praktores.com
 
 
Απερρίφθη προσφυγή κατά ΟΠΑΠ για τα παιγνιομηχανήματα

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε πως δεν συνιστά κρατική ενίσχυση το αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠΑΠ για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και 13 τυχερών παιγνίων. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από προσφυγή που κατέθεσαν εταιρείες καζίνο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το 2011, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή δύο μέτρα υπέρ του ΟΠΑΠ:

Τη χορήγηση, για περίοδο δέκα ετών λήγουσα το 2022, αποκλειστικής άδειας για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων έναντι τέλους 560 εκατομμυρίων ευρώ («συμφωνία περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων»)·

Τη δεκαετή παράταση ισχύος (από το 2020 έως το 2030) των αποκλειστικών δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση δεκατριών τυχερών παιγνίων με οποιοδήποτε μέσο, κατόπιν «προσθήκης» στη συναφθείσα το 2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ, έναντι κατ’ αποκοπήν ποσού 375 εκατομμυρίων ευρώ και τέλους 5% επί των μελλοντικών ακαθαρίστων εσόδων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση , τον Απρίλιο του 2012 πολλοί φορείς εκμεταλλεύσεως καζίνων στην Ελλάδα κατέθεσαν καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής, επειδή η συμφωνία περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων συνεπαγόταν τη χορήγηση στον ΟΠΑΠ κρατικής ενισχύσεως ασύμβατης με την εσωτερική αγορά. Σε αυτή υποστήριζαν ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει ποσό μεγαλύτερο των 560 εκατομμυρίων ευρώ αν είχε χορηγήσει πλέον της μίας άδειας για την εκμετάλλευση των ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων και είχε οργανώσει διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεσή της.

Με την από 3 Οκτωβρίου 2012 απόφαση, η Επιτροπή απέκλεισε την ύπαρξη πλεονεκτήματος, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είχε εγγυηθεί στον ΟΠΑΠ μόνον την ελάχιστη απόδοση που είναι αναγκαία σε μεσαία επιχείρηση για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και χρηματοδοτήσεως. Για να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό, η Επιτροπή καθόρισε την καθαρή παρούσα αξία της συμφωνίας περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων και της προσθήκης (λαμβανομένης υπόψη της εύλογης αποδόσεως της αγοράς υπέρ του ΟΠΑΠ) και συνέκρινε, στη συνέχεια, την αξία αυτή με το καταβαλλόμενο από τον ΟΠΑΠ τέλος.

Στην απόφασή της η Επιτροπή εξέτασε χωριστά τη συμφωνία περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων και την προσθήκη και πραγματοποίησε κοινή ανάλυση, δεδομένου ότι οι δύο συμφωνίες είχαν κοινοποιηθεί μαζί από τις ελληνικές αρχές, αφορούσαν την ταυτόχρονη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ίδια εταιρία για πολύ παρεμφερείς δραστηριότητες και λαμβανομένης υπόψη της προοπτικής της αναγγελθείσας ιδιωτικοποιήσεως του ΟΠΑΠ στο άμεσο μέλλον. Για να εκτιμηθεί το συμβατό της συμφωνίας περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων με το δίκαιο του ανταγωνισμού, η Επιτροπή στηρίχθηκε σε προσκομισθείσα από τις ελληνικές αρχές μελέτη, η οποία διεξήχθη βάσει προβολών των υπολογιζόμενων πωλήσεων από ανεξάρτητη εταιρία, ειδικευμένη στον τομέα των στοιχημάτων. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ΟΠΑΠ κατέβαλε υψηλότερο της πραγματικής αξίας τίμημα για την προσθήκη.

Στις συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των ελληνικών αρχών, κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση να θεσπίσουν συμπληρωματική εισφορά 6 επί του αρχικώς προβλεπόμενου για τη συμφωνία περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων τέλους.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εκτίμησε ότι, μετά την τροποποίηση της αρχικής κοινοποιήσεως, ο ΟΠΑΠ θα κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό μεγαλύτερο της από κοινού αξίας των χορηγούμενων με τη συμφωνία περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων και την προσθήκη αποκλειστικών δικαιωμάτων. Επομένως, συνήγαγε ότι οι συμφωνίες αυτές δεν χορηγούν πλεονέκτημα στον ΟΠΑΠ.

Οι φορείς εκμεταλλεύσεως καζίνων άσκησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφυγή κατά της αποφάσεως της Επιτροπής. Διατείνονται ότι, πρώτον, η Επιτροπή ενήργησε κατά κατάχρηση εξουσίας μη κινώντας την τυπική διαδικασία έρευνας, δεύτερον, ότι αθέτησε την υποχρέωσή της αιτιολογήσεως και προσέβαλε το δικαίωμα για χρηστή διοίκηση, τρίτον, ότι παραβίασε το δικαίωμα για αποτελεσματική δικαστική προστασία και, τέταρτον, δεν εκτίμησε ορθώς το ζήτημα της υπάρξεως πλεονεκτήματος για τον ΟΠΑΠ.

Με την απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει, κατ’ αρχάς, ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια να εκδώσει, μετά το προκαταρκτικό στάδιο της έρευνας, απόφαση με την οποία, ενώ διαπιστώνει τη μη ύπαρξη κρατικής ενισχύσεως, επισημαίνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το κράτος μέλος. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να αρχίσει διάλογο με το κράτος και να προσαρμόσει τη θέση της σε σχέση με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, χωρίς η προσαρμογή αυτή να τεκμηριώνει την ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών. Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, κατά την εκτίμησή της των κοινοποιηθέντων μέτρων, η Επιτροπή δεν αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες και, επομένως, δεν υποχρεούνταν να κινήσει την τυπική διαδικασία έρευνας της ενισχύσεως.

Εξάλλου, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι η απόκρυψη οικονομικών αριθμητικών στοιχείων στο μη απόρρητο κείμενο της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν εμπόδισε τους φορείς εκμεταλλεύσεως καζίνων να αντιληφθούν τη συλλογιστική της Επιτροπής ή να αμφισβητήσουν ενώπιον δικαστηρίου την απόφαση και δεν εμπόδισε περαιτέρω το Γενικό Δικαστήριο να ασκήσει τον δικαστικό του έλεγχο στο πλαίσιο της υπό κρίση προσφυγής. Συνεπώς, δεν παραβιάστηκαν τα δικαιώματα των προσφευγόντων για αποτελεσματική δικαστική προστασία και εκπληρώθηκε η υποχρέωση αιτιολογήσεως της Επιτροπής.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι οι φορείς εκμεταλλεύσεως καζίνων δεν απέδειξαν ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο αναλύοντας από κοινού τη συμφωνία περί ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων και την προσθήκη, καθόσον οι δύο αυτές συμφωνίες συνήφθησαν ταυτόχρονα με τον ΟΠΑΠ ενόψει της ιδιωτικοποιήσεώς του. Συνεπώς, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή στο σύνολό της και επιβεβαιώνει την απόφαση της Επιτροπής.

Διαβάστε το άρθρο "Απερρίφθη προσφυγή κατά ΟΠΑΠ για τα παιγνιομηχανήματα" στην πηγή tovima.gr

Πάνω από 500 πράκτορες ενδιαφέρονται για τα VLTs του ΟΠΑΠ

Πάνω από το 10% των πρακτόρων του ΟΠΑΠ εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων «Play». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν αξιόπιστες πληροφορίες, πάνω από 500 πράκτορες τελικά εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νέο εγχείρημα του οργανισμού τυχερών παιγνίων. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έληξε στις 31/12/2014 και οι πράκτορες με την πρόσκληση αυτή άσκησαν ουσιαστικά το δικαίωμα της «πρώτης άρνησης» που τους παρείχε ο οργανισμός.

Σύντομα αναμένεται να ακολουθήσει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τρίτους, που θέλουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα του οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ καλείται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει μέσα στο νέο έτος που ξεκίνησε προ ολίγων ημερών, 16.500 VLTs σε περίπου 700 νέα καταστήματα που θα ονομαστούν «Play». Καθένα από αυτά θα φιλοξενήσει μέχρι 25 VLTs (Video Lottery Terminals).

Ικανοποίηση

Ο αριθμός των πρακτόρων που εκδήλωσε ενδιαφέρον κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός, με δεδομένο το «απαγορευτικό» που εξέπεμψε η ομοσπονδία των πρακτόρων ΟΠΑΠ στη συγκεκριμένη υποβολή, αλλά και την οικονομική αβεβαιότητα που έχει ενσκήψει στη χώρα. Κάθε συμμετοχή στο εγχείρημα προβλέπει την καταβολή περίπου 80.000 ευρώ από την πλευρά κάθε δικαιούχου μιας άδεια3 λειτουργία ενός καταστήματος «Play». Επιπλέον, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί τ ο γε γονό ς ότι ο ι π ράκτ ο ρες διαθ έτου v μια δ ε ύ τ ε ρη ευ και ρ ία συμμετοχής στο εγχείρημα, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων (π.χ. συγγενικών) προσώπων.
Υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστές των πρακτόρων έχουν αντιταχθεί στο σχέδιο ανάπτυξης των VLTs και επί μήνες κωλυσιεργούσαν τον ΟΠΑΠ στην ανάπτυξή τους. Στο τέλος Νοεμβρίου, η διοίκηση του ΟΠΑΠ σταμάτησε να διαπραγματεύεται με τους συνδικαλιστές των πρακτόρων και πλέον προχωρά το σχέδιο της. Σύντομα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόκτηση άδειας καταστήματος «Play». Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε τρίτους, χωρίς οι πράκτορες να έχουν το δικαίωμα της πρώτης άρνησης.

