praktores.com
 
 
Ψηφίστηκε ο νόμος για τα τυχερά παιγνίδια και για ΟΠΑΠ

Τι θα ισχύει - ποιες οι υποχρεώσεις του πάροχου- Πως γλιτώσαμε την τιμωρία

 Με 40 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον (ΕΛΑΜ), η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών, ώστε αφενός να συνάδει με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου και αφετέρου να διασφαλίζει την προστασία των πολιτών από κινδύνους που ενέχει ο εν λόγω τομέας, προβλέποντας αυστηρούς κανονισμούς, καθώς και κατάλληλους ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς εκ μέρους των αρμόδιων κρατικών αρχών. 

Mετά την προειδοποιητική επιστολή 

Η ψήφιση νόμου κρίθηκε αναγκαία, αφού λήφθηκε προειδοποιητική επιστολή παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, μεταξύ άλλων, αφορούσε παράβαση του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους των κυπριακών αρχών, λόγω έλλειψης ίσης μεταχείρισης της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ έναντι των λοιπών παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εφόσον με διακρατική συμφωνία ο ΟΠΑΠ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζει το στοίχημα. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, στόχος του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της “Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο” με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τυχερών παιχνιδιών σε πάροχο που θα επιλεχθεί κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας και θα υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία. 

Ο κρατικός έλεγχος  

Ο κρατικός έλεγχος θα πραγματοποιείται κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο και θα αποσκοπεί στην καταπολέμηση της συναφούς προς τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια εγκληματικότητας και στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.
 
Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο παροχής των εν λόγω παιχνιδιών στη Δημοκρατία περιέχει ελλείψεις όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και του ίδιου του παρόχου, αποφάσισε να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του τομέα, ώστε να τον καταστήσει συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο. 
 
Προστίθεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους όρους της υφιστάμενης διακρατικής συμφωνίας αποστερούν από το κράτος σημαντικά έσοδα και δεν ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα τυχερά παιχνίδια, αποφάσισε τον τερματισμό της διακρατικής συμφωνίας και τη ρύθμιση του όλου ζητήματος με νομοθεσία.

Αντικατάσταση του πλαισίου  

Ο νόμος αντικαθιστά το ισχύον πλαίσιο που αφορά τα τυχερά παιχνίδια,  διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, την εφαρμογή αυστηρότερων διαδικασιών ελέγχου του τομέα των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα. 
 
Η Δημοκρατία, μέχρι την πλήρη μεταρρύθμιση του νομικού/ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υιοθέτησε μία μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα ασκείται προληπτικός έλεγχος επί του υφιστάμενου παρόχου από τριμελή επιτροπή ελέγχου.

Συντονιστική Επιτροπη 

Με βάση τις πρόνοιες του νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εξουσιοδοτεί συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομικών για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου σχετικά με τη χορήγηση στον τελευταίο άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, τη λειτουργία και την παροχή των τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτά θα ρυθμιστούν ειδικότερα στους σχετικούς ειδικούς κώδικες πρακτικής. 

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του και ένα λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών ως γραμματέα.

Τα τυχερά παιχνίδια  

Τα τυχερά παιχνίδια καθορίζονται ρητά στη σύμβαση και αποτελούν όρο της παραχώρησης άδειας κατά αποκλειστικότητα, και περιλαμβάνουν παιχνίδια κατηγορίας αριθμολαχείου, τα οποία αφορούν την ορθή πρόβλεψη τυχαίων αριθμών που προκύπτουν με κλήρωση μέσω ενός συστήματος παιχνιδιού, καθώς και παιχνίδια τα οποία βασίζονται στη σωστή πρόβλεψη συνδυασμών αποτελεσμάτων αθλητικών γεγονότων με μεταβλητές αποδόσεις.

Διεξαγωγή έρευνας 

Η συντονιστική επιτροπή, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διεξάγει έρευνα δέουσας επιμέλειας, με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσο ο υφιστάμενος πάροχος είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα. 
 

Σε περίπτωση που κρίνει τον υφιστάμενο πάροχο κατάλληλο για τη χορήγηση άδειας κατά αποκλειστικότητα, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση και στη συνέχεια ο Υπουργός υποβάλλει το όνομα του υφιστάμενου παρόχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Σε περίπτωση που η συντονιστική επιτροπή κρίνει ότι ο υφιστάμενος πάροχος δεν είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και, αφού περιορίσει τον αριθμό των προεπιλεγέντων προσώπων σε πέντε το πολύ, διεξάγει για τον κάθε υποψήφιο έρευνα δέουσας επιμέλειας.

Με βάση τα αποτελέσματα, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση για τη χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα, και στη συνέχεια ο Υπουργός υποβάλλει το όνομα του επιλεγέντος υποψηφίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση. 

Χορήγηση άδειας

Σημειώνεται ότι η άδεια που παραχωρείται κατά αποκλειστικότητα δε μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο ούτε είναι δυνατό να υποθηκευτεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.
 
Για τη χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα, ο πάροχος καταβάλλει προς τη Δημοκρατία τέλος το οποίο είναι πληρωτέο στην ΕΑΣ και καταβάλλεται από αυτήν στο Πάγιο Ταμείο.  Το ύψος του τέλους, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται στη σύμβαση, και αποτελούν όρο της άδειας κατά αποκλειστικότητα. 

Διάρκεια άδειας 

Η διάρκεια της άδειας κατά αποκλειστικότητα καθορίζεται στη σύμβαση και η παράβαση του όποιου όρου καθιστά την εν λόγω άδεια ανακλητέα από την ΕΑΣ.  Ο πάροχος, ταυτόχρονα με την καταβολή του τέλους που αναφέρεται πιο πάνω, υποβάλλει στην ΕΑΣ τραπεζική εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα ίση με το πέντε τοις εκατόν (5%) του αναμενόμενου ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Πάροχος και υποχρεώσεις  

Ο πάροχος καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια που διενεργούνται τόσο από αυτόν όσο και από τους πράκτορές του, ο οποίος είναι πληρωτέος από τον πάροχο στην ΕΑΣ και καταβάλλεται από αυτήν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  Το ποσό του φόρου καθορίζεται σε είκοσι δύο και μισό τοις εκατόν (22,5%) επί του μικτού κέρδους του παρόχου από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών για έκαστη λογιστική περίοδο.

Ο πάροχος υποχρεούται να καταβάλει χορηγίες ύψους πέντε τοις εκατόν (5%) επί του μικτού του κέρδους από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών σε  δραστηριότητες στη Δημοκρατία, αθλητικού, κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος.  

Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο ποσό που εισπράττεται από τη Δημοκρατία είναι μικρότερο από το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000), ο πάροχος, με τη λήξη του έτους, υποχρεούται εντός του επόμενου μήνα  να καταβάλει στη Δημοκρατία το ποσό που υπολείπεται, για να συμπληρώσει το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση που οφειλόμενος φόρος δεν καταβληθεί από τον πάροχο εντός του καθορισμένου χρόνου, τότε προστίθεται σε αυτόν χρηματική επιβάρυνση ίση με ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατόν επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου, και ο οφειλόμενος φόρος συν η αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση καθίστανται πληρωτέα μαζί με τόκο υπερημερίας.

Ο πάροχος, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου δύναται, για την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και παροχή των τυχερών παιχνιδιών, να συνάπτει συμφωνία με πράκτορα για τη χορήγηση στον τελευταίο άδειας για την παροχή εκ μέρους του τυχερών παιχνιδιών.

Ο ρόλος της αστυνομίας 

Η ΕΑΣ, μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και οποιαδήποτε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δύνανται να εισέρχονται ελεύθερα σε πρακτορείο καθ’ οποιονδήποτε χρόνο και χωρίς ειδοποίηση για σκοπούς διερεύνησης, ελέγχου και εποπτείας της συμμόρφωσης του παρόχου, του πράκτορα, του υπεύθυνου προσώπου ή/και τυχόν προσωπικού του πρακτορείου με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. 

Κάθε πάροχος, πράκτορας και υπεύθυνο πρόσωπο οφείλει να επιτρέπει την ελεύθερη και απρόσκοπτη είσοδο στους πιο πάνω, καθώς και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο του ζητηθεί.  Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, τα εν λόγω πρόσωπα είναι ένοχα ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή ή σε αμφότερες τις ποινές.

Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ''Ψηφίστηκε ο νόμος για τα τυχερά παιγνίδια και για ΟΠΑΠ'' στη πηγή www.offsite.com

Προσωρινή ανάσα για το καζίνο Λουτρακίου μέσω δικαστηρίου

Άλλη μία δικαστική νίκη για το καζίνο Λουτρακίου. Λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία όριζε τη συνολική καταβολή του φόρου παιγνίων μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, η εταιρεία καζίνο κατάφερε με νέα προσωρινή απόφαση να μειώσει την καταβαλλόμενη φορολογία στο 60%.

Συγκεκριμένα, το Εφετείο της Τρίπολης εξέδωσε στις 15 Μαΐου 2018 προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να απόσχει προσωρινά από την έκδοση πράξης ανάκλησης της άδειας του Λουτρακίου σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το 13% του φόρου παιγνίων καθώς και το επιπλέον ετήσιο τέλος. Και σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο καζίνο Λουτρακίου, ο φόρος παιγνίων που αντιστοιχεί στο 13% επί των ακαθάριστων εισπράξεων του καζίνου δεν θα καταβάλλεται από σήμερα και στο εξής.

Η νέα απόφαση του Εφετείου Τρίπολης αφορά προσφυγή του καζίνο Λουτρακίου κατά απόφασης της πρώην υπουργού Ανάπτυξης Βάσως Παπανδρέου, με την οποία αυξήθηκε το 1996 η επιβαλλόμενη φορολογία στο καζίνο Λουτρακίου από 20% σε 33% επί των ακαθάριστων εσόδων που είχε από τα τυχερά παίγνια (ρουλέτες, black-jack, slot machines κ.λπ.). Η προσφυγή αυτή στο Εφετείο της Τρίπολης δικαιώθηκε στις αρχές του έτους και βάσει αυτής η επιχείρηση άρχισε να συμψηφίζει την επιδικαζόμενη διαφορά, ύψους 36 εκατ. ευρώ (ή 44 εκατ. ευρώ μαζί τις προσαυξήσεις), με οφειλές της προς το Δημόσιο. Ο μονoμερής συμψηφισμός έγινε με τον φόρο τυχερών παιγνίων (GGR Tax) ο οποίος καταβάλλεται σε καθημερινή βάση στο ελληνικό Δημόσιο, μέσω της ΕΕΕΠ.

Η ΕΕΕΠ προσέφυγε κατά αυτής της απόφασης του δικαστηρίου της Τρίπολης και πέτυχε την προσωρινή αναστολή της ισχύος της, μέχρι την εκδίκαση της σχετικής αίτησης αναίρεσης που κατέθεσαν η Επιτροπή Παιγνίων και το υπουργείο Οικονομικών. Επί της αίτησης αναίρεσης, το Πρωτοδικείο της Αθήνας επέβαλε στο καζίνο Λουτρακίου την καταβολή σε καθημερινή βάση του φόρου παιγνίων μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Το καζίνο Λουτρακίου, όμως, δεν έχασε χρόνο μετά την προσωρινή δικαίωση της ΕΕΕΠ και του ΥΠΟΙΚ, και ζήτησε με αίτηση προσωρινής ρύθμισης, που κατέθεσε στις 25 Απριλίου 2018 εκ νέου στο Εφετείο της Τρίπολης, την άρση καταβολής της επίμαχης διαφοράς του 13%. Η άρση αυτή, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ισχύει μέχρι την οριστική έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου της Τρίπολης.

Όλα δείχνουν ότι η διοίκηση του καζίνο Λουτρακίου εξαντλεί κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των επιπλέον φόρων. Η εταιρεία, αν και κατάφερε πρόσφατα σημαντικό «κούρεμα» των οφειλών της κατά 40% προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Πέρυσι η εταιρεία κατέβαλε φόρο παιγνίων ύψους 20 εκατ. ευρώ και το επίμαχο 13% αντιστοιχεί σε φόρο περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο "Προσωρινή ανάσα για το καζίνο Λουτρακίου μέσω δικαστηρίου" του Βαγγέλη Μανδραβέλη στην πηγή "www.kathimerini.gr"

Μπαίνει σε περιπέτειες η μετοχή του ΟΠΑΠ;

Μπορεί η πλειοψηφία των μέχρι στιγμής εταιρικών αποτελεσμάτων για την χρήση του 2017 να είναι ικανοποιητική, αυτό όμως δεν ισχύει και για ορισμένες εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο ελληνικό χρηματιστήριο, έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των μετοχών του δείκτη FTSE 25 προς χαμηλότερα επίπεδα την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως λόγω της αποστροφής κινδύνου των επενδυτών.

Εκτός από τον συστημικό κίνδυνο όμως στην παρούσα φάση, για κάποιες μετοχές ισχύει και ο μη συστημικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος που αφορά την ΄ίδια την εταιρεία κι όχι το σύνολο της αγοράς, όπου στην δεύτερη περίπτωση συγκαταλέγεται και η μετοχή του ΟΠΑΠ, έπειτα από τα αποτελέσματα έτους που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα.

Τί προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία;

Για την χρήση του 2017, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών διαμορφώθηκαν στα 1,456 δισ. ευρώ έναντι 1,398 δισ. ευρώ το 2016, με τα EBITDA να ανέρχονται στα 306 εκατ. ευρώ από 308 εκατ. το προηγούμενο έτος, και τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν στα 126 εκατ. ευρώ από 170 εκατ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα, το P/E για την μετοχή διαμορφώνεται στο 23,39 (κλείσιμο 29/3), με την εσωτερική αξία να βρίσκεται στο 2,37, και την τιμή προς εσωτερική αξία στο 3,93 (κλείσιμο 29/3). Όπως προκύπτει, η μετοχή διαπραγματεύεται με premium, κάτι το οποίο άρχισε να αποτιμά και η αγορά από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων όπως θα εξετάσουμε παρακάτω.

Το ανησυχητικό του ισολογισμού

Από τον ισολογισμό της 31/12/2017, διαπιστώνουμε πως ο μακροπρόθεσμος δανεισμός για τον όμιλο έχει αυξηθεί κατά 82,3%, ενώ τα αποθεματικά του ομίλου σε σχέση με μια τριετία πριν (χρήση 2014) έχουν μειωθεί κατά 31,85%, και σε σχέση με την χρήση του 2013 κατά 44,6%. Ο συνδυασμός αύξησης του μακροπρόθεσμου δανεισμού και μείωσης των αποθεματικών εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την μελλοντική πορεία της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι διαθέτει το μονοπώλιο στην ελληνική αγορά. Στα παραπάνω, θα πρέπει να τονίσουμε και τον δικαστικό αγώνα των πρώην πρακτόρων οι οποίοι δεν υπέγραψαν την νέα σύμβαση, όπου σε περίπτωση δικαίωσης τους ο ΟΠΑΠ θα υποχρεωθεί σε σημαντική αποζημίωση αυτών.

Τεχνική εικόνα

Παρατηρώντας κανείς την πορεία της μετοχής από την προηγούμενη εβδομάδα, διαπιστώνει πως αυτή έχει εισέλθει σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς έχει διασπάσει πτωτικά τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών στο ημερήσιο γράφημα, προσεγγίζοντας το επίπεδο της υπέρ πουλημένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 9,7039 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 8,9423 ευρώ (γραμμή ΓΔ). Τέλος, σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα βρίσκεται και στο μακροχρόνιο γράφημα, καθώς κινδυνεύει να διασπάσει πτωτικά τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, αφού πρώτα προσπάθησε να βρεθεί ανεπιτυχώς πάνω από αυτόν των διακοσίων ημερών.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Διαβάστε το άρθρο "Μπαίνει σε περιπέτειες η μετοχή του ΟΠΑΠ;" του Θεόδωρου Σεμερτζίδη στην πηγή "new-economy.gr"

Σωκράτης Κόκκαλης: Το αμερικανικό όνειρο θα κυνηγήσει η Intralot

Τις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αμερικανική αγορά για την Intralot, μετά την απελευθέρωση της αγοράς του αθλητικού στοιχήματος στις ΗΠΑ, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, υπογράμμισε ο Σωκράτης Κόκκαλης κατά τη σημερινή ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εισηγμένης.  Και αυτό γιατί με την απόφαση αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο αφήνει στις Πολιτείες το ελεύθερο να αποφασίσουν αν θα νομιμοποιήσουν ή όχι τον αθλητικό στοιχηματισμό.

