praktores.com
 
 
Αλλαγές στα τυχερά παιχνίδια μαζί με στην ασφάλιση των Ι.Χ. !!

Στη Βουλή κατατέθηκε την Παρασκευή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο «πρόσβαση στη δραστηριότητα...

των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Στο επίμαχο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται σειρά διατάξεων, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της τραπεζικής αγοράς, την αγορά των τυχερών παιγνίων, τις αλλαγές στο καθεστώς ασφάλισης των αυτοκινήτων, κλπ.

Ασφάλιση των ΙΧ.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι:

* η σύμβαση για την ασφάλιση των αυτοκινήτων ανανεώνεται μόνο μετά την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου από τον ασφαλισμένο. Για το λόγο αυτό  οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλισμένοι, θα πρέπει εγκαίρως να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη συμφωνία νέας σύναψης ή ανανέωσης της παλαιάς σύμβασης, την καταβολή από τον πελάτη και είσπραξη του ασφαλίστρου από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα πρέπει επίσης εγκαίρως, να φροντίζει για την αποστολή της βεβαίωσης ασφάλισης.

*Το αποδεικτικό έγγραφο για την ύπαρξη σύμβασης υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου, εναρμονίζεται με τα ισχύοντα και στους άλλους κλάδους ασφάλισης και για αυτό καταργείται η υπουργική απόφαση που προέβλεπε το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα.

*Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο και η ασφαλιστική κάλυψη, αποδεικνύεται έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, με την κατοχή του ασφαλιστηρίου το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο εντός πέντε ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς τυχερών παιγνίων

Με το ίδιο νομοσχέδιο  έρχονται και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων που κρίνονται απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και την προσαρμογή του στην κοινοτική νομοθεσία, ενώ αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των καζίνο.

Συγκεκριμένα, με διατάξεις που αφορούν τον Κανονισμό Λειτουργίας Παιγνίων καθορίζονται θέματα με έμφαση στις προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα μητρώα των κατασκευαστών των VLTs.

Ορίζονται οι διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά της, η εγγραφή στα μητρώα των καταστημάτων, των παιγνιομηχανημάτων, των παιγνίων ή των ιστότοπων διεξαγωγής παιγνίων.

Ταυτόχρονα, ορίζεται ο τρόπος παραλαβής της Κάρτας Παίκτη και οι τρόποι που θα ενημερώνεται η ΕΕΕΠ για να διασφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων sites για online στοιχηματισμό.

Για τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται μέσω internet, προβλέπεται η σύνταξη και αναθεώρηση αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων (white list) και μη αδειοδοτημένων (black list) από την ΕΕΕΠ, ενώ απαγορεύεται στις τράπεζες (πιστωτικά ιδρύματα) που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Ελλάδα να πραγματοποιούν πληρωμές από κέρδη που προέρχονται από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά (τα πιστωτικά ιδρύματα) παράνομοι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου που βρίσκονται στη black list της ΕΕΕΠ.

Σε περίπτωση παραβάσεων στους όρους λειτουργίας των καζίνων επιβάλλονται ποινές από 1 έως 5 εκατ. ευρώ για κάθε παράβαση και στην περίπτωση υποτροπής τα ποσά αυτά διπλασιάζονται.

 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : " Αλλαγές στην ασφάλιση των Ι.Χ. και στα τυχερά παιχνίδια " στην πηγή :http://directnews.gr 

 

Στην Μέση - Υψηλή επικινδυνότητα, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος .Τα περιμένουν Νέες υποχρεώσεις ?

Δημοσιεύτηκε σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών η πρώτη «Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας» (“National Risk Assessment”), που καταγράφει τους κλάδους που είναι περισσότερο ευάλωτοι στο μαύρο χρήμα. 

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου αναφορικά με ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έκθεση.

Υψηλό επίπεδο κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων. Ακολουθούν ο τραπεζικός κλάδος στην κατηγορία «Μέσου - Υψηλού» κινδύνου, ενώ στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται και τα τυχερά παιχνίδια (που διεξάγονται επίγεια), οι ενεχυροδανειστές και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, "οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων που μεσολαβούν στις αγοραπωλησίες ακινήτων, δύναται να συμμετέχουν στη φοροδιαφυγή, η οποία αποτελεί βασικό αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος και χρησιμοποιούνται συχνά ως διαμεσολαβητές για τη νομιμοποίηση εσόδων, προερχόμενων από διαφθορά και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, πολλές φορές και εν αγνοία τους.

Τα στοιχεία από τους φορολογικούς ελέγχους έδειξαν ότι οι πραγματικές τιμές πώλησης των ακινήτων ήταν συνήθως και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα πριν από την οικονομική κρίση, κατά πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο τιμή, που συνέπιπτε με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Κατά συνέπεια οι αγοραστές κατέβαλαν φόρο κατά πολύ μικρότερο του αναλογούντος".

Επίσης, για τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, όπως και τους λογιστές - φοροτεχνικούς,"η απειλή για ξέπλυμα χρήματος σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στη δημιουργία, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εταιρειών, δεδομένου ότι ορισμένες φορές επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από τα βασικά εγκλήματα (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών) μέσω νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων".

Οι έμποροι αγαθών υψηλής αξίας "χρησιμοποιούνται από εγκληματικές ομάδες για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από παράνομη δραστηριότητα, η οποία αφορά κυρίως σε λαθρεμπόριο ή αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας". 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκτιμήθηκε σε «Μέσο - Υψηλό». Για τον υπολογισμό του εθνικού κινδύνου λήφθηκε υπόψη το επίπεδο εθνικής απειλής, το οποίο εκτιμήθηκε ως «Μέσο - Υψηλό», σε συνδυασμό με το επίπεδο της εθνικής τρωτότητας το οποίο εκτιμήθηκε ως «Μέσο».

Η έκθεση βασίστηκε σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των διωκτικών αρχών (Ελληνική Αστυνομία, Ε.Γ ΣΔΟΕ και Τελωνεία), των εποπτικών αρχών, της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 και της ΑΑΔΕ, καθώς και σε ποιοτικά στοιχεία των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών. Επίσης, στηρίχτηκε σε στοιχεία από έρευνες αναγνωρισμένων ιδρυμάτων και εκθέσεις διεθνών οργανισμών.

Η παραπάνω έκθεση, σε συνδυασμό με την τεχνική συμμόρφωση της χώρας με τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης ενάντια στο Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, αποτελούν τον κορμό της αξιολόγησης της χώρας μας στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων της FATF, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019.

 

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : " Έκθεση του ΥΠΟΙΚ: Ποιοι κλάδοι στην Ελλάδα είναι πιο ευάλωτοι στο «μαύρο χρήμα» " στην πηγή : http://www.enikonomia.gr/

 

Ο ΟΠΑΠ στρέφεται προς το διαδικτυακό στοιχηματισμό !!!

Την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας για την απόκτηση μετοχών της Stoiximan ανακοίνωσε η OPAP Investment Ltd, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις σχετικές πληροφορίες της Politik.

Δεδομένου ότι προχωρά και η διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για τον on-line τζόγο, η χρονική στιγμή της εξαγοράς του ομίλου στον οποίο  ανήκει το «stoiximan.gr», καθώς και άλλοι ιστότοποι στοιχηματισμού, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για μεθοδεύσεις προκειμένου να αλλάξει ο χάρτης των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Α.Ε., η OPAP Investment Ltd έχει προσυμφωνήσει να αποκτήσει μερίδιο 36,75% στη μητρική εταιρεία του Ομίλου Stoiximan, TCB Holdings Ltd («TCB»), έναντι τιμήματος 50 εκατ. ευρώ, κατόπιν ρυθμιστικών εγκρίσεων της αγοράς τυχερών παιγνίων.

Επισημαίνει δε ότι η TCB παρέχει, μέσω των κατά 100% θυγατρικών της, υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, και στη Ρουμανία και τη Γερμανία, υπό το εμπορικό σήμα Betano.

Το 2017, ο Όμιλος Stoiximan κατέγραψε έσοδα 136 εκατ. ευρώ και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περίπου 16 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΠΑΠ έχει επίσης προσυμφωνήσει με την TCB να κάνει μια επιπλέον επένδυση, ώστε να αποκτήσει τον από κοινού, με την TCB, έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο όμιλος Stoiximan, με την ίδια διοικητική ομάδα, θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες του ΟΠΑΠ.

Ο ΟΠΑΠ στρέφεται προς το διαδικτυακό στοιχηματισμό

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του, την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Έπειτα από την ολοκλήρωση, το περασμένο καλοκαίρι, του μεγάλης κλίμακας προγράμματος για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του δικτύου του, ο ΟΠΑΠ εστιάζει στην ανάπτυξη των διαδικτυακών του δραστηριοτήτων και τις επόμενες ημέρες θα διαθέσει στην αγορά το Pamestoixima.gr, τη νέα πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού μέσω διαδικτυακών καναλιών και φορητών συσκευών.

Ντόμινο εξελίξεων στο διαδικτυακό τζόγο επιφέρει το deal Stoiximan – ΟΠΑΠ

Όπως επεσήμανε η Politik στο δημοσίευμα με τίτλο «Σενάριο εξαγοράς του ΟΠΑΠ αλλάζει το διαδικτυακό τζόγο»  στις 14/9/2018, η συγκεκριμένη εξαγορά  ανοίγει το χορό και για επόμενες εξαγορές ή συνεργασίες που θα έχουν μέσα τον ΟΠΑΠ.