Η Morgan Stanley

Στο μεταξύ, σε αναβάθμιση της σύστασης της μετοχής του ΟΠΑΠ προχώρησε χθες η Morgan Stanley. Ο επενδυτικός οίκος απέδωσε τη σύσταση της «ίσης έκθεσης (equalweight)» από «μειωμένη έκθεση (underweight)»που ήταν μέχρι προχθές.
Επιπλέον αναβάθμισε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 11,0 ευρώ, από 9,5 ευρώ που ήταν προχθές. Οι αναλυτές της MS για την αλλαγή της σύστασης βασίστηκαν ιδιαίτερα στα σχέδια του ΟΠΑΠ για τα VLTs, τα οποία, σύμφωνα με την MS, είναι σε θέση να αυξήσουν θεαματικά τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ΟΠΑΠ. «Με το ξεκίνημα της εγκατάστασης των VLTs στο α' εξάμηνο του 2015», αναφέρει η έκθεση, «διακρίνουμε σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και αναμένουμε αύξηση των EBITDA κατά περίπου 50% στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα θα μετασχηματιστεί από Tis μηχανές (VLTs)». Οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου σημειώνουν ακόμη ότι η νέα διοίκηση του ΟΠΑΠ κατάφερε να μειώσει το λειτουργικό κόστος, να ελέγξει τη δραστηριότητα των πρώην Κρατικών Λαχείων και, τέλος, να αναζωογονήσει τις πωλήσεις του παιχνιδιού «Πάμε Στοίχημα».

Διαβάστε το άρθρο "Πάνω από 500 πράκτορες ενδιαφέρονται για τα VLTs του ΟΠΑΠ" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ".

Οι Ελληνες από τους πιο τζογαδόρους στην Ευρώπη

Στα τυχερά παίγνια το 32% των δαπανών για αναψυχή και πολιτισμό Εγχώρια αγορά (2009-2013)

 Η Ελλάδα είναι η έκτη μεγαλύτερη αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη των 28 χωρών με στοιχεία του 2013, γεγονός που πιστοποιεί την έφεση των συμπολιτών μας στον τζόγο.
Δεν είναι τυχαίο ότι το μερίδιο των μηνιαίων  δαπανών των Ελλήνων σε τυχερά παίγνια αναλογεί στο 32% των δαπανών νια αναψυχή και πολιτισμό. Το μέγεθος αυτό μάλιστα δεν φαίνεται να αλλάζει στις ομάδες πληθυσμού με μεγαλύτερα ποσά μηνιαίων δαπανών.
Στη μηνιαία δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες τυχερών παιγνίων: Προ-Πο, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, Τζόκερ, στοίχημα, ξυστό, λαχεία, χαρτοπαίγνια, καζίνα, μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών κ.τ.λ.
Η αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα εκτιμάται σε 1,55 δισ. ευρώ το 2013 βάσει ακαθάριστων εσόδων (Gross Gaming Revenue ή GGR), δηλαδή το ποσό που προκύπτει αν από τα συνολικά έσοδα αφαιρεθούν τα κέρδη που επιστρέφονται στους νικητές.
Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της εταιρείας Στόχαοτς για τα «Τυχερά Παίγνια», το διάστημα 2004-2008 η ρυθμιζόμενη αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, βάσει GGR, ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 8,7%.
Αντιθέτως, το διάστημα 2009-2013 η αγορά μειώνεται σταδιακά με ΜΕΡΜ      -11,5%, φθάνοντας τα 1,55 δισ. το 2013, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση στη χώρα που ξεκίνησε το 2010.
Χρήση του Διαδικτύου

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε το ιπποδρομιακό στοίχημα, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 25,8% βάσει GGR, και ακολουθούν τα καζίνα, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 16,9%.
Το ίδιο διάστημα το ΑΕΠ της χώρας παρουσιάζει μείωση με ΜΕΡΜ 6%, ενώ η ανεργία αυξήθηκε με ΜΕΡΜ 30%.
Εν τούτοις η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο στον κλάδο τυχερών παιγνίων μεταξύ των χωρών-μελών της EE (δαπάνη ως ποσοστό ΑΕΠ, ως ποσοστό δαπάνης σε ψυχαγωγία) και το 2013 κατατάσσεται 6η μεγαλύτερη στην αγορά

 Ποιες επιχειρήσεις διαμορφώνουν την αγορά

Στην Ελλάδα σήμερα οι υπηρεσίες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων παρέχονται από τους παρακάτω φορείς: Την ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ ΑΕ) η οποία διαχειρίζεται τα περισσότερα παιχνίδια. Η εταιρεία παρέχει αμοιβαία και προκαθορισμένα αριθμολαχεία και παίγνια αθλητικού στοιχήματος.
Τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του υπουργείου Οικονομικών που μέχρι πρόσφατα είχε τη διοργάνωση των κρατικών λαχείων (στιγμιαία και μη), τα οποία πλέον έχει αναλάβει για 12 χρόνια η Ελληνικά Λαχεία (67% ΟΠΑΠ, 12,5% Intralot και 12,5% Soentiftc Games).
Την ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιιτποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ ΑΕ), η οποία διαχειρίζεται το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα. Το ΤΑΙΠΕΔ, επειδή ο ΟΔΕ θα τεθεί σε εκκαθάριση, διεξήγαγε διαγωνισμό νια την εκμπάλλευοη της άδειας του ιπτιοδρομιακού στοιχήματος και πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο ΟΠΑΠ.

Εννέα επιχειρήσεις καζίνων.
Είκοσι τέσσερις εταιρείες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του Διαδικτύου
(Online Gaming) που έχουν ενταχθεί στη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 και οι οποίες, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτης, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω του Διαδικτύου μέχρι τη χορήγηση των σχετικών αδειών που προβλέπει ο νόμος αυτός.
Οι παραπάνω εταιρείεςφορείς λειτουργούν υπό την εποπτεία της (ΕΕΕΠ).

** 2009: Δεν υποβλήθηκαν φορολογικές δηλώσεις από τις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου

** 2013: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2013 για τις εταιρείες Διαδικτύου

Σε αυτό συντελεί το υψηλό ποσοστό τακτικής χρήσης του Διαδικτύου από το σπίτι στις ηλικίες 24-45 ετών (70%-81,4%) που είναι στο αναπτυξιακό στόχαστρο του κλάδου.
Οπως αναφέρει ο κ. Βασίλης Ρεγκούζας, διευθύνων σύμβουλος της Στόχαοτς Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η κατά κεφαλή δαπάνη για τυχερά παίγνια στην Ελλάδα εκτιμάται σε 497 ευρώ το 2013 (βάσει συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου).
Ο παράνομος επίγειος

Ολα τα παραπάνω μεγέθη αναφέρονται στον νόμιμο επίνειο τζόγο. Στην Ελλάδα εικτιμάται ότι ο παράνομος επίγειος τζόγος («φρουτάκια», λέσχες κ.ά.) ανέρχεται περίπου στο ύφος του νόμιμου, δηλαδή GGR 1,56 δισ. και 5,5 δισ. κύκλος εργασιών.
Στην εγχώρια αγορά τυχερών παιγνίων τα τελευταία χρόνια δεσπόζουσα θέση έχει η ΟΠΑΠ ΑΕ με μερίδιο μεγαλύτερο του 60%, θέση η οποία ενισχύθηκε την τελευταία διετία (64%) ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της αβεβαιότητας γύρω από τις ιδιωτικοποιήσεις των υπόλοιπων κρατικών φορέων τυχερών παιγνίων, καθώς επίσης της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου νια τη ρύθμιση του gaming εξ αποστάσεως και μέσω Διαδικτύου.
Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι (στοιχεία α' τρίμηνου 2013) είχε φθάσει στο 56% του πληθυσμού. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό εφόσον η χρήση του Διαδικτύου από τον τόπο εργασίας δεν αφορά τον εξεταζόμενο κλάδο.
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νια τις επιχειρήσεις αυξήθηκε από 20% σε 26% με ισχύ από τη χρήση του 2013.
Από 1.1.2013 επεβλήθη φορολόγηση με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων (GGR) της ΟΠΑΠ ΑΕ, ενώ μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης τα αδιάθετα ποσά των τυχερών παιγνίων αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Αγορά 44,8 δισ. ευρώ

