praktores.com
 
 
Yφ/ργός Οικ: Προαναγγέλλει  μείωση μισθών

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ πιθανόν να κληθούν να υποστούν μειώσεις μισθών, καθώς το προνομιακό καθεστώς που απολαμβάνουν δεν δικαιολογείται τη στιγμή που όλοι οι Έλληνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες από τα μέτρα λιτότητας στη χώρα, δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης την Πέμπτη.

«Ο ΟΠΑΠ είναι μια εταιρεία η οποία έχει διασφαλίσει για τους εργαζόμενούς της ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς», δήλωσε ο κ. Σαχινίδης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι.

Σε αντίθεση με τον ΟΠΑΠ, το περιθώριο εξορθολογισμού του μισθολογικού κόστους είναι μικρότερο στη ΔΕΗ , συμπλήρωσε ο Σαχινίδης, καθώς οι υπάλληλοι της δημόσιας επιχείρησης έχουν ήδη υποστεί μειώσεις των αποδοχών τους.

«Θα γίνει κάποια διάκριση. Υπάρχουν εταιρείες, όπως είναι η ΔΕΗ, οι οποίες συμμετείχαν την προηγούμενη φορά στην προσπάθεια που έγινε και βεβαίως δεν μπορεί για παράδειγμα η περίπτωση της ΔΕΗ να είναι ίδια με την περίπτωση του ΟΠΑΠ, που δε συμμετείχε στην προηγούμενη διαδικασία εξορθολογισμού των μισθών», είπε ο Σαχινίδης.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Βουλή υπερψήφισε το νομοσχέδιο για μειώσεις αποδοχών στις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ. Κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου, ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες οι διοικήσεις των εισηγμένων ΔΕΚΟ όπου το Δημόσιο έχει πλειοψηφία ή ισχυρή μειοψηφία θα κληθούν να προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις.

Η ΔΕΗ μείωσε νωρίτερα φέτος τις δαπάνες για μισθούς κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα χρήση. Το ποσό αυτό δεν ενίσχυσε τα κέρδη των μετόχων, αλλά διοχετεύτηκε ως κεφαλαιακή ένεση στο ασφαλιστικό ταμείο της εταιρίας.

Ο ΟΠΑΠ από την πλευρά του έχει μειώσει κατά 36% το συνολικό κόστος διοίκησης τους πρώτους εννέα μήνες του έτους στα 23 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για εξορθολογισμό του κόστους της εταιρίας.


Πηγή: Κέρδος online

 

Θετική η Ευρ. Επ Ανταγωνισμού στο ρολό των Λοτταριών

Σημαντικός ρό­λος που διαδραματίζουν οι εθνικές λοταρίες για την κοινωνία, μέσω - για παράδειγμα - της χρηματοδότησης κοινωφελών σκοπών, χρειάζεται να αναγνωριστεί στις συζητήσεις γιο τα τυχερά παιχνίδια και το στοίχημα σε επίπεδο Ε.Ε., όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Ανταγωνιστι­κότητας της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης, το οποίο συνεδρίασε την περα­σμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Αυτό ανάφερε ανακοίνωση της ΟΠΑΠ, στην οποία επιση­μαίνονται ακόμα τα εξής:

Η ομόφωνη δήλωση των υπουρ­γών των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. οι οποίοι μετείχαν στο Συμβούλιο, απόκτα ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως επιση­μαίνεται σε ανακοίνωση της European Lotteries, από την έλευση του διαδικτύου, το μο­ντέλο κοινής ωφέλειας για τα τυχερά παιχνιδια και το στοί­χημα βάλλεται από εκατοντά­δες online εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, οι οποίες επιδιώ­κουν αμιγώς εμπορικά συμφέροντα, λειτουργούν για ιδιω­τικό όφελος και διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχει­ρήσεων τους από φορολογι­κούς παραδείσους όπως η Μάλτα και το Γιβραλτάρ η από χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.

Παρόλο που τα πορίσματα του Συμβουλίου δεν συνιστούν νομοθετική πράξη (σ.σ. Κοινοτική Οδηγία), αποτελούν ένα σημαντικό πολιτικό εργα­λείο και σε σημαντικό βαθμό καθορίζουν την κοινή πολιτική θέση των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. σε κάθε τομέα πολι­τικής.

Ειδικά με τη συγκεκριμένη απόφασή του το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας συντάσσεται με το Ευρωπαϊκό Κοινο­βούλιο, στην υποστήριξη του μοντέλου κοινής ωφέλειας, όπως προωθείται από την European Lotteries, θυμίζουμε πως πριν ένα χρόνο, το Ευρω­παϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε «το δικαίωμα των 'κρατών με­λών' να ρυθμίζουν τις αγορές τυχερών παιχνιδιών τους [όχι μόνο για τις λοταρίες], προκειμένου να προστατέψουν τις λειτουργίες χρηματοδότησης των αθλητικών δραστηριοτή­των και άλλων κοινωνικών σκοπών» υποστηρίζοντας πως «τα κέρδη οπό όλες τις μορ­φές τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας, συμπεριλαμβανόμενης της κυ­λιόμενης χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, την υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτι­σμό» (Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα online τυ­χερά παιχνίδια της 10ης Μαρ­τίου 2009 - παράγραφοι 1 και 18 - η οποία υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία - 85% υπέρ, 5% κατά, 10% αποχή). Να σημειωθεί άτι οι συζητή­σεις για τα τυχερά παιχνίδια και το στοίχημα σε επίπεδο Ε.Ε. θα ενταθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, στη βάση μιας Πράσινης Βίβλου (έγγρα­φο δημόσιας διαβούλευσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, π δημοσίευση της οποίας έχει προγραμματιστεί για τον Φε­βρουάριο του 2011.

Τη νομο­θετική πρόταση της Επιτρο­πής, κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμ­βούλιο.

ο πρόεδρος της European Lotteries Friedrich Stickler, σχολιάζοντας τα πορίσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότη­τας υπογράμμισε ότι «αποτε­λούν τη σαφέστερη δυνατή ένδειξη που έχει δοθεί σε ανώ­τατο επίπεδο, πως το κράτη μέλη επιθυμούν να βρουν μια λύση, προκειμένου να εγγυη­θούν ένα βιώσιμο μέλλον γιο το μοντέλο κοινής ωφέλειας που υποστηρίζουμε και το οποίο εφαρμόζεται σε όλα το κράτη μέλη της Ε.Ε.»

Έπειτα από την ιδιαίτερα μεγάλη υποστή­ριξη που λάβαμε από το Ευρω­παϊκό Κοινοβούλιο το προη­γούμενο έτος, αυτά τα πορί­σματα του Συμβουλίου αποτε­λούν ένα ακόμα καίριο βήμα για τη διατήρηση του μοντέλου, στο πλαίσιο του οποίου οι κρα­τικές λοταρίες συνεισφέρουν, σημαντικά και σε σταθερή βάση, στην κοινωνία»

Πηγή: FinancialBox

 

Στρατηγικές στα γήπεδα της πολιτικής

Θαυμάστε τρόπο στελέχωσης και λειτουργίας κρατικού οργανισμού (ΟΔΙΕ), μέσα από τις αποκαλύψεις που έκανε προχθές στην «Κ.Ε.» ο μέχρι πρότινος πρόεδρός του, Δημήτρης Σεφτελής.

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ (Κατερίνα Χατζοπούλου) του γραφείου του αρμόδιου υπουργού (Π. Γερουλάνος),

καταστρατηγώντας πλήρως τις σχετικές διαδικασίες, προτρέπει τον Δ. Σεφτελή, ως έναν εκ των υποψηφίων προέδρων, να επισκεφθεί τα γραφεία της εταιρείας που έχει αναλάβει τις αξιολογήσεις των ενδιαφερομένων. Στη συνάντηση με τον υπεύθυνο παρίσταται και η ίδια η διευθύντρια, η οποία, αφού εξασφαλίζει το Ο.Κ. του αξιολογητή, παρουσιάζει τον υποψήφιο στον υπουργό, ο οποίος του γνωστοποιεί την εμπιστοσύνη και στήριξή του και τον πληροφορεί ότι, από τη στιγμή που θα αναλάβει καθήκοντα, συνδετικός τους κρίκος θα είναι η κυρία διευθύντρια!

 ΣΤΗ συνέχεια, με μεσολάβηση της διευθύντριας, τη θέση του διευθύνοντοςσυμβούλου στον ΟΔΙΕ καταλαμβάνει ο προσωπικός της φίλος κ. Ζαχαρής, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν είχε μέχρι πρόσφατα καταθέσει τους απαραίτητους τίτλους σπουδών (!), ενώ και ο οδοντογιατρός της, κ. Τσάμης, διορίζεται και αυτός ως μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού. Το παζλ συμπληρώνεται με το διορισμό στο Δ.Σ. και της ίδιας της κυρίας διευθύντριας, έτσι ώστε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιδόσεις των εκλεκτών της και να ενημερώνει με υπευθυνότητα τον υπουργό...

 ΚΑΤΑ την πορεία ο φίλος τής διευθύντριας διευθύνων σύμβουλος προτείνει ανεπιτυχώς την πρόσληψη, ως νομικής συμβούλου του ΟΔΙΕ, της φίλης της κυρίας διευθύντριας, δικηγόρου κυρίας Σιαμάνη, που εκείνη την εποχή ήταν μέλος του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, από το οποίο κατόπιν παραιτήθηκε για να καταλάβει την πιο συμφέρουσα οικονομικά θέση της νομικής συμβούλου του ίδιου οργανισμού.

ΣΤΗ θέση της φίλης της, στο Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, η κυρία διευθύντρια διορίζει άλλο φίλο της δικηγόρο, ονόματι Αλ. Σωτηρόπουλο, παρουσία του οποίου, μετά από λίγους μήνες, ζητεί από τον Σεφτελή να παραιτηθεί «για χιλιάδες λόγους, που δεν πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα»!

 ΟΙ ΛΟΓΟΙ αυτοί παραμένουν άγνωστοι. Αλλά το βέβαιο είναι ότι η κυρία διευθύντρια είχε κάθε λόγο να νιώθει απογοητευμένη από τη μεταχείριση που επιφύλαξε, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο φίλος της πρόεδρος στους άλλους φίλους και φίλες της.

 ΤΟ ΟΤΙ νωρίτερα ο γεν. γραμματέας των ΔΕΚΟ κ. Κυριακός είχε πλέξει το εγκώμιο της διοίκησης του ΟΔΙΕ για την προσπάθειά της να εξυγιάνει τον οργανισμό, δεν στάθηκε ικανό να καταγραφεί στα θετικά του «άφιλου» προέδρου. Και έτσι αποπέμφθηκε, ώστε, έστω και με κάποια καθυστέρηση, να επικρατήσουν η... διαφάνεια και η... αξιοκρατία στον πολύπαθο οργανισμό.