Αποκτώντας πακέτο και της Stoiximan, ο ΟΠΑΠ με μια κίνηση επιχειρεί να αποκτήσει  το «μονοπώλιο» και στο online στοίχημα δεδομένου ότι, η εταιρεία κατέχει ήδη το 48% των μεριδίων της αγοράς.

Είναι πλέον σαφές ότι η κίνηση αυτή δρομολογεί την αναδιαμόρφωση της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς του διαδικτυακού στοιχήματος, υπέρ του μεγαλύτερου παίκτη, δηλαδή του ΟΠΑΠ.

Ο Οργανισμός, σήμερα κυρίαρχος στο επίγειο στοίχημα θα αποκτήσει αυτόματα την πρώτη θέση στην αγορά ώστε να αντιμετωπίσει επιτυχώς και τις ξένες μεγάλες στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες θα επιχειρήσουν να εισέλθουν στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα,  η περίπτωση της Stoiximan έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα, καθώς εις των μετόχων της (Δ. Μάρης) έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με εκκρεμότητες που υπάρχουν με τις φορολογικές αρχές.

 

Η ΝΔ, μάλιστα, είχε προχωρήσει και σε σχετική επερώτηση προς τον υπουργό οικονομικών για το θέμα.

Νομοσχέδιο – αβάντα υπέρ των μεγάλων «παικτών» της αγοράς

Σε σχετικό δημοσίευμα της Politik με τίτλο «Ρυθμίζει την αγορά για τους… «εκλεκτούς» ο ΣΥΡΙΖΑ» όπου δημοσιεύονται βασικά σημεία του νόμου, επισημαίνονται οι κίνδυνοι για τις χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το τίμημα ή η φορολογία είναι πολύ υψηλή ανθεί ο παράνομος τζόγος και στερεί πολύτιμα έσοδα από το κράτος.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι το σχέδιο νόμου ευνοεί τις μεγάλες εταιρίες σε βάρος των μικρών, καθώς τα κεφάλαια που πρέπει να διατεθούν για την απόκτηση δικαιώματος διενέργειας on line στοιχημάτων  θεωρούνται τεράστια (5 εκατ. ευρώ για άδεια 5 χρόνων).

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011» αναρτήθηκε στο opengov.gr, την παραμονή των εγκαινίων της ΔΕΘ, δηλαδή το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο σχέδιο όπου γίνεται αναφορά σε «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» και ότι «εισάγεται νέα διαδικασία αδειοδότησης και εναρμονίζεται το πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες» αναφέρεται ότι για μία πενταετή άδεια το τίμημα είναι 5 εκατ. ευρώ, όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη «Μέκκα» της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, για πέντε χρόνια κοστίζει 140.000 ευρώ και περιλαμβάνεται ακόμα και η δυνατότητα δημιουργίας επίγειων καταστημάτων όπως αυτά που διαθέτει ο ΟΠΑΠ.

Με την ψήφιση του το νομοσχέδιο, θα οδηγήσει σε λουκέτο τις 24 προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρίες, αφήνοντας ζωντανές δύο το πολύ τρεις εταιρίες, που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν το υπέρογκο τίμημα της άδειας.

Το μοντέλο που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και στην περίπτωση των τυχερών παιχνιδιών είναι γνωστό από την περίπτωση των τηλεοπτικών αδειών. Και σε εκείνη την περίπτωση ο στόχος ήταν να διαμορφωθεί το τοπίο προς όφελος των λίγων και εκλεκτών.

Τα δεδομένα που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη σχετικά με το διαδικτυακό τζόγο:

*Αφορά υπηρεσίες στοιχημάτων και υπηρεσιών καζίνο για εταιρείες με  ετήσιο GGR (μεικτά κέρδη)  μικρότερο από € 471.253,49

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο :"  " στην  πηγη : https://politik.gr Των Θ. Παπαδόπουλου, Γ. Σταφυλά

Η ΟΠΑΠ ανοίγει το τέλος του Μονοπωλίου με την αγορά της Stoiximan ? Που είναι η πρώτη παραδοχή του ΟΠΑΠ ?

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή εξαγοράς του 36,75% της TCB Holdings (Stoiximan) από τον ΟΠΑΠ.

Αμέσως μετά, οι δύο εταίροι θα πρέπει να αναζητήσουν το νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει τις δραστηριότητες της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στη νέα εταιρεία, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Stoiximan, Γιώργος Δασκαλάκης, οι δύο πλευρές, TCB Holdings και ΟΠΑΠ, θα έχουν ισότιμη συμμετοχή.

Η νέα εταιρεία πιθανώς θα είναι το όχημα μέσω του οποίου οι δύο πλευρές θα διεκδικήσουν μία ή περισσότερες άδειες διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Οι λεπτομέρειες ωστόσο θα καθοριστούν μόλις ολοκληρωθούν ο νομικός και οικονομικός έλεγχος της εταιρείας και η συναλλαγή του 36,75% της TCB Holdings.

Χθες, η διοίκηση της TCB Holdings εμφανίσθηκε ικανοποιημένη από τη συμφωνία με τον ΟΠΑΠ.

Τα στελέχη της τόνισαν ότι η συμφωνία αυτή, εμμέσως πλην σαφώς, συνιστά παραδοχή του ΟΠΑΠ ότι η εταιρεία δεν παραβίαζε όλα τα προηγούμενα χρόνια τα μονοπωλιακά δικαιώματα του τελευταίου.

Επίσης, όπως ανέφεραν, με το νέο αδειοδοτικό καθεστώς που έρχεται, θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα του μονοπωλίου στα παίγνια μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών («φρουτάκια»).

Σύμφωνα με τον κ. Δασκαλάκη, ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων παιγνίων από τις νέες άδειες συνιστά ημιτελή απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς και ότι είναι ανακόλουθη της σημερινής πολιτικής, όπου τα συγκεκριμένα τυχερά παίγνια ήδη λειτουργούν και φορολογούνται από το ελληνικό Δημόσιο.

Εξάλλου, όπως ανέφερε το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Γιάννης Σπανουδάκης, τυχόν εξαίρεση των παιγνίων θα ωθήσει τους παίκτες στα παράνομα παίγνια.

Τα «φρουτάκια» στο Διαδίκτυο είναι μικρή σε μέγεθος αγορά, αφού εκτιμάται ότι φέρνουν το 20% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων τους (GGR). Ωστόσο θεωρείται ζωτικής σημασίας για την κερδοφορία, αφού περιλαμβάνουν χαμηλότερες αποδόσεις για τους παίκτες.

Για το 2018, σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας τα ακαθάριστα έσοδα από τα τυχερά παίγνια του Διαδικτύου θα ανέλθουν σε 380 έως 400 εκατ. ευρώ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα πονταρίσματα των παικτών θα ανέλθουν σε 7,5 έως 8 δισ. ευρώ. Η TCB Holdings στην Ελλάδα έχει μερίδιο αγοράς της τάξης του 40% έως 45% και το 2017 είχε ακαθάριστα έσοδα 136 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα είχε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 16 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει δραστηριότητες εκτός από την Ελλάδα, σε Κύπρο, Ρουμανία, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Στην Ελλάδα και την Κύπρο η εταιρεία δραστηριοποιείται με το εταιρικό σήμα «stoiximan», ενώ στις υπόλοιπες αγορές με το «betano».

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο : " Τα «φρουτάκια» δεν πρέπει να εξαιρεθούν από τις νέες άδειες, τονίζει η Stoiximan" στην πηγή :Καθημερινή  

Για αλλά τρία χρόνια Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων η Ιωάννα Φιάκου
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, επαναδιορίστηκε η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για την επόμενη τριετία.

Η κα Ιωάννα Φιάκκου, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και εργάστηκε στις εταιρείες Abacus Ltd, HLB Afxentiou Ltd και AAKotsomitis Accountancy & Tax Ltd. Η κα Φιάκκου είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εγνωσμένη πείρα στον κλάδο των οικονομικών και κρίνεται ως ικανή να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου που διέπει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Ο κ. Φοίβος Λ. Ζαχαριάδης, είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, του Πανεπιστημίου La Verne. Εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος από το 1988 μέχρι 1992 της εταιρείας εισαγωγής αυτοκινήτων FIAT. Είναι ο Ιδρυτής και διευθυντής της ακαδημίας τένις Ελαιών. Από το 2002 μέχρι το 2006 διετέλεσε Αντιδήμαρχος του Δήμου Έγκωμης και Πρόεδρος διάφορων Επιτροπών του Δήμου Έγκωμης. Από το 2007 μέχρι το 2016 διετέλεσε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου. Ο κ. Ζαχαριάδης είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και κρίνεται ικανός να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου που διέπει την
Αρχή.

Ο κ. Δημήτρης Τσίγκης, είναι κάτοχος πτυχίου στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά (1st Class Honours). Κατέχει επίσης και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι ορκωτός λογιστής. Εργάστηκε ως Βοηθός Διευθυντής στη Μονάδα Private Banking της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013. Στη συνέχεια και μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 εργάστηκε ως Συνέταιρος στην εταιρεία K. Treppides & Co Ltd. Έκτοτε και μέχρι σήμερα εργάζεται ως Διευθύνων Συνέταιρός στην εταιρεία FinCap Advisers Ltd. Παράλληλα διδάσκει στο Cyprus International Institute Of Management. Ο κ. Τσίγκης είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και κρίνεται ως ικανός να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου που διέπει την Αρχή.