Με τον Ν. 4141/2013 η φορολόγηση των κερδών των παικτών τροποποιήθηκε ώστε νια τα κέρδη κάτω των 100 ευρώ να είναι μηδενική, νια τα κέρδη πάνω από 100 ευρώ και ως 500 ευρώ να είναι 15% και νια τα κέρδη πάνω από 500 ευρώ ο συντελεστής να διαμορφώνεται στο 20%.
Σύμφωνα με τη συντάκτρια της μελέτης Μαρήλια Πιπέρογλου, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Αγοράς το 2012 (τελευταία στοιχεία) η αγορά Πηγή.ΕΛΠΑΤ τυχερών παιγνίων πλην καζίνων διαμορφώθηκε σε 82 δισ. ευρώ βάσει πωλήσεων και σε 37,1 εκατ. ευρώ βάσει GGR. Αν προστεθούν και τα καζίνα, η ευρωπαϊκή αγορά βάσει GGR υπολογίζεται σε 44,8 δισ. ευρώ.
Η αγορά τυχερών παιγνίων στις ΗΠΑ βάσει GGR διαμορφώθηκε το 2012 σε 96,5 δισ. δολάρια.
Σε όλον τον κόσμο, η διοργάνωση και λειτουργία τυχερών παιγνίων είναι κατά κύριο λόγο μονοπωλιακού χαρακτήρα και ανατίθεται είτε απευθείας σε κρατικές εταιρείες φορείς ή βάσει πολυετούς αποκλειστικής άδειας κατόπιν διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.
Οπως επισημαίνεται στη μελέτη, η προδιάθεση μιας κοινωνίας στον χρηματικό οτοιχηματισμό με σκοπό το κέρδος συνδέεται με τις ιστορικές καταβολές της και με την κοινωνική κουλτούρα. Ορισμένα τυχερά παίγνια (π.χ. λαχεία, λοταρίες) αντιμετωπίζονται θετικά και αποτελούν βασική πηγή άντλησης δημοσίων εσόδων. Αλλα τυχερά παιχνίδια συνδέονται με τον τουρισμό και την ψυχαγωγία γενικότερα (καζίνα, αθλητικό στοίχημα, ιπποδρομίες).
Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών είναι αυστηρά ελεγχόμενος τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : “Οι Ελληνες από τους πιο τζογαδόρους στην Ευρώπη” στην πηγή το ΒΗΜΑ  της ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΟΠΑΠ: Ξεπερνούν τις 400 οι αιτήσεις για gaming halls

Πάνω από 400  αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εγχείρημα ανάπτυξης δικτύου gaming halls είχε δεχθεί μέχρι χθες το βράδυ, όταν και εξέπνευσε η σχετική προθεσμία, η ΟΠΑΠ Α.Ε. από πράκτορές της.
 
Μετά την απόρριψη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν η ΠΟΕΠΠΠ  και μερίδα πρακτόρων της ΟΠΑΠ για ακύρωση και απόσυρση της σχετικής πρόσκλησης, ο αριθμός των πρακτόρων που προχώρησαν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος αυξήθηκε.
 
Με δεδομένη  την αντίδραση της ΠΟΕΠΠΠ και αύξηση της κινητικότητας από την πλευρά των πρακτόρων τα τελευταία 24ωρα, η διοίκηση της ΟΠΑΠ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των πρακτόρων στο εγχείρημα μέχρι στις 31/12, από 18/12 που είχε αρχικά οριστεί.
 
Υπενθυμίζεται πως η  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με δικαίωμα πρώτης προτίμησης, αφορά τους πράκτορες της εταιρείας προκειμένου να συμμετάσχουν στο εγχείρημα ανάπτυξης δικτύου
Gaming Ηalls με 16.500 VLTs στην ελληνική επικράτεια
 
Η
  πρόταση της διοίκησης περιλαμβάνει τρεις εναλλακτικούς τόπους συμμετοχής, είτε ατομικά είτε ως τοπική ένωση μέχρι επτά πρακτόρων (σε ειδικές, επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις η ΟΠΑΠ ΑΕ θα μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ενός Gaming Hall από τοπική ένωση μέχρι 10 πρακτόρων) για την απόκτηση ενός gaming hall, με προμήθεια που θα ανέρχεται στο 25% επί των μεικτών εσόδων κάθε VLT.
 
Εναλλακτικά, ο Οργανισμός επιδιώκοντας  τη συμμετοχή της ευρύτερης δυνατής πλειοψηφίας πρακτόρων, δημιούργησε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που συνδέεται με την απόδοση των 16.500 παιγνιομηχανημάτων, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πράκτορες με πολύ χαμηλό και εγγυημένο από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κεφάλαιο και πρωτίστως με ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση που μπορεί να φτάσει ως το 20% σε ετήσια βάση ανάλογα με τα μικτά έσοδα των παιγνιομηχανημάτων. Η ΠΟΕΠΠΠ από την πλευρά της ζητά να πέρασουν τα
VLTs (1-3 μηχανήματα ανά πρακτορείο) από το υφιστάμενο δίκτυο πρακτορείων και όσα δεν απορροφηθούν  να διαχειριστούν να κοινοπρακτική τους εταιρεία.
 
Παράλληλα, «τρέχει» και η διαδικασία για τη  μίσθωση καταστημάτων από τον ΟΠΑΠ που θα στεγάσουν τα
gaming halls. O Οργανισμός  αναζητά χώρους 130 έως 180 τ.μ., με τουλάχιστον 75 τ.μ. χώρο παιχνιδιών σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε  πρακτορείο VLTs που θα φέρει την εμπορική ονομασία “Play – ΟΠΑΠ”, θα λειτουργούν 25 παιγνιομηχανήματα, με την έναρξη λειτουργίας τους να αναμένεται στις αρχές του δευτέρου τριμήνου του 2015.  Το πλάνο προβλέπει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 16.500 VLTs έως το τέλος της ερχόμενης χρονιάς.
 
Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: «ΟΠΑΠ: Ξεπερνούν τις 400 οι αιτήσεις για
gaming halls» στην πηγή : www.capital.gr  Ν. ΧρυσικόπουλοςΕνδιαφέρον από  350 πράκτορες για συμμετοχή στο δίκτυο VLTs του ΟΠΑΠ

Σχεδόν 350 πράκτορες είχαν υποβάλει μέχρι εχθές  ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του δικτύου των παιγνιομηχανών (Video Lottery Terminals-VLTs) που θα προσφέρει από τον ερχόμενο Απρίλιο ο ΟΠΑΠ. Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα  και αύριο, που είναι και οι δύο τελευταίες ημέρες για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από την πλευρά των πρακτόρων. Υπενθυμίζεται πως οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα πρώτη προτίμησα στη απόκτηση καταστημάτων (gaming halls) που θα φιλοξενήσουν τις νέες παίγνιο μηχανέ5, τις οποίες απέκτησε ο ΟΠΑΠ το 2011 αντί 560 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ προτίθεται να στήσει  περίπου 650
gaming halls για τα οποία οι πράκτορές του έχουν δικαίωμα πρώτα προτίμησα. Στη συνέχεια, για όσα gaming halls δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πράκτορες, ο ΟΠΑΠ θα δώσει την εκμετάλλευση  σε τρίτους. Οι πράκτορες δεν επιθυμούν το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξα των gaming halls, αλλά την εισαγωγή των VLTs στα υφιστάμενα πρακτορεία.

Κάτι τέτοιο ωστόσο θεωρείται δύσκολο, δεδομένου ότι το όριο ηλικίας εισόδου στους δύο χώρους  είναι διαφορετικό.
Εξάλλου, ο ΟΠΑΠ δεν θέλει να εισαγάγει τα
VLTs στα πρακτορεία, καθώς φοβάται ότι θα «κανιβαλίσουν» τα παραδοσιακά παίγνια (ΚΙΝΟ, Τζόκερ κ.λπ.).
τέλος,  και η Επιτροπή Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ) φέρεται να έχει αντιρρήσεις για την ανάμειξη των υφιστάμενων παιγνίων του ΟΠΑΠ με τα παίγνια των
VLTs. Η άρνηση αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι οι δύο κατηγορίες παιγνίων έχουν διαφορετικό βαθμό εθισμού. Γι αυτό άλλωστε στα gaming halls το ηλικιακό όριο εισόδου είναι τα 21 έτη, ενώ στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ τα 18 έτη.

Διαβάστε όλο το άρθρο "Ενδιαφέρον από  350 πράκτορες για συμμετοχή στο δίκτυο VLTs του ΟΠΑΠ" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ".

