praktores.com
 
 

Νέα νομοθεσία για καταπολέμηση του «βρόμικου» χρήματος

Φεβ 06
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Την ενίσχυση των υφιστάμενων κανόνων νια την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

και μεταφορά κεφαλαίων προβλέπει η νέα νομοθεσία που πρότεινε χθες η Κομισιόν, η οποία βάζει στο στόχαστρο της στενής παρακολούθησης και τα πολιτικά πρόσωπα. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η ενίσχυση της κοινοτικής νομοθεσίας κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι οι απειλές που συνδέονται με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος εξελίσσονται συνεχώς, πράγμα το οποίο απαιτεί τακτικές επικαιροποιήσεις των κανόνων.

Οι δύο προτάσεις προβλέπουν διεύρυνση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές, εισάγοντας, για παράδειγμα, μια σειρά ελάχιστων κανόνων βασισμένων σε αρχές για να ενισχύσουν τις διοικητικές κυρώσεις, καθώς και την απαίτηση να συντονίζουν τη δράση τους σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων.


Κίνδυνο-διαφθοράς

Για πρώτη φορά γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πολιτικά πρόσωπα που, λόγω των θέσεων που κατέχουν, μπορούν να αντιπροσωπεύουν υψηλότερο κίνδυνο διαφθοράς. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επέκταση των διατάξεων της νομοθεσίας στα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που διαμένουν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που εργάζονται σε διεθνείς οργάνωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αρχηγοί κρατών-μέλη της κυβέρνησης, μέλη των κοινοβουλίων και δικαστές ανωτάτων δικαστηρίων.

Το πακέτο προτάσεων που παρουσιάστηκε χθες, το οποίο συμπληρώνει άλλα μέτρα που ελήφθησαν ή σχεδιάζεται να ληφθούν από την Επιτροπή σε σχέση με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, περιλαμβάνει:

1.Μια οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για το σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2. Έναν κανονισμό για πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων ώστε να εξασφαλίζεται η «δέουσα ιχνηλασιμότητα» αυτών των μεταφορών.
Και οι δύο προτάσεις λαμβάνουν πλήρως υπόψη ης τελευταίες συστάσεις της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επεκτείνονται σε ορισμένους άλλους τομείς για να προωθήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παρεμπόδιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.


Εστιασμένη προσέγγιση

Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο προτάσεις προβλέπουν μια πιο στοχοθετημένη και εστιασμένη προσέγγιση βάσει κίνδυνων. Ειδικότερα, η νέα οδηγία βεληώνει τη σαφήνεια και τη συνεκτικότητα των κανόνων στα κράτη-μέλη:

■ Προβλέποντας ένα σαφή μηχανισμό για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων, ενώ θα απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να τηρούν αρχεία σχετικά με την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται στην πραγματικότητα πίσω από την εταιρεία.
• Καθιστά τις υποχρεώσεις της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη πιο σαφείς και διαφανείς, ώστε να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους και να διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες, προκειμένου να γνωρίζουν τον πελάτη με τον οποίο έχουν δοσοληψίες και να κατανοούν τη φύση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.
■ Επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ώστε να οτιμπεριληφθούν σε αυτό νέες απειλές και ευαίσθητα σημεία.
■ Διασφαλίζει, για παράδειγμα.
πληρέστερη κάλυψη του τομέα των τυχερών παιγνιδιών (η προηγούμενη οδηγία κάλυπτε αποκλειστικά τα καζίνα με κτιριακή εγκατάσταση) και συμπεριλαμβάνοντας ρητή αναφορά στα φορολογικά αδικήματα.
■ Προωθεί υψηλά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
■ Προχωρεί πέρα από τις απαιτήσεις της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), εντάσσοντας στο πεδίο εφαρμογής της όλα τα πρόσωπα που ασκούν συναλλαγές σε αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο πληρωμής σε μετρητά ποσού ίσου ή μεγαλύτερο των 7.500 ευρώ, δεδομένου ότι υπήρξαν ενδείξεις από ορισμένους ενδιαφερομένους ότι το ισχύον όριο των 15.000 ευρώ δεν ήταν επαρκές. Τα πρόσωπα αυτά θα καλύπτονται τώρα από ας διατάξεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να προβαίνουν στη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, να διατηρούν τα έγγραφα, να διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους και να αρχειοθετούν τις εκθέσεις για ύποπτες συναλλαγές. Η οδηγία, ωστόσο, προβλέπει την ελάχιστη εναρμόνιση και τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χαμηλώσουν αυτό το όριο.
■ Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, έργο των οποίων είναι να λαμβάνουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν σης αρμόδιες αρχές εκθέσεις σχετικά με ενδεχόμενες υπόνοιες νια νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.


«Προληπτική προσπάθεια»

«Η Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των προϊόντων εγκλήματος», δήλωσε ο επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και ης Υπηρεσίες, Μισέλ Μπαρνιέ, προσθέτοντας ότι εκτός από την προσέγγιση του ποινικού δικαίου, μια προληπτική προσπάθεια μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Προστασία του ευρώ από παραχαράκτες

Εναρμονισμένες ποινές φυλάκισης και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προβλέπει η πρόταση οδηγίας της Κομισιόν για την ενίσχυση της προστασίας του ευρώ και την αντιμετώπιση των εγκληματιών που παραχαράσσουν τραπεζογραμμάτα και κέρματα Η πρόταση οδηγίας, η οποία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των αντιπροέδρων, Ολι Ρεν (αρμόδιος για το Ευρώ), ΒιβιάνΡέντινγκ (αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης) και του επίτροπου Αλγκιρντας Σεμετά (αρμόδιος για καταπολέμηση απάτης), θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να διαθέτουν αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας για τον εντοπισμό περιπτώσεων παραχάραξης, ισοδύναμα με αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η ενίσχυση των διασυνοριακών ερευνών και η θεσμοθέτηση ελάχιστων κυρώσεων, μεταξύ των οποίων η φυλάκιση για τις σοβαρότερες παραβάσεις παραχάραξης. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης την ανάλυση των κατασχεθέντων πλαστογραφημένων νομισμάτων κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, ώστε να εντοπίζονται άλλα πλαστά νομίσματα ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.

Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας ελάχιστης ποινής φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών για ης σοβαρές περιπτώσεις παραγωγής και διανομής πλαστών νομισμάτων. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί ποινή τουλάχιστον οκτώ ετών κατ' ανώτατο όριο για το αδίκημα της διανομής (όπως ήδη ισχύει σήμερα για το αδίκημα της παραγωγής). Κατά τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η προστασία του ευρώ, με μια καλύτερη αντιμετώπιση των αξιόποινων πράξεων σε όλη την Ένωση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, συνολικά κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο τραπεζογραμμάτια αξίας περίπου 913 δισ. ευρώ και κέρματα αξίας 16 δισ. ευρώ. Από την εισαγωγή του το 2002, η παραχάραξή του οδήγησε σε οικονομικές ζημιές που ανέρχονται σε τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε το άρθρο : Νέα νομοθεσία για καταπολέμηση του «βρόμικου» χρήματος, στην πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Του Νίκου Μπελλου

Κατηγορία ΕΟΚ
Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 14:00 Διαβάστηκε 3289 φορές
Business facebook Feed in store από τη Master Bet

Πρωτοσελιδα Εφημεριδων

ΨΙΘΥΡΟΙ, ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

HomeΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΟΚΕΟΚΝέα νομοθεσία για καταπολέμηση του «βρόμικου» χρήματος Top of Page