Ο κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και μεταπτυχιακό σε Quantitative Finance and Financial Engineering από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Εργάστηκε ως Διευθυντής στην εταιρεία Ania Focusnet Group και από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα εργάζεται ως λειτουργός Διεθνών Σχέσεων στο ΚΕΒΕ. Ο κ. Ιωαννίδης είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και
εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και κρίνεται ως ικανός να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου που διέπει την Αρχή.

Διαβάστε όλο τοά άρθρο με τίτλο : "Για αλλά τρία χρόνια Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων η Ιωάννα ΦιάκουΓια αλλά τρία χρόνια Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων η Ιωάννα Φιάκου" στην πηγή : capitaltoday.sigmalive.com

Νέα υποχρέωση για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ με την δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην Εφορία

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν συνολικά 143 διαφορετικές δραστηριότητες λιανικών συναλλαγών εμπορίας αγαθών και παροχής υποχρεούνται το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου να τηρούν στις τράπεζες Επαγγελματικούς Λογαριασμούς στους οποίους οφείλουν να συγκεντρώνουν αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Γράφει ο: 

Η θέσπιση του Επαγγελματικού Λογαριασμού δίνει την δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να λαμβάνει πιστότερη απεικόνιση των λιανικών συναλλαγών των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Κι αυτό διότι στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα αντλούν πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για το ύψος των συναλλαγών των επιχειρήσεων αυτών με τους πελάτες τους που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ'επάγγελμα αγρότες προκειμένου να προσδιορίζουν αυτόματα εάν οι δαπάνες εκάστου εξ' αυτών των φορολογουμένων που πραγματοποιούνται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις καλύπτουν τα ποσοστά 10% - 18,75% επί των συνολικών ετησίων εισοδημάτων τους που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των 8.636 -9.545 ευρώ.

Επιπλέον, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν αυτόματα στη διάθεσή τους αναλυτικά δεδομένα για το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις συναλλαγές τους με το καταναλωτικό κοινό και θα μπορούν:

- να προσδιορίζουν αυτόματα και με αντικειμενικό τρόπο τα ελάχιστα όρια των φορολογητέων ακαθαρίστων εσόδων τους από τις συγκεκριμένες συναλλαγές καθώς και των αναλογούντων φόρων.

- να προχωρούν σε κατασχέσεις εισπράξεων σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Δραγασάκη και της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12 Σεπτεμβρίου, οι επιχειρηματίες κι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα οφείλουν όλοι το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου να έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς τους στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.

Υποχρεωμένοι να έχουν δηλώσει έως τις 12 Δεκεμβρίου Επαγγελματικούς Λογαριασμούς στην Α.Α.Δ.Ε. είναι, συγκεκριμένα, όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες, κύριες ή δευτερεύουσες (οι δραστηριότητες καταχωρούνται ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας –Κ.Α.Δ.):

ΚΑΔ (*)                                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

33.12                                    Επισκευή μηχανημάτων

33.13                                    Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14                                    Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.20                                    Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.11                                    Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12                                    Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.13                                    Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14                                    Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.21                                    Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22                                    Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23                                    Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

36.00                                    Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

41.10                                    Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20                                    Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

43.21                                    Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22                                    Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29                                    Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31                                    Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32                                    Ξυλουργικές εργασίες

43.33                                    Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34                                    Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39                                    Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91                                    Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99                                    Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11                                    Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19                                    Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20                                    Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32                                    Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40                                    Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.21                                    Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22                                    Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23                                    Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24                                    Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25                                    Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.26                                    Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30                                    Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41                                    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42                                    Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43                                    Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51                                    Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52                                    Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53                                    Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54                                    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59                                    Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61                                    Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62                                    Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63                                    Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64                                    Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65                                    Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71                                    Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72                                    Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.73                                    Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)

47.74                                    Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75                                    Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76                                    Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77                                    Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78                                    Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79                                    Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.91                                    Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

49.10                                    Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.31                                    Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39                                    Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.42                                    Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10                                    Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30                                    Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10                                    Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

52.21                                    Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22                                    Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23                                    Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24                                    Διακίνηση φορτίων

52.29                                    Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

55.10                                    Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20                                    Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30                                    Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90                                    Άλλα καταλύματα

56.10                                    Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21                                    Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29                                    Άλλες υπηρεσίες εστίασης (Εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)»)

56.30                                    Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.14                                    Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.10                                    Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20                                    Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30                                    Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01                                    Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

65.12                                    Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

68.20                                    Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31                                    Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32                                    Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10                                    Νομικές δραστηριότητες

69.20                                    Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

71.11                                    Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12                                    Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

74.20                                    Φωτογραφικές δραστηριότητες

75.00                                    Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11                                    Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12                                    Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21                                    Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22                                    Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29                                    Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

79.11                                    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12                                    Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90                                    Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.30                                    Δραστηριότητες έρευνας

81.21                                    Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22                                    Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29                                    Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

85.20                                    Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31                                    Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32                                    Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41                                    Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51                                    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.53                                    Δραστηριότητες σχολών οδηγών

85.59                                    Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

86.10                                    Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.21                                    Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22                                    Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23                                    Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90                                    Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10                                    Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20                                    Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30                                    Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90                                    Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10                                    Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.91                                    Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

91.02                                    Δραστηριότητες μουσείων

91.03                                    Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

92.00                                    Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93.11                                    Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12                                    Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13                                    Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19                                    Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21                                    Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29                                    Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

95.11                                    Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12                                    Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21                                    Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22                                    Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.24                                    Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25                                    Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

96.01                                    Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02                                    Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.03                                    Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες

96.04                                    Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

(*) Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας

Οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασκούν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω δραστηριότητες, υποχρεούνται να δηλώσουν Επαγγελματικούς Λογαριασμούς εντός ενός μηνός από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Σε κάθε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., θα επιβάλλεται στον υπόχρεο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση σε περίπτωση απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.

Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών επιβάλλεται στον υπόχρεο διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό του, κάθε ένας από τους παραπάνω υπόχρεους οφείλει να αποδέχεται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς επίσης και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα των παραπάνω υπόχρεων.

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί πρέπει να δηλώνονται σε μορφή IBAN και να επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης Λογαριασμού, η Α.Α.Δ.Ε. θα προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για την υλοποίηση του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 το οποίο προβλέπει την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των 8.636 -9.545 ευρώ από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες μόνο εφόσον πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών αξίας από 10% έως και 18,75% των συνολικών ετησίων εισοδημάτων τους. Επιπλέον, η Α.Α.Δ.Ε. θα μπορεί πλέον ευκολότερα να διασταυρώνει τα δεδομένα για τις λιανικές συναλλαγές των επιχειρήσεων και να προσδιορίζει με αντικειμενικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φορολογία εισοδήματος και στον Φ.Π.Α. Ταυτόχρονα θα μπορεί να προβαίνει σε αυτόματες κατασχέσεις εισπράξεων από επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους!

Διαβαστε όλο το άρθρο με τίτλο :Οι 143 επιχειρηματικές δραστηριότητες με υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών έως 12/12/2018 " στην πηγή :http://www.fmvoice.gr

 

Πώς θα δοθούν οι άδειες για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο .

Τέλος στο επί σειρά ετών «μεταβατικό” στάδιο λειτουργίας της διακδικτυακής αγοράς τυχερών παιχνιδιών επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών («Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011”), η διαβούλευση επί του οποίου ήδη ξεκίνησε.

Η ρύθμιση της διαδικτυακής αγοράς τυχερών παιχνιδιών είχε προαναγγελθεί το Δεκέμβριo του 2017 από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, στο πλαίσιο τοποθέτησής του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά την τότε συζήτηση για την αγορά των VLTs. Στις αρχές του 2018 είχε ολοκληρωθεί η σχετική διαβούλευση από την Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ), αξιολογήθηκαν οι προτάσεις που διατυπώθηκαν καθώς και οι μελέτες από διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες και στην συνέχεια κατατέθηκαν οι σχετικές προτάσεις. Αν και το σχετικό σχέδιο νόμου ήταν έτοιμο εδώ και καιρό, απαιτήθηκαν ορισμένες τεχνικές παρεμβάσεις για να τεθεί προς διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει σχεδόν ένα μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 5 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, πέραν της ρύθμισης του χάους που επικρατεί σε μια αγορά που το 2017 διαχειρίστηκε στοιχήματα ύψους 5,3 δισ. ευρώ και πραγματοποίησε GGR (μικτά έσοδα ή κέρδη, το ποσό προκύπτει από το τζίρο των παιγνίων αφού αφαιρεθούν τα κέρδη των παικτών) 282 εκατ. ευρώ, είναι να τερματιστεί το, επί 7ετία, καθεστώς που επέτρεψε σε 24 online παρόχους να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέσω Διαδικτύου, μέχρι να οριστεί ενδεχόμενη μελλοντική διαδικασία αδειοδότησης.

Όλα αυτά τα χρόνια οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό στοίχημα, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, κατέβαλλαν φόρους κατά δήλωση, χωρίς να υπόκεινται σε απευθείας έλεγχο από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Γνώστες της αγοράς τυχερών παιχνιδιών έχουν εκτιμήσει πως το GGR (τα μικτά δηλαδή έσοδα) των εταιρειών αυτών ανήλθε συνολικά σε σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για όλη την περίοδο 2010 – 2017.

Χωρίς διαγωνισμό οι άδειες

Με το σχέδιο νόμου εισάγεται μια νέα διαδικασία αδειοδότησης ώστε να εναρμονιστεί το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Εξίσου σημαντικές, παράλληλα, είναι και οι ρυθμίσεις για τον νέο τρόπο αδειοδότησης των προσώπων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά.