 

Το προφίλ των θαμώνων στα παράνομα «φρουτάκια»

Ο μέσος παίκτης που συχνάζει στα παράνομα «φρουτάκια» είναι χαμηλού εισοδήματos, απόφοιτος δευτεροβάθμια εκπαίδευσα, παίζει περίπου 100-150 ευρώ ανά επίσκεψη και σχεδόν κάθε ημέρα επισκέπτεται το κατάστημα που τον ενδιαφέρει. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΔΕ-ΟΠΛ) για λογαριασμό του ΟΠΑΠ.
Ο τελευταίος, ενόψει της έναρξης της λειτουργίας των νόμιμων
VLTs, ζήτησε μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην ελληνική αγορά.
Στην έρευνα, εξετάζονται τα μοντέλα που λειτουργούν άλλες αγορές, ενώ οι ερευνητές του ΟΠΑΠ προχώρησαν και σε μια έρευνα πεδίου σε υφιστάμενα παράνομα καταστήματα και παίκτες. Συγκεκριμένα, επικοινώνησαν με 35 ιδιοκτήτες καταστημάτων παράνομων
VLTs και με 103 παίκτες που παίζουν σε τέτοια καταστήματα. Τα στοιχεία που προέκυψαν για τους παίκτες των παράνομων παιγνιομηχανών επιγραμματικά είναι τα εξής:

Ένας στους τέσσερις παίκτες (25%) είναι γυναίκα.
Το 40% των παικτών είναι ιδιωτικοί  υπάλληλοι, το 23% συνταξιούχοι και το 19% αυτοαπασχολούμενοι.
Το 61% των παικτών  είναι παντρεμένοι, το 25% άγαμοι και το 10% χωρισμένοι.
Το 18% των παικτών απόφοιτοι πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσα, το 53% δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 15% τεχνολογικής κατάρτισης.
*Το 65% των παικτών έχει ετήσιο εισόδημα  κάτω από 15.000 ευρώ και το 85% λιγότερο από 30.000 ευρώ.
Το 60% των παικτών  παίζει σε παράνομες παιγνιομηχανές πάνω από 15 χρόνια και το 80% περισσότερο από 10 χρόνια.
Το 90% των παικτών παίζει περισσότερες από μία ημέρα την εβδομάδα, με το 60% να παίζει σχεδόν κάθε ημέρα (4 έως 5 ημέρες την εβδομάδα).
Η διάρκεια κάθε παιγνίου ανέρχεται σε περίπου μία έως τρεις ώρες ημερησίως για το 50% των παικτών, ενώ ένα επιπλέον 30% παίζει 4-7 ώρες σε κάθε επίσκεψη.
Οσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο, οι παίκτες συχνάζουν στα παράνομα «φρουτάκια» κυρίων το μεσημέρι 11.00 με 14.00 (περίπου 35%) και στη συνέχεια το απόγευμα 17.00 έως 20.00 (περίπου 23%).
Enions, σύμφωνα με την έρευνα, το 73% των παικτών  παίζει (για να χάσει) έως 100 ευρώ ανά επίσκεψη.

Οι παίκτες  αυτοί ωστόσο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν παίζουν άλλα τυχερά παίγνια (π.χ. τραπουλόχαρτα, καζίνο, ΟΠΑΠ κ.λπ.). Για παράδειγμα, το 80% των παικτών  που παίζουν «φρουτάκια», δεν έχει παίξει ποτέ του διαδικτυακό στοίχημα ή διαδικτυακά VLTs.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε ποσοστό πάνω από 50%, οι θαμώνες στα καταστήματα με «φρουτάκια» δεν έχουν παίξει ποτέ τους σε πρακτορείο ΟΠΑΠ (Πάμε Στοίχημα, ΚΙΝΟ, Τζόκερ κ.λπ.) ή σε καζίνο.

 Οι παίκτες ακόμη χαρακτήρισαν σε ποσοστό πάνω από 60%, επιθυμητή την επιβολή ενός ορίου απώλειας χρημάτων ανά επίσκεψη που θα είναι μικρότερο από 200 ευρώ.

 Η έρευνα που έγινε, έδειξε ότι το μέσο ποσό που δαπανάται σε Αθήνα είναι 128 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη 148 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη μόνον  στις δύο αυτές πόλεις.

 Σε συντριπτικό ποσοστό (άνω του 80%) οι παίκτες  των VLTs θεωρούν σημαντικό να παίζουν σε νόμιμο κατάστημα, αλλά ταυτόχρονα θεωρούν ότι η επιβαλλόμενη κάρτα παίκτη δεν πρέπει να αναγράφει τον αριθμό ταυτότητας ή/και τον ΑΦΜ.
Τέλος, οι ίδιοι παίκτες  αναφέρουν ως ιδιαίτερα σημαντικό, ότι οι χώροι που παίζονται τα
VLTs θα πρέπει να είναι χώροι καπνιζόντων (πάνω από 70%) και να λειτουργούν 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα (45%). Αντίθετα, δεν είναι τόσο καθοριστικό το σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών (50%-50%).

 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: «Το προφίλ των θαμώνων στα παράνομα «φρουτάκια»στην πηγή : Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ 

Σκληραίνει η κόντρα Πρακτόρων –ΟΠΑΠ

Στην αντεπίθεση σχεδιάζουν να περάσουν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ αναφορικά με το θέμα της δημιουργίας των καταστημάτων (gaming halls) που θα «φιλοξενήσουν» τα παιγνιομηχανήματα για τα οποία, ως γνωστόν, έχει άδεια ο οργανισμός. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (ΠΟΕΠΠΠ), η διοίκηση της ομοσπονδίας ξεκίνησε ης νομικές ενέργειες που απαιτούνται διεκδικώντας τα δικαιώματα των πρακτόρων, σπεύδοντας, μάλιστα, να προσθέσει ότι οι νομικές ενέργειες θα ενταθούν ης επόμενες ημέρες με κάθε μορφή.Στην ανακοίνωση, πάντως, δεν διευκρινίζεται ποιες είναι αυτές οι νομικές ενέργειες.Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ΠΟΕΠΠΠ έχει έρθει σε επαφή με πολιτικούς φορείς, ενώ είναι αξιοσημείωτο όη τονίζει το θέμα του υπεύθυνου και περιοριστικού παιχνιδιού.

ΠΟΕΠΠΠ και ΟΠΑΠ βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες οε μία αρκετά έντονη αντιπαράθεση, καθώς οι δύο πλευρές δεν δείχνουν να συμφωνούν στο πώς θα συμμετέχουν οι πράκτορες στη δημιουργία των καταστημάτων με τα VLTs, τα οποία ο ΟΠΑΠ θέλει να δημιουργήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς ο χρόνος της άδειας για τη λειτουργία των 16.500 παιγνιομηχανημάτων έχει ήδη αρχίσει να μέτρα.

Η ΠΟΕΠΠΠ, στην ανακοίνωση της, κάνει λίγο για πίεση από πλευράς υπαλλήλων του ΟΠΑΠ προς αρκετούς πράκτορες προκειμένου να απαντήσουν θετικά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα gaming halls, ενώ σημειώνει πως ο ΟΠΑΠ έχει ήδη αποκλείσει τους μισούς πράκτορες από τη σχετική διαδικασία. Σε προηγούμενες επιστολές της διοίκησης του ΟΠΑΠ προς την ΠΟΕΠΠΠ, ο οργανισμός υποστήριζε ότι οι προτάσεις τους έχουν ως στόχο τη βιωσιμότητα του έργου, άποψη με την οποία διαφωνούν οι πράκτορες που πρακτικά δείχνουν να θέλουν να αποφύγουν την επέκταση των συνεργατών του ΟΠΑΠ μέσω των VLTs.

Από την πλευρά του ο ΟΠΑΠ προχωρεί με τη διαδικασία στησίματος των gaming halls που θα χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα Play ΟΠΑΠ, έχοντας τοποθετήσει αγγελίες πρόσκλησης ενδιαφέροντος αναζητώντας καταστήματα 130-180 τ.μ. σε κεντρικά σημεία των αστικών κέντρων της χώρας.

Διαβάστε το άρθρο "Σκληραίνει η κόντρα Πρακτόρων –ΟΠΑΠ" στην πηγή "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" του "ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΛΑ".

Νέα προσπάθεια εκκαθάρισης στον χώρο των τυχερών παιγνίων

Tο «ξεκαθάρισμα» της αγοράς στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια επιχειρείται για άλλη μία φορά. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ) φέρεται να έχει εισηγηθεί στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να «κόψει τον γόρδιο δεσμό» πριν να είναι αργά τόσο για την αγορά τυχερών παιγνίων, όσο και στο ελληνικό Δημόσιο γενικότερα.

Την προαναφερόμενη δυσάρεστη κατάσταση προκάλεσαν οι παλινωδίες των οργάνων της πολιτείας, ανάλογα με τις περιστάσεις και τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

Για παράδειγμα το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), προκειμένου να αυξήσει την τιμή πώλησης του ΟΠΑΠ, υποσχόταν αποκλειστικά δικαιώματα στους υποψήφιους επενδυτές πριν από την πώληση του 33% των μετοχών του. Μεταξύ αυτών υποσχέθηκε και το δικαίωμα στα τυχερά παίγνια Διαδικτύου. Το ΥΠΟΙΚ, από την άλλη πλευρά, πιθανώς για να ικανοποιήσει συγκυριακούς στόχους εσόδων, διένειμε προσωρινές άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στο Διαδίκτυο σε 24 παρόχους. Στο ενδιάμεσο, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρούσε να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ακολουθεί συνεκτική πολιτική στη διοργάνωση των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, και να σταματήσει η ίδια τις έρευνες σχετικά με την κρατική ενίσχυση του ΟΠΑΠ, προκειμένου να καταφέρει να τον πουλήσει.

Τελικά ο ΟΠΑΠ πουλήθηκε χωρίς όμως να έχουν λυθεί τα προβλήματα. Ο οργανισμός «γκρινιάζει» για τα δικαιώματα που του έχουν υποσχεθεί, καθώς τρία χρόνια μετά συνεχίζουν τη λειτουργία τους οι 24 πάροχοι.

Οι επενδυτές του ΟΠΑΠ αναφέρουν ότι η βασική παραβίαση δεν αφορά μόνο το διαδικτυακό στοίχημα, το οποίο είναι το αμφισβητούμενο, αλλά και τα τυχερά παίγνια καζίνο, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις βασίζονται σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών, παραβιάζοντας έτσι και τα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ στις παιγνιομηχανές (VLTs).