Επιπλέον, η διοίκηση του Ομίλου επανέλαβε, για μία ακόμη φορά, τη δέσμευσή της να συνεχίσει να υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις, με στόχο να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία σε ανεπτυγμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Αντώνης Κεραστάρης, σημείωσε ότι το 2017 ήταν μια σημαντική χρονιά για την Intralot, τονίζοντας ότι στόχος για το 2018 θα είναι να επιταχυνθεί ο γεωγραφικός επαναπροσδιορισμός του Ομίλου, ενώ θα αναζητηθούν νέα συμβόλαια και ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κόκκαλης σημείωσε πως οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Intralot στην αμερικανική αγορά είναι πραγματικά τεράστιες. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η Intralot έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, καθώς οι λοταρίες με τις οποίες συνεργάζεται θα είναι μεταξύ εκείνων που θα διεκδικήσουν άδειες αθλητικού στοιχήματος.

Παράλληλα, ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία την ανάληψη του συμβολαίου για τη λοταρία του Ιλινόις, ενώ αναφέρθηκε και στο συμβόλαιο που διαθέτει η Intralot στην Τουρκία, λέγοντας ότι εκτιμάται πως μετά τις εκλογές στην Τουρκία θα υπάρχουν εξελίξεις για την εκεί παρουσία της.

«Επιλογή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κόκκαλης αναφέρθηκε, μετά από ερώτηση μετόχου, και στη μερισματική πολιτική της εταιρείας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μη διανέμει μέρισμα.

«Και εγώ θα ήθελα μέρισμα, αλλά επιλέξαμε η εταιρεία να προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις για να διατηρηθεί στην κορυφή της αγοράς που δραστηριοποιείται», σημείωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Ο γεωγραφικός επαναπροσδιορισμός είναι πολύ σημαντικός. Όταν εμφανιστήκαμε στην αγορά υπήρχαν ήδη μεγάλοι παίκτες. Αναγκαστήκαμε να δαπανήσουμε πολύ μεγάλα ποσά για να τους εκτοπίσουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε ως όμιλος».

«Είναι επιλογή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε», τόνισε από την πλευρά του και ο κ. Κεραστάρης.

«Οι διοικήσεις πρέπει να προστατεύουν την εταιρεία»

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αναφορά του κ. Κεραστάρη σχετικά με την πρόσφατη αστήρικτη φημολογία που προκάλεσε αναστάτωση στην αγορά και στις μετοχές της Intralot. «Οι διοικήσεις πρέπει προστατεύουν την εταιρεία σε εξόφθαλμες κινήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αλλάζει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αλλαγή στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία κινήσεων, όπως σημειώθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, οι μέτοχοι ενέκριναν το νέο πρόγραμμα να έχει ισχύ έως τις 15 Μαΐου 2020 και εύρος τιμών από 0,30 ευρώ (κατώτατη) έως 12 ευρώ (ανώτερη) τιμή.

Διαβάστε το άρθρο "Σωκράτης Κόκκαλης: Το αμερικανικό όνειρο θα κυνηγήσει η Intralot" του Δημήτρη Κόκκορη στην πηγή "www.mononews.gr"

Δισεκατομμύρια ευρώ «εξαφανίζονται» στον Διαδικτυακό Τζόγο! Ποιόν ευνοεί η Κυβέρνηση και καθυστερεί το νομοσχέδιο;

Στοιχεία – σοκ για το απίστευτο και ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ πάρτι Τζόγου στο ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ διαδίκτυο, προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με αυτά, τον αναλυτικό πίνακα με ονόματα και ποσά δημοσιεύουμε παρακάτω, μόνο για το 2017 οι προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες – «ημιπαράνομες» για πολλούς παράγοντες της αγοράς, ανάμεσα τους και τον ΟΠΑΠ – κατέγραψαν τον απίστευτο ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΤΖΙΡΟ των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ!

Και κάνουμε λόγο για ΔΗΛΩΜΕΝΟ τζίρο-κύκλο εργασιών, αφού επαφίεται στον… πατριωτισμό των ιδιοκτητών τους να αναφέρουν κέρδη και ποσά!

Εταιρείες που έχουν τους σέρβερ τους στην Μάλτα, στον Παναμά ή στα νησιά Κέιμαν και οι οποίες δηλώνουν ΟΣΑ ΘΕΛΟΥΝ αφού το ΥΠΟΙΚ αδυνατεί να τους ελέγξει.

Άντε τώρα να πιστέψεις πως τα δηλώνουν όλα. Ακόμη και εάν (γεγονός απίθανο) να τα δηλώνουν…

Στην πρώτη θέση στην λίστα κερδοφορίας των διαδικτυακών Εταιρειών Τζόγου, φιγουράρει η εταιρεία Stoiximan του «αγαπημένου» (μέχρι πρότινος) παιδιού του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Παππά, Δημήτρη Μάρη.

Η Εταιρεία Τζόγου «Stoiximan» του  Δημήτρη Μάρη (αλλά και της συζύγου του χρεοκοπημένου εκδότη Φώτη Μπόμπολα) ο οποίος καταγράφει ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ εκδοτική δραστηριότητα στα αμελητέας παρέμβασης δημοσιογραφικά sites που έχει ο «όμιλος» 24 Media, εμφανίζει μόνο για το 2017 τζίρο 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια ευρώ!

Ναι καλά ακούσατετζίρος 2,2 Δισεκατομμύρια ευρώ!

Και κέρδη που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας «βαριές» και παραδοσιακές βιομηχανίες της χώρας.

Αναφερόμαστε ειδικά στον Δημήτρη Μάρη, όχι μόνο γιατί μαζί με την «Betshop» έχουν το 90% του Τζίρου και των Κερδών στο Διαδίκτυο, αλλά και γιατί η υπόθεση των ανέλεγκτων προηγούμενων χρήσεων της Stoiximan και των προσωπικών του «ανοικτών» (πιθανώς) φορολογικών υποθέσεων έχουν απασχολήσει επανειλημένως την Βουλή, με σειρά «φωτογραφικών» αναφορών από τον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ενώ παράλληλα ο Δημήτρης Μάρης (εκτός από Στοιχηματζής) δηλώνει Εκδότης, διαθέτει sites και ραδιόφωνα (φίλα προσκείμενα όλα προς τον ΣΥΡΙΖΑ) και προοριζόταν από το (απερχόμενο) Καθεστώς Μαξίμου, να γίνει ο «νέος Ψυχάρης». Κάτι που βεβαίως δεν συνέβη ποτέ…  

Πάντως ο Δημήτρης Μάρης από την πλευρά ισχυρίζεται πως δεν είναι «ανοικτός» φορολογικά και διαρρέει δεξιά και αριστερά, πως έκανε έκανε αίτημα εισαγωγής του στον νόμο περί εθελούσιας αποκάλυψης κεφαλαίων και δήλωνε διατεθιμένος να πληρώσει όσα του καταλογίζονται.

Κάτι που δεν γνωρίζουμε εάν έχει συμβεί μέχρι τώρα…

Γιατί η Κυβέρνηση καθυστερεί το Νομοσχέδιο για την αδειοδότηση του Ηλεκτρονικού Τζόγου;

Το μείζον πάντως θέμα που τίθεται είναι γιατί η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Τσακαλώτος καθυστερούν το νομοσχέδιο για τον διαδικτυακό τζόγο;

Γιατί αρνούνται να βάλουν άμεσα καθαρούς κανόνες στο παιχνίδι, την ίδια στιγμή που ισοπεδώνουν το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας με δυσβάσταχτα χαράτσια;

Ποιον και με ποιο τρόπο ευνοεί το «σκοτεινό» καθεστώς των Σέρβερ στην Μάλτα ή στον Παναμά, που εξυπακούεται πως συνεπάγεται ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ εκατομμυρίων ευρώ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ;

Τέλος σε ποιες τσέπες, σε λογαριασμούς ποιων και σε ποιους Φορολογικούς Παραδείσους καταλήγουν όλα αυτά;

Η Κυβέρνηση οφείλει όχι μόνο να απαντήσει, αλλά και να κινηθεί άμεσα…

Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ''Δισεκατομμύρια ευρώ «εξαφανίζονται» στον Διαδικτυακό Τζόγο! Ποιόν ευνοεί η Κυβέρνηση και καθυστερεί το νομοσχέδιο;'' του Η. Τζαφέρη στη πηγή www.lykavitos.gr

Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για ΟΠΑΠ

Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται σε 15 ημέρες το νομοσχέδιο για τον ΟΠΑΠ.

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε σήμερα για τελευταία φορά στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και συμφωνήθηκε η παραπομπή του στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, σε 15 ημέρες.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κοινοποιήθηκε στην ΕΕ, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρατήρηση είτε από την ΕΕ είτε από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Διαβάστε το άρθρο "Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για ΟΠΑΠ" του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου στην πηγή "dialogos.com.cy"

O ΟΠΑΠ ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Μία θέση ανάμεσα στις δέκα «μεγάλες» επιχειρήσεις  (περισσότεροι από 251 εργαζόμενοι) με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον κατέλαβε ο ΟΠΑΠ στα βραβεία «Βest Workplace 2018». Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί μία έμπρακτη επιβράβευση της εταιρείας για τη δημιουργία ενός μοντέρνου, δυναμικού και ταυτόχρονα ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της.