Συγκεκριμένα, μέσω του σχεδίου νόμου προκρίνεται η χορήγηση 5ετούς διάρκειας αδειών χωρίς διαγωνισμό (ανοικτό σύστημα αδειοδότησης) και έναντι αντιτίμου. Προβλέπονται δύο τύποι αδειών, α) για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, δηλαδή αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) για τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια (λ.χ. ρουλέτα, μπλακ τζάκ κλπ). Το αντίτιμο για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ και για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων σε 1.000.000 ευρώ. Για τη χορήγηση απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500 χιλ. ευρώ.

Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την ΕΕΕΠ την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης τονίζεται πως κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της, ενώ απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους. Οι άδειες χορηγούνται μέσω της ΕΕΕΠ εντός δύο μηνών από την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η μη έκδοση απόφασης από την Επιτροπή εντός του συγκεκριμένου διαστήματος, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

Με φορολογική ενημερότητα

Το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για τους υποψήφιους παρόχους καθώς, όπως αναφέρεται, με την αίτηση χορήγησης άδειας ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει και να κατέχει, μεταξύ άλλων, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών (εφόσον δεν αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία), πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κ.α. Το άρθρο αυτό, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς αφορά υφιστάμενες εταιρείες που έχουν ακόμη εκκρεμείς υποθέσεις με την ΑΑΔΕ.

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Επίσης, οι κάτοχοι των αδειών θα πρέπει διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπων που έχουν υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr. Κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο.

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου ιδιαίτερα σημαντικό είναι το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου που ορίζει τον τρόπο φορολόγησης των παικτών μέσω διαδικτύου. Όπως προβλέπεται, καθορίζεται ένας ενιαίος συντελεστής (flat tax) 10% για τη φορολόγηση των παικτών και εγκαταλείπεται η χρήση των στηλών και της ενιαίας συνεδρίας.

Να σημειωθεί πως πολλές από τις λεπτομέρειες που αφορούν στην αδειοδότηση θα καθοριστούν από τον Κανονισμό Παιγνίων της Επιτροπής Παιγνίων. Μια μεγάλη αλλαγή που φέρνει το σχέδιο νόμου είναι πως ο Κανονισμός Παιγνίων θα θεσπίζεται με απόφαση του ΥΠΟΙΚ έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΕΕΠ και όχι με έκδοση προεδρικού διατάγματος, όπως ίσχυε έως σήμερα.

Χρονοβόρα διαδικασία

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν του χρόνου που θα απαιτηθεί για τη σύνταξη των τελικών κειμένων του σχεδίου νόμου (αφού ολοκληρωθεί δηλαδή η διαβούλευση), για την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα πρέπει να ενημερωθούν υποχρεωτικά οι αρμόδιες ευρωπαϊκές επιτροπές, κάτι που μεταφράζεται σε επιπρόσθετη χρονική καθυστέρηση πέραν του χρόνου που αντικειμενικά απαιτείται για να υλοποιηθεί η νομοθετική αυτή παρέμβαση.

Παράλληλα, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως ακριβώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την πάγια θέση του ΟΠΑΠ περί αποκλειστικού δικαιώματος έως το 2020 στο αθλητικό στοιχηματισμό μέσω του διαδικτύου.

Διαβάστε όλο το άρθρομε τιτλο : "Πώς θα δοθούν οι άδειες για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο" στην πηγή :https://indicator.gr/

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων .

Αλλαγές στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται στο νέο σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών. Κατ΄αρχάς οι τύποι αδείας για το διαδικτυακό στοίχημα θα είναι δύο:

 1. άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και
 2. άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων».
 

To σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Σε κάθε υποψήφιο μπορεί να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών οι οποίες θα είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν.

Οι σχετικές αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας θα λαμβάνονται από την Επιτροπή Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), εντός δύο μηνών από την υποβολή αίτησης

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 του παρόντος και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:

α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και

β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Ε.Ε.Ε.Π.

Αιτήσεις

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

 1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

  2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση του νομικού προσώπου που αιτείται τη χορήγηση άδειας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.

 2. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που το τελευταίο ένα έτος από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παρ. 7 του άρθρου 48 του παρόντος. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για τις υποψήφιες εταιρείες των περ. α)και β) της παρ. 1 του άρθρου 15.

4.Οι υποψήφιοι κάτοχοι διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπων που έχουν υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr. Κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο.

 1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας υποχρεούνται να έχουν τη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π και με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30.
 2. Για την χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η ΕΕΕΠ διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η προηγούμενη εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο άδειας, τιμήματος.
 3. Για την χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της άδειας, αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ή εάν δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της αρχικής άδειας.
 4. Ο υποψήφιος κάτοχος υποχρεούται να συνυποβάλλει με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας:

α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών εφόσον δεν αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

δ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,

ε) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση,

στ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση,

ζ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.

Φορολόγηση

Για τη φορολόγηση επί των κερδών προβλέπεται μεταξύ άλλων:

α) Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β`και δ` της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

β) Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα μέχρι που εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα

γ) Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58, τα κέρδη από την συμμετοχή στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» της ΟΠΑΠ ΑΕ, όταν προσφέρεται διαδικτυακά, και από τη συμμετοχή σε άλλα νέα παιχνίδια που θα αδειοδοτηθούν στο μέλλον αποκλειστικά για το διαδίκτυο, όπως προκύπτουν όταν το ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη είναι θετικός αριθμός, υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον κάτοχο της άδειας κατά την ανάληψη από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο και εκκαθαρίζεται κατά το χρόνο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Τέλος, «οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και είχαν υποβάλλει έως 31-12-2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς του ν.4002/2011 υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Ε.Ε.Ε.Π, οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν την λειτουργία τους, εντός 4 μηνών από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να παύσουν τη λειτουργία τους, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Διαβάστε όλο το έρθρο με τιτλο : " Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων ." στην πηγή http://www.mononews.gr/

Ανοίγει πάλι το το θέμα του τζόγου στην Ελλάδα . Νέα επερώτηση στην Βουλή !

Επανέρχεται με νέα ερώτηση της η Νέα Δημοκρατία, στο μείζον θέμα της ΜΗ ρυθμισμένης  αγοράς του Τζόγου στο Διαδίκτυο, που επιφέρει απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Έτσι την ίδια στιγμή που η... Αριστερή Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ο ακόμη πιο ... Αριστερός ΥΠΟΙΚ Τσακαλώτος, τσακίζουν με φόρους και εισφορές ότι πετάει και ότι κινείται στον τόπο, και βάζουν στην λαιμητόμο των περικοπών εκατομμύρια συνταξιούχους δεν τολμούν(;) να αγγίξουν την αγορά των Στοιχηματζήδων του Διαδικτύου, η οποία μόνο για το 2017 έκανε Τζίρους που άγγιξαν τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ!

 

Γιατί άραγε;

Σύμφωνα με την Νέα Δημοκρατία, "πάνω από 5 δισ. υπολογίζεται ετησίως ο τζίρος των παράνομων διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών ενώ περισσότερες από 2700 παράνομες στοιχηματικές ιστοσελίδες έχουν καταγραφεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Η Νέα Δημοκρατία έχει μετ’ επιτάσεως αξιώσει από την Κυβέρνηση και τον κ. Τσακαλώτο τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Ο κ. Τσακαλώτος είχε δεσμευτεί να καταθέσει μέχρι το τέλος του 2017 το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Του υπενθυμίζουμε σήμερα ότι οδεύουμε προς το τέλος του 2018 και ακόμη περιμένουμε το νομοσχέδιο.

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα για μία ακόμη φορά ερώτηση στη Βουλή και ζητά από τον κ. Τσακαλώτο συγκεκριμένες απαντήσεις για την αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση."

ΝΔ: : Αδικαιολόγητη και ζημιογόνα για το ελληνικό δημόσιο η καθυστέρηση της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Με την ερώτηση η Νέα Δημοκρατία θέτει το εύγλωττο (και αναπάντητο μέχρι στιγμής) ερώτημα, αναφορικά με το ποιους ευνοεί το ΧΑΟΣ και η ΑΣΥΔΟΣΙΑ στην αγορά του Τζόγου του Διαδικτύου.

Αλλά και ποιοι είναι αυτοί που ΟΦΕΛΟΥΝΤΑΙ, όταν κυκλοφορεί τόσο "μαύρο"  χρήμα στην πιάτσα...

"Στις 19 Απριλίου 2018, Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέσαμε Ερώτηση με την οποία ζητούσαμε απαντήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου", αναφέρει η ερώτηση της Νέας Δημοκρατίας προς τον Τσακαλώτο και συμπληρώνει:

"Με την ερώτηση εκείνη υπενθυμίσαμε τη δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών, στην Βουλή των Ελλήνων, το Νοέμβριο του 2017, κατά τη ψήφιση του ν. 4499, ότι πριν τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους θα έφερνε νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο.

Όλο αυτό το διάστημα, μέχρι και σήμερα, καμία απάντηση δεν λάβαμε στη συγκεκριμένη Ερώτηση και καμία ενέργεια του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την εκπλήρωση της δέσμευσής του δεν είδαμε.