Από την άλλη πλευρά, οι ανταγωνιστές του ΟΠΑΠ πιέζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέγεται μάλιστα ότι στις αρχές της Επιτροπής έχει κατατεθεί προσφάτως νέα καταγγελία από την Ένωση Διαδικτυακών Παρόχων (RGA) περί κρατικής ενίσχυσης του οργανισμού τυχερών παιγνίων της χώρας.

Οπως και να έχει η κατάσταση, το πλέον αρμόδιο όργανο, το ΥΠΟΙΚ, επί 18 μήνες στέκει παρατηρητής στη διελκυστίνδα αυτή, αποφεύγοντας να «βγάλει τα κάστανα απ’ τη φωτιά». Δηλαδή, είτε να αποδώσει το αποκλειστικό δικαίωμα στον ΟΠΑΠ, όπως έχει υποσχεθεί το ΤΑΙΠΕΔ, είτε να διαθέσει κανονικές –και όχι προσωρινές– άδειες στους παρόχους. Αν συμβεί το τελευταίο, οι 24 πάροχοι θα υποχρεωθούν να εναρμονιστούν με τους κανονισμούς ελέγχου και εποπτείας που επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή, η ΕΕΕΠ. Παράλληλα αναμένεται να σταματήσει η διακριτική μεταχείριση κάποιων παρόχων που δεν καταβάλλουν φόρο 30% επί των μεικτών κερδών. Τέλος, τονιζόταν ότι η κατάσταση αυτή τείνει, τρία χρόνια μετά, να καταστεί το αντίστοιχο της αγοράς των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, όπου περισσότερο από 20 χρόνια η αγορά λειτουργεί χωρίς άδειες.

Ο γόρδιος δεσμός, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι δύσκολο να λυθεί «αναίμακτα», δηλαδή χωρίς η ελληνική πολιτεία να βάλει το χέρι στην τσέπη. Προς οποιαδήποτε πλευρά και αν κινηθεί το ΥΠΟΙΚ, είναι σίγουρο ότι η αντίθετη πλευρά θα κινηθεί νομικά εναντίον της, αξιώνοντας την καταβολή διαφυγόντων μελλοντικών κερδών. Μάλιστα, η προσφεύγουσα πλευρά θα έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει νομικά, δεδομένου ότι διατηρεί συμβατικά έγγραφα και συναλλαγές με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Τέλος, το ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να σταθμίσει και τις αξιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πολλές φορές στο παρελθόν έχει βρεθεί υπόλογο για παρόμοιες αποφάσεις, με το πιο πρόσφατο παράδειγμα την απαγόρευση των τεχνικών παιγνίων το 2002. Η υπόθεση αυτή κόστισε στο ελληνικό κράτος πάνω από 30 εκατ. ευρώ μόνον σε πρόστιμα προς την Ε.Ε., εξαΰλωσε έναν υγιή κλάδο επιχειρήσεων και, το πιο σημαντικό, επ’ ουδενί το μέτρο δεν περιόρισε τον παράνομο τζόγο στη χώρα μας.

Διαβάστε το άρθρο "Νέα προσπάθεια εκκαθάρισης στον χώρο των τυχερών παιγνίων" στην πηγή "kathimerini.gr".

Ο ΟΠΑΠ αναπτύσσει το δίκτυο για τα φρουτάκια

Την ανανέωση του ΚΙΝΟ, ενός από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου των 16.500 VLTs (περισσότερο γνωστά ως φρουτάκια), προανήγγειλε η διοίκηση του Οργανισμού.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Καμίλ Ζίγκλερ, μιλώντας στους αναλυτές στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση την οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου της εταιρείας, ανέφερε πως στόχος της διοίκησης είναι η ανανέωση του ΚΙΝΟ, κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015.
Το ΚΙΝΟ που τον περασμένο μήνα έκλεισε 10 χρόνια παρουσίας στα πρακτορεία της εταιρείας, εξελίχθηκε στο πιο προσοδοφόρο παιγνίδι του ΟΠΑΠ. Πέρυσι ο τζίρος του παιχνιδιού έφθασε τα 1,9 δισ ευρώ, με το Πάμε Στοίχημα να φτάνει τα 1,23 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στο 9μηνο του 2014, το ΚΙΝΟ έφερε στα ταμεία του ΟΠΑΠ 1,46 δισ. ευρώ και το Πάμε Στοίχημα 1,09 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, στο τρίτο τρίμηνο του έτους, τα έσοδα του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν στα 484 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης το πρώτο εξάμηνο του 2014 για μονοψήφια υποχώρηση το υπόλοιπο της χρονιάς, λόγω και της έναρξης των στιγμιαίων λαχείων (Σκρατς) τον περασμένο Μάιο.
Η διοίκηση είχε έγκαιρα ανακοινώσει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες ανανέωσης του παιχνιδιού, μεταξύ άλλων και στο κομμάτι της απεικόνισης στα πρακτορεία, οι οποίες χρονικά, όπως αναφέρθηκε, τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Αρχές του δευτέρου τριμήνου του 2015, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μεταξύ 3.500 – 5.000 παιγνιομηχανήματα, κάτι που μεταφράζεται σε πάνω από 100 gaming halls σε όλη την Ελλάδα, με τις διαπραγματεύσεις με τους πράκτορες να παραμένουν ακόμη σε εξέλιξη. Το πλάνο προβλέπει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 16.500 VLTs έως το τέλος του 2015.
Η διοίκηση του Οργανισμού επιβεβαίωσε πως ήδη έχει γίνει αναγνώριση χώρων για τα «Play – ΟΠΑΠ», όπως θα είναι η εμπορική ονομασία των Gaming halls. Με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, τα καταστήματα πρέπει να είναι ισόγεια, μεταξύ 130 και 180 τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτουν γυάλινη βιτρίνα τουλάχιστον 3 μέτρων. Πέραν των στελεχών της εταιρείας, ενεργό ρόλο στο project ανάπτυξης του δικτύου των gaming halls του Οργανισμού διαθέτει συμβουλευτική εταιρεία, ενώ η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τους προς μίσθωση χώρους έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα.
Τέλος, για το online στοιχηματισμό του ΟΠΑΠ, η διοίκηση ανέφερε πως στο τρίτο τρίμηνο υπήρξε βελτίωση της παρουσίας του στην αγορά, ωστόσο δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί. Αντίστοιχα, το Σκράτς (συνολικά τα Ελληνικά Λαχεία έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις 252 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014), οι επικεφαλής του Οργανισμού ανέφεραν πως μετά την κυκλοφορία τεσσάρων νέων παιχνιδιών, στόχος είναι να γίνουν προσεκτικά βήματα για την ανάπτυξη του δικτύου των λαχείων.

Διαβάστε το άρθρο "Ο ΟΠΑΠ αναπτύσσει το δίκτυο για τα φρουτάκια" στην πηγή "betarades.gr"

Επιταχύνεται από τον ΟΠΑΠ η δημιουργία του νέου δικτύου καταστημάτων για VLTs

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει ο ΟΠΑΠ στη δημιουργία του νέου δικτύου καταστημάτων Play, που θα φιλοξενήσει τις νέες παιγνιομηχανές (VLTs). Ο Οργανισμός ήδη λαμβάνει αιτήσεις για πιθανούς χώρους στέγασης των νέων καταστημάτων και εντός των επομένων ημερών -πιθανώς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας- θα απευθύνει την πρώτη πρόσκληση συμμετοχής προς τους υφιστάμενους πράκτορες του για να συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Σε δεύτερο χρόνο, ο ΟΠΑΠ αναμένεται να απευθύνει δεύτερη πρόσκληση, αυτή τη φορά προς τρίτους ενδιαφερομένους, που θα κληθούν να καλύψουν την προσφορά καταστημάτων και μηχανών που δεν κάλυψαν οι πράκτορες. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ σκοπεύει να δημιουργήσει 650 καταστήματα Play που θα στεγάσουν 16.500 VLTs.

Χθες φάνηκε για άλλη μια φορά ότι η διοίκηση του ΟΠΑΠ και οι πράκτορές του ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους για την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης άδειας. Η επιστολή του προέδρου του ΟΠΑΠ Καμίλ Ζίγκλερ φέρεται να «παρεξηγήθηκε» από την ομοσπονδία των πρακτόρων, η οποία αλλού τη χαρακτήρισε «πατερναλιστικές νουθεσίες» και αλλού «τελεσίγραφα» του κ. Ζίγκλερ προς τους πράκτορες. Ο τελευταίος, στην επιστολή που απέστειλε στην ομοσπονδία των πρακτόρων στις 24 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι το μοντέλο ανάπτυξης των VLTs από τους ίδιους δεν είναι αυτό που είχε συμφωνηθεί αρχικά και παράλληλα χαρακτήρισε αναποτελεσματικές τις προτάσεις της ομοσπονδίας για την αξιοποίηση της άδειας των VLTs, αξίας 560 εκατ. ευρώ, τα οποία ήδη έχει καταβάλει από το 2011 ο Οργανισμός.