 ΥΓ. Από τις παραπάνω καταγγελίες θα μπορούσε κανείς να κρατήσει περισσότερες αποστάσεις, αν ο Δ. Σεφτελής δεν είχε διατελέσει από το 1981 ώς το 1989 γενικός διευθυντής του ΟΠΑΠ και αν στις διώξεις που υπέστη, από τη Ν.Δ. κατόπιν, δεν είχε αποδειχθεί περίτρανα η αθωότητά του.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Συμβ.Ανταγωνιστ. Ε.Ε.-Παραμένουν τα μονοπώλια

Θετική είναι για τα κρατικά μονοπώλια της Ευρώπης η ανακοί­νωση του Συμβουλίου της Ανταγω­νιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αναγνωρίζει το ση­μαντικό ρόλο των λοταριών στη χρηματοδότηση κοινωφελών σκο­πών.

Μόνο το 2009 οι κρατικές λοταρίες στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. συνεισέφεραν 22,4 δισ. ευρώ (από έναν τζίρο 76.6 δισ.) σε κοινωφελείς σκοπούς και σε δημόσιους προϋπολογισμούς.

 Ιδιαίτερα ωφελημέ­νοι από τη χρηματοδότηση των λο­ταριών στην Ε.Ε., επισημαίνεται, εί­ναι ο αθλητισμός (2 δισ. ευρώ το 2009). οι φιλανθρωπίες (1,5 δισ.) και ο πολιτισμός (0,9 δισ.), όπως, επί­σης οι επιστήμες, η υγεία, η έρευ­να, η παιδεία και το περιβάλλον. Όσοι παρακολουθούν το θέμα της απελευθέρωσης της αγοράς τυχε­ρών παιχνιδιών στην Ευρώπη γνω­ρίζουν πολύ καλά πως το «κοινωνι­κό έργο» των λοταριών αποτελεί και το πιο ισχυρό τους επιχείρημα στη διατήρηση του μονοπωλίου τους σε μια αγορά πολλών δισ. ευρώ.

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Το σχέδιο των αποκρατικοποιήσεων

Αποφασισμένη να εκμεταλλευθεί και την τελευταία σπιθαμή δημόσιας γης εμφανίζεται η κυβέρνηση προκειμένου να τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις του μνημονίου και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ στα τρία επόμενα χρόνια εκ των οποίων το ένα δισ. ευρώ το 2011


Το προσχέδιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για την πώληση δημόσιας περιουσίας και επιχειρήσεων είναι έτοιμο, αλλά πριν αλλάξει ο χρόνος, η κυβέρνηση θα συγκεκριμενοποιήσει με ποσοστικούς πλέον στόχους τα κρατικά εκείνα περιουσιακά στοιχεία που βαίνουν προς μερική ή ολική ιδιωτικοποίηση. Το μοντέλο των αποκρατικοποιήσεων δεν θα είναι ενιαίο, αλλά θα διαφοροποιείται κατά περίπτωση περιλαμβάνοντας μερική ή ολική ιδιωτικοποίηση, συμβάσεις παραχώρησης και δημοπρασίες. Το σχέδιο πολιτικής καλύπτει όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα:

Παίγνια: Πλήρη αποκρατικοποίηση του Καζίνου Πάρνηθας με διερεύνηση της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης παιγνίων του ΟΠΑΠ. Διαχείριση των κρατικών λαχείων με τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης. Εξορθολογισμό του διαδικτυακού στοιχήματος καθώς και των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων και πώληση περιορισμένου αριθμού αδειών.

Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

 

Στο  Υπουργικό Συμβουλίο οι αποκρατικοποιήσεις

Οι βασικές κατευθύνσεις του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων αναµένεται θα συζητηθούν εντός της εβδοµάδας σε άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ στα µέσα Δεκεµβρίου θα συγκληθεί η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων για να λάβει τις πρώτες αποφάσεις υλοποίησής του. Σηµειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει λάβει από την τρόικα προθεσµία έως το τέλος του έτους για να ανακοινώσει το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η κυβέρνηση δίνει αγώνα δρόµου για την είσπραξη 7 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις την τριετία 2011-13, στηρίζοντας τις ελπίδες της σε µεγάλο βαθµό στα ακίνητα του Δηµοσίου και κυρίως στο πρώην Αεροδρόµιο του Ελληνικού.

Το είδος της αξιοποίησης που θα αποφασισθεί για το Ελληνικό και ειδικότερα ο βαθµός στον οποίο η έκτασή του θα παραχωρηθεί για επιχειρηµατική εκµετάλλευση θα καθορίσουν τα έσοδα για το Ελληνικό Δηµόσιο.

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται το ποσό των 2-2,5 δισ. ευρώ για µια «ήπια», όπως λέγεται, εκµετάλλευση. Όπως είναι γνωστό, ενδιαφέρον και µάλιστα έντονο είχε εκδηλώσει στα τέλη Σεπτεµβρίου προς τον Πρωθυπουργό για το Ελληνικό ο Εµίρης του Κατάρ. Τα σχετικά σχέδια περιελάµβαναν τη δηµιουργία µαρίνας, ξενοδοχείου κ.λπ.

 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, σύντοµα πρόκειται να προσληφθούν σύµβουλοι οι οποίοι θα δώσουν τα «φώτα» τους σχετικά µε το είδος της αξιοποίησης που πρέπει να γίνει και τα οφέλη του για το Δηµόσιο ενώ πριν από κάθε απόφαση θα προηγηθούν µελέτες περιβάλλοντος κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός θα ανάψει το πράσινο φως, είτε για διεθνή διαγωνισµό είτε για διακρατική συµφωνία. Εντός του Δεκεµβρίου θα οριστούν εξάλλου οι σύµβουλοι οι οποίοι και θα προχωρήσουν σε καταγραφή του συνόλου των ακινήτων του Δηµοσίου έως τα τέλη Ιουλίου.

 Πιο άµεσης απόδοσης, ωστόσο, θα είναι µια σειρά από άλλες ιδιωτικοποιήσεις, όπως:

 -Η ανανέωση της σύµβασης του Αεροδροµίου των Σπάτων, η οποία ενδεχοµένως θα συνοδεύεται και από πώληση ακόµη ενός πακέτου µετοχών του, όχι µέσω Χρηµατιστηρίου.

 -Η ιδιωτικοποίηση της ?ΕΠΑ. Ορίστηκαν ήδη ως σύμβουλοι οι τράπεζες UBS, Rothschild και Alpha Bank και θα ακολουθήσει η προκήρυξη διαγωνισµού στα µέσα του 2011.

 -Οι πωλήσεις αδειών τυχερών παιχνιδιών, η πώληση του 50% του Καζίνου της Πάρνηθας και η διαχείριση των λαχείων.

 Άμεσα, αλλά όχι απαραιτήτως αποδοτικά είναι τα σχέδια που αφορούν:

 -Την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του ΟΣΕ,τον Απρίλιο.

 -Την παραχώρηση για αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδροµίων.

 -Την πώληση της ΛΑΡΚΟ.

 Στα σχέδια της κυβέρνησης περιλαµβάνεται, εξάλλου, η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, µε τοποθέτηση στρατηγικού επενδυτή. Τέλος, σύµφωνα µε πληροφορίες, η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόµενο ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕ αλλά αργότερα, αφού ολοκληρωθεί πρώτα η αναδιάρθρωσή της.

Πηγή : Τα ΝΕΑ

 

ΓΣΕΒΕΕ Αίτημα επανεξέτασης Των μέτρων

Την επανεξέταση των πρό­σφατων φορολογικών μέτρων γιατί οδηγούν σε ύφεση την αγο­ρά ζήτησε σε συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών. Δη­μήτρη Κουσελά. το προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμ­πόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Η ΓΣΕΒΕΕ εξέφρασε την ανάγ­κη επανεξέτασης ορισμένων από τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα και ζήτησε την απλοποίηση του φορολογικού συστή­ματος. Ανέφερε ότι μια μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά μία μονάδα (από 23% σε 22% και από 11 % σε 10%) θα ενίσχυε ση­μαντικά την αγορά, ενώ ζήτησε την αναθεώρηση των φόρων πο­λυτελείας.

Επίσης, η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε τον ανακαθορισμό του Ειδικού Φό­ρου Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, με στόχο τη διασφά­λιση της βιωσιμότητας 40.000 περιπτέρων και καταστημάτων ψιλικών, που αντιμετωπίζουν τεράστια μείωση των ποσοστών κέρδους τους.

Σε σχέση με την αναθέρ­μανση της οικοδομικής δραστηριότητας είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις και μέ­ριμνες που θα διευκολύνουν όχι μόνο την αγορά πρώτης κατοικίας, αλλά και την αγορά πρώτης παραθεριστικής κατοικίας.

Ζήτησε επίσης την κατάρ­γηση του απαρχαιωμένου Κώ­δικα Βιβλίων και Στοιχείων και επιτάχυνση της διαδικασίας πι­στοποίησης των λογιστών-φοροτεχνικών.

Από την πλευρά του, ο υφυ­πουργός Οικονομικών ενημέ­ρωσε τη ΓΣΕΒΕΕ για την ανα­διάρθρωση του φορολογικού μηχανισμού και το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στο Κοι­νοβούλιο.