Συνεπώς,

ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Γιατί καθυστερεί η κατάθεση του Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου;

Πόσα εκατομμύρια φόρων - όπως και εσείς ο ίδιος έχετε παραδεχτεί - πρέπει να χαθούν ακόμη μέχρι να φέρετε προς ψήφιση τον σχετικό νόμο;

Σας έχει παραδοθεί ή όχι η σχετική μελέτη της Grant Thornton;

Από πότε σας έχει παραδοθεί η σχετική εισήγηση της ΕΕΕΠ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βεσυρόπουλος Απόστολος

Καράογλου Θεόδωρος

Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)

Σταϊκούρας Χρήστος

Φορτσάκης Θεόδωρος"

 

Διαβάστε όλο το άρθρο με τιτλο : " Τζόγος στο Διαδίκτυο: Ερώτηση "φωτιά" της ΝΔ για τo σκοτεινό νταραβέρι Κυβέρνησης - Στοιχηματζήδων " στην πηγή : https://www.lykavitos.gr

Τα καζίνο κερδίζουν την μάχη της εισόδου για να ανταγωνιστούν τα Play Opap

Η μειωμένη τιμή εισόδου στα δημόσια καζίνο στην Ελλάδα δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, ανακοίνωσε η Κομισιόν, υιοθετώντας τη σχετική απόφαση των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, από το 1995, όλα τα καζίνο στην Ελλάδα έχουν υποχρεωθεί να χρεώνουν εισιτήριο εισόδου στους πελάτες και να μεταβιβάζουν το 80% του αντιτίμου στο ελληνικό κράτος, ως φόρο.

Μέχρι το Νοέμβριο του 2012, το γενικό εισιτήριο εισόδου ήταν 15 ευρώ, ωστόσο, τα κρατικά καζίνο είχαν εισιτήριο εισόδου στα έξι ευρώ. Μετά από καταγγελία ιδιωτικού καζίνο, η Επιτροπή διεξήγε επίσημη έρευνα σχετικά με τον διαφοροποιημένο φόρο μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, διαπιστώνοντας το Μάιο του 2011, ότι το μέτρο αποτελούσε παράνομη κρατική ενίσχυση υπέρ των δημοσίων καζίνο.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή διέταξε την Ελλάδα να ανακτήσει την εν λόγω ενίσχυση, ωστόσο η απόφαση της Επιτροπής ακυρώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο τον Σεπτέμβριο του 2014. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2015.

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε νέα απόφαση, ευθυγραμμίζοντας τη θέση της με τα πορίσματα των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διαφοροποιημένος φόρος μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών καζίνο δεν παρείχε διακριτικό πλεονέκτημα στους δημόσιους φορείς. Τέλος, όπως σημειώνεται, το Νοέμβριο του 2012 καταργήθηκε η διαφοροποίηση μεταξύ των τελών εισόδου σε δημόσια και ιδιωτικά καζίνο στην Ελλάδα και καθορίστηκε κοινή τιμή εισόδου στα έξι ευρώ.

Διαβαστε όλο το άρθρο με τίτλο : "Κομισιόν: Η μειωμένη είσοδος στα καζίνο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση " στη πηγή  http://www.insider.gr/

Άνθρακας το τεκμαρτό ! Θα δοκιμαστούν οι αντοχές των πρακτορείων ΟΠΑΠ λόγο των φόρων.

Φόρους ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν μέσα στο επόμενο επτάμηνο φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για τα ακίνητα που διαθέτουν, τα αυτοκίνητα, τον φόρο εισοδήματος, την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης και τα τέλη κυκλοφορίας. Οι περισσότεροι εκ των φόρων αυτών θα καταβληθούν εντός του καλοκαιριού. Εάν συνυπολογισθούν και οι έμμεσοι φόροι, τα ποσά που θα καταβάλουν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις στο κράτος ανέρχονται σε περίπου 24 δισ. ευρώ.

Ωστόσο και τα φετινά εκκαθαριστικά είναι «τσουχτερά» για τους έχοντες εισοδήματα άνω των 35.000, οι οποίοι κατά μέσον όρο θα καταβάλουν 40% υψηλότερο φόρο συγκριτικά με τα εκκαθαριστικά του 2016. Εάν συνυπολογιστούν και οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, το ποσοστό των επιβαρύνσεων προσεγγίζει το 50%-60%. Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να αποδειχθεί καθοριστική για τα ταμεία του Δημοσίου καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό ένα μεγάλο ποσοστό των φόρων να οδηγηθεί στη μεγάλη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το χρονοδιάγραμμα

Από τα τέλη Ιουλίου μέχρι και τον Ιανουάριο του 2019 οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα πρέπει στο τέλος κάθε μήνα να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν στο ελληνικό Δημόσιο τους ανωτέρω φόρους. Εάν οι φορολογούμενοι ξεκινούσαν την πληρωμή των φόρων που τους αναλογούν από τον Φεβρουάριο εκάστου έτους, ο επιμερισμός τους θα ήταν σωστότερος, ενώ οι υπόχρεοι θα είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Ειδικότερα, οι φόροι ύψους 10 δισ. που θα καταβληθούν το δεύτερο εξάμηνο το έτους κατανέμονται ως εξής:

1. Φόρος εισοδήματος. Στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί η η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Συνολικά 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν 3,5 δισ. σε τρεις δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων υπολογίζεται σε περισσότερο από 1,1 δισ. (αρκετοί πληρώνουν εφάπαξ το ποσόν). Από τη μέχρι στιγμής εκκαθάριση των δηλώσεων προκύπτουν τα εξής:

• Ενας στους τρεις φορολογουμένους θα πληρώσει φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2017, ο οποίος κατά μέσον όρο ανέρχεται σε 1.066 ευρώ. Συγκεκριμένα, για 2.014.336 δηλώσεις, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσόν του φόρου να ανέρχεται σε 2,147 δισ.

Εξόφληση σε 3 δόσεις

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα καλούνται να πληρώσουν τον φόρο σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη λήγει στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη στις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 30 Νοεμβρίου. Εκτός από τον φόρο εισοδήματος, στα εκκαθαριστικά ενσωματώνονται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος και το τέλος επιτηδεύματος, κατά περίπτωση.

• Το 48% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 5.155.149 φορολογικών δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί, οι 2.474.690 είναι μηδενικές.

• Για το 12,92% των φορολογουμένων ή, διαφορετικά, για 666.123 φορολογουμένους, προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 396 ευρώ. Συνολικά, το ποσόν που θα επιστρέψει ή θα συμψηφίσει το Δημόσιο με άλλες οφειλές των φορολογούμενων ανέρχεται σε 263,5 εκατ. ευρώ.

2. ΕΝΦΙΑ. Τα εκκαθαριστικά του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο στα τέλη Αυγούστου. Η πρώτη δόση του φόρου θα πληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και η τελευταία στα τέλη Ιανουαρίου. Το ποσόν που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 3,2 δισ. Ωστόσο, από το ανωτέρω ποσόν, μόνο τα 2,65 δισ. εισέρχονται στον κρατικό κορβανά, εξαιτίας της αδυναμίας κάποιων φορολογουμένων να πληρώσουν τους φόρους τους.

3. Στο δύσκολο επτάμηνο οι οφειλέτες του Δημοσίου θα πληρώνουν ταυτόχρονα με όλα τα ανωτέρω και τη δόση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συνολικά, μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζεται να καταβληθούν περισσότερα από 800 εκατ.

4. Επίσης, τον Δεκέμβριο θα πρέπει να καταβληθεί ποσό ύψους 1,2 δισ. για τα τέλη κυκλοφορίας του 2019.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, «οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους στο α΄ πεντάμηνο του 2018 ανέρχονται σε περίπου 4,8 δισ. Για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται ότι η υπερφορολόγηση δεν “σκοτώνει” μόνο την οικονομία, αλλά και τους ίδιους τους φόρους».

Διαβάστε όλο το άρθρο με τιτλο " Δοκιμάζονται οι αντοχές νοικοκυριών, επιχειρήσεων το επόμενο επτάμηνο " στην πηγή : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κατάστημα-«βιτρίνα» στην Αττική – Τζόγος και συλλήψεις!

Μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε κατάστημα στην Αττική, αποκαλύφθηκε ακόμη μία παράνομη λέσχη τυχερών παιγνίων. Το κατάστημα έκλεισε και έγιναν συλλήψεις.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν μια 32χρονη αλλοδαπή, ως προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος και δύο θαμώνες – παίκτες, οι οποίοι κατελήφθησαν να συμμετέχουν σε παράνομο τυχερό παιχνίδι. Επιπροσθέτως στην δικογραφία που σχηματίστηκε για την παράνομη λέσχη, περιλαμβάνεται και ο 55χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκατασταθεί 9 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με λογισμικό τυχερών παιχνιδιών, οι οποίοι λειτουργούσαν, μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς επίσης και 3 κάμερες καταγραφής εικόνας του εσωτερικού χώρου.

Η αστυνομία πιο συγκεκριμένα, κατέσχεσε τους 9 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μία φορητή μονάδα αποθήκευσης USB και το χρηματικό ποσό των 108 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε το άρθρο "Κατάστημα-«βιτρίνα» στην Αττική – Τζόγος και συλλήψεις!" στην πηγή "www.paraskhnio.gr"

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος: Πράκτορες ΟΠΑΠ και εργαζόμενοι χωρίς άδεια εργασίας από την αστυνομία έχουν πρόστιμο έως 5.000 € !!!

Με άδεια της αστυνομίας η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση εργασίας σε καφετέρια, μπαρ, κέντρο διασκέδασης Ιντερνέτ καφέ, αλλά και σε  κάθε κατάστημα στο οποίο διενεργούνται «τεχνικά παίγνια» (φρουτάκια, ρουλέτα, στοίχημα, ιππόδρομος, κ.λπ.).