Μιλώντας προχθές στους αναλυτές ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ με αφορμή τα αποτελέσματα γ' τριμήνου 2014 είπε ότι το 25% των VLTs θα τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2015 και ότι στόχος είναι μέχρι το τέλος του ίδιου έτους να λειτουργήσουν και τα 16.500 VLTs που θα εκμεταλλευθεί ο ΟΠΑΠ. Για να επιτευχθούν αυτοί οι χρόνοι, ο Οργανισμός θα πρέπει να ανοίγει από τις αρχές του 2015 πάνω από 50 καταστήματα κάθε μήνα. Ο Οργανισμός ήδη έχει καθυστερήσει με τις παλινωδίες που έχουν σημειωθεί με τους πράκτορες κατά τη συζήτηση του μοντέλου ανάπτυξης των καταστημάτων.

Διαβάστε το άρθρο "Επιταχύνεται από τον ΟΠΑΠ η δημιουργία του νέου δικτύου καταστημάτων για VLTs" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ".

ΟΠΑΠ: Τα VLTs και η ανανέωση του ΚΙΝΟ

Την ανανέωση του ΚΙΝΟ, ενός από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου των 16.500 VLTs, προανήγγειλε η διοίκηση του Οργανισμού.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Καμίλ Ζίγκλερ, μιλώντας στους αναλυτές στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση την οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου της εταιρείας, ανέφερε πως στόχος της διοίκησης είναι η ανανέωση του ΚΙΝΟ, κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015.

Το ΚΙΝΟ που τον περασμένο μήνα έκλεισε 10 χρόνια παρουσίας στα πρακτορεία της εταιρείας, εξελίχθηκε στο πιο προσοδοφόρο παιγνίδι του ΟΠΑΠ. Πέρυσι ο τζίρος του παιχνιδιού έφθασε τα 1,9 δισ ευρώ, με το Πάμε Στοίχημα να φτάνει τα 1,23 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στο 9μηνο του 2014, το ΚΙΝΟ έφερε στα ταμεία του ΟΠΑΠ 1,46 δισ. ευρώ και το Πάμε Στοίχημα 1,09 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, στο τρίτο τρίμηνο του έτους, τα έσοδα του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν στα 484 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης το πρώτο εξάμηνο του 2014 για μονοψήφια υποχώρηση το υπόλοιπο της χρονιάς, λόγω και της έναρξης των στιγμιαίων λαχείων (Σκρατς) τον περασμένο Μάιο.

Η διοίκηση είχε έγκαιρα ανακοινώσει πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες ανανέωσης του παιχνιδιού, μεταξύ άλλων και στο κομμάτι της απεικόνισης στα πρακτορεία, οι οποίες χρονικά, όπως αναφέρθηκε, τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Αρχές του δευτέρου τριμήνου του 2015, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μεταξύ 3.500 – 5.000 παιγνιομηχανήματα, κάτι που μεταφράζεται σε πάνω από 100 gaming halls σε όλη την Ελλάδα, με τις διαπραγματεύσεις με τους πράκτορες να παραμένουν ακόμη σε εξέλιξη. Το πλάνο προβλέπει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 16.500 VLTs έως το τέλος του 2015.Η διοίκηση του Οργανισμού επιβεβαίωσε πως ήδη έχει γίνει αναγνώριση χώρων για τα «Play – ΟΠΑΠ», όπως θα είναι η εμπορική ονομασία των Gaming halls. Με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, τα καταστήματα πρέπει να είναι ισόγεια, μεταξύ 130 και 180 τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτουν γυάλινη βιτρίνα τουλάχιστον 3 μέτρων. Πέραν των στελεχών της εταιρείας, ενεργό ρόλο στο project ανάπτυξης του δικτύου των gaming halls του Οργανισμού διαθέτει συμβουλευτική εταιρεία, ενώ η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τους προς μίσθωση χώρους έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα.

Τέλος, για το online στοιχηματισμό του ΟΠΑΠ, η διοίκηση ανέφερε πως στο τρίτο τρίμηνο υπήρξε βελτίωση της παρουσίας του στην αγορά, ωστόσο δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί. Αντίστοιχα, το Σκράτς (συνολικά τα Ελληνικά Λαχεία έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις 252 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014), οι επικεφαλής του Οργανισμού ανέφεραν πως μετά την κυκλοφορία τεσσάρων νέων παιχνιδιών, στόχος είναι να γίνουν προσεκτικά βήματα για την ανάπτυξη του δικτύου των λαχείων.

Διαβάστε το άρθρο "ΟΠΑΠ: Τα VLTs και η ανανέωση του ΚΙΝΟ" στην πηγή "capital.gr".
 

Επιμένει ο ΟΠΑΠ στο σχέδιο ανάπτυξης των τυχερών παιχνιδιών

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ GAMING HALL.

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΗ στη στρατηγική της για την ανάπτυξη των παιγνιομηχανών (VLTs) είναι η διοίκηση του ΟΠΑΠ, παρά τις ενστάσεις της ομοσπονδίας των πρακτόρων (ΠΟΕΠΠΠ).
Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Καμίλ Ζίγκλερ, ουσιαστικά απάντησε αρνητικά στο αίτημα της ομοσπονδίας περί σύστασης διευρυμένων τοπικών κοινοπραξιών πρακτόρων για τη διαχείριση ενός Gaming Hall «σε ειδικές περιπτώσεις».
Και εμμέσως πλην σαφώς αρνήθηκε οποιοδήποτε εκτροχιασμό του project των VLTs, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα όπου τέτοιου είδους σχήματα απέτυχαν «και οι συμμετέχοντες σε αυτά έχασαν τα κεφάλαια που επένδυσαν». Στην επιστολή που εστάλη στην ΠΟΕΠΠΠ ο κ. Ζίγκλερ ξεκαθαρίζει πως «λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας έναντι της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους μετόχους, καθώς και τα συμφέροντα των πρακτόρων μας, είμαστε υποχρεωμένοι να μην υιοθετήσουμε οποιαδήποτε πρόταση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο την επένδυσή μας όσο και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μας με τους πράκτορες, παρακάμπτοντας τις στρατηγικές επιχειρηματικές μας αποφάσεις».
Ο ΟΠΑΠ ουσιαστικά είναι αποφασισμένος να στηρίξει τους πράκτορες, ωστόσο παίρνει σαφείς αποστάσεις από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους, απορρίπτοντας τις προτάσεις της ΠΟΕΠΠΠ ως μη βιώσιμες και μη λειτουργικές.

 

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, ήδη πολλοί πράκτορες κινούνται σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από τη «γραμμή» του συνδικαλιστικού τους οργάνου και έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση Gaming Hall με βάση την πρόταση του ΟΠΑΠ.

Βελτιωμένο 9μηνο

Αύξηση 8,6% στα καθαρά κέρδη εμφανίζει ο ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο, τα οποία ανήλθαν σε 121,3 εκατ. ευρώ έναντι 111,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 25,9% σε ετήσια βάση.
Οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 12,9% στα 2,98 δια ευρώ έναντι 2,64 δια ευρώ το εννεάμηνο του 2013. Οι πωλήσεις του γ' τριμήνου αυξήθηκαν κατά 19,1 % και ανήλθαν στα 1,07 δισ. ευρώ (έναντι 897,6 εκατ.
ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 201 3), αύξηση η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή επίδοση των Ελληνικών Λαχείων και τη συνεχιζόμενη αύξηση του Στοιχήματος.
Παράλληλα, ο Οργανισμός ανακοίνωσε και την πληρωμή 0,23 ευρώ στους μετόχους (προμέρισμα και αφορολόγητα αποθεματικά).

Διαβάστε το άρθρο "Επιμένει ο ΟΠΑΠ στο σχέδιο ανάπτυξης των τυχερών παιχνιδιών" στην πηγή "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ".

Δημιουργία κοινοπραξιών για τα VLTs προτείνουν στον ΟΠΑΠ οι πράκτορες

Τη δημιουργία ενός πολύπλοκου σχήματος που θα ελέγξει τη λειτουργία των παιγνιομηχανών (VLTs) στην Ελλάδα προκρίνουν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η σχετική άδεια που απέκτησε το 2011 ο οργανισμός τυχερών παιγνίων αντί 575 εκατ. ευρώ. Το προτεινόμενο σχήμα προβλέπει τη δημιουργία μικρών και μεγάλων κοινοπραξιών από πράκτορες του οργανισμού, που θα συμπράξουν μεταξύ τους για να λειτουργήσουν μεγάλο αριθμό παιγνιομηχανών.
Ειδικότερα, η πρόταση που κατατέθηκε χθες από τους πράκτορες του οργανισμού στη διοίκηση του ΟΠΑΠ προβλέπει τη δημιουργία μεγάλης πολυμετοχικής εταιρείας που Θα ελέγξει 150 έως 300 καταστήματα με παιγνιομηχανές (gaming halls) και άλλες μικρότερες πολυμετοχικές εταιρείες που θα ελέγχουν δεκάδες καταστήματα σε τοπικό επίπεδο.
Κάθε gaming hall θα περιέχει 25 VLTs, και άρα n μεγάλη πολυμετοχική εταιρεία Θα ελέγχει περίπου 3.500 έως 7.000 VLTs.