Αναγνώρισε, επίσης, τα σημαντικά προβλήματα της φορολογικής νομοθεσίας

Τέλος, διαβεβαίωσε για την πρό­θεση του υπουργείου να εξετάσει και να προωθήσει ρυθμίσεις για την επίλυση των ζητημάτων που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ και δεσμεύτηκε για την αναθεώρηση του ΕΦΚ στον καπνό καθώς και την πιο  προσεκτική εξέταση των θεμάτων σχετικά με το φόρο πο­λυτελείας και το καθεστώς συμ­μόρφωσης των πρακτορείων ΠΡΟΠΟ.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

ΓΣΕΒΕΕ: " Η φορολογική πολιτική οδηγεί σε ύφεση"

Η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε ύφεση σημείωσε το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ στη συνάντησή του με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Κουσελά. Κατά τη συνάντηση, η ΓΣΕΒΕΕ έθεσε στον Υφυπουργό μια σειρά ζητημάτων σε σχέση με τα φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης, την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας των φορολογικών αρχών.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη επανεξέτασης ορισμένων από τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα, λόγω των δυσμενών συνεπειών που έχουν επιφέρει συνολικά στην αγορά και σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Αναλυτικότερα, τα θέματα που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ στον Υφυπουργό ήταν τα εξής: Η προωθούμενη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 11% σε 13% θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση και απώλεια θέσεων εργασίας. Αντιθέτως, μια μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά μία μονάδα (από 23% σε 22% και από 11% σε 10%), θα ενίσχυε σημαντικά την αγορά, καθώς θα τονώσει την ψυχολογία καταναλωτών και επιχειρηματιών, αποφέροντας τελικά και περισσότερα έσοδα στο κράτος. Αναθεώρηση των φόρων πολυτελείας, έπειτα και από αξιολόγηση των εσόδων που έχουν αποφέρει, ειδικά σε δυναμικούς και εξαγωγικούς κλάδους, όπως η αργυροχρυσοχοΐα. Ανακαθορισμός του ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα με στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας 40.000 περιπτέρων και καταστημάτων ψιλικών, που αντιμετωπίζουν τεράστια μείωση των ποσοστών κέρδους τους. Επίλυση των ζητημάτων της φορολογικής συμμόρφωσης των Πρακτορείων ΠΡΟΠΟ, λόγω της ειδικής φύσης της δραστηριότητας τους και την σχεδόν αποκλειστική τους σχέση με τον ΟΠΑΠ. Συμψηφισμός των οφειλών μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με τον ΦΠΑ. Σε σχέση με την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις και μέριμνες που θα διευκολύνουν όχι μόνο την αγορά πρώτης κατοικίας αλλά και την αγορά πρώτης παραθεριστικής κατοικίας. Η επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις, δηλαδή η μη φορολόγηση ενός τμήματος των κερδών των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων θα συμβάλλει στην αύξηση των επενδύσεων, ανακόπτοντας τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό είναι απαγορευτική. Κατάργηση του απαρχαιωμένου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και επιτάχυνση της διαδικασίας Πιστοποίησης των Λογιστών-Φοροτεχνικών. Θεσμοθέτηση ειδικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας στις ΔΟΥ, παράλληλης με το ΣΔΟΕ, η οποία θα διεξάγει προληπτικό και συμβουλευτικό έλεγχο στις επιχειρήσεις, και όχι κατασταλτικό, όπως υποδεικνύει και μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (2007). Μια υπηρεσία, δηλαδή, που θα καθοδηγεί και δεν θα τιμωρεί τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επανεξέταση των διατάξεων που θέτουν υποχρεωτικά ως διαμεσολαβητή στις συναλλαγές τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, τέθηκε το ζήτημα της απαγόρευσης αγορών άνω των 1.500 € με μετρητά (μόνο με επιταγές και πιστωτικές κάρτες), ένα μέτρο το οποίο δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της αγοράς και θα επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχολογία του καταναλωτή. Η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε το όριο αυτό να αυξηθεί στα 3.000 €, όπως ισχύει και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, Επιπρόσθετα, σημαντικά προβλήματα τόσο στους επιχειρηματίες όσο και τους εργαζόμενους προκαλεί το μέτρο της υποχρεωτικής καταβολής των μισθών σε τραπεζικό λογαριασμό. Η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε την υποχρεωτική καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό μόνο των ασφαλιστικών εισφορών και των διαφόρων κρατήσεων (π.χ. ΦΜΥ) με την αναλυτική κατάσταση του μισθολογίου. Σε άλλη περίπτωση, η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην ψήφιση ενός ιδιαίτερα αυστηρού νόμου, που θα απαγορεύει στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς μισθοδοσίας για την κάλυψη άλλων υποχρεώσεων των εργαζομένων (π.χ. χρέη πιστωτικών καρτών, δανείων κλπ) καθώς και ειδικές προβλέψεις για τις προκαταβολές που συνηθέστατα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι κλπ. Ο Υφυπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τη ΓΣΕΒΕΕ για την αναδιάρθρωση του φορολογικού μηχανισμού και το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στο Κοινοβούλιο. Αναγνώρισε, επίσης, τα σημαντικά προβλήματα της φορολογικής νομοθεσίας, τα οποία οδηγούν, εκτός των άλλων, και σε άνισο ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Τέλος, διαβεβαίωσε για την πρόθεση του Υπουργείου να εξετάσει και να προωθήσει ρυθμίσεις για την επίλυση των ζητημάτων που έθεσε η ΓΣΕΒΕΕ και δεσμεύτηκε για την αναθεώρηση του ΕΦΚ στον Καπνό καθώς και την πιο προσεκτική εξέταση των θεμάτων σχετικά με το φόρο πολυτελείας και το καθεστώς συμμόρφωσης των Πρακτορείων ΠΡΟΠΟ.

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

Τι γίνεται το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια;

Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί από το Σεπτέμβριο και για δύο μήνες το νομοσχέδιο έχει "σκαλώσει" στο πολυάσχολο υπερυπουργείο Οικονομικών

Κι ενώ στον προϋπολογισμό του 2011 υπολογίζονται 500 εκατ. ευρώ έσοδα από την απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και ακόμη 200 εκατ. ευρώ για το 2012....από το νομοσχέδιο ούτε φωνή ούτε ακρόαση.

Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί από το Σεπτέμβριο και για δύο μήνες το νομοσχέδιο έχει "σκαλώσει" στο πολυάσχολο υπερυπουργείο Οικονομικών.

Η αγορά αναμένει με αγωνία τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Κομισιόν όπου και θα κοινοποιηθούν τα σχόλια και οι καταγγελίες των ενδιαφερόμενων, διαδικασία που θα διαρκέσει λίγους μήνες...

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

 

Κυβέρνηση : Ποντάρουν στον τζόγο για έσοδα

Πώληση του 49% του Καζίνο της Πάρνηθας, πρωτοβουλίες για τον έλεγχο του διαδικτυακού στοιχήματος και περιορισμένος αριθμός αδειών, περιλαμβάνονται στα σχέδια της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό.

Η μάχη για την εξεύρεση επιπλέον εσόδων δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω τον τζόγο, μια ιδιαιτέρως επικερδή αγορά (κυρίως σε περιόδους κρίσης), που περιλαμβάνει τα καζίνο, το στοίχημα στο διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια και τα λαχεία.

Η κυβέρνηση προωθεί εντός του 2011 την πλήρη αποκρατικοποίηση του Καζίνο Πάρνηθας.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, προβλέπεται μεταξύ άλλων η πώληση σε στρατηγικό επενδυτή του 49% που κατέχει στο Καζίνο Mont Parnes το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

Επίσης, μελετάται η παράταση της σύμβασης παραχώρησης παιγνίων του ΟΠΑΠ, καθώς και της διαχείρισης των κρατικών λαχείων με τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται και οι πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισμό του Διαδικτυακού Στοιχήματος, το οποίο έχει μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα, καθώς και των Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών.

Θα ιδρυθεί ανεξάρτητη εποπτική αρχή και ο αριθμός των αδειών που θα πωληθούν, θα είναι περιορισμένος.

Στόχος είναι να επιτευχθεί η συνολική διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στη αγορά παιγνίων  και η δημιουργία σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου και εποπτικών διαδικασιών, ώστε να μην χάνει το κράτος τεράστια ποσά, από φόρους που δεν καταβάλλονται ποτέ.

Πηγή: news247.gr

Η κρίση θέλει τσιγάρο λέει το Υπουργείο Υγείας

Τη χαλάρωση του αντικαπνιστικού νόμου εξετάζει ήδη το Υπουργείο Υγείας, λίγους μόλις μήνες μετά τη – μη – εφαρμογή του. Ανάμεσα στις αλλαγές που εξετάζονται είναι να επιτρέπεται το κάπνισμα μετά τις εννέα το βράδυ στα μπαρ, ο διαχωρισμός των μπαρ και των καφέ σε καπνιστών και μη και η διατήρηση της απαγόρευσης στα εστιατόρια και η απαγόρευση εισόδου ανηλίκων σε μπαρ καπνιστών.

Όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, “η Πολιτεία γελοιοποιείται” αφού ο νόμος δεν εφαρμόζεται, λόγω της έντονης αντίδρασης των καταστηματαρχών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα αντικαπνιστικά μέτρα πλήττουν τις επιχειρήσεις τους, εν μέσω μάλιστα κρίσης. Εξάλλου, η δημοτική αστυνομία και οι τοπικές αρχές ουδέποτε έδειξαν διάθεση να τον εφαρμόσουν. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Αντώνης Δημόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι "δεν περιμέναμε αυτή την τρομερή πίεση από τους καταστηματάρχες" και προσέθεσε ότι "δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματικότητα". Ο κ. Δημόπουλος έκανε επίσης λόγο "για μεγάλη αδικία", καθώς κάποιοι ιδιοκτήτες μπαρ και εστιατορίων που επέτρεπαν παράνομα το κάπνισμα στα καταστήματά τους, συγκέντρωναν το ενδιαφέρον των "δυσαρεστημένων καπνιστών". Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά τις 3 Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα συμπεράσματα μεγάλου συνεδρίου για το κάπνισμα, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Πηγή : Reporter.gr

 

(Ξανα)πωλούνται ασημικά και μη. 1 δισ. τον χρόνο

Ασημικά και μη (ξανα)πωλούνται από την κυβέρνηση, στην προσπάθεια άντλησης εσόδων για να περιοριστούν οι ατέλειωτες μαύρες τρύπες στο Δημόσιο και το χρέος. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η άντληση εσόδων της τάξης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ κάθε χρόνο από το 2011 και μετά.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού μέσα στη νέα χρονιά:
-Θα δοθεί στους εργολάβους μέσω συμβάσεων παραχώρησης η Εγνατία Οδός.
-Θα πωληθεί το 49% που κατέχει στο Καζίνο της Πάρνηθας το Δημόσιο.
-Θα παραταθεί η σύμβαση παραχώρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
-Θα ανανεωθούν οι άδειες κινητής τηλεφωνίας και θα γίνουν παραχωρήσεις για τα ευρυζωνικά δίκτυα.
-Θα πωληθούν ποσοστά σε στρατηγικούς επενδυτές στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), την ΛΑΡΚΟ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
-Θα αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων παραχώρησης τα ακίνητα του ΟΣΕ.
-Θα σχεδιαστεί η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ με διατήρηση του ελέγχου των δικτύων (ΔΕΣΦΑ) από το Δημόσιο.
-Θα δοθεί μειοψηφικό ποσοστό στα ΕΛΤΑ
Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Ειδκότερα, η πολιτική της κυβέρνησης προωθεί εντός του 2011 την παράταση της σύμβασης παραχώρησης του ΔΑΑ καθώς και τη μελέτη των βέλτιστων επιλογών για την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρεία.

Επίσης, εντός του έτους προωθείται η σταδιακή διαχειριστική αυτονόμηση των περιφερειακών αεροδρομίων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η δημιουργία εταιρικών δομών, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων παραχώρησης κατά τα πρότυπα του ΔΑΑ. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ενώ η εγκατάσταση των διαδικασιών αξιοποίησης των αεροδρομίων της χώρας θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2011, η ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίων και η πραγματοποίηση υπεραξιών για το Δημόσιο θα λαμβάνει χώρα με αυξανόμενο ρυθμό τα επόμενα χρόνια. Η ταχύτητα ωρίμανσης των επενδυτικών σχεδίων εν πολλοίς εξαρτάται από την ταχύτητα των αδειοδοτήσεων από μέρους του κράτους.