Τα βραβεία «Βest Workplace» αναδεικνύουν κάθε χρόνο τις 25 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στη χώρα, με βάση μία ετήσια έρευνα ικανοποίησης ανάμεσα στους εργαζομένους και μία σειρά άλλων κριτηρίων.

Μία σύγχρονη εργασιακή εμπειρία

Η συγκεκριμένη βράβευση του ΟΠΑΠ από το Great Place to Work® Hellas πραγματοποιήθηκε με την καθοριστική συμβολή των ανθρώπων του. Αποτελεί επισφράγισμα των σημαντικών αποτελεσμάτων που έχει επιδείξει στο συγκεκριμένο τομέα τα τελευταία χρόνια η εταιρεία δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον παγκόσμιου επιπέδου που παρέχει μία σύγχρονη και ευχάριστη εργασιακή εμπειρία στους ανθρώπους της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΑΠ προσφέρει παροχές υψηλού επιπέδου, όπως ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, προγράμματα υποστήριξης και ανάπτυξης των εργαζομένων, εστιατόριο, γυμναστήριο, δωρεάν μεταφορά κ.ά.

Παράλληλα, αναπτύσσει τους ανθρώπους του με συνεχή εκπαίδευση μέσω της OPAPacademy και e-learning πλατφόρμας προσφέροντας ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη μέσα στον Όμιλο, ενώ ενισχύει τη δέσμευσή τους μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας και ψυχαγωγικών, αθλητικών και εθελοντικών δράσεων που δίνουν καθημερινά ζωή στις Βασικές Αξίες της εταιρείας, Διασκέδαση, Δυναμισμό, Πάθος και Ακεραιότητα.

Διαβάστε το άρθρο "O ΟΠΑΠ ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα" στην πηγή "www.protagon.gr"

«Τσουχτερό» πρόστιμο σε γνωστή εταιρία για online casino και τυχερά παιχνίδια

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλείται να βάλει η γνωστή εταιρία για online casino και τυχερά παιχνίδια, έπειτα από έρευνα της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών (UKGC) του Ηνωμένου Βασιλείου στη LeoVegas.

Πρόστιμο ύψους £600.000 καλείται να πληρώσει η LeoVegas, που έπειτα από την έρευνα της UKGC διαπιστώθηκε αρχικά ότι σε πολλές από τις διαφημίσεις που εστάλησαν σε πελάτες, δεν συμπεριλαμβάνονταν όροι και προϋποθέσεις.

Την ίδια στιγμή 413 πελάτες που είχαν κάνει αυτό αποκλεισμό, είχαν πρόσβαση στο λογαριασμό τους και μπορούσαν να παίξουν κανονικά. Τέλος από την έρευνα επίσης η UKGC διαπίστωσε ότι σε 11.205 πελάτες που αποφάσισαν να κάνουν αυτό – αποκλεισμό από την εταιρία, δεν τους επιστράφηκε το υπόλοιπα λογαριασμών.

Διαβάστε το άρθρο "«Τσουχτερό» πρόστιμο σε γνωστή εταιρία για online casino και τυχερά παιχνίδια" στην πηγή "www.casinonews.gr"

Φουλάρουν τις μηχανές αδειοδότησης καζίνο-Επιτάχυνση της διαδικασίας

Η επιτάχυνση της διαδικασίας περιβαλλοντικής έγκρισης και πολεοδομικής αδειοδότησης του πρώτου πολυθεματικού συμπλέγματος αναψυχής και ψυχαγωγίας με καζίνο στην Κύπρο, αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έργο, με την επίσημη ονομασία City of Dreams Mediterranean (Integrated Casino Resort), ανατέθηκε στην κοινοπραξία Melco / CNS και περιλαμβάνει υπερπολυτελές ξενοδοχείο 500 κλινών, χώρο παιγνιομηχανών καζίνο, συνεδριακό κέντρο πέραν των 1000 θέσεων, τοπιοτεχνημένες πισίνες, πάρκο αναψυχής και ψυχαγωγίας, καταστήματα, εστιατόρια, οδικό δίκτυο και χώρους στάθμευσης.

Το έργο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε δύο τεμάχια συνολικής έκτασης 545,000 τ.μ. Χωροθετείται μεταξύ του εμπορικού κέντρου My Mall Limassol στα βόρεια, του Νέου Λιμανιού Λεμεσού στα ανατολικά, του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου και των Βρετανικών Βάσεων στα νότια, και του ήδη αδειοδοτημένου έργου Limassol Greens Golf Resort, το οποίο περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ και παρεμφερείς οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις στα δυτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», στην περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου ξεκίνησαν ήδη εργασίες εκχέρσωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκρίζωση και κοπή εκατοντάδων δέντρων σε φυτείες εσπεριδοειδών (λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές και γκρέιπ-φρουτ) και δεντροστοιχίες περίφραξης, αποτελούμενες από ευκάλυπτους και κυπαρίσσια, στη βόρεια και δυτική πλευρά του προτεινόμενου έργου.

Επιπλέον, ξεκίνησαν ήδη χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές και επιχωματώσεις) και εργασίες οδοποιίας με στόχο τη διάνοιξη και κατασκευή οδικού δικτύου εντός της περιοχής χωροθέτησης που θα συνδέει το εμπορικό κέντρο My Mall Limassol με το πολυθεματικό καζίνο.

Επιβεβαιώθηκε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής έγκρισης και πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας, αναφέροντας ότι ρωτήθηκε σχετικά το Τμήμα Δασών. Πληροφορίες φέρουν οι εργασίες να διεξάγονται για στο πλαίσιο της τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου.

Οι μελετητές του έργου (Proplan Ltd και Envi Services Ltd) απέστειλαν χθες νέα συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία για την ΜΕΕΠ που υπέβαλαν ήδη στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στην εναλλακτική χωροθέτηση του έργου, την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου, τη σφράγιση εδάφους, τη διαχείριση ομβρίων υδάτων και νερών αποχέτευσης, τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις και την καταπολέμηση κουνουπιών.

Εκτιμώντας όλα τα πιο πάνω δεδομένα, οι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με τα μέτρα που προτείνονται κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το συγκρότημα αποτελεί κλειστό σύστημα από κάθε άποψη (δηλαδή όσον αφορά πρώτες ύλες, ενέργεια, στερεά και υγρά απόβλητα, αέριες εκπομπές, θόρυβο, φωτισμό, κ.λπ.), αλλά και λόγω απόστασης προς τα όρια των ευαίσθητων περιοχών, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις προς το οικοσύστημα της Αλυκής και της οικολογικά προστατευόμενης περιοχής του Ακρωτηρίου Λεμεσού.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων ζήτησε όπως το έργο υποβληθεί σε Δέουσα Εκτίμηση των επιπτώσεων του στα είδη και τους οικοτόπους της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης του Ακρωτηρίου Λεμεσού, αλλά οι μελετητές αρνήθηκαν να υποβάλουν ειδική οικολογική αξιολόγηση με πρόσχημα το γεγονός ότι η περιοχή χωροθέτησης εμπίπτει στα όρια ανάπτυξης και σε οικιστική ζώνη του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, ενώ παράλληλα δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή Ramsar και στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης του υδροβιότοπου Ακρωτηρίου.

Θα κοπούν χιλιάδες δέντρα

Σύμφωνα με τους μελετητές, στην περιοχή χωροθέτησης του έργου έγινε έρευνα πεδίου στις 27 Απριλίου 2018 και πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στην υπό μελέτη περιοχή ο αριθμός των εσπεριδοειδών ανερχόταν στα 8.632 δέντρα.

Διαβάστε το άρθρο "Φουλάρουν τις μηχανές αδειοδότησης καζίνο-Επιτάχυνση της διαδικασίας" στην πηγή "www.casinonews.gr"

«Ο ΟΠΑΠ έκλεισε 900 πρακτορεία και άφησε 3.000 κόσμο στο δρόμο»

Ο πρόεδρος του σωματείου πρακτόρων Εύβοιας - Βοιωτίας και εκλεγμένο μέλος της ΠΟΕΠΠΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, Γιώργος Γερολυμάτος, καταγγέλει στο ΦΩΣ και στον Θέμη Σινάνογλου.

«Πέπλο σιωπής για το ότι πάνω από 900 πρακτορεία έκλεισαν εξαιτίας του ΟΠΑΠ και πάνω από 3.000 κόσμος είναι στον δρόμο!»

Πληροφορηθήκαμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που παρουσιάζουμε σήμερα είχε πράγματα να πει για μια υπόθεση που έχει απασχολήσει χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες εργαζομένους. Στο πλαίσιο της δημοκρατίας τού δίνουμε τον λόγο.

Είναι ο πρόεδρος του σωματείου πρακτόρων Εύβοιας - Βοιωτίας και εκλεγμένο μέλος της ΠΟΕΠΠΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης), Γιώργος Γερολυμάτος. Διαβάστε αυτά που λέει.

Εμείς δεν έχουμε σχέση με πρακτορεία ούτε με τζόγο (Στοίχημα δεν έχουμε παίξει ούτε μια φορά) και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις διαστάσεις αυτής της υπόθεσης. Είμαστε ανοικτοί όμως σε αντίλογο, αν υπάρξει.

-Είστε πολύ παλιός στο χώρο, έχω μάθει.

Μιλάμε για 48 χρόνια πρακτορείο από τον πατέρα μου, από παιδί μεγάλωσα μέσα εκεί, σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας, στο κέντρο της Χαλκίδας. Πρακτορείο που έχει υπάρξει και μέσα στα πρώτα πέντε σε ό,τι αφορά τον τζίρο, σε όλη την Ελλάδα!

-Πείτε μου λοιπόν όσα θέλετε να πείτε ως πρόεδρος.

Ως πρόεδρος του σωματείου πρακτόρων Εύβοιας-Βοιωτίας θέλω να ενημερώσω τον κόσμο για ένα πέπλο σιωπής που υπάρχει, αφού το θέμα δεν έχει γίνει γνωστό και απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε πέρσι όταν έστειλε ο ΟΠΑΠ εξώδικο σε 4.500 πράκτορες, με το οποίο απαιτούσε να λήξει η παλιά σύμβαση του 2009 και να ξεκινήσει καινούργια αορίστου χρόνου, καταγγέλλοντας την παλιά σύμβαση χωρίς λόγο και αιτία. Ενώ τέτοια σύμβαση καταγγέλλεται μόνο με σημαντικό λόγο. Γνωρίζετε ότι πάνω από 900 πρακτορεία, που δεν υπέγραψαν, τα έκλεισε ο ΟΠΑΠ;

-Όχι.

Πάνω από 900 πρακτορεία τα έκλεισε ο ΟΠΑΠ, μιλάμε για πάνω από 3.000 άτομα που έμειναν στον δρόμο, υπολογίζοντας και τα μέλη των οικογενειών τους. Επειδή δεν δέχονταν να υπογράψουν μία νέα σύμβαση καταχρηστική υπέρ του ΟΠΑΠ.

-Γιατί δεν έχει πάρει δημοσιότητα το θέμα;

Γιατί κατά την κρίση μου τα ΜΜΕ δεν θέλουν να πάνε κόντρα στον ΟΠΑΠ, που είναι μια τεράστια εταιρεία και δίνει διαφήμιση! Είναι λογικό να υπάρχει πέπλο σιωπής. Ο ΟΠΑΠ έστειλε στους πράκτορες εξώδικο με καταγγελία της παλιάς σύμβασης και από κάτω τη νέα σύμβαση για υπογραφή, με πιεστική χρονική προθεσμία. Και έλεγε στους πράκτορες ότι όποιος δεν υπογράψει πάει σπίτι του! Έστελνε ακόμα και μηνύματα στις μηχανές των πρακτόρων. Μία αποικιοκρατική σύμβαση, στην οποία όλα τα δικαιώματα ήταν υπέρ του ΟΠΑΠ, μείωναν πολύ τα ποσοστά των πρακτόρων, υποχρέωναν τους πράκτορες να κάνουν ανακαινίσεις όπως τις ήθελε ο ΟΠΑΠ με δικά τους έξοδα, ακόμα και να αλλάξουν σημείο με δικά τους έξοδα μετεγκατάστασης, αν δεν άρεσε στον ΟΠΑΠ το σημείο των μαγαζιών. Ήταν σαν να περνούσαμε την περιουσία μας στα χέρια του ΟΠΑΠ . Γινόμασταν σαν υπάλληλοι στα ίδια μας τα μαγαζιά.

-Πόσα πρακτορεία έκλεισαν;

937 πρακτορεία δεν υπέγραψαν και τους ανάγκασαν να κλείσουν! Εγώ να φανταστείτε ακόμα διατηρώ το πρακτορείο όπως ήταν άθικτο, ακόμα πληρώνω ενοίκιο, μου έχουν πάρει όμως τα μηχανήματα, αλλά περιμένω τη νομική δικαίωση μαζί με τους συναδέλφους. Το χαρτί που είχε στείλει ο ΟΠΑΠ έλεγε ότι εντός 12μήνου θα κλείσουν όσοι δεν υπογράψουν, πράγματι λοιπόν πλέον τους έκλεισε όλους! Ακόμα και προέδρους σωματείων, όπως εγώ. Εννιά πρόεδροι σωματείων νομών από όλη την Ελλάδα έκλεισαν, εμάς μάλιστα μας έκλεισαν σχεδόν αμέσως, για να μη μιλάμε. Κανονικά έπρεπε και εμείς να έχουμε τη 12μηνη διορία, αλλά μας έκλεισαν 21 Απριλίου πέρσι, διότι γίνονταν οι εκλογές της ΠΟΕΠΠΠ και δεν ήθελαν να συμμετάσχουμε. Όμως συμμετείχαμε κανονικά και εκλεγήκαμε. Δυστυχώς όμως η ΠΟΕΠΠΠ παραδόθηκε, σαν να ξεπουλήθηκε.

-Τι εννοείτε;

Έκαναν μερικές κινητοποιήσεις, σαν να κρατάνε τα προσχήματα, αλλά στο τέλος είπαν «κάντε ό,τι θέλετε», δεν στήριξαν δηλαδή τους πράκτορες. Ενώ το πηγαίναμε καλά στην αρχή με τις κινητοποιήσεις και τις συνελεύσεις, και ενώ αν όλοι οι πράκτορες ενωμένοι πήγαιναν σε απεργία, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο ΟΠΑΠ. Όμως έσπασε το μέτωπο και κάποιοι πήγαν και υπέγραψαν παρασέρνοντας έτσι και άλλους. Και έμειναν 937 πρακτορεία που δεν υπέγραψαν και τους κλείσανε. Το ξέρετε ότι στη νέα σύμβαση υπήρχε με μεγάλα γράμματα μέχρι και το ότι η καινούργια σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί χωρίς σπουδαίο λόγο; Δηλαδή μπορούσε ένα πρωί να μπει στο μαγαζί σου ο ΟΠΑΠ και να σου πει «μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε».

-Νομικά τι κάνετε;

Τώρα ξεκινάνε όλα. Πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, όσο μεγάλη εταιρεία και αν είναι ο ΟΠΑΠ. Περιμένουμε δικαίωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας και οδηγούμαστε από εδώ και πέρα σε αγωγές. Θα το παλέψουμε νομικά για καταχρηστική σύμβαση, ακυρότητα καταγγελίας και αργότερα για αποζημιώσεις.

-Τι λεφτά βγάζει τώρα ένα πρακτορείο;

Από τον κύκλο μου μαθαίνω ότι με το ζόρι βγαίνει ένας μισθός.

Από ποια παιχνίδια βγαίνουν τα περισσότερα κέρδη από τα ποσοστά;

Από το ΚΙΝΟ και το Στοίχημα.

-Το μετανιώσατε που δεν υπογράψατε;

Ούτε μία στιγμή. Και τώρα αν έρχονταν και μου έλεγαν να υπογράψω, πάλι θα έλεγα όχι. Τελειώσανε τα πρακτορεία, ήταν θάνατος αυτό που έγινε.

-Γνωρίζετε από τα χρόνια της δουλειάς σας ανθρώπους που καταστράφηκαν από τον τζόγο;

Ναι, είναι αρκετές οι περιπτώσεις.

-Από ποιο παιχνίδι χάθηκαν τα πιο πολλά λεφτά από τον εθισμό του κόσμου;

Από το ΚΙΝΟ και το Στοίχημα έκλεισαν σπίτια. Και μεγάλη καταστροφή θα φέρουν από εδώ και πέρα τα «φρουτάκια». Και τα virtual, τα οποία όμως ενώ στην αρχή θέρισαν κόσμο, τώρα τελευταία έχουν πέσει.

(Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο ΦΩΣ της 8ης Μαΐου 2018)

Διαβάστε το άρθρο "«Ο ΟΠΑΠ έκλεισε 900 πρακτορεία και άφησε 3.000 κόσμο στο δρόμο»" του Θέμη Σινάνογλου στην πηγή "www.fosonline.gr"

Διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ με τη συμμετοχή προέδρων Σωματείων

Η ανασύνταξη των δυνάμεων του κλάδου των πρακτόρων ΟΠΑΠ σε επίπεδο Ομοσπονδίας – Σωματείων και ο ορισμός ενός βελτιωμένου προτύπου εκπροσώπησης σε συνδυασμό με την θεμελίωση μίας παραγωγικής συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διευρυμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου στην Αθήνα, παρουσία των προέδρων των Σωματείων – μελών.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της .Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. τέθηκε επί τάπητος μία ατζέντα καίριων θεμάτων τα οποία τον τελευταίο χρόνο διαμορφώνουν τις συνθήκες που θα καθορίσουν τις προοπτικές και το μέλλον των επιχειρήσεών μας, ενώ επίσης δόθηκε αναλυτική ενημέρωση από το Δ.Σ. για το εύρος των ενεργειών που πραγματοποίησε η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. στις επαφές της με τον ΟΠΑΠ, υπουργεία, κοινωνικούς φορείς και την Ρυθμιστική Αρχή (ΕΕΕΠ), από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα μέχρι και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρόεδροι των Σωματείων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και έδωσαν το παρών έλαβαν γνώση για τα ακόλουθα θέματα:

  • Την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ζήτημα της εξεύρεσης πηγής χρηματοδότης για την επιστροφή των εισφορών του προγράμματος Εφάπαξ
  • Τις εντατικές επαφές με το υπουργείο Οικονομικών ώστε να δρομολογηθεί το δίκαιο αίτημα για την επαναφορά του τεκμαρτού.
  • Τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας σε υπουργεία για την τροποποίηση του ΚΑΔ των πρακτορείων ΟΠΑΠ, ώστε να επιτραπεί μελλοντικά η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία των προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  • Τις επαφές της ΠΟΕΠΠΠ με εκπροσώπους της ΕΕΕΠ για την διαμόρφωση του πλάνου οριοθέτησης των VLTs στα πρακτορεία ΟΠΑΠ
  • Το νέο πρότυπο συνεργασίας και διαλόγου ΠΟΕΠΠΠ – ΟΠΑΠ
  • Αναδιοργάνωση της Ομοσπονδίας

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ, Αναστάσιος Λυριστής, όσες λεπτομέρειες έγιναν για πρώτη φορά γνωστές στην εν λόγω συνεδρίαση του Δ.Σ., θα παρουσιαστούν με την ανάγνωση του Διοικητικού Απολογισμού ενώπιον των συναδέλφων πρακτόρων ΟΠΑΠ που θα λάβουν μέρος ως Αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουνίου 2018, ημερομηνία η οποία ορίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Την συνεδρίαση απασχόλησε επίσης η κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένα Σωματεία – μέλη της ΠΟΕΠΠΠ – θέμα το οποίο τέθηκε από τους προσκεκλημένους προέδρους. Συμφωνήθηκε η ΠΟΕΠΠΠ να συνδράμει με όποιο τρόπο κρίνεται πρόσφορος στην διαδικασία ανασυγκρότησης των Σωματείων – μελών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δράση τους.

Ακόμη, το Δ.Σ. και οι πρόεδροι των Σωματείων μελών συζήτησαν επί σειράς θεμάτων που αφορούν την συνεργασία με τον ΟΠΑΠ και πιο συγκεκριμένα έγινε αποτίμηση της συνάντησης που προηγήθηκε με στελέχη της εταιρείας το πρωί της ίδιας ημέρας και η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων, επίσκεψη στο “νέο πρότυπο πρακτορείο”. Ακολούθησε συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ και των προέδρων των Σωματείων με διευθυντικά στελέχη της ΟΠΑΠ Α.Ε. όπου συζητήθηκαν θέματα της καθημερινής λειτουργίας των πρακτορείων και κατατέθηκαν προτάσεις και από τις δύο πλευρές. Η ικανοποίηση που διατυπώθηκε για τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν κοινή και γι’ αυτό συμφωνήθηκε να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να δοθεί συνέχεια σε αυτό το μοντέλο συνεργασίας ΠΟΕΠΠΠ – ΟΠΑΠ, αλλά και να ενισχυθεί παράλληλα η “φωνή” των Σωματείων, μέσα από την συμμετοχικότητα στις εν λόγω διεργασίες.

Τέλος, το Δ.Σ. της ΠΟΕΠΠΠ, έδωσε το περίγραμμα του μίγματος πολιτικής για το επόμενο διάστημα αναφορικά με α) την καθιέρωση της ΠΟΕΠΠΠ και των συλλογικών της οργάνων σε νέα αναβαθμισμένη θέση συνομιλητή με την ΟΠΑΠ Α.Ε. β) την δέσμευση για την διαφύλαξη των κεκτημένων του κλάδου μπροστά τις προκλήσεις.

Τους εθελοντές της διοργάνωσης τίμησε ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού

Εθελοντές και Οργανωμένα Σύνολα που για άλλη μια χρονιά πρόσφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στη διοργάνωση, τίμησε ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ, σε μια λιτή εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Οι εθελοντές και όσοι προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον αγώνα, αποτελεί τη ψυχή της διοργάνωσης αλλά και βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Κύπρου. Για το 12ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ, που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 17-18 Μαρτίου, εργάστηκαν εθελοντικά πέραν των 700 ατόμων.

«Ο Εθελοντισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αξίες που προωθούνται μέσα από τον αθλητισμό αλλά και μια έννοια στην οποία εμείς, ως ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ, επενδύουμε τα μέγιστα, καθώς αποτελεί μια από τις παρακαταθήκες που αυτή η διοργάνωση  αφήνει στην κοινωνία» σχολιάζει ο κ. Ανδρέας Σπύρου, Business Development Manager του ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ. Συνεχίζοντας ο κ. Σπύρου αναφέρει: «θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εκατοντάδες εθελοντές και τα δεκάδες οργανωμένα σύνολα που συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία και της φετινής διοργάνωσης».

Τα Οργανωμένα Σύνολα που τιμήθηκαν είναι τα σωματεία δρομέων «Ευ Ζην», Περικλής Δημητρίου και «Δρο.Με.Α Racing», ο Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, οι ομάδες του ΑΓΟ, του Δήμου Λεμεσού, της Πολιτικής Άμυνας και του ΤΕΠΑΚ καθώς και οι διασώστες.

Τιμητικά διπλώματα, υπογεγραμμένα από τον Επίτροπο Εθελοντισμού κ. Γιάννη Γιαννάκη, έλαβαν δεκάδες μεμονωμένοι εθελοντές.

Όσοι επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του εθελοντισμού στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Κύπρου δεν έχουν παρά να καλέσουν στο τηλέφωνο 25880100 ή να επικοινωνήσουν μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο επόμενος ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ θα διεξαχθεί στο Σαββατοκύριακο 23-24 Μαρτίου 2019. Πληροφορίες και εγγραφές με έκπτωση 40% στο www.limassolmarathon.com.

Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ''Τους εθελοντές της διοργάνωσης τίμησε ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού'' στη πηγή www.ant1iwo.com

ΠΟΕΠΠΠ: Μαζί με τον ΟΠΑΠ αλλάζουμε σελίδα στο δίκτυο των πρακτορείων

Την απόλυτη στήριξή τους στον ΟΠΑΠ για την υλοποίηση του σημαντικού έργου τεχνολογικού μετασχηματισμού και την εισαγωγή νέων προϊόντων, εκφράζουν μέσω ανακοίνωσής τους οι πράκτορες, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο Όραμα 2020.

Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (ΠΟΕΠΠΠ), το 2017 ήταν μια χρονιά ορόσημο, καθώς ο ΟΠΑΠ έθεσε σε τροχιά υλοποίησης το σημαντικό έργο αναβάθμισης της τεχνολογικής υποδομής και της ανανέωσης των στοιχηματικών προϊόντων, με στόχο τη μετεξέλιξη του δικτύου των πρακτορείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΠΠΠ, οι δυναμικές αλλαγές είναι επιτακτική αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, ώστε – μέσα από τον εκσυγχρονισμό και  τον βέλτιστο επανασχεδιασμό τους – να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν. "Η διαδρομή που οδηγεί στην επίτευξη αυτού του κοινού στόχου δεν είναι άλλη από το Όραμα 2020", τονίζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση της ΠΟΕΠΠΠ αναφέρεται στις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουν ο ΟΠΑΠ και οι πράκτορές του, με απώτερο σκοπό να καταστούν τα πρακτορεία τοπικοί προορισμοί διασκέδασης και τυχερών παιγνίων. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι "ο ΟΠΑΠ έθεσε τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί μια επένδυση εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση των ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών". Επίσης, σημειώνεται ότι οι πράκτορες επένδυσαν περισσότερους πόρους στις επιχειρήσεις τους, για να ευθυγραμμιστούν με το όραμα του ΟΠΑΠ και να επιτύχουν τη διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης.

