθήκοντα και Ευθύνες

i. Εκτελεί Λογιστικά καθήκοντα.

ii. Συνεισφέρει στον έλεγχο τήρησης των Λογιστικών Αρχείων.

iii. Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου.

iv. Συνεισφέρει στη συμμόρφωση των διαδικασιών με τη σχετική νομοθεσία.

v. Συνεισφέρει στην εφαρμογή της περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας.

vi. Συνεισφέρει στην ετοιμασία του Ετήσιου Προϋπολογισμού και στην ορθή υλοποίησή του.

vii. Συνεισφέρει στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.

viii. Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται.

ix. Έχει την ευθύνη ετοιμασίας Σημειωμάτων, υπομνημάτων και οικονομικών εκθέσεων.

x. Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

xi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν από το Γενικό Διευθυντή.

2. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

i. Μέλος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση

Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση σε συνδυασμό με 5ετή πείρα σε Λογιστήριο.

ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Διάρκεια Συμβολαίου

10 + 2 μήνες

4. Απολαβές

Μέχρι ΕUR 33,000 (Ευρώ Τριάντα Τρεις Χιλιάδες) μικτά ετησίως ή μέχρι EUR 2,750 (Ευρώ Δύο Χιλιάδες Επτακόσια) μικτά μηνιαίως.

5. Έλεγχοι

Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο και επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

6. Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected](link sends e-mail), όχι αργότερα από τις 08/02/2019. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Εύη Ιωάννου στο τηλέφωνο 25573800.

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού.

1. Καθήκοντα και Ευθύνες

i. Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

ii. Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων της ΕΑΠΕΚ, διενεργεί εγκεκριμένες δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές λογιστικές διατάξεις και κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.

iii. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

i. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

ii. Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (LCCI Higher) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή κατοχή τίτλου CAT (Certified Accounting Technician), ή κατοχή τίτλου AAT (Association of Accounting Technicians) ή κατοχή διπλώματος Λογιστικής ή κατοχή άλλου ακαδημαϊκού πτυχίου με επιτυχία σε τουλάχιστον 3 μαθήματα λογιστικής (αποδεικνύεται με προσκόμιση ανάλυσης μαθημάτων (transcript)).

iii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Διάρκεια Συμβολαίου

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης / συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολάιου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θερέτρου (αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2021).

4. Απολαβές

Μέχρι ΕUR 16,500 (Ευρώ Δεκαέξι Χιλιάδες Πεντακόσια) μικτά ετησίως.

5. Έλεγχοι

Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο και επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

6. Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected](link sends e-mail), όχι αργότερα από τις 08/02/2019. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Εύη Ιωάννου στο τηλέφωνο 25573800.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: “Άνοιξαν θέσεις εργασίας στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο ” : στην πηγή : https://economytoday.sigmalive.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