Σε σχέση με το σιδηροδρομικό σύστημα, εντός του 2011, ΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ θα λειτουργούν υπό αυστηρό εξορθολογισμό, ενώ προωθείται η μερική ιδιωτικοποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ και αξιοποίηση ακινήτων με συμβάσεις παραχώρησης.

Επίσης, εντός του έτους 2011, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει το νέο αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί με δανειακές συμβάσεις οι οποίες αναμένεται ότι θα εξυπηρετούνται πλήρως μέσω των συμβάσεων παραχώρησης ενώ επίσης θα πραγματοποιηθούν υπεραξίες υπέρ του Δημοσίου.

ΕΛΤΑ
Για τα ΕΛΤΑ η πολιτική της κυβέρνησης προωθεί την είσοδο στρατηγικού εταίρου με μειοψηφική συμμετοχή και δικαιώματα διαχείρισης. Η στρατηγική ανάπτυξης των ΕΛΤΑ θα αξιοποιήσει το υφιστάμενο δυναμικό τους, την τεχνογνωσία, καθώς και το εκτεταμένο δίκτυο και τις δυνατότητες εταιρικής συνεργασίας σε κεντρικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, οδηγώντας την εταιρία σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

Κινητή τηλεφωνία
Για το Φάσμα συχνοτήτων συμπεριλαμβανομένου του «ψηφιακού μερίσματος» η πολιτική της κυβέρνησης προωθεί την αξιοποίηση μέσω συμβάσεων παραχώρησης στον ιδιωτικό τομέα. Η αξιοποίηση του φάσματος συχνοτήτων για την εκπομπή ψηφιακού σήματος δίδει νέες δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και πρόκειται να κινητοποιήσει πληθώρα επενδυτικών σχεδίων.
Ενέργεια
Στην ενέργεια, η εφαρμογή των ισχυουσών Ευρωπαϊκών Οδηγιών οδηγεί στη μερική αναθεώρηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ εμπορικών δραστηριοτήτων και δικτύων διανομής. Η κυβέρνηση θα διαχειριστεί τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΠΑ και το ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο της πολιτικής δέσμευσης για τον έλεγχο των δικτύων διανομής.

Η αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στις εταιρίες αυτές θα λάβει χώρα εντός του 2011, η οποία περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τη μελέτη της βέλτιστης εταιρικής δομής καθώς και την αποτίμηση του δικαιώματος προαίρεσης της ΔΕΗ για το 30% της συμμετοχής του Δημοσίου στις εταιρίες.
Λιμάνια
Το χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου περιλαμβάνει δώδεκα (12) οργανισμούς λιμένος με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και εκατοντάδες άλλα μικρότερα λιμάνια. Η κυβέρνηση προωθεί τη στρατηγική εταιρική αναδιάρθρωση του λιμενικού συστήματος των δώδεκα οργανισμών λιμένος, καθώς και τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης. Επίσης, προωθείται η δημιουργία εκτεταμένου συστήματος μαρίνων με βάση το χαρτοφυλάκιο μικρότερων λιμένων της χώρας.

Στον προϋπολογισμό σημειώνεται ότι ενώ η εγκατάσταση των διαδικασιών αξιοποίησης των λιμένων και μαρίνων της χώρας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2011, η πραγματοποίηση υπεραξιών για το Δημόσιο θα λαμβάνει χώρα τα επόμενα χρόνια με ρυθμό ο οποίος θα συνάδει με το βαθμό ωριμότητας των επενδυτικών σχεδίων και την ταχύτερη αδειοδότηση από μέρους του κράτους.
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ
Η κυβέρνηση σχεδιάζει πολιτική συνολικής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης με αντικειμενικό στό-χο την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των υδάτων και αποβλήτων και των περιβαλλοντικών κινδύνων αλλά και την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων με τη συνδρομή ιδιωτών στρατηγικών επενδυτών.
Η πολιτική της κυβέρνησης διακρίνει την ιδιοκτησία της υποδομής από τη διαχείρισή της, με στόχο την αξιοποίηση της ιδιωτικής τεχνογνωσίας στο χώρο ώστε το Δημόσιο να ωφεληθεί από την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδάτων.
Ανεξάρτητη εποπτική αρχή στον τζόγο
Η κυβέρνηση προωθεί εντός του 2011 την πλήρη αποκρατικοποίηση του Καζίνο Πάρνηθας, τη διερεύνηση της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης παιγνίων του ΟΠΑΠ, καθώς και τη διαχείριση των κρατικών λαχείων με τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης.
Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισμό του Διαδικτυακού Στοιχήματος καθώς και των Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιγνίων με την ίδρυση ανεξάρτητης εποπτικής αρχής και την πώληση περιορισμένου αριθμού αδειών.
Η συνολική διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στη αγορά παιγνίων, καθώς και η δημιουργία σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου και εποπτικών διαδικασιών, οδηγεί τάχιστα στην αποτελεσματική και ορθολογική οργάνωση της αγοράς, στην εγκατάσταση συνείδησης «υπευθύνου παιχνιδιού» στους πολίτες, καθώς και στην αποκατάσταση των οικονομικών δικαιωμάτων του Δημοσίου..
ΛΑΡΚΟ
Η κυβέρνηση προωθεί την άμεση αξιοποίηση της εταιρίας μέσω στρατηγικού επενδυτή, με στόχο τον εξάλειψη των ζημιών, την αύξηση των εξαγωγών με διασφάλιση της εργασίας και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Επίσης, για την ορθολογική αξιοποίηση της εταιρίας, και των αποθεμάτων νικελί-ου της χώρας, η κυβέρνηση θα εγκαταστήσει εντός του 2011 διαδικασίες διερεύνησης για τη βέλτιστη διαμόρφωση της στρατηγικής του Δημοσίου.
Ακίνητα
Η κυβέρνηση προωθεί εντός του 2011 την οργάνωση ενιαίας διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Η προτεινόμενη μέθοδος αξιοποίησης αφορά κυρίως σε συμβάσεις παραχώρησης και το σχηματισμό ομοιογενών χαρτοφυλακίων ακινήτων, εμπορικών, αστικών ή τουριστικών περιοχών, τα οποία σε συνδυασμό με ιδιωτικά κεφάλαια θα δύναται να οδηγήσουν σε νέα ανάπτυξη και δυνατότητες για μετέπειτα εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων παρουσιάζει κοινά προβλήματα που εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, υποδομών. Η περιουσία δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα για δύο λόγους: (α) έλλειψη μηχανισμού ταχείας ωρίμανσης των παραπάνω προβλημάτων, (β) έλλειψη μηχανισμού στρατηγικών αποφάσεων βάσει της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων.
Η ταχεία παρουσίαση επενδυτικών σχεδίων στις διεθνείς αγορές απαιτεί την εγκατάσταση των δύο παραπάνω μηχανισμών, στρατηγικών αποφάσεων και ωρίμανσης των ακινήτων του Δημοσίου με κατάλληλο συνδυασμό δράσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ). Πρέπει να σημειωθεί ότι η πολυπλοκότητα των προβλημάτων προς αντιμετώπιση αναμένεται να οδηγήσει στην παρουσίαση εκτεταμένων και ώριμων επενδυτικών προγραμμάτων στα ακίνητα του Δημοσίου κυρίως από το έτος 2012 και στο εξής.
Αμυντικές Βιομηχανίες
Η πολιτική της κυβέρνησης για τις εταιρείες ΕΑΣ και ΕΛΒΟ προωθεί αναδιάρθρωση και είσοδο στρατηγικών εταίρων με πλειοψηφική συμμετοχή έως 65% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιώματα διοίκησης, ενώ για την ΕΑΒ προωθεί την αναδιάρθρωση της εταιρείας.
Η διαδικασία εξορθολογισμού και αξιοποίησης των συμμετοχών του Δημοσίου στις αμυντικές βιομηχανίες πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του 2011. Θα οδηγήσει κατ’ ελάχιστο στην εξάλειψη ζημιών στην περίπτωση αμιγούς κρατικού ελέγχου και αφετέρου στην αναπτυξιακή προοπτική για τις εταιρίες με συμμετοχή ιδιωτικής τεχνογνωσίας.
Για όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία προγραμματίζεται να εγκατασταθούν εντός του 2011 οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των συμμετοχών του Δημοσίου μέχρι και το 2013.

ΠΗΓΗ: Πρώτο ΘΕΜΑ

Επιστολή  της ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπ Οικονομικών

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, σχετικά με τον ΦΠΑ, την δημιουργία συμβουλευτικής υπηρεσίας στις ΔΟΥ, τον ανασχεδιασμό του Ε.Φ.Κ. στον καπνό, το φορολογικό των πρακτόρων ΟΠΑΠ και την αναθεώρηση των φόρων πολυτελείας

 Αναλυτικά η επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ:

 Εν όψει των αποφάσεων για νέους συντελεστές Φ.Π.Α. και για νέο φορολογικό νομοσχέδιο συμπληρωματικό του πρόσφατα ψηφισθέντος, θεωρούμε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί, το συντομότερο, συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε ότι αφορά τις αυξήσεις στον Φ.Π.Α. ή και την δημιουργία ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α.: το διακύβευμα στην παρούσα κρίσιμη καμπή για την οικονομία - λόγω της παρατεταμένης ύφεσης όπου τα όρια “λυγισμού” άγγιξαν τα όρια αντοχής επιχειρηματιών και νοικοκυριών με ορατό πλέον τον κίνδυνο μη ύπαρξης δυνατότητας για επαναφορά στην πρότερη κατάσταση - δεν είναι αν θα πρέπει να αυξήσουμε ή να ανακατανείμουμε τους συντελεστές Φ.Π.Α. δημιουργώντας έναν ενιαίο συντελεστή 15% ή 16% ώστε να εξασφαλισθούν (;) έσοδα 1 δις € για τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρακτική που ακολουθήθηκε ως τώρα και απέτυχε λόγω συρρίκνωσης των εισοδημάτων, πτώσης της κατανάλωσης και του τζίρου των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου και των κρατικών εσόδων.

 Είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση για την οικονομία και την Αγορά οποιαδήποτε πρόταση, όσο “εντυπωσιακή” και αν είναι, που επιχειρεί να αφαιρέσει 1 δις € από τους καταναλωτές είτε με ενιαίο συντελεστή Φ.Π.Α. 15 % είτε αυξάνοντας τους ήδη υπάρχοντες.