 Απαραίτητη προϋπόθεση για εργασία σε κάποιο από αυτά τα καταστήματα θα είναι πλέον να μην έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα για 8 συγκεκριμένα αδικήματα.

Αυτό προκύπτει από σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Πρόκειται για Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο αναμορφώνονται μερικά ή ολοκληρωτικά  οι όροι λειτουργίας των καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως.

Συγκεκριμένα, όποιος επιθυμεί να εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε καταστήματα κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, αμιγείς αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων (σ.σ.: όπως είναι αυτές του ΟΠΑΠ), καθώς και σε όλα τα  καταστήματα στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαιτείται η προηγούμενη άδεια της Αστυνομικής Αρχής (Ασφάλεια).

Η έκδοση της άδειας από της Αστυνομικές αρχές  καταλαμβάνει και τους παρέχοντας μη εξηρτημένη εργασία στα εν λόγω καταστήματα που διεξάγονται τα τεχνικά παίγνια, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστημάτων αυτών.

Αυστηρές ποινές και πρόστιμα

Με άδεια της αστυνομίας η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση εργασίας σε καφετέρια, μπαρ, κέντρο διασκέδασης Ιντερνέτ καφέ, αλλά και σε  κάθε κατάστημα στο οποίο διενεργούνται «τεχνικά παίγνια» (φρουτάκια, ρουλέτα, στοίχημα, ιππόδρομος, κ.λπ.).

 Απαραίτητη προϋπόθεση για εργασία σε κάποιο από αυτά τα καταστήματα θα είναι πλέον να μην έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα για 8 συγκεκριμένα αδικήματα.

Αυτό προκύπτει από σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Πρόκειται για Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο αναμορφώνονται μερικά ή ολοκληρωτικά  οι όροι λειτουργίας των καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως.

Συγκεκριμένα, όποιος επιθυμεί να εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε καταστήματα κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, αμιγείς αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων (σ.σ.: όπως είναι αυτές του ΟΠΑΠ), καθώς και σε όλα τα  καταστήματα στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, απαιτείται η προηγούμενη άδεια της Αστυνομικής Αρχής (Ασφάλεια).

Η έκδοση της άδειας από της Αστυνομικές αρχές καταλαμβάνει και τους παρέχοντας μη εξηρτημένη εργασία στα εν λόγω καταστήματα που διεξάγονται τα τεχνικά παίγνια, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστημάτων αυτών.

Αυστηρές ποινές και πρόστιμα

Όσοι εργάζονται χωρίς να έχουν λάβει την προβλεπόμενη άδεια από την Αστυνομία άλλα και οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν έχει την εν λόγω προβλεπόμενη άδεια, τιμωρούνται με φυλάκιση έως 5 ετών και πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία «τυχερά παίγνια» θεωρούνται τα παίγνια εκείνα των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος.

Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής.

Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971.

Ποια είναι τα αδικήματα τα οποία αποκλείουν τους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι στα επίμαχα καταστήματα που διεξάγεται τζόγος, για να λάβουν σχετική άδεια από την Αστυνομία, πρέπει –εκτός από την

συμπλήρωση του 18ού έτους της ηλικίας τους- να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για:

-εγκλήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση,

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

-τρομοκρατικές πράξεις,

 -εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,

-εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

-εμπορίας ανθρώπων,

-παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή,

-εγκλήματα του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικά) και

-έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους 4 παραβάσεις για  πώληση ή διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

Αντίθετα, δεν ισχύει η απαγόρευση χορήγησης αδείας για όσους έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση της ποινής ή την παραγραφή της ή τη με χάρη άφεση της ποινής.

Επίσης, δεν ισχύει η απαγόρευση για τις περιπτώσεις εκείνες που έχει επέλθει παρέλευση της πενταετίας από τη βεβαίωση της 4ης παράβασης για πώληση ή διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

Η άδεια χορηγείται από το Παράρτημα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του εργαζόμενου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία «τυχερά παίγνια» θεωρούνται τα παίγνια εκείνα των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος.

Ως τυχερά παίγνια θεωρούνται και τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής.

Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971.

Ποια είναι τα αδικήματα τα οποία αποκλείουν τους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι στα επίμαχα καταστήματα που διεξάγεται τζόγος, για να λάβουν σχετική άδεια από την Αστυνομία, πρέπει –εκτός από την συμπλήρωση του 18ού έτους της ηλικίας τους- να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για:

-εγκλήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση,

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

-τρομοκρατικές πράξεις,

 -εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,

-εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

-εμπορίας ανθρώπων,

-παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή,

-εγκλήματα του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικά) και

-έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους 4 παραβάσεις για  πώληση ή διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

Αντίθετα, δεν ισχύει η απαγόρευση χορήγησης αδείας για όσους έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση της ποινής ή την παραγραφή της ή τη με χάρη άφεση της ποινής.

Επίσης, δεν ισχύει η απαγόρευση για τις περιπτώσεις εκείνες που έχει επέλθει παρέλευση της πενταετίας από τη βεβαίωση της 4ης παράβασης για πώληση ή διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

Η άδεια χορηγείται από το Παράρτημα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του εργαζόμενου.

Διαβάστε όλο το άρθρο με τίτλο :"Με άδεια από την Αστυνομία οι εργαζόμενοι σε ΟΠΑΠ και φρουτάκια  " στην πηγή :https://politik.gr

 

Εμπλοκή στην επένδυση στο Ελληνικό: Στο ΣτΕ προσέφυγαν 507 κάτοικοι της περιοχής

Δυο μήνες μετά την κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε νόμιμο και συνταγματικό το προεδρικό διάταγμα και έγιναν μόνο κάποιες παρατηρήσεις, η υπόθεση επιστρέφει και πάλι στο ΣτΕ μετά την προσφυγή των κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Τη νέα προσφυγή υπέβαλλαν 507 κάτοικοι της περιοχής του Ελληνικού (Κάτω και Άνω Ελληνικό, Άγιος Κοσμάς, Αργυρούπολης και όμοροι Δήμοι) και 4 νομικά πρόσωπα (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών -Τμήμα Αττικής, Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης, Ινστιτούτο για την Ενδογενή Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Σύλλογος Κατοίκων Κάτω Ελληνικού). Με αυτή ζητούν να ακυρωθεί το προεδρικό διάταγμα γιατί βλάπτει ανεπανόρθωτα την ποιότητα ζωής τους και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αφού δημιουργεί μια νέα πόλη μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό των Αθηνών, που μπορεί να υπερβεί τους 44.000 κατοίκους, με συντελεστή δόμησης προσαυξημένο κατά 70%, ενώ επιτρέπει τη δημιουργία 3 νέων τουριστικών ζωνών συνολικής έκτασης 1.092 στρεμμάτων.

Οπως λένε παραβιάζεται η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης (άρθρο 24 Συντάγματος), καθώς έχουν ξεπεραστεί τα ανεκτά όρια της φέρουσας ικανότητας του Λεκανοπεδίου της Αττικής και της ισορροπίας μεταξύ δομημένων και αδόμητων κοινόχρηστων εκτάσεων.

Οι κάτοικοι ισχυρίζονται πως η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε εκ των υστέρων, ενώ η ειδική μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δεν εξέτασε τις επιπτώσεις από την ανέγερση πληθώρας κτιρίων, αδιευκρίνιστου αριθμού, τα οποία μπορεί να φθάσουν και τα 60 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους, όπως και από τη δημιουργία 6 ουρανοξυστών (ο ένας θα έχει και καζίνο 15.000 τ.μ.).

Τέλος, επικαλούνται βλάβη της περιουσίας τους καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι ουρανοξύστες θα εμποδίζουν τη θέα προς τη θάλασσα και θα υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και την αξία των ακινήτων τους.

Η απόφαση του ΣτΕ που άναβε «πράσινο φως» για την επένδυση του Ελληνικού

Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει νόμιμο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για το Ελληνικό.

Σύμφωνα με το «iefimerida.gr» το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, έκανε ωστόσο παρατηρήσεις νομοτεχνικού περιεχομένου υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά όλες οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και νομοθετικές προβλέψεις.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας άναψαν «πράσινο φως» και για τους προβλεπόμενους ουρανοξύστες κρίνοντας ότι δικαιολογούνται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση στο Ελληνικό ήταν ένα από τα δύο προαπαιτούμενα των Θεσμών για την έγκριση της τελευταίας δόσης.

Το δημόσιο συμφέρον «συνίσταται στη δημιουργία μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, στην κατασκευή και συντήρηση μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής στην Αττική και στην ίδρυση μητροπολιτικού πόλου ανάπτυξης στην περιοχή, με πολλαπλούς ειδικότερους στόχους που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της οξείας οικονομική κρίσης, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση του δημοσίου χρέους, την ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική μητρόπολη, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, σε σημαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κ.ά.».

Σε άλλο σημείο της πολυσέλιδης γνωμοδότησης αναφορικά με την κατασκευή υψηλών κτιρίων, η ολομέλεια αναφέρει ότι «με την ανέγερση υψηλών κτιρίων βελτιώνεται η ποιότητα ζωής λόγω της μείωσης της κάλυψης, της αύξησης ελεύθερου χώρου και πρασίνου και τη βελτίωση του φωτισμού και ηλιασμού» και κατά συνέπεια είναι νόμιμες οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου διατάγματος.