Πολλοί χαρακτήρισαν τα επιδιωκόμενα σχήματα από τους πράκτορες συνεταιρισμούς. Αποτελούν ωστόσο την επίσημη απόφαση που έλαβε η ομοσπονδία των πρακτόρων (ΠΟΕΠΠΠ) κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα.Η απόφαση μάλιστα αποτελεί απάντηση στην αρχική πρόταση της διοίκησης του ΟΠΑΠ, η οποία ωστόσο κινείται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από εκείνο των πρακτόρων.Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός πρότεινε η δημιουργία κάθε καταστήματος (gaming hall) να γίνει από ένα έως το πολύ επτά πράκτορες, ανάλογα με την οικονομική τους ευχέρεια. Επίσης, όσοι πράκτορες δεν είχαν τη δυνατότητα απόκτησης συμμετοχής σε gaming hall θα μπορούσαν να αποκτήσουν ομολογίες τις οποίες θα εκδώσει ο ΟΠΑΠ και n απόδοση των οποίων Θα συνδεθεί με την απόδοση του συνόλου των 16.500 VLTs που θα λειτουργήσει ο οργανισμός.

  Οι πράκτορες ωστόσο απέρριψαν ως μη βιώσιμο το μοντέλο ανάπτυξης των VLTs που τους πρότεινε ο ΟΠΑΠ. Αντίθετα, δικές τους μελέτες πρόκριναν ως πιο κερδοφόρο το συνεταιριστικό τους μοντέλο, το οποίο επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας. Επίσης οι πράκτορες ζήτησαν να έχουν λόγο τόσο στην επιλογή των σημείων που θα δημιουργηθούν τα gaming halls, όσο και στο κόστος κατασκευής.
Οι θέσεις αυτές είναι πολύ πιθανό να απορριφθούν από τον ΟΠΑΠ. Ο τελευταίος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ρισκάρει σχεδόν μισό δισ. ευρώ σε «κολεκτιβιστικά» επενδυτικά σχήματα, ενώ δεν έχει κανένα λόγο να αναθέσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό VLTs σε μία και μοναδική οντότητα.

Διαβάστε το άρθρο "Δημιουργία κοινοπραξιών για τα VLTs προτείνουν στον ΟΠΑΠ οι πράκτορες" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ".

Με επιστολή στο Ζίγκλερ η πρόταση της ΠΟΕΠΠ στον ΟΠΑΠ

Επιστολή στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του  ΟΠΑΠ  Καμίλ Ζίγκλερ έστειλε η διοίκηση της ΠΟΕΠΠΠ σε συνέχεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης των πρακτόρων. Οπως αναφέρεται στην επιστολή, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα για τα VLT΄S:

“Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη Σύμβαση Πρακτορείας των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ   το Νόμο και τον κανονισμό της ΕΕΕΠ για την εγκατάσταση και λειτουργία των VLT΄S, η Γ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ αποφάσισε να υποβληθεί στην ΟΠΑΠ   η ακόλουθη πρόταση η οποία περιλαμβάνει σωρευτικά τα εξής :

Πρώτον την εγκατάσταση εντός των υφιστάμενων Πρακτορείων του δικτύου υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Κανονισμού έως 3 παιγνιομηχανημάτων σε κάθε υφιστάμενο Πρακτορείο το οποίο θα υποβάλλει σχετικό αίτημα και,

Δεύτερον την ανάληψη από Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι πράκτορες, για την εκμετάλλευση σε Πανελλαδικό δίκτυο αριθμού gaming halls αναλόγου του αριθμού πρακτόρων που θα συμμετάσχουν στο σχήμα και του κεφαλαίου που θα συγκεντρωθεί. Ο αριθμός αυτός με βάσει υφιστάμενη μελέτη, ανέρχεται σε 150-300 καταστήματα ανά τη χώρα.

Τέλος δε, την εκμετάλλευση τοπικών Gaming Halls από τοπικά κοινοπρακτικά ευέλικτα σχήματα στα οποία θα συμμετέχουν πράκτορες της περιοχής”.

H Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ να επεξεργαστεί και καταθέσει την πρόταση προς την κατεύθυνση των ανωτέρω.

Σε περίπτωση αποτυχίας “των διαπραγματεύσεων με την  ΟΠΑΠ ΑΕ , εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΠΠ να προετοιμάσει όλες τις απαιτούμενες νομικές και άλλες ενέργειες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των Πρακτόρων”.

Διαβάστε το άρθρο "Με επιστολή στο Ζίγκλερ η πρόταση της ΠΟΕΠΠ στον ΟΠΑΠ" στην πηγή "toxrima.gr"

Διάσταση απόψεων ΟΠΑΠ - πρακτόρων για τα VLTs

Δεν συμφωνούν με τις θέσεις της διοίκησης του ΟΠΑΠ οι πράκτορες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των 16.500 VLTs στην επικράτεια, καθώς θεωρούν πως η ανάπτυξη των παιγνιομηχανών θα πρέπει να περάσει μέσα από τα καταστήματά τους αλλά και μέσω εταιρείας που θα συσταθεί από τους ίδιους.

Ειδικότερα, η συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πρακτόρων (ΠΟΕΠΠΠ) αποφάσισε να προτείνει εκ νέου στον ΟΠΑΠ να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της να εγκαταστήσουν στα πρακτορεία τους έως 3 VLTs όπως προβλέπει ο κανονισμός της ΕΕΕΠ ενώ για τους πράκτορες που δεν μπορούν αυτόνομα να ανταποκριθούν, προτείνει τη δημιουργία εταιρείας στην οποία θα συμμετέχουν.

Οι θέσεις της ΠΟΕΠΠΠ είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με την πρόταση της διοίκησης του ΟΠΑΠ που επιθυμεί η ανάπτυξη των VLTs να γίνει μέσω της δημιουργίας περίπου 700 Gaming Halls στην Ελλάδα, τα οποία θα φιλοξενούν 25 παιγνιομηχανήματα το καθένα. Η διοίκηση του ΟΠΑΠ είχε προτείνει στους πράκτορες τρεις επιλογές για τα συμμετοχή τους στο εγχείρημα:

Α) Μέσω άμεσης συμμετοχής, όπου ο πράκτορας θα αναλάμβανε το κόστος για τη δημιουργία του Gaming Hall, ο ΟΠΑΠ θα προμήθευε τα μηχανάκια και ο πράκτορας θα αμειβόταν με το 24% των μικτών κέρδών.

Β) Τη συμμετοχή πράκτορα ή πρακτόρων σε Ενωση Προσώπων (Consortium) για την απόκτηση ενός gaming hall, αλλά σε αυτή την περίπτωση τα μέλη δεν θα ξεπερνούσαν τα επτά.

Γ) Μέσω συμμετοχής τους σε ομόλογο έτσι ώστε να λειτουργούσαν ως δανειστές του ΟΠΑΠ.

Και στις τρεις προτάσεις του ΟΠΑΠ η ΠΟΕΠΠΠ με επίσημη ανακοίνωσή της στο site της είχε εκφράσει παραθέτοντας τα δικά της επιχειρήματά την αντίθεσή της και απλώς η συνέλευση του σώματος επιβεβαίωσε τη διαφορά απόψεων.

Πλέον το ΔΣ του ΟΠΑΠ θα πρέπει να μελετήσει τα νέα δεδομένα και να αποφασίσει. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ο ΟΠΑΠ θα μπορούσε εύκολα ή δύσκολα να βρει τρίτους που θα αναλάμβαναν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν τα gaming halls αλλά από την άλλη πλευρά μία τέτοια πρωτοβουλία δεν κρίνεται σωστή γιατί θα τον φέρει σε κόντρα με τους συνεργάτες του που μέσα από το δίκτυό τους περνούν όλα τα άλλα παιχνίδια του οργανισμού.
Βεβαίως, ο ΟΠΑΠ δεν συζητάει σε καμία περίπτωση να αναπτυχθούν τα gaming halls από άλλη εταιρική μορφή πλην του ιδίου.

Το σίγουρο είναι ότι ο χρόνος περνά και ο ΟΠΑΠ έχει μόνο 14 μήνες μπροστά του για να εγκαταστήσει τα 16.500 VLTs για τα οποία έχει ήδη πληρώσει στο κράτος 16.000 ευρώ για το καθένα ώστε να λάβει την αποκλειστική άδεια,.
Αν έως το τέλος του 2015 δεν έχει καταφέρει να εγκαταστήσει και τα 16.500, τότε χάνει το δικαίωμα εγκατάστασης όσων υπολείπονται χωρίς να του επιστραφούν τα χρήματα για την άδεια.

Διαβάστε το άρθρο "Διάσταση απόψεων ΟΠΑΠ - πρακτόρων για τα VLTs" στην πηγή "taxydromos.gr".

Ασυμφωνία διοίκησης ΟΠΑΠ - πρακτόρων για τα VLTs

Η παρουσία των παιχνιδομηχανών VLT's διχάζει ΟΠΑΠ και πράκτορες. Οι τελευταίοι επιθυμούν να εγκαταστήσουν παιχνιδομηχανές μέσα στα πρακτορεία, ενώ ο ΟΠΑΠ προτείνει τη σύσταση 650 gaming halls, τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται οι πράκτορες. Ο ΟΠΑΠ δεν επιθυμεί την ύπαρξη παιχνιδομηχανών εντός των πρακτορείων, για να μην «κανιβαλίσει» άλλα παιχνίδια και κυρίως το ΚΙΝΟ.