 Το ισοδύναμο του 1 δις € από επιπλέον έσοδα Φ.Π.Α. για το 2011, που αποτελεί δέσμευση της δανειακής σύμβασης (μνημόνιο) που έχουμε υπογράψει ως χώρα, πρέπει να αναζητηθεί σε άλλη κατεύθυνση με πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές περικοπές κρατικής σπατάλης. Πρέπει επίσης να δοθεί και ο κατάλληλος χρόνος για να γίνουν αυτές οι περικοπές.

 Η Κυβέρνηση πρέπει να διαπραγματευθεί τα θέματα αυτά με την Τρόικα ως ενιαία έκφραση του Ελληνικού κράτους και ΟΧΙ οι διάφοροι Φορείς κατά μόνας, ασύνδετα και ευκαιριακά, υπηρετώντας ενίοτε και τους δικούς τους θεμιτούς κατά τα άλλα, αλλά ιδιοτελείς επιχειρηματικούς στόχους. Οι φορείς πρέπει να διαπραγματεύονται και να καταθέτουν προτάσεις ΜΟΝΟ στην Ελληνική Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση να διαμορφώνει την ατζέντα και τους στόχους. Να αναζητά και να κατευθύνει συγκροτημένα τις οποιεσδήποτε παρεμβάσεις των Φορέων, που αυτή θα κρίνει απαραίτητες και επικουρικά, προς την Τρόικα. Ο αντίθετος δρόμος είναι ολισθηρός και επικίνδυνος και θα φέρει την Κυβέρνηση σε αδυναμία να υπηρετήσει το Δημόσιο Συμφέρον για το οποίο έχει εκλεγεί να υπηρετεί.   

 Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει σε πρώτη φάση την ΜΕΙΩΣΗ των συντελεστών Φ.Π.Α. από 11% σε 10% και από 23% σε 22%, ώστε τουλάχιστον να σηματοδοτηθεί επιτέλους και κάτι διαφορετικό που θα επηρεάσει θετικά και την ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ της Αγοράς. Η έστω και μερική ανάταξη της ψυχολογίας θα παράξει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και προφανώς και περισσότερα κρατικά έσοδα. Ιδιαίτερα δε για τις κύρια τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και εστιατόρια προτείνεται μείωση του ΦΠΑ στο 7%. Όπως έγινε και σε άλλες χώρες πχ. Γαλλία, Κύπρος, Ισπανία.

 Σε ότι αφορά τα διάφορα “εντυπωσιακά”, κατά τα άλλα, σενάρια για ενιαίο συντελεστή Φ.Π.Α. 15% ή 16%, που σύμφωνα και με τους προτείνοντες θα αποδώσουν επιπλέον έσοδα από 1 δις € έως 2 δις €, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι υπολογισμοί αυτοί είναι καθαρά λογιστικοί και πρόχειροι,  και ουδεμία συμβατότητα έχουν με την πραγματικότητα.

 Τα προϊόντα και υπηρεσίες που προτείνονται να μεταταχθούν από το 11% στο 15% ή 16% , όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες (είδη διατροφής, ύδρευση, ηλεκτρισμός, μεταφορές, ξενοδοχεία, καφενεία, εστιατόρια), αποτελούν ανελαστικές δαπάνες διαβίωσης και ελάχιστης αναψυχής για τα χαμηλά και μεσαία οικονομικά στρώματα. Πρώτα θα υπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες και αν τους απομένει εισόδημα θα το καταναλώνουν σε προϊόντα που τώρα υπάγονται σε Φ.Π.Α 23% και σύμφωνα με την πρόταση θα μεταταχθούν σε 15%. Δεν θα αγοράσει ο καταναλωτής τηλεόραση ή γραβάτα επειδή έγιναν φτηνότερα αν δεν του έχει απομείνει εισόδημα μετά την εξυπηρέτηση των ανελαστικών δαπανών διαβίωσης, οι οποίες θα έχουν ακριβύνει υπέρμετρα λόγω μετάταξης του ΦΠΑ από 11% σε 15% (36% αύξηση).

 Αναλυτικότερα:

 Α) Αύξηση ΦΠΑ – Ενιαίος Συντελεστής ΦΠΑ

Επιπτώσεις στα νοικοκυριά

Πίνακας 1: Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για επιλεγμένες κατηγορίες αγαθών με βάση τους παλαιούς (9% και 19%) και τον ενιαίο (15%) συντελεστή ΦΠΑ

Αγαθά και Υπηρεσίες

Δαπάνες με παλαιούς συντελεστές ΦΠΑ

Δαπάνες με ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ

Διαφορά

Είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά

347,40 €

366,52 €

19,12 €

Είδη ένδυσης και υπόδησης

174,24 €

168,38 €

-5,86 €

Ύδρευση

12,42 €

13,10 €

0,68 €

Ηλεκτρισμός

38,20 €

40,30 €

2,10 €

Αγαθά και υπηρεσίες για τη συνήθη οικιακή συντήρηση

63,72 €

64,06 €

0,34 €

Υπηρεσίες Μετακινήσεων και μεταφορών

30,21 €

31,87 €

1,66 €

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

92,85 €

89,73 €

-3,12 €

Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια

229,79 €

240,20 €

10,41 €

Σύνολο

988,83 €

1014,17 €

25,34 €

Πηγή: Επεξεργασία ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στοιχεία από ΕΟΠ 2008, ΕΛΣΤΑΤ

 Στον πίνακα περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώνονται κατά προτεραιότητα και αντιστοιχούν στο ήμισυ σχεδόν της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης των νοικοκυριών, η οποία ανέρχεται σε 2.118 €. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι για δύο από τις εξεταζόμενες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αναμένεται μείωση των μέσων μηνιαίων δαπανών, η συνολική επίδραση της εφαρμογής ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15% στον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι αρνητική. Έτσι, για τις υπό εξέταση κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών η μέση μηνιαία δαπάνη θα αυξηθεί κατά 25,34 € ή κατά 304 € περίπου σε ετήσια βάση. Αν περιοριστούμε μόνο στα αγαθά και τις υπηρεσίες που σήμερα υπάγονται σε συντελεστή 11%, η επιβάρυνση θα ανέλθει σε 34 € μηνιαίως ή 408 € ετησίως.  Σημειωτέον ότι η επιβάρυνση με τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που έχει ήδη επέλθει με τους υφιστάμενους συντελεστές (11% και 23%).

 Είναι προφανές ότι όταν αυξάνεται το κόστος των ανελαστικών δαπανών, ενώ παράλληλα τα νοικοκυριά έχουν υποστεί και μείωση του εισοδήματός τους, δεν θα υπάρξει πλεονάζον διαθέσιμο εισόδημα για την κατανάλωση άλλων, δευτερεύουσας σημασίας αγαθών και υπηρεσιών (αυτοκίνητα, ρούχα, έπιπλα κλπ), έστω και αν μειωθούν οι τιμές τους.  

 Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Η εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15% θα έχει αρνητικές συνέπειες και σε μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Από τη μια πλευρά, οι επιχειρήσεις των οποίων τα αγαθά και οι υπηρεσίες υπάγονται σήμερα στο χαμηλό συντελεστή, δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν την αύξηση του ΦΠΑ στον τελικό καταναλωτή και άρα θα υπερφορολογηθούν. Μάλιστα, όπως έδειξε και η τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι 3 στις 4 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απορρόφησαν την αύξηση του ΦΠΑ από 9 σε 11%. Ωστόσο, η οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ θα επηρεάσει αρνητικά το τζίρο σε πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Τίθεται, έτσι, ζήτημα βιωσιμότητας για ένα σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων και φυσικά αναμένεται περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας.

 Η περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ πιστεύετε ότι θα επηρεάσει το τζίρο σας;

  1

Πηγή: Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούλιος 2010

 Από την άλλη, είναι αμφίβολο ότι θα υπάρχουν θετικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σήμερα στον υψηλό συντελεστή, για δύο λόγους. Πρώτον, διότι όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση των ανελαστικών δαπανών θα περιορίσει το πλεονάζον διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών για άλλες καταναλωτικές ανάγκες και δεύτερον, διότι δεν είναι σίγουρο ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ θα οδηγήσει σε αυτόματη και ισόποση μείωση της τιμής αγαθών και υπηρεσιών. Η συνήθης οικονομική πρακτική, μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η μείωση της τιμής να υπολείπεται της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ.

 Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ θα επιφέρει εκρηκτικές καταστάσεις στην ήδη χειμαζόμενη αγορά. Η περαιτέρω οικονομική πίεση στους καταναλωτές και η μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε αύξηση των “λουκέτων” και σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας. Η ύφεση θα οξυνθεί και το πλήγμα στην αγορά θα είναι καίριο, τόσο σε πραγματικούς όρους όσο και στην ψυχολογία των καταναλωτών και των επιχειρηματιών.

 Επιπτώσεις στον πληθωρισμό

Η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ δεν είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Όπως έχουν δείξει τόσο οι εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όσο και ειδική μελέτη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η δυσεξήγητη κατά τα άλλα εν μέσω κρίσης άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται εξολοκλήρου στην αύξηση των έμμεσων φόρων. Συγκεκριμένα ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή με σταθερούς φόρους θα βρισκόταν στο 1,19% τον Ιούνιο αντί για 5,19%. Από τον Ιανουάριο του 2010 που η συμβολή των φόρων στο σύνολο του Εν. ΔΤΚ ήταν στο 16,8% τον Ιούνιο του 2010 έφτασε στο 77,1%.

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις επιπτώσεις της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ και της ενδεχόμενης εφαρμογής ενιαίου συντελεστή 15% στον Εν. ΔΤΚ στις βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες διαμορφώνουν πάνω από το ήμισυ του Δείκτη.

Πίνακας 2: Συμβολή της μεταβολής των συντελεστών ΦΠΑ στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Αγαθά και Υπηρεσίες

Συντελεστές Στάθμισης (‰)

Συμβολή στον  Εν.ΔΤΚ με αύξηση ΦΠΑ1

Συμβολή στον Εν.ΔΤΚ με ενιαίο ΦΠΑ2

Είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά

171,88

0,34

0,69

Είδη ένδυσης και υπόδησης

94,76

0,38

-0,76

Ύδρευση

3,66

0,01

0,01

Ηλεκτρισμός

11,12

0,02

0,04

Αγαθά και υπηρεσίες για τη συνήθη οικιακή συντήρηση

23,58

0,09

-0,19

Υπηρεσίες μετακινήσεων και μεταφορών

32,11

0,06

0,13

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

37,54

0,15

-0,30

Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια

163,62

0,33

0,65

Σύνολο

 

1,39

0,28

Πηγή: Επεξεργασία ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Εναρμονισμένος ΔΤΚ - ΕΛΣΤΑΤ

1: Αύξηση κατά 2 μονάδες (ΦΠΑ από 9% σε 11%) και κατά 4 μονάδες (από 19% σε 23%)

2: Αύξηση κατά 4 μονάδες (ΦΠΑ από 11% σε 15%) και μείωση κατά 8 μονάδες (από 23% σε 15%)

 

Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ έχει οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των εξεταζόμενων αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,4. Η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή 15% μπορεί μεν να μην οδηγεί σε σημαντική περαιτέρω αύξηση του Εν.ΔΤΚ αλλά ούτε θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωσή του. Αν τελικά, υιοθετηθεί μια πρόταση για ενιαίο αλλά υψηλότερο από το 15% συντελεστή, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό, οδηγώντας σε περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. 