Επίσης, νόμιμες είναι και οι προβλεπόμενες «ήπιες επεμβάσεις στην ακτή, η αναβάθμιση της παραλίας και η δυνατότητα κατασκευής ενυδρείου, σε συνδυασμό άλλωστε και με την ευρύτερη ανάπλαση του Φαληρικού όρμου που έχει εγκριθεί».

Οι αρχαιολογικοί χώροι και η προστασία τους, απασχόλησαν εκτενώς τους δικαστές, οι οποίοι σημειώνουν ότι " η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, προηγούνται της ενάρξεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου και ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρόνου με γνώμονα την έγκαιρη υλοποίηση του έργου".

Ακόμη, αναφέρεται ότι παρά το υπέρμετρο ύψος ορισμένων κτιρίων (ουρανοξύστες) που προβλέπεται να κατασκευαστούν, με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, επιδιώκεται, επαρκώς, η προστασία των αρχαιοτήτων και μνημείων και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς διασφαλίζεται πλήρως με το εν λόγω σχέδιο διατάγματος.

Διαβάστε το άρθρο "Εμπλοκή στην επένδυση στο Ελληνικό: Στο ΣτΕ προσέφυγαν 507 κάτοικοι της περιοχής" στην πηγή "www.casinonews.gr"

Νικολόπουλος: «Κίνδυνος για τις 3.000 οικογένειες που ζουν από τον ιππόδρομο»

Ερώτηση κατέθεσε προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για το ζήτημα που έχει προκύψει με τις ενέργειες της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ) που «τορπιλίζουν» τον ελληνικό ιππόδρομο.

Όπως σημειώνεται στην ερώτηση: «Βρίσκεται σε κίνδυνο η επιβίωση 3.000 οικογενειών εξαιτίας των ενεργειών της νέας διοίκησης της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), οι οποίες «τορπιλίζουν» τον ελληνικό ιππόδρομο.

Ήδη υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για το προωθούμενο σχέδιο νέου Κώδικα Ιπποδρομιών, στο οποίο εναντιώνεται η συντριπτική πλειοψηφία της ιπποδρομιακής κοινότητας. Επίσης, αναφέρεται ότι η Ιπποδρομίες ΑΕ, θυγατρική του ΟΠΑΠ, έχει ανακοινώσει την απόλυτη αντίθεσή της στο υπό προώθηση σχέδιο, στέλνοντας μάλιστα σχετική επιστολή στον Υφυπουργό Αθλητισμού και στο ΤΑΙΠΕΔ».

Αναλυτικά:

«Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» (17.04.2018), βρίσκεται σε κίνδυνο η επιβίωση 3.000 οικογενειών εξαιτίας των ενεργειών της νέας διοίκησης της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), οι οποίες «τορπιλίζουν» τον ελληνικό ιππόδρομο.

Ήδη υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για το προωθούμενο σχέδιο νέου Κώδικα Ιπποδρομιών, στο οποίο εναντιώνεται η συντριπτική πλειοψηφία της ιπποδρομιακής κοινότητας. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Ιπποδρομίες ΑΕ, θυγατρική του ΟΠΑΠ, έχει ανακοινώσει την απόλυτη αντίθεσή της στο υπό προώθηση σχέδιο, στέλνοντας μάλιστα σχετική επιστολή στον Υφυπουργό Αθλητισμού και στο ΤΑΙΠΕΔ.

Επίσης, η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων (ΕΙΔΙΕ) – οι πραγματικοί αιμοδότες του αθλήματος – εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση (17.04.2018), εκφράζοντας την απόλυτη αντίθεσή της στο σχέδιο νέου Κώδικα Ιπποδρομιών, το οποίο και χαρακτηρίζει «απαράδεκτο». Ταυτόχρονα, καταγγέλλει κλίμα τρομοκρατίας από πλευράς της νέας διοίκησης της ΦΕΕ.

Συνολικά, η ιπποδρομιακή κοινότητα διαπιστώνει ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις της νέας διοίκησης της ΦΕΕ δημιουργούν προβλήματα στη διεξαγωγή και ακεραιότητα της ιπποδρομιακής δραστηριότητας. Ακόμη, καταγγέλλονται αντιφατικές αποφάσεις, ενώ τονίζεται από την πλευρά των ιδιοκτητών ίππων ότι με τον προωθούμενο Κώδικα εξαπολύεται «κυνήγι μαγισσών», ενώ καθίσταται η ΦΕΕ «ελεγκτής και ελεγχόμενος» ταυτόχρονα.

Επίσης, καταγγέλλεται ότι το σχέδιο Κώδικα Ιπποδρομιών που προωθεί η νέα διοίκηση της ΦΕΕ, μεταξύ άλλων:

- Προωθεί αλλαγές που αντιβαίνουν και ξεπερνούν το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 4172/2013 και 4338/2015)

- Δεν συμμορφώνεται με τη ρητή πρόβλεψη του νόμου ότι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της ΦΕΕ είναι αποκλειστικά ελεγκτικές, εποπτικές και κυρωτικές και ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των ιπποδρομιών ανήκει στον Φορέα Ιπποδρομιών

- Περιλαμβάνει σειρά ατελειών, ασαφειών, ελλείψεων και αντιφάσεων, καθώς και διατάξεις που έχουν ρητά καταργηθεί από τον ισχύοντα νόμο

- Δεν εναρμονίζεται με όσα ισχύουν σε προηγμένες ιπποδρομιακά χώρες.

Πέρα από τα παραπάνω, το τελευταίο διάστημα, η ιπποδρομιακή κοινότητα έχει γίνει μάρτυρας σημαντικών προβλημάτων, παραλείψεων και αστοχιών από πλευράς ΦΕΕ, οι οποίες δεν συνάδουν με τα διεθνή ιπποδρομιακά πρότυπα και επηρεάζουν την ομαλή διοργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών. Αποκορύφωμα αυτών ήταν το γεγονός ότι η Ιπποδρομίες Α.Ε. αναγκάστηκε να μη διεξάγει την ιπποδρομιακή συγκέντρωση της 8ης Δεκεμβρίου 2017.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο υπουργός:

 1. Σκοπεύετε να αναλάβετε πρωτοβουλία ώστε να περιοριστεί η ΦΕΕ αποκλειστικά στον θεσμικό της ρόλο; Ποια είναι η θέση σας για τις καταγγελλόμενες αυθαιρεσίες από πλευράς ΦΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Κώδικα Ιπποδρομιών;
 1. Με δεδομένο ότι ο ΟΠΑΠ προειδοποίησε ότι αν οι πρακτικές αυτές της νέας διοίκησης της ΦΕΕ συνεχιστούν, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση και, νομοτελειακά, το τέλος των Ελληνικών Ιπποδρομιών, τι ενέργειες προτίθεστε να αναλάβετε προκειμένου να αποτρέψετε την αποτυχία της ιδιωτικοποίησης του ιπποδρόμου, να προστατεύσετε τις 3.000 οικογένειες που ζουν από την ιπποδρομιακή δραστηριότητα και να διασφαλίσετε τα απορρέοντα εξ αυτής;

Διαβάστε το άρθρο "Νικολόπουλος: «Κίνδυνος για τις 3.000 οικογένειες που ζουν από τον ιππόδρομο»" στην πηγή "www.iefimerida.gr"

Σέρρες: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα του ΟΠΑΠ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα, σε κατάστημα ΟΠΑΠ Play στις Σέρρες, με άγνωστη μέχρι στιγμής λεία. Τέσσερα άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μπήκαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου και καραμπίνας, αφαίρεσαν τις εισπράξεις της ημέρας, προτού τραπούν σε φυγή.

Εκείνη την στιγμή, στον χώρο βρίσκονταν η υπεύθυνη του καταστήματος και τρεις πελάτες.

Διαβάστε το άρθρο "Σέρρες: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα του ΟΠΑΠ" στην πηγή "www.capital.gr"

Επιδικάστηκε αποζημίωση από αδικοπραξία σε πράκτορα του ΟΠΑΠ

Χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 35.135,50 € επεδίκασε σε έναν πράκτορα του ΟΠΑΠ το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου καταδικάζοντας στην καταβολή της συνάδελφό του σε ακριτικό νησί, που έπαιζε δελτία «Στοιχήματος» για λογαριασμό του χωρίς να του καταβάλλει το αντίτιμο.

Το δικαστήριο κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή ως προς το ποσό των 10.000 ευρώ και διέταξε προσωπική κράτηση σε βάρος του εναγομένου διάρκειας τριών μηνών ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης.

Επέβαλε εξάλλου στον εναγόμενο μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το οποίο όρισε σε 1.300 ευρώ.

Ο ενάγων διατηρεί πρακτορείο ΟΠΑΠ σε νησί, ενώ ο εναγόμενος διατηρεί και αυτός πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Ρόδο. Στο πλαίσιο της κοινής δραστηριότητάς τους είχαν αναπτύξει μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας καθόσον ο εναγόμενος διευκόλυνε τον ενάγοντα με την αποστολή των δελτίων και της χαρτικής ύλης, ιδίως στους χειμερινούς μήνες, λόγω έλλειψης συχνής συγκοινωνίας.

Λόγω της ανωτέρω συνεργασίας, είχε καλλιεργηθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και για αυτόν τον λόγο όταν ο εναγόμενος κατά το χρονικό διάστημα από 21-09-2012 έως και 25-09-2012 ζήτησε τηλεφωνικά από τον ενάγοντα να καταθέσει για λογαριασμό πελατών του εναγομένου 16 δελτία στο παιχνίδι «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» συνολικής αξίας 30.133,50 ευρώ, καθόσον ο ίδιος δεν μπορούσε να τα καταθέσει, εξαιτίας ενός πλαφόν που είχε τεθεί από τον ΟΠΑΠ ως προς το ύψος των ποσών, ο ενάγων δέχτηκε να τον εξυπηρετήσει.