Σημαντικές εξελίξεις στο δίκτυο

Η ΠΟΕΠΠΠ, επίσης, αναδεικνύει το νέο πλαίσιο συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί με τον ΟΠΑΠ, καθώς και τον εποικοδομητικό διάλογο που έχει καλλιεργηθεί με τους εκπροσώπους της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση της ΠΟΕΠΠΠ γίνεται αναφορά στα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη το 2018, όπως η εγκατάσταση των τερματικών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) και παιγνιομηχανημάτων (VLTs), καθώς και η εισαγωγή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών της Tora Wallet στα πρακτορεία.  Μάλιστα, η Ομοσπονδία επισημαίνει στα μέλη της ότι θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχουν  άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους.

Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ''ΠΟΕΠΠΠ: Μαζί με τον ΟΠΑΠ αλλάζουμε σελίδα στο δίκτυο των πρακτορείων'' στη πηγή www.capital.gr

Τετραπλό χτύπημα κατά του παράνομου τζόγου

Φύλλο και φτερό έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες η Ελληνική Αστυνομία τη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο του «πολέμου» που έχει εξαπολύσει κατά του παράνομου τζόγου.

Δυο σημαντικές υποθέσεις ήρθαν στο φως, τα τελευταία 24ωρα, μετά από αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αλεξανδρούπολη και την Κοζάνη.

Εξάρθρωση σπείρας που δρούσε σε Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη – Τζίρος άνω των 500.000 ευρώ από παράνομο τζόγο

Σε άνω των 500.000 ευρώ υπολογίζεται ο τζίρος σπείρας που είχε μετατρέψει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αλεξανδρούπολη σε χώρο διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνίων. Κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας επιχείρησης σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν επτά μέλη της σπείρας ανάμεσα τους και ο αρχηγός.  Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τα μέλη της σπείρας εξαπατούσαν τους παίκτες, καθώς παρέμβαιναν στα παίγνια που διενεργούνταν μέσω διαδικτύου, καθορίζοντας την έκβαση τους, με σκοπό να κερδίζουν επιλεγμένοι παίκτες και συγκεκριμένα ποσά.

Σε βάρος των δραστών σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη με υπολογιστή κατ΄επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και παράβαση των νόμων περί παιγνίων, περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων, κατά περίπτωση.

Εντός του καταστήματος και στα σπίτια των μελών του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

29 ηλεκτρονικοί υπολογιστές

55 τράπουλες

14 ζάρια

Πλήθος μαρκών

Εξοπλισμός βιντεοεπιτήρισης

Εξοπλισμός για την εναλλαγή των παράνομων σελίδων σε νόμιμες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του καταστήματος

Πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων

1 μαχαίρι

30 φυσίγγια κρότου

Ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων

Το χρηματικό ποσό των 3.775 ευρώ

Πλήθος κινητών τηλεφώνων

Βιβλιάριο τράπεζας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ από τις έρευνες έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τέσσερα μέλη της σπείρας.

Τρεις συλλήψεις στην Κοζάνη για παράνομο τζόγο

Μια δεύτερη επιχείρηση «σκούπα» της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη. Μετά από έφοδο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διενεργούνταν παράνομα παίγνια, συνελήφθησαν τρία άτομα.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του καταστήματος, ένας 45χρονος παίκτης έπαιζε παράνομο στοίχημα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το χρηματικό ποσό των 970 ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο "Τετραπλό χτύπημα κατά του παράνομου τζόγου" στην πηγή "www.casinonews.gr"

Εμπλοκή στην επένδυση στο Ελληνικό: Στο ΣτΕ προσέφυγαν 507 κάτοικοι της περιοχής

Δυο μήνες μετά την κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε νόμιμο και συνταγματικό το προεδρικό διάταγμα και έγιναν μόνο κάποιες παρατηρήσεις, η υπόθεση επιστρέφει και πάλι στο ΣτΕ μετά την προσφυγή των κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Τη νέα προσφυγή υπέβαλλαν 507 κάτοικοι της περιοχής του Ελληνικού (Κάτω και Άνω Ελληνικό, Άγιος Κοσμάς, Αργυρούπολης και όμοροι Δήμοι) και 4 νομικά πρόσωπα (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών -Τμήμα Αττικής, Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης, Ινστιτούτο για την Ενδογενή Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Σύλλογος Κατοίκων Κάτω Ελληνικού). Με αυτή ζητούν να ακυρωθεί το προεδρικό διάταγμα γιατί βλάπτει ανεπανόρθωτα την ποιότητα ζωής τους και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αφού δημιουργεί μια νέα πόλη μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό των Αθηνών, που μπορεί να υπερβεί τους 44.000 κατοίκους, με συντελεστή δόμησης προσαυξημένο κατά 70%, ενώ επιτρέπει τη δημιουργία 3 νέων τουριστικών ζωνών συνολικής έκτασης 1.092 στρεμμάτων.

Οπως λένε παραβιάζεται η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης (άρθρο 24 Συντάγματος), καθώς έχουν ξεπεραστεί τα ανεκτά όρια της φέρουσας ικανότητας του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της ισορροπίας μεταξύ δομημένων και αδόμητων κοινόχρηστων εκτάσεων.

Οι κάτοικοι ισχυρίζονται πως η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε εκ των υστέρων, ενώ η ειδική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δεν εξέτασε τις επιπτώσεις από την ανέγερση πληθώρας κτιρίων, αδιευκρίνιστου αριθμού, τα οποία μπορεί να φθάσουν και τα 60 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους, όπως και από τη δημιουργία 6 ουρανοξυστών (ο ένας θα έχει και καζίνο 15.000 τ.μ.).

Τέλος, επικαλούνται βλάβη της περιουσίας τους καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι ουρανοξύστες θα εμποδίζουν τη θέα προς τη θάλασσα και θα υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και την αξία των ακινήτων τους.

Η απόφαση του ΣτΕ που άναβε «πράσινο φως» για την επένδυση του Ελληνικού

Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει νόμιμο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για το Ελληνικό.

Σύμφωνα με το «iefimerida.gr» το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, έκανε ωστόσο παρατηρήσεις νομοτεχνικού περιεχομένου υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά όλες οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και νομοθετικές προβλέψεις.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας άναψαν «πράσινο φως» και για τους προβλεπόμενους ουρανοξύστες κρίνοντας ότι δικαιολογούνται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση στο Ελληνικό ήταν ένα από τα δύο προαπαιτούμενα των Θεσμών για την έγκριση της τελευταίας δόσης.

Το δημόσιο συμφέρον «συνίσταται στη δημιουργία μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, στην κατασκευή και συντήρηση μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής στην Αττική και στην ίδρυση μητροπολιτικού πόλου ανάπτυξης στην περιοχή, με πολλαπλούς ειδικότερους στόχους που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της οξείας οικονομική κρίσης, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση του δημοσίου χρέους, την ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική μητρόπολη, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, σε σημαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κ.ά.».

Σε άλλο σημείο της πολυσέλιδης γνωμοδότησης αναφορικά με την κατασκευή υψηλών κτιρίων, η ολομέλεια αναφέρει ότι «με την ανέγερση υψηλών κτιρίων βελτιώνεται η ποιότητα ζωής λόγω της μείωσης της κάλυψης, της αύξησης ελεύθερου χώρου και πρασίνου και τη βελτίωση του φωτισμού και ηλιασμού» και κατά συνέπεια είναι νόμιμες οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου διατάγματος.

Επίσης, νόμιμες είναι και οι προβλεπόμενες «ήπιες επεμβάσεις στην ακτή, η αναβάθμιση της παραλίας και η δυνατότητα κατασκευής ενυδρείου, σε συνδυασμό άλλωστε και με την ευρύτερη ανάπλαση του Φαληρικού όρμου που έχει εγκριθεί».

Οι αρχαιολογικοί χώροι και η προστασία τους, απασχόλησαν εκτενώς τους δικαστές, οι οποίοι σημειώνουν ότι " η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, προηγούνται της ενάρξεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου και ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρόνου με γνώμονα την έγκαιρη υλοποίηση του έργου".