 

Οι προτάσεις, επομένως, για «τεκτονικές» αλλαγές στη δομή του ΦΠΑ, που είναι τόσο σοβαρές για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, θα πρέπει πρώτα να συνδιαμορφώνονται και να αναλύονται τόσο με επιστημονικά όσο και με κοινωνικά κριτήρια και να μην μπαίνουν κάτω από στενά συντεχνιακές και εισπρακτικές λογικές. Δεν συγχωρούνται άλλα λάθη από την «τρόικα» και την κυβέρνηση που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση εισοδημάτων και στραγγαλισμό της αγοράς. Οι γραφειοκράτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σχέδια επί χάρτου και να αντιληφθούν ότι τα μοντέλα, οι πίνακες και τα διαγράμματα δεν αρκούν για να εξηγήσουν πως λειτουργεί η πραγματική οικονομία αλλά ότι χρειάζεται εμπειρική διάγνωση στάσεων και συμπεριφορών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά. Θα πρέπει δηλαδή, να λάβουν υπόψη ότι τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα πρώτα θα αγοράσουν τρόφιμα και θα πληρώσουν τους λογαριασμούς του σπιτιού και μετά, αν τους περισσέψουν χρήματα, θα αγοράσουν καλλυντικά, ένα καινούργιο πουκάμισο ή ένα νέο έπιπλο.  Είναι πιο σημαντικό για τα στρώματα αυτά για να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και να μπορούν για την αναψυχή τους να πιουν ένα καφέ, να καταναλώσουν ένα σουβλάκι ή ένα γλύκισμα, να πάνε σε έναν κινηματογράφο, παρά να αγοράσουν μια καινούργια τηλεόραση. Η αύξηση, επομένως, αυτών των δαπανών θα τα βυθίσει ακόμα περισσότερα στη φτώχεια και θα υποβαθμίσει οικονομικά και ψυχολογικά τη ζωή τους.

 

Β) Δημιουργία Συμβουλευτικής Υπηρεσίας στις ΔΟΥ

Πέρα από την ανάγκη απλοποίησης του φορολογικού συστήματος, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί απαραίτητη τη θεσμοθέτηση ενός συμβουλευτικού οργάνου στις φορολογικές αρχές, το οποίο θα αποτελεί συνεργάτη και όχι “χωροφύλακα” της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα με την λειτουργία του ΣΔΟΕ, δηλαδή, να υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία με εξειδικευμένο προσωπικό που δεν θα επιβάλει κυρώσεις αλλά θα καθοδηγεί και θα συμβουλεύει τις επιχειρήσεις. Θα ασκεί προληπτικό και συμβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας (2007). Η λειτουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας, εκτός από την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης θα βοηθήσει στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των νέων, προς τη νομοθεσία.

 

Γ) Ανασχεδιασμός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον Καπνό

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις της για την αποτελεσματικότητα αλλά και για τις αρνητικές συνέπειες από την αύξηση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, ΕΦΚ). Πέραν των συνεπειών που έχει η αύξηση των εμμέσων φόρων στην κατανάλωση, την περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την αύξηση του επιπέδου των τιμών, ο τρόπος εφαρμογής της αύξησης των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης έχει οδηγήσει σε προβλήματα βιωσιμότητας πολλών επιχειρήσεων σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας.

 

Ειδικότερα, τόσο η  αύξηση καθαυτή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον Καπνό όσο και, κυρίως, ο τρόπος εφαρμογής οδήγησε σε μείωση του καθαρού ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων αυτών στα τσιγάρα από 8,8% στο 2,5%. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε καθημερινά δεκάδες “λουκέτα” σε καταστήματα αυτού του είδους. Εκτιμάται ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 40.000 καταστήματα μικρής λιανικής στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 15.000 είναι περίπτερα και τα 25.000 ψιλικατζίδικα.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της διατήρησης του ελάχιστου για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών ποσοστού κέρδους, όπως ήταν προ της αλλαγής του καθεστώτος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα.

 Δ) Φορολογικό Πρακτόρων ΟΠΑΠ

Η ΓΣΕΒΕΕ τάχθηκε εξαρχής θετικά στον λογιστικό προσδιορισμό εισοδήματος για όλους τους επιτηδευματίες, όπως προβλέπεται στο νέο φορολογικό νόμο. Ωστόσο, επισήμανε την ανάγκη να εισαχθούν ειδικές διατάξεις σε ορισμένους κλάδους, προκειμένου το μέτρο αυτό να καταστεί λειτουργικό για όλες τις πλευρές. Μια τέτοια επαγγελματική κατηγορία είναι και τα Πρακτορεία του ΟΠΑΠ, τα οποία δεν αποτελούν “αυτόνομες” επιχειρήσεις αλλά εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική τους σχέση με τον ΟΠΑΠ.

 Ε) Αναθεώρηση Φόρων Πολυτελείας

Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε επανεξέταση των φόρων πολυτελείας, που έχουν επιβληθεί με τον τελευταίο φορολογικό νόμο (Ν. 3842/2010). Η επιβολή των φόρων αυτών δεν απέφερε αύξηση των κρατικών εσόδων. Αντίθετα, οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης, πλήττοντας έτσι και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τις θέσεις εργασίας.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                                     ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ   

Tα πρώτα πρόστιμα για κάπνισμα στο Ρέθυμνο

Τα πρώτα πρόστιμα, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ, για παραβάσεις του αντικαπνιστικού νόμου έπεσαν και στο Ρέθυμνο. Από τις αρχές της εβδομάδας κλιμάκια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και της δημοτικής αστυνομίας έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλους τους δημόσιους στεγασμένους χώρους και ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε καταστηματάρχες, επειδή δεν φρόντισαν για την εφαρμογή του νόμου εντός των καταστημάτων τους.

Την ίδια ώρα, βέβαια, οι διαμαρτυρίες καταστηματαρχών, ιδιοκτητών κυρίως καφετεριών στην πόλη του Ρεθύμνου, είναι έντονες, θεωρώντας τον νόμο άδικο, ενώ υποστηρίζουν πως οι αρμόδιες υπηρεσίες … έπιασαν δουλειά αμέσως μετά τις εκλογές.

Οι πελάτες έφυγαν, "την πλήρωσαν" οι καταστηματάρχες

Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις επέβαλαν πρόστιμο χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά από έλεγχο που έγινε σε καφετέριες και διαπιστώθηκε ότι πολλοί θαμώνες κάπνιζαν. Μάλιστα, την ώρα που μπήκε το ελεγκτικό κλιμάκιο στα καταστήματα και μόλις διαπιστώθηκε πως επρόκειτο να γίνει έλεγχος για το κάπνισμα, όλοι προσπάθησαν να σβήσουν τα τσιγάρα, να κρύψουν τα τασάκια και οι πελάτες απλά φρόντισαν να … εξαφανιστούν πριν τους επιβληθεί το 50άρικο για την παράβασή τους. Έτσι, και επειδή τα δύο άτομα του κλιμακίου δεν θέλησαν να ξεκινήσουν μία διαδικασία «κυνηγητού», πρόστιμα ύψους 2 χιλιάδων ευρώ επιβλήθηκαν στους καταστηματάρχες…

Απόλυτα λογική η ενοχλημένη αντίδραση των καταστηματαρχών, οι οποίοι θεωρούν ότι την «πληρώνουν» με έναν νόμο, που θεωρούν άδικο. Άλλωστε, εδώ και καιρό η ομοσπονδία τους έχει καταστήσει σαφές ότι τα τασάκια επιστρέφουν στα τραπέζια και οι θαμώνες τους θα μπορούν να καπνίζουν κανονικά. Θεωρούν, δε, πως το γεγονός ότι οι έλεγχοι ξεκίνησαν τη Δευτέρα, δηλαδή μετά τις εκλογές, δεν είναι τυχαίο.

Σε αυτό, πάντως, ο επόπτης υγείας, κ. Νίκος Βουμβουράκης, που συμμετέχει στους ελέγχους, απαντά πως η μόνη εξήγηση είναι ότι λόγω των εκλογών το προηγούμενο διάστημα και του αυξημένου φόρτου εργασίας, η Νομαρχία δεν μπορούσε να διαθέσει αυτοκίνητο στη διεύθυνση, προκειμένου το κλιμάκιο να κάνει ελέγχους στην πόλη και εκτός αυτής.

Ο κ. Βουμβουράκης, μιλώντας στην Κρητική Επιθεώρηση, τόνισε πως ο νόμος – παρά τα αντιθέτως φημολογούμενα – ισχύει και γι’ αυτό οι έλεγχοι θα γίνονται κανονικά για την εφαρμογή του.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι για επιχειρήσεις στον νομό Ρεθύμνου οι καταγγελίες που έγιναν στον τηλεφωνικό αριθμό 1142 ήταν πολύ λίγες, λιγότερες από 10. Όλες ελέγχθηκαν από τις υπηρεσίες, όμως «προκειμένου να μην δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός, οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε όλα τα καταστήματα», όπως σημείωσε ο κ. Βουμβουράκης.

Τις προηγούμενες ημέρες, το κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους σε τραπεζικά υποκαταστήματα στην πόλη του Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε η πλήρης εφαρμογή του νόμου, καθώς τα τασάκια έχουν εξαφανιστεί και οι υπάλληλοι φροντίζουν, όταν θέλουν να απολαύσουν την συνήθεια τους, να βγαίνουν εκτός καταστήματος. Έλεγχοι θα γίνονται και στα υπόλοιπα καταστήματα, δηλαδή δεν πρόκειται να περιοριστούν μόνο σε εστιατόρια και καφετέριες, αλλά θα γίνει προσπάθεια η …νομιμότητα να επιβληθεί και σε άλλες κατηγορίες, όπως τα εμπορικά καταστήματα.


ΠΗΓΗ : GOODnet.gr ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

Στο Υπ. Συμβ/λιο το σχέδιο νόμου για τον κινηματογράφο

Tο σχέδιο νόμου για τον κινηματογράφο παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος.

