praktores.com
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ιαν 15
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων

των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ τουΕ.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις

Με την παράγραφο 7 επιδιώκεται η εισαγωγή του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου για την αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, καθώς και η ρύθμιση συναφών με τις ιπποδρομίες ζητημάτων.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδρομιών στην ελληνική επικράτεια και η διοργάνωσης καις διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επ' αυτών έχει ανατεθεί στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΔΙΕ). Δυνάμει του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» Κεφάλαιο Β', Μέρος 1 (Α' 151) αποφασίσθηκε η αποκρατικοποίηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν της ρητής πρόβλεψης του ν. 4046/2012 (Α' 28), το Δημόσιο προέβη στις αναγκαίες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιλυθούν τα τυχόν προβλήματα κρατικών ενισχύσεων, τα οποία ενδεχομένως να εγείρονται.

Η προτεινόμενη δομή συναλλαγής, η οποία αποτυπώνεται με το παρόν άρθρο είναι απόρροια αυτής της διαπραγμάτευσης και εξασφαλίζει τη συμβατότητα της αποκρατικοποίησης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρα 107 επ. ΣΛΕΕ). Με τις υποπαραγράφους α. και β. προβλέπεται η κατάργηση του δικαιώματος του ΟΔΙΕ να ασκεί την προβλεπόμενη στον α.ν. 598/1968 (Α' 256) και στο π.δ. 56/1999 (Α' 59) δραστηριότητα.

Το εν λόγω δικαίωμα επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο το οποίο δύναται να προβεί στη σύναψη νέας παραχώρησης. Το δικαίωμα αυτό μπορεί και να μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να τύχει αξιοποίησης με την προβλεπόμενη στα άρθρα 1 επ. του ν. 3986/2011 (Α' 152) διαδικασία.

Επίσης, η υποπαράγραφος β. προβλέπει και τα δικαιώματα, στα οποία θα αφορά η εν λόγω παραχώρηση. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά θα προσδιορισθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν και της ανάλογης χρηματοοικονομικής μελέτης. Το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης παραχώρησης ορίζεται στην υποπαράγραφο δ.

Με την υποπαράγραφο γ. ρυθμίζεται το ζήτημα της αποκλειστικότητας του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Μολονότι ο παραχωρησιούχος θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος με επίγεια μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, για την περίπτωση του διαδικτύου η αποκλειστικότητα του δικαιώματος του θα ισχύει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020. Για το μετά τις 12 Οκτωβρίου 2020 χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της παραχώρησης, το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής διαδικτυακού αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος θα αφορά μόνο τις ιπποδρομίες τις οποίες διεξάγει ο ίδιος ο παραχωρησιούχος. Για τις λοιπές ιπποδρομίες που θα διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια θα δοθεί η δυνατότητα σε τρίτους να διεξάγουν διαδικτυακό αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και λάβουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις.

Η υποπαράγραφος ε. εισάγει ρύθμιση, η οποία ισχύει τόσο για το αμοιβαίο όσο και για το προκαθορισμένης απόδοσης ιπποδρομιακό στοίχημα. Οι φορείς στους οποίους έχει επιτραπεί από το νόμο ή από σύμβαση παραχώρησης που έχουν συνάψει με το Δημόσιο να διοργανώνουν και διεξάγουν ιπποδρομιακό στοίχημα, δικαιούνται να το διοργανώνουν όχι μόνο επί ιπποδρομιών που διεξάγουν οι ίδιοι, αλλά και επί ιπποδρομιών τρίτων. Εάν η διοργάνωση και διεξαγωγή του στοιχήματος αφορά τις ιπποδρομίες τρίτων, τότε ο πάροχος θα πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη άδειά τους.

Με την υποπαράγραφο στ. ορίζεται το ζήτημα της τύχης του ΟΔΙΕ. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ο ΟΔΙΕ θα τεθεί σε εκκαθάριση. Στο ενδιάμεσο διάστημα, ο ΟΔΙΕ θα εξακολουθήσει να ασκεί τη δραστηριότητά του, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η αξία του περιουσιακού στοιχείου και να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη νέα παραχώρηση. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι συμβάσεις που ενδέχεται να συνάψει ο παραχωρησιούχος με τον ΟΔΙΕ, πριν από τη θέση του τελευταίου σε εκκαθάριση, δεν θίγονται, αλλά παραμένουν σε ισχύ.

Με την υποπαράγραφο ζ. προβλέπεται η κατάργηση της συναφούς  με τον ΟΔΙΕ νομοθεσίας. Με την υποπαράγραφο η. διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε αναφορά στην διατηρούμενη εν ισχύ νομοθεσία στον ΟΔΙΕ, θα νοείται πλέον ως αναφορά στον νέο παραχωρησιούχο. Με την υποπαράγραφο θ. διευκρινίζεται ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία του παραχωρησιούχου, σε σχέση με την δραστηριότητα του ιπποδρομιακού στοιχήματος, θα είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, των άρθρων 16 και 17 του ν. 3229/2004 (Α' 38).

Διαβάστε το άρθρο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ»

Πηγή: www.praktores.com

Κατηγορία Νόμοι
Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 14:09 Διαβάστηκε 3716 φορές
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΚΥΒΕΡΝΗΣΗΝόμοιΝόμοιΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Top of Page