Ακόμη, αναφέρεται ότι παρά το υπέρμετρο ύψος ορισμένων κτιρίων (ουρανοξύστες) που προβλέπεται να κατασκευαστούν, με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, επιδιώκεται, επαρκώς, η προστασία των αρχαιοτήτων και μνημείων και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς διασφαλίζεται πλήρως με το εν λόγω σχέδιο διατάγματος.

Διαβάστε το άρθρο "Εμπλοκή στην επένδυση στο Ελληνικό: Στο ΣτΕ προσέφυγαν 507 κάτοικοι της περιοχής" στην πηγή "www.casinonews.gr"

ΟΠΑΠ: Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης - Το νέο Δ.Σ.

Τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ, ενώ εξέλεξε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 594 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 238.331.522 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών  ήτοι ποσοστό 74,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,72%) τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (100,00%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών συνολικού μικτού ποσού εκατόν είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (ευρώ 127.126.999,60) και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος ευρώ 0,40 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2017. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους ευρώ 0,10 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την από 11.09.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση έτους 2017 ανέρχεται στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 08.05.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2017 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07.05.2018. Η καταβολή του υπόλοιπου  μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 14.05.2018, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 3o:  Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (80,07%) διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2017 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών. Επίσης παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το Σχέδιο Επιβράβευσης, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των ανωτέρων αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών. Επιπλέον χορήγησε κατά πλειοψηφία (80,07%)  τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 23α, 24 και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδικές εγκρίσεις αναφορικά με το Σχέδιο Επιβράβευσης.

Θέμα 4ο: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (99,61%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017), και ενέκρινε το σύνολο των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 5ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,51%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από την 1η  Ιανουαρίου 2017 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2017).

Θέμα 6ο: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,49%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 7ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,59%) την ελεγκτική εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜΣΟΕΛ 114 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018) καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 8ο: Χορήγησε κατά πλειοψηφία (98,70%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών.

Θέμα 9ο

Α. Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,99%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για συναφθείσες συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη.

Β. Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,99%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και συμβάσεις κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη.

Θέμα 10o: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 13 μέλη ως ακολούθως:

Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) του Karel (Κάρελ), κατά πλειοψηφία (80,42%)
Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ) του David (Ντέιβιντ), κατά πλειοψηφία (98,62%)
Σπυρίδωνα Φωκά του Παναγιώτη, κατά πλειοψηφία (64,74%)
Pavel Saroch (Πάβελ Σάροκ) του Miroslav (Μίροσλαβ), κατά πλειοψηφία (72,20%)
Michal Houst (Μίχαλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ), κατά πλειοψηφία (80,39%)
Pavel Horak (Πάβελ Χοράκ) του Pavel (Πάβελ), κατά πλειοψηφία (64,74%)
Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ) του Ladislav (Λάντισλαβ), κατά πλειοψηφία (77,93%)
Χρήστο Κοπελούζο του Δημητρίου, κατά πλειοψηφία (77,93%)
Marco Sala (Μάρκο Σάλα) του Gaetano (Γκαετάνο), κατά πλειοψηφία (77,05%)
Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ) του Milos (Μίλος), κατά πλειοψηφία (99,83%)
Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ) του Rudolf (Ρούντολφ), κατά πλειοψηφία (99,83%)
Δημητράκη Ποταμίτη του Ιωάννη, κατά πλειοψηφία (99,83%)
Στυλιανό Κωστόπουλο του Γεωργίου, κατά πλειοψηφία (72,65%)

Όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002, ως ισχύει, τους:

Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ) του Milos (Μίλος),
Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ) του Rudolf (Ρούντολφ),
Δημητράκης Ποταμίτης του Ιωάννη.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 11ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,01%) Επιτροπή Ελέγχου ως ακολούθως:

τον κ. Δημητράκη Ποταμίτη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
τον κ. Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
τον κ. Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ''ΟΠΑΠ: Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης - Το νέο Δ.Σ.'' στη πηγή www.businessnews.gr

Τα VLTs έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του ΟΠΑΠ

Εφαλτήριο ανάπτυξης αποτέλεσε το 2017 για τον ΟΠΑΠ. Όπως επισήμανε προς τους μετόχους της εταιρείας ο εκτελεστικός πρόεδρος του οργανισμού, Καμίλ Ζίγκλερ, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης της εισηγμένης, ο ΟΠΑΠ κατάφερε να ενισχύσει τα έσοδά του και να προωθήσει σημαντικά έργα και επενδύσεις, δημιουργώντας αξία για την εταιρεία, τους μετόχους και την ελληνική οικονομία συνολικά. Καθοριστικό ρόλο τη χρονιά που πέρασε έπαιξε η εισαγωγή νέων προϊόντων και ιδιαίτερα των παιγνιομηχανημάτων (VLTs), των virtual παιχνιδιών και των τερματικών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs).

Συγκεκριμένα, για το έργο των VLTs ο κ. Ζίγκλερ σημείωσε: «Πιστεύω πως η ανάπτυξη του δικτύου των VLTs βοηθά στην καταπολέμηση της παράνομης αγοράς στην Ελλάδα και στη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δημοσίου και της κοινωνίας».

Στο πλαίσιο αυτό, η 18η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ, που πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της εταιρείας, έδωσε το «πράσινο φως» για την καταβολή πρόσθετου μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017. Έτσι, λοιπόν, μαζί με το προμέρισμα των 0,10 ευρώ ανά μετοχή που έχει ήδη διανεμηθεί, το συνολικό μέρισμα ανέρχεται σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίσθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, ο οποίος σημείωσε ότι «το 2017 ήταν μία ιστορική χρονιά, καθώς σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές και πραγματοποιήθηκε πρόοδος σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας. Τα νέα προϊόντα, η ανάπτυξη του δικτύου των VLTs, οι επενδύσεις στο δίκτυο των πρακτορείων ΟΠΑΠ και η πρωτοβουλία τεχνολογικού μετασχηματισμού της εταιρείας αποτελούν ισχυρά θεμέλια για την υλοποίηση του Οράματος 2020 της εταιρείας».

Σχεδόν 11.800 παιγνιομηχανήματα λειτουργούν ήδη σε gaming halls και πρακτορεία ΟΠΑΠ και 2.400 SSBTs σε πρακτορεία ΟΠΑΠ. Στόχος της εταιρείας είναι η λειτουργία 3.000 - 3.500 μηχανών έως το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα της Ρωσίας. Επίσης, ο κ. Κόουπ αναφέρθηκε στη νέα online στοιχηματική πλατφόρμα που αναπτύσσει ο ΟΠΑΠ, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του στοιχηματικού χαρτοφυλακίου του, αλλά και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό του Οργανισμού.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά τυχερών παιχνιδιών, η διοίκηση του ΟΠΑΠ επισήμανε ότι η εταιρεία κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και η επικείμενη ρύθμιση της αγοράς θα πρέπει να στηριχθεί και να σεβαστεί αυτό το δεδομένο. Ο ΟΠΑΠ κατέθεσε τις θέσεις του στην ανοιχτή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΕΠ και όπως τονίστηκε «ο ΟΠΑΠ δεν φοβάται τον δίκαιο και υγιή ανταγωνισμό».

Αναφορικά με τον ιππόδρομο και τη Φίλιππο Ένωση Ελλάδος (ΦΕΕ), ο αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ Σπύρος Φωκάς επισήμανε ότι «δυστυχώς το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΦΕΕ έχει εκτραπεί των θεσμικών του αρμοδιοτήτων και η κατάσταση που επικρατεί είναι ανεπίτρεπτη. Η εταιρεία από την πλευρά της θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της».

Διαβάστε το άρθρο "Τα VLTs έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του ΟΠΑΠ" στην πηγή "www.naftemporiki.gr"

ΟΠΑΠ: Πώς θα γίνει η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 08.05.2018, ενώ οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος.

Η ΟΠΑΠ γνωστοποίησε ότι η 18η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 25.04.2018 αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2017. Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είχε ανακοινωθεί η διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2017 ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 04.10.2017.

Το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2017 ανέρχεται συνολικά σε 95.345.249,70 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.182.501 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και αντιστοιχεί σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του υπολοίπου μερίσματος των 0,30 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% σύμφωνα με τα άρθρα 36 & 64 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν από το ν.4389/2016, ήτοι 0,045 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,255 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 08.05.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού - record-date). Από τη Δευτέρα 07.05.2018 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος. Η πληρωμή του υπόλοιπου του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14.05.2018 από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
  1. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
  1. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του υπολοίπου του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 21.05.2018 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
  1. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Διαβάστε το άρθρο "ΟΠΑΠ: Πώς θα γίνει η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος" στην πηγή "www.euro2day.gr"

Σελίδα 1 από 209
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Top of Page