Βασικοί πυλώνες του νομοσχεδίου «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης» είναι το τετράπτυχο: Περισσότερα χρήματα, περισσότερες πηγές χρηματοδότησης, λιγότερη γραφειοκρατία και ενίσχυση της δημιουργίας.

Το νομοσχέδιο έρχεται να ολοκληρώσει την πολιτική επιλογή του ΥΠΠΟΤ να στηρίξει τον κινηματογράφο, μετά και την θέσπιση δυνατών φορολογικών κινήτρων για την κινηματογραφική παραγωγή από το ΥΠΠΟΤ, τα οποία ενσωματώθηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

•Η ενίσχυση των νέων δημιουργών (σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή όπου η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή αποκτά εξωστρέφεια και παρουσία εκτός συνόρων)

•Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

•Η αύξηση των επενδύσεων από την εγχώρια αγορά Η προσέλκυση ξένων παραγωγών και συμπαραγωγών

•Η προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

•Η διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των κρατικών φορέων που υλοποιούν την κινηματογραφική πολιτική.

Την Τετάρτη ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος θα παρουσιάσει το σχέδιο νόμου στο ΚΤΕ Πολιτισμού στη Βουλή. Στη συνέχεια, το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Πηγή: ΝΕΑ on-line

 

Στον «αέρα» τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια

Με πολύ αργούς ρυθμούς προχωρά το νομοσχέδιο για την ρύθμιση της εγχώριας αγοράς τυχερών παιχνιδιών, παρά το γεγονός ότι αποτελεί πηγή εσόδων που προβλέπονται από το Μνημόνιο για το 2011

 Αφενός η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η προωθούμενη ρύθμιση θα είναι σύννομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αφετέρου δεν έχει ακόμη καταλήξει στον αριθμό των αδειών και στο τρόπο παραχώρησης τους, ενώ και το ζήτημα της φορολόγησής τους είναι μετέωρο μετά την μη επιτυχημένη εφαρμογή του γαλλικού μοντέλου, πάνω στο οποίο στηρίζεται το προτεινόμενο ελληνικό.

 

Και μολονότι μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την παρουσίαση του, η κωλυσιεργία του ΥΠΟΙΚ μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, εν μέρει, αφού αφενός υπάρχου ν νομικό προ­βλήματα με το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και ζητήματα φορολόγησης που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το πείραμα να προσφέρει τις φοροεισπρακτικές προσδοκίες του οικονομικού επιτελείου ενόψει του προϋπολογισμού του 2011. Ουδείς πάντως στην Ε Ε. δε ν έχει λάβει την παραμικρή ενημέρωση σχετικά με την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δεν έχουν παραδοθεί προσχέδια ούτε και η απαραίτητη δια­δικασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προωθούμενη ρύθμιση θα είναι σύννομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τον τελευταίο μάλιστα καιρό, επί του προτεινόμενου προσχεδίου έχουν διατυπωθεί ενστάσεις τόσο από τα Ελληνικά Καζίνο όσο και από ξένες εταιρείες στοιχηματισμού, με το επιχείρημα ότι βασικές προβλέψεις του πλαισίου νομοθε­τικής πρωτοβουλίας μπορούν να αξιολογηθούν ως ασύμβατες με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο.

Η απάντηση του ΥΠΟΙΚ 

Άγνωστο παραμένει ακό­μα το πότε θα ολοκλη­ρωθεί το νομοσχέδιο για την ρύθμιση της εγχώρι­ας αγοράς τυχερών παι­χνιδιών, δύο σχεδόν μήνες από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβού­λευσης και ένα μήνα μετά την πραγ­ματοποίηση της ημερίδας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτε­λέσματα της διαδικασίας παρου­σία των υπουργού Οικονομικών Γ Παπακωνσταντίνου, του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Π. Γέρουλάνου και του Ειδικού Γραμματέα Γ. Χριστοδουλάκη

Εντούτοις, οι αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών δεν ανησυχούν και εκτιμούν πως έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα επιχειρήματα των εμπλεκόμενων εταιρειών - μέσω της διαβούλευσης - ενώ διαβεβαι­ώνουν πως δεν θα υπάρξει ουδεμία νομική εκκρεμότητα με την Ε.Ε. Αν και οι υπηρεσίες του ΥΠΟ) Κ αφήνουν να διαρρεύσει πως σύντομα η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα έχει ολοκληρωθεί, ώστε να σταλεί προς έγκριση στις Βρυξέλλες και εν συνεχεία να ψηφιστεί στη βουλή, η αγορά γνωρίζει πως η διαδικασία θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο και οι πρώτες άδειες θα δοθούν τουλάχι­στον ύστερα από ένα εξάμηνο. Όμως το υπουργείο επιμένει ότι η ρύθμση της συγκεκριμένης αγοράς λόγω της φύσης της απαιτεί ιδιαίτερη προσο­χή και προετοιμασία.

Για τον λόγο αυτό προχωρά άμεσα η δημιουργία Επιτροπής Εποπτείας Παιχνιδιών, της ανεξάρτητης ρυθ­μιστικής αρχής που μεταξύ άλλων θα ελέγχει την καταλληλότητα των μηχανημάτων, των παιχνιδιών, των τερματικών και των καταστημάτων μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού συ­στήματος παρακολούθησης και θα χορηγεί τις άδειες. Και κάπου εδώ βρίσκεται και η ουσία του θέματος. Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλήξει στις τελικές επιλο­γές που αφορούν κρίσιμα ζητήμα­τα για την απελευθέρωση της αγοράς, δηλαδή πόσες άδειες θα δοθούν για το διαδικτυακό στοίχημα, με ποιο τρόπο και έναντι ποιου αντιτίμου.

Το γαλλικό μοντέλο 

Το ζητούμενο για το υπουργείο Οι­κονομικών είναι ποια φορολόγηση θα επιβληθεί και αν θα υπάρξει ρή­τρα απόκτησης άδειας ειδικά για τις εταιρείες στοιχημάτων. Μια ματιά στο αντίστοιχο γαλλικό πείραμα θα μας κάνει να καταλάβουμε γιατί. Οι αποφάσεις λοιπόν του υπουργεί­ου γίνονται ακόμα πιο δύσκολες καθώς το γαλλικό μοντέλο, που αποτελεί τη βάση του προωθούμενου νομοσχεδίου για την ελλη­νική αγορά, φανέρωσε αδυναμίες στην εφαρμογή του. Καθώς η φορολόγηση που επέβαλε το γαλλικό ΥΠΟΙΚ ήταν υψηλή, πολ­λές εταιρείες στοιχηματισμού αποφάσισαν να αποσυρθούν από την αγορά. Καταρχήν, η Ladbrokes, ένας από τους μεγαλύτερους operators στοιχηματισμού στην Ευρώπη, ανακοίνωσε προ ημερών ότι τελικά δεν θα δρα­στηριοποιηθεί στη Γαλλία, υποστηρί­ζοντας ότι η υψηλότατη φορολόγηση δεν επιτρέπει στο εγχείρημα να είναι βιώσιμο. Μετά τη Ladbrokes το ίδιο αποφάσισαν και οι Sportingbet και Faddy Power. Μάλιστα η Sportingbet ακύρωσε και μεγάλες συμφωνίες συ­νεργασίας με εφημερίδες όπως η Le Monde κα η I' Express

Το προσχέδιο νόμου για τα τυχερά παιχνίδια προέβλεπε διάφορα εναλλακτικά σενάρια, όπως τη χορήγηση περιορισμένου αριθμού αδειών για λειτουργία μηχανημάτων, ανάλογα με τον πληθυσμό του δήμου, την καταβολή ει­δικού τέλους υπέρ του Δημοσίου, την αποκό­μιση περιορισμένου οφέλους για τους παίκτες αλλά και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων για όσους παρανομούν.

Σύμφωνα, με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο:

1) Τα παιχνίδια θα κατατάσσονται σε δύο  κατηγορίες:

Ψυχαγωγικά παιχνίδια και Τυχερά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους . /Καθιερώνεται και η δυνατότητα του «εξ αποστάσεως στοιχηματισμού», δηλα­δή του στοιχηματισμού μέσω του Διαδικτύου (Internet) ή άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων (itv. mobile).  / Επιτρέπεται η λειτουργία των «ανταλλακτηρίων στοιχημάτων». / Θα απαγορεύεται αυστηρά η διεξαγωγή πάσης φύσεως παιχνιδιών με πίστωση, καθώς και η παροχή «έκπτωσης» στο κόστος συμμετοχής/ Οι ανήλικοι θα απαγορεύεται να έχουν  πρόσβαση σε τυχερά παιχνίδια ενώ θα μπορούν μόνο να παίζουν μόνο περιορισμένα τεχνικά ψυχαγωγικά παιχνίδια. /Η διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών  σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και καταστήματα γίνεται με εκχώρηση αριθμού αδειών για λειτουργία μέγιστου αριθμού τερ­ματικών.

 / Αριθμός αδειών: Για τον αριθμό και την κατανομή των αδειών εξετάζεται το άνοιγμα της αγοράς με διεθνή διαγωνισμό, με ή χωρίς μεταβατικό στάδιο για 2-3 χρόνια ή η αρχική παραχώρηση στον ΟΠΑΠ των νέων αδειών για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμέ­νη την τιμή ανά άδεια και τα δικαιώματα εκμε­τάλλευσης και τον ΟΠΑΠ, με ανοικτή διαδικα­σία, να υποχρεούται να επιλέξει κατ' ελάχιστον 3 παρόχους.-.

Πηγή : ΑΡΘΡΟ

 

Οικονομική Αστυνομία κατά της φοροδιαφυγής

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος ετοιμάζεται να μπει η Οικονομική Αστυνομία, το ελληνικό IRS, που συστήνεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το νέο σώμα θα στελεχώσουν 100 αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων που θα δρουν σε ολόκληρη την Ελλάδα με στόχο την αποκάλυψη εγκλημάτων σε βάρος της εθνικής οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος.

 Η νέα υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως και η αντιτρομοκρατική. Οπως δήλωσε χθες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο δημιουργείται Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας και Οικονομικής Αστυνομίας έχει σταλεί προς τους συναρμόδιους υπουργούς.

Πρόσβαση
Οι 100 «ράμπο» του νέου σώματος θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία των αστυνομικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών (ΣΔΟΕ, Λιμενικές αρχές, τελωνεία), οργανισμών και φορέων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων χωρών σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Επίσης η νέα υπηρεσία θα συνεργάζεται με το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς.

Τη δημιουργία της Οικονομικής Αστυνομίας είχε εξαγγείλει ο προηγούμενος υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αλλά δεν πρόλαβε να προχωρήσει στο στήσιμο και τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο συγκεκριμένο υπουργείο. Η Οικονομική Αστυνομία θα έχει ένα ευρύ πεδίο δράσης που ξεκινάει από τη παράνομη νομιμοποίηση εσόδων και φθάνει μέχρι τη μη έκδοση αποδείξεων από τους γιατρούς και τις παράνομες συνταγογραφήσεις, τις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού και του παράνομου τζόγου.