Σε διαφορετικό μήκος κύματος εξέπεμψαν χθες οι πράκτορες του ΟΠΑΠ σε σχέση με την πρόταση που τους απηύθυνε πριν από μερικές εβδομάδες η διοίκηση του οργανισμού, σχετικά με την αξιοποίηση της άδειας των παιγνιομηχανών (VLTs). Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας Πρακτόρων (ΠΟΕΠΠΠ) δεν γεφύρωσε τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ πρακτόρων και διοίκησης ΟΠΑΠ, αφού οι πράκτορες πρότειναν το δικό τους μοντέλο ανάπτυξης των παιγνιομηχανών.
Το μοντέλο αυτό, που επεξεργάστηκε η Ομοσπονδία Πρακτόρων με την Computax, προβλέπει:

1. Να τοποθετηθούν όσα παιγνιομηχανήματα είναι εφικτό στα υφιστάμενα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.

2. Ένας μεγάλος αριθμός μηχανών να εκχωρηθεί σε μια Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) που θα συστήσουν οι πράκτορες που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιγνιομηχανές και

3. Οι εναπομείνασες παιγνιομηχανές να εκχωρηθούν σε τρίτους (μη πράκτορες).

Η πρόταση του ΟΠΑΠ είναι ουσιαστικά διαφοροποιημένη από αυτή των πρακτόρων, καθώς θέλει να αποφύγει την τοποθέτηση των VLTs στα πρακτορεία.Βασικός στόχος του οργανισμού είναι να αποφύγει οι παιγνιομηχανές να «κανιβαλίσουν» τα υφιστάμενα παίγνια και ειδικά  το παιχνίδι «ΚΙΝΟ». Ο ΟΠΑΠ, αντίθετα, έχει προτείνει τη δημιουργία περίπου 650 αυτόνομων gaming halls που θα περιλάβουν 25 μηχανές το καθένα.Κάθε πράκτορας μπορεί να αναλάβει ένα gaiming hall, ή όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν να συμπράξουν μέχρι επτά στον αριθμό και να αναλάβουν ένα gaming hall. Τέλος, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες των πρακτόρων είναι ακόμη πιο πενιχρές, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω ομολογιών που θα εκδώσει ο ΟΠΑΠ, η απόδοση των οποίων θα συνδεθεί με την απόδοση των 16.500 VLTs που θα εγκαταστήσει ο ΟΠΑΠ στην επικράτεια.
Η πρόταση που ενέκριναν χθες οι πράκτορες ήταν n μία από τιε τρεις που κατατέθηκαν στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ. Η δεύτερη πρόταση που δεν υπερψηφίστηκε προέβλεπε την αξιοποίηση των VLTs αποκλειστικά από τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και η τρίτη προέβλεπε επιστροφή της σχετικής άδειας του ΟΠΑΠ στο Δημόσιο και συμψηφισμό της καταβολής του οργανισμού με τη μελλοντική φορολογία του. Και n τελευταία πρόταση δεν υπερψηφίστηκε.

Τώρα οι κινήσεις βρίσκονται στην πλευρά της διοίκησης του ΟΠΑΠ. Η τελευταία, η οποία είναι και η κύρια για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής, αναμένεται να απευθύνει πρόσκληση σε όσους πράκτορες επιθυμήσουν να αναλάβουν ένα gaming hall. Έπειτα από αυτό, ο ΟΠΑΠ θα καλέσει, για όσες μηχανές παραμένουν αδιάθετες, τρίτους να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός πρακτόρων, παρά τις αποφάσεις που έλαβε η έκτακτη Γ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ θα συμμετάσχει στο εγχείρημα των VLTs.

Διαβάστε το άρθρο "Ασυμφωνία διοίκησης ΟΠΑΠ - πρακτόρων για τα VLTs" στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ".

Κανονικά  συνεχίζονται οι διαδικασίες για το ιπποδρομιακό στοίχημα

Κανονικά συνεχίζονται οι διαδικασίες για το ιπποδρομιακό στοίχημα που έχουν αναδείξει την ΟΠΑΠ Investment Limited ως πλειοδότη ίου διαγωνισμού.

Το Δ' Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με τρεις αποφάσεις (406-407-408)  απέρριψε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων της ΙΝΤΡΑΛΟΤ και του ΤΑΙΠΕΔ με τις οποίες ζητούσαν να ανασταλούν όλες οι διαδικασίες με τις οποίες κατακυρώθηκε στον ΟΠΑΠ ο διαγωνισμός.

Ειδικότερα, η Intralot Limited υποστήριζε ότι παραβιάστηκαν το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της  μυστικότητας.
Όπως υπογραμμίζει, παρατύπως κηρύχθηκε άγονη η αρχική διαδικασία με την προσφορά της 5.250.000 ευρώ, γιατί φαίνεται ότι ματαιώθηκε όχι μόνο γιατί κρίθηκε μη ικανοποιητική αλλά επειδή υπήρξε εκτός διαδικασιών δέσμευση της ένωσης εταιρειών ΟΠΑΠ για προσφορά τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ.  

Με δεδομένη την παραπάνω απόφαση, οι διαδικασίες να περάσει η σύμβαση παραχώρησης του ιπποδρομιακού στοιχήματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή θα προχωρήσουν βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Υπενθυμίζεται  πως το ΤΑΙΠΕΔ είχε ανακηρύξει την ΟΠΑΠ Investments ως προτιμητέο επιτυχόντα πλειοδότη στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού 1 Τ στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 έτη.

Η ΟΠΑΠ Investments Ltd υπέβαλε την υψηλότερη  προσφορά (ύψους 40.501.000 εκατ. ευρώ), όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Ι.Μ.

 Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: «Κανονικά συνεχίζονται οι διαδικασίες για το ιπποδρομιακό στοίχημα» στην πηγή :ΑΠΟΨΗ

 

Όχι με μία ούτε με δύο αλλά με τρεις εναλλακτικές προτάσεις προς τους πράκτορες !!!

Όχι με μία ούτε με δύο αλλά με τρεις εναλλακτικές προτάσεις προς τους πράκτορες του δικτύου του, για την εισαγωγή των VLTs (είναι τα νέα παιγνιομηχανήματα) στην ελληνική αγορά, προχώρησε ο ΟΠΑΠ την περασμένη εβδομάδα.  Οι δυνατότητες που έχουν είναι τρεις:

Είτε να αγοράσουν το δικό τους κατάστημα, τα επονομαζόμενα πλέον Gaming Halls.

Είτε να  δημιουργήσουν ομάδες έως επτά πρακτόρων που θα αγοράσουν ένα κατάστημα.

Είτε να συμμετάσχουν σε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που δημιουργεί ο  Οργανισμός και μέσω του οποίου με πολύ μικρό κόστος και σχεδόν καθόλου ρίσκο θα επωφεληθούν από την απόδοση του συνόλου των 16.500 VLTs.
Πηγές της αγοράς τυχερών παιχνιδιών  θεωρούν ότι το πακέτο αυτό είναι επωφελές και ελκυστικό για τους πράκτορες γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια γκάμα που ικανοποιεί όλα τα πορτοφόλια.

Δηλαδή, και τους  πράκτορες που έχουν οικονομική ευρωστία και θέλουν να πάρουν το δικό τους Gaming Hall αλλά και αυτούς που θέλουν με χαμηλό ρίσκο, εγγυημένο κεφάλαιο και υψηλή απόδοση να έχουν μερίδιο συμμετοχής στο νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ.

Αρκετοί πράκτορες σε όλη την επικράτεια έχουν εκφράσει το  έντονο ενδιαφέρον τους τόσο για απευθείας αγορά καταστήματος όσο και για συμμετοχή στο χρηματοοικονομικό αυτό προϊόν, που θα γίνει μέσω διάθεσης ομολογιών αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Με το προϊόν αυτό  ο πράκτορας, εκτός από εγγυημένη απόδοση, μπορεί να ρευστοποιήσει τις ομολογίες του όποτε ο ίδιος θελήσει στην ονομαστική τιμή.
Τα
VLTs αποτελούν το νέο στοίχημα  του ΟΠΑΠ που μέσα στο 2015 θα ανοίξει περίπου 650 νέα καταστήματα. Η νόμιμη πλέον λειτουργία των VLTs από τον ΟΠΑΠ με τη σφραγίδα του κράτους θα αποφέρει σημαντικό ποσοστό εσόδων  στα δημόσια ταμεία, θα προσφέρει περίπου 10.000 θέσεις εργασίας και κυρίως θα επιφέρει σοβαρό χτύπημα στον παράνομο τζόγο και στη φοροδιαφυγή. Το ζήτημα είναι αν τα συνδικαλιστικά όργανα των  πρακτόρων αποδεχθούν τις προτάσεις του ΟΠΑΠ ή αν θα αγνοήσουν τα πραγματικά θέλω των μελών τους.

Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι ενδιαφέρουσα.

 Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο: «Χτύπημα στον παράνομο τζόγο» στην πηγή :ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Top of Page