Επιπλέον, ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό, το οποίο έπρεπε να καταβληθεί στον ΟΠΑΠ.

Ωστόσο, ο εναγόμενος ουδέποτε απέστειλε στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό, μολονότι γνώριζε ότι η μη απόδοση των χρημάτων στον ΟΠΑΠ θα είχε δυσμενείς συνέπειες για τον τελευταίο.

Αποδείχθηκε, δε, ότι ο εναγόμενος, όπως άλλωστε ομολογεί και ο ίδιος με τις προτάσεις του, είχε πείσει τον ενάγοντα και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα να καταθέσει για λογαριασμό των πελατών του εναγομένου δελτία, για τα οποία είχε καταβάλει το τίμημα. Η προηγούμενή του όμως συμπεριφορά, σύμφωνα με το δικαστήριο, ήταν δόλια, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ενάγοντα, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει στον τελευταίο ως αληθινό το ψευδές γεγονός ότι λόγω του πλαφόν που είχε τεθεί από τον ΟΠΑΠ δεν μπορούσε να καταθέσει για λογαριασμό των πελατών του δελτία, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε σκοπό να εξυπηρετήσει τους πελάτες του αλλά να παίξει ο ίδιος για λογαριασμό του και να αποφύγει την αξία των κατατεθειμένων δελτίων στοιχήματος.

Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι ο πελάτης του που ζήτησε να παίξει ο εναγόμενος για λογαριασμό του δεν του απέδωσε το ποσό που αντιστοιχούσε στα δελτία.

Περαιτέρω, ο ανωτέρω ισχυρισμός καταρρίπτεται και από το γεγονός ότι δελτίο στοιχήματος που αποκόμισε κέρδος 78,30 ευρώ εξαργυρώθηκε την 24- 09-2017 από το πρακτορείο του εναγομένου, ενώ εάν όντως ο πελάτης του δεν του είχε αποδώσει την αξία των δελτίων δεν θα του εξαργύρωνε την αξία του κερδισμένου δελτίου στοιχήματος.

Ο ίδιος ο εναγόμενος με το από 07-02-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό που συνήψε με τον ενάγοντα αναγνωρίζει ότι η οφειλή του απέναντι στον τελευταίο ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό της θετικής ζημίας του ενάγοντος 38.135,50 ευρώ και στη καταβολή των δικαστικών δαπανών 1.860,50 ευρώ και συμφώνησε να καταβάλει την εν λόγω οφειλή τμηματικά, ομολογεί εξωδίκως ότι όντως προέβη στην ανωτέρω αδικοπρακτική συμπεριφορά εις βάρος του εναγομένου, η οποία του προκάλεσε θετική ζημία ύψους 38.135,50 ευρώ.

Ωστόσο, κατά παραδοχή του ισχυρισμού του εναγομένου, από το ανωτέρω ποσό καταβλήθηκε εκ μέρους του το συνολικό ποσό των 6.000 ευρώ, ήτοι 1.000 κατά την υπογραφή του και 5.000 ευρώ την 05-10-2017, όπως υποδεικνύεται από το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού και από την από 06-10-2017 εξοφλητική απόδειξη.

Την ενάγοντα εκπροσώπησε η δικηγόρος κ. Αναστασία Αλεξάνδρου – Καντίτου και τον εναγόμενο ο δικηγόρος κ. Αχιλλέας Δασκαλάκης.

Διαβάστε το άρθρο "Επιδικάστηκε αποζημίωση από αδικοπραξία σε πράκτορα του ΟΠΑΠ" του Δαμιανού Αθανασίου στην πηγή "www.dimokratiki.gr"

Στο φως η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΥΠΟΙΚ

Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο στο Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση για το έτος που έληξε στις 31.12.2016. Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

Κύριες διαπιστώσεις της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τη ΣΚΤ, τον οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος 2016. Επιπρόσθετα, αναφορά γίνεται ως προς τη νομική βάση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση του 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στη ΣΚΤ.

Αποτελέσματα εποπτείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καιτο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο.

Κατά τη δημοπρασία καταθέσεων έγιναν αποδεκτές ως εξασφάλιση, κυβερνητικές εγγυήσεις.

Καθυστέρηση στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά στα έσοδα του εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης, που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της πρόσβασης της Κύπρου στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και την καταβολή του αναγκαίου ποσού στο ΕΤΕ από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ενέργεια η οποία στηρίχθηκε σε αμφιβόλου ορθότητας νομική βάση.

Η Διακρατική Συμφωνία για τα παιγνίδια του ΟΠΑΠ κατέστη ετεροβαρής εις βάρος της Δημοκρατίας και ερμηνευόταν λανθασμένα, με αποτέλεσμα το ποσοστό απόδοσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία να είναι διαχρονικά χαμηλό. Η θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας (ώστε να καταγγελθεί η Διακρατική Συμφωνία), καθυστέρησε.

Παρεμπόδιση λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε Φακέλους.

Καθυστερήσεις για εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Καθυστέρηση στην ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου που ρυθμίζει την εταιρική διακυβέρνηση και την οικονομική παρακολούθηση των κρατικών επιχειρήσεων.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκριση των προϋπολογισμών των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.

Δημόσιες συμβάσεις για μίσθωση υπηρεσιών μετατράπηκαν σε συμβάσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου λόγω λανθασμένων προνοιών στις συμβάσεις και λανθασμένων χειρισμών. Φαίνεται να υπάρχουν ακόμα τέτοιες περιπτώσεις.

Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία εξέτασης/διερεύνησης δωρεών προς τηΔημοκρατία.

Ανομοιομορφία ως προς τα ωφελήματα προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ορισμένα από τα οποία σε κάποιους οργανισμούς παραμένουν σε ψηλάεπίπεδα.

Μη εφαρμογή της Σημείωσης στον Νόμο του Κρατικού Προϋπολογισμού που προνοεί ότι πριν την παραχώρηση χορηγίας, μεταξύ άλλων, προς την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ), το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να βεβαιωθεί ότι τέθηκαν σε εφαρμογή από την ΕΥΚ οι οι μειώσεις απολαβών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Διαπιστώθηκε ότι παραχωρούνται «κατά χάριν» χορηγίες σε φυσικά πρόσωπα, κοινοτικά συμβούλια, αγροτικές οργανώσεις κ.λπ. για σκοπούς που δεν εμπίπτουνστην έννοια της «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας.

Στέγαση αποθήκης των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών σε χώρο για τον οποίο δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια τελικής έγκρισης.

Η αποζημίωση για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό συχνά υπερβαίνει το καθορισμένο επίδομα, χωρίς να τεκμηριώνεται. Επίσης εντοπίστηκαν περιπτώσεις που η αποστολή στο εξωτερικό ξεπερνούσε τα δύο άτομα χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων.

Προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών, χωρίς να τηρηθούν όλες οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, που να διασφαλίζουν – πέραν της νομιμότητας - την εφαρμογή των αρχών που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή της ισότιμης και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπισης των οικονομικών φορέων και, να ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο.

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην παρακολούθηση σύμβασης από τον Συντονιστή, με αποτέλεσμα να χαθεί/αποκοπεί ποσό χρηματοδότησης του Έργου, το οποίο ανερχόταν στις €183.316.

Επίσης, στα έγγραφα διαγωνισμού συμπεριλήφθηκαν πρόνοιες για εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς στο τέλος να αξιοποιείται η εκπαίδευση αυτή για τη λειτουργική υποστήριξη των συστημάτων, με αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να αναγκαστεί να αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες με απευθείας ανάθεση, σε ψηλό κόστος.

Κρατικό Λαχείο

Οι εισπράξεις Κρατικού Λαχείου από πωλήσεις λαχείων για το 2016 ανήλθαν σε περίπου €27 εκ. και παρατηρείται διαχρονική μείωση τους.

Τα έσοδα Κυπριακής Δημοκρατίας από τον ΟΠΑΠ ανήλθαν για το 2016 σε €12,86 εκ. ή σε 7,6% του κύκλου εργασιών του ΟΠΑΠ, ποσοστό το οποίο είναι διαχρονικά χαμηλό.

Διαπιστώθηκαν λανθασμένοι χειρισμοί στη διαδικασία επιλογής του κτηρίου στο οποίο έγινε η μεταστέγαση του Κρατικού Λαχείου και προβλήματα στη στατική επάρκεια του για 3 πρόσθετους ορόφους.

Διαπιστώθηκε ότι μετά το 2014 δεν έγινε ξανά έλεγχος των μπαλών κλήρωσης.

Η ενδεχόμενη αποκρατικοποίηση του Κρατικού Λαχείου θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους και να προωθηθεί μόνο αν, κατόπιν σχετικής μελέτης (public sector comparator), καταδειχθεί ότι η αποκρατικοποίηση θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους, σε σχέση με αυτά που το κράτος θα μπορούσε να εισπράξει, λαμβάνοντας υπόψη εύλογα προβλεπτές βελτιώσεις αποδοτικότητας που θα μπορούσαν ναεπέλθουν ενώ το Κρατικό Λαχείο θα παρέμενε στα χέρια του Κράτους

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε το άρθρο "Στο φως η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΥΠΟΙΚ"  στην πηγή "www.ant1iwo.com"

Σελίδα 1 από 23
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Top of Page