12 ελεγκτικοί στόχοι
Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο του νέου σώματος βρίσκονται 12 τομείς φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος:

1. Παράνομη νομιμοποίηση εσόδων. Θα γίνονται έρευνες για ύποπτο πλουτισμό, αναντιστοιχία εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, κινήσεις λογαριασμών.

2. Παράνομες συναλλαγές στο πλαίσιο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Η στόχευση αφορά σε υποθέσεις απιστίας, απάτης, εκβίασης, καταδολίευσης δανειστών, πλαστογραφίας, τοκογλυφίας, υπεξαγωγής εγγράφων, δωροδοκίας, νόθευσης και παραβίασης του απορρήτου, παραβίασης της νομοθεσίας περί επιταγών και συναλλαγματικών.

3. Παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ή χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων από το κράτος.

4. Παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και διακίνηση χρήματος. Η υπηρεσία θα εντοπίζει τους δρόμους μεταφοράς και διακίνησης του μαύρου χρήματος, τις πηγές προέλευσής του και θα προχωρά σε δήμευση περιουσιών, όπου χρειάζεται.

5. Η απόκρυψη φορολογικών στοιχείων.

6. Το λαθρεμπόριο.

7. Κατάχρηση δημόσιας περιουσίας.

8. Παραβάσεις που αφορούν στα Πρακτορεία ή άλλα τυχερά παιχνίδια και καζίνο. Στόχος αποτελεί ο παράνομος τζόγος με έμφαση κυρίως στο διαδίκτυο.

9. Μη καταβολή προβλεπόμενων εισφορών από φυσικά και από νομικά πρόσωπα.

10. Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

11. Μη έκδοση αποδείξεων από γιατρούς ή σε περιπτώσεις παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών.

12. Παράνομες συνταγογραφήσεις καθώς και έκδοση «μαϊμού» γνωματεύσεων γιατρών σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων.

Στην ουσία, η υπηρεσία αυτή θα αποτελέσει ένα μέρος του ευρύτερου μηχανισμού κατά της φοροδιαφυγής και των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, αφού θα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου και, συγκεκριμένα, το ΣΔΟΕ, τα τελωνεία και την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο στόχαστρο μπαίνουν και οι επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί. Συγκεκριμένα, αναδιαρθρώνεται και αναβαθμίζεται ο ρόλος και διευρύνονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας, ώστε να εντοπίζονται άμεσα τα όποια κρούσματα διαφθοράς στο Δημόσιο.

Της Μαρίας Βουργάνα  Ημερησία

 

Να εναρμονιστεί η Χώρα με τους κανονισμούς της Ε.E

Απαντά ο Wolfgang Fabian / INTERWETTEN

Πως  πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο της ελληνικής online αγοράς τυχερών παιχνιδιών μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης απελευθέρωσης της; Δηλαδή ποιους βασικούς παίκτες» πιστεύετε ότι θα προσελκύσει το άνοιγμα της;

 Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να τονίσουμε ότι καλωσορίζουμε την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προβεί σε μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη νομοθεσία των τυχερών παιχνιδιών.Μονάχα η καθιέρωση κανονισμών στην αγορά και η εφαρμογή του ελεύθερου ανταγωνισμού μπορούν να οδηγήσουν σε οφέλη για τους πελάτες, το κράτος και τους παρόχους. Ωστόσο. κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις οδη­γίες και το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα διαμορφωθεί η αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Η πορεία αυτή θα εξαρτηθεί κυρίως από τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο χορήγησης των αδειών για τυχερά παιχνίδια.

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει θα καθορίσει επίσης τον αριθμό των παρόχων που θα δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Στις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις συζητήθηκαν 3 διαφορετικά σενάρια (δημοπρασία, ηγετικός ρόλος του ΟΠΑΠ και καθεστώς χορήγησης αδειών σε περισσό­τερους παρόχους). Κατά την άποψη μας, το μοναδικό σενάριο που θα αποδώσει τα μεγαλύτερα οφέλη σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και κυρίως στους πελάτες, αποτελείται από μια νομοθετημένη χορήγηση αδειών σε περισσοτέρους παρόχους βασισμένη στον υγιή ανταγωνισμό, σε ρεαλιστικά κόστη και στην αρχή του υπεύθυνου τρόπου παιχνιδιού.

Ο υγιής ανταγωνισμός συμβάλλει στην εξασφάλιση του πελάτη όσων αφορά στην επιλογή των προϊόντων αλλά και των τιμών τους.

  Θεωρείτε πως η online αγορά θα αναπτυχθεί εις βάρος της offline αγοράς ή η απελευθέρωση θα οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών και στις δύο αγορές;

  Όπως έχει η κατάσταση μέχρι τώρα,ο τομέας των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών αντιπροσωπεύει ένα μικρό μόνο μέρος από ολόκληρη ττην αγο­ρά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.Το 2008 ο τζίρος των offline τυχερών παιχνιδιών ανήλθε στα 79.6 δισ. ευρώ, ενώ ο τζίρος των online τυχερών παιχνιδιών ήταν «μόλις» 8,3 δισ. ευρώ.

 Παρά τη συνεχή αύξηση του ποσοστού επί της αγοράς των online προϊόντων (πρόβλεψη για το 2012: offline 83.7 δισ. ευρώ, online 12,5 δις ευρώ), μια αλλαγή στα βασικά μεγέθη ή τις αναλογίες είναι μάλλον απίθανη . Η μετάβαση από τα offline στα online τυχερό παιχνίδια πραγματοποιείται με υψηλούς ρυθ­μούς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 Για το λόγο αυτό υποθέ­τουμε ότι οι παραδοσιακοί εθνικοί πάροχοι θα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος όσο αφορά στα έσοδά τους και ίσως να δραστηριοποιηθούν και στον online τομέα για να προωθή­σουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη τους.

 Σε γενικές γραμμές , ποια νομίζετε ότι θα είναι τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να προωθήσει η ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τον επαρκή έλεγχο της αγοράς , καθώς και το δίκαιο ανταγωνισμό;

 Πρώτα απ' όλα πρέπει η ελληνική κυβέρνη­ση να εξασφαλίσει την εναρμόνιση όλων των πτυχών της μεταρρύθμισης με τους ευ­ρωπαϊκούς κανονισμούς. Αναφερόμαστε στους νόμους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καθώς και στη συμβατότητα με τους κανονι­σμούς γενικά (π.χ. για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προστασία προσωπικών δεδομέ­νων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πωλήσεις από απόσταση και πολλά άλ­λα). Ένα από τα αποτελέσματα εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο είναι για παράδειγμα η μη υποχρεωτική φυσική παρουσία των παρόχων για τη διατήρηση του ελέγχου και της εποπτείας. Είμαστε επί­σης υπέρμαχοι μιας μεταρρύθμισης που καλύπτει όσο το δυνατό περισ­σότερους τομείς των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

Πρέπει δηλαδή να υπάρξουν ρυθμίσεις και για τα παιχνίδια στο καζίνο και τις ιπποδρο­μίες, έτσι ώστε να προστατεύεται ο παίκτης και να βελτιστοποιούνται οι όροι για τους παρόχους και ολόκληρη την αγορά. Για να ισχύσει το νέο σύστημα, απαιτείται η εναρμόνιση του με το διαδίκτυο και η εκμετάλλευ­ση της μοναδικής δυνατότητας που προσφέρει το μέσο αυτό για διαφά­νεια και εντοπισμό.

Το διαδίκτυο επιτρέπει ακόμη την ιδιαίτερα αποτελε­σματική ενσωμάτωση εργαλείων πρόληψης και προστασίας των ευάλω­των ομάδων παικτών (όπως όρια καταθέσεων. όρια πονταρίσματος, χρο­νικοί περιορισμοί). Τέλος, η λειτουργία συστημάτων έγκαιρες προειδο­ποίησης σαν της ESSA (European Sports Security Association) θα στηρίζουν την αθλητική ακεραιότητα και το θεμιτό ανταγωνισμό.

Είναι ευρύτε­ρα ζωτικής σημασίας για την ελληνική κυβέρνηση η αναζήτηση συνεργασιών με άλλα κράτη μέλη, ώστε να αποφευχθούν αντιγραφές. Η υποδοχή ενός .com domain θα αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την προ­σφορά ενός ελκυστικού χαρτοφυλακίου από παρόχους και παιχνίδια.

 Τέ­λος, το κόστος των αδειών για τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα θα πρέ­πει να αντικατοπτρίζει το πραγματικό διοικητικό κόστος, ώστε να εξα­σφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και η δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά όλων των παρόχων που έχουν την πρόθεση να εναρμονιστούν με το σχέδιο αδειών για τη συγκεκριμένη αγορά. Μόνο με τη χορήγηση απεριόριστου αριθμού αδειών σε καθορισμένο ρεαλιστικό κόστος μπορεί να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και ανταγωνιστική αγορά.Όσο αφορά αναλυτικά στις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ένα δοκιμασμένο σύστημα αυτό-ελέγχου, το οποίο έχει δημιουργηθεί και εκσυγχρονιστεί από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαδικτυακούς παρό­χους, συμπεριλαμβανομένου και της Interwetten.

Οι μεγαλύτεροι ευρω­παϊκοί πάροχοι, που αποτελούν μέλη της EGBA (European Gaming and Belting Association), καθιέρωσαν μια σειρά αυστηρών κανόνων, με σκοπό να εξασφαλί­σουν ένα θεμιτό και υπεύθυνο τρόπο παι­χνιδιού.

 Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται σε αρχές ζωτικής σημασίας, όπως μηδενική ανοχή σε απάτη και ποινική συμπεριφορά, πιστοποίηση ταυτότητος και αποτροπή χρήσης από ανηλίκους, προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών, ασφαλείς πολιτικές πληρωμών και ανεξάρτητες αξιολογήσεις για εντιμότητα στα παιχνίδια, ερ­γαλεία αυτό-αποκλεισμού και όρια πονταρίσματος, καθώς και υπεύθυνες και ηθικές πρακτικές marketing.

Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα σε ελληνικές και ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του gaming, εν όψει των αλλαγών που προωθούνται στην εν λόγω αγορά;

Αν αναφέρεστε σε συνεργασίες βασισμένες σε Β2Β deals και συμφωνίες white labeling, μάλλον πιστεύουμε ότι θα πραγματοποι­ηθούν. Υποθέτουμε ότι από την στιγμή που θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά, η συνεργασία μεταξύ εγχώριων και ξένων εταιρει­ών θα αυξηθεί σε κάθε επίπεδο.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